Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om planer för att bereda arbete åt ungdomar.

Beslutsärenden

3 Verksamhetsplan och budget 2010 och enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier. Dnr 2009-913-100.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 3_ 2009-913-100 vp 2010 vp10sdn10.pdf (33 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 2 ROV Indikatorer.pdf (354 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 1 Aktivitetsplan.pdf (444 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 3 ROV Väsentliga processer.pdf (297 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 4 Internkontrollplan.pdf (206 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan.pdf (258 kb) Bilaga 3_2009-913-100 Bilaga 7 Organisationsskiss.pdf (176 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgaranti 2010 Familjeenheten.pdf (49 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (43 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 DagverksamheternaÖstermalm,Bo Bergman.pdf (46 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Engelbrekts förskolor.pdf (38 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Enheten för biståndsbedömning.pdf (38 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Försörjningsstödsenheten.pdf (39 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Gärdets förskolor.pdf (39 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (55 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 HjorthagenKarlaplan.pdf (37 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 parklekar.pdf (40 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Stadions förskolor.pdf (44 kb) Bilaga 3_Kvalitetsgarantier 2010 Stöd o Service.pdf (43 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (384 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Dagverksamheterna Östermalm,Bo Bergman.pdf (235 kb) Bilaga 3_VerksamhetsPlan 2010 Engelbrekts förskolor.pdf (342 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Enheten för biståndsbedömning.pdf (400 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Familjeenheten.pdf (403 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Försörjningsstödsenheten.pdf (316 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Hedvig Eleonora.pdf (345 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Hemtjänst Östermalm.pdf (248 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 HjorthagenKarlaplan.pdf (333 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Parklekar.pdf (312 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Parkmiljögruppen.pdf (264 kb) Bilaga 3_VerksamhetsPlan 2010 Stadions förskolor.pdf (316 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Stöd o service.pdf (427 kb) Bilaga 3_Verksamhetsplan 2010 Vuxenenheten.pdf (271 kb)

4 Delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär. Dnr 2009-878-103.

5 Extra underhållsåtgärder Valhallavägen, Karlavägen, Strandvägen. Dnr 2009-926-100.

6 Bidrag till utomstående organisation; Ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm. Dnr 2009-914-004.

7 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010. Dnr 2009-855-699.

8 Slutrapport gällande projektet Boendestöd till personer med tungt missbruk. Dnr 2006-173-511.

Remissärenden

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson (mp) om namnbyte till Olympiastadion. Dnr 2009-893-006.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Yildiz Kafkas m fl (mp) om exploatering av skolgårdar. Dnr 2009-744-006.

12 Yttrande till Trafikkontoret över förslag på åtgärder för att underlätta för trafikflöden på Östermalm. Dnr 2009-854-300.

14 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Gamla Orangeriet Restaurang & Café, Veit Wittrocks väg 7. Dnr 2009-848-507.

Svar på skrivelser

15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2009-479-000.

16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl. Dnr 2009-141-000.

18 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2009-817-000.

19 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2009-816-000.

Anmälningsärenden

20 Anmälan av månadsrapport november 2009. Dnr 2009-202-101.

21 Anmälan av stadsrevisionens revisionsrapport om "det kommunala uppföljnings-ansvaret för 16-19-åringar". Dnr 2009-900-102.

22 Anmälan av stadsrevisionens rapport 2009 avseende Granskning av delårsrapport - uppföljning av budget 2009. Dnr 2009-901-102.

23 Anmälan av Norrmalms stadsdelsförvaltnings uppföljning av konsumentvägledningen i Konsumentcentrums regi. Dnr 2008-295-103.

24 Anmälan av förvaltningens redovisning av projektbidrag för projektet Barnkraft. Dnr 2006-534-511.

25 Anmälan av överenskommelse med Convictus gällande driften av dagverksamheten Bryggan Östermalm. Dnr 2009-836-104.

26 Anmälan av protokoll 2009-12-03 från handikapprådet på Östermalm.

27 Anmälan av protokoll 2009-12-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

28 Anmälan av minnesanteckningar 2009-11-25 från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

29 Anmälan av promemoria 2009-12-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

30 Anmälan av promemoria 2009-12-17 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

31 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

33 Upphandling av sysselsättningsverksamheten ArbetsCentrum inom socialpsykiatrin. Dnr 2009-902-103.

34 Upphandling av driften av tre stödboenden, ett gruppboende samt boendestöd inom socialpsykiatrin. Dnr 2009-903-103.

35 Svar på remiss till kommunstyrelsen om centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Dnr 2009-849-006.

36 Avskrivning av fordringar i bokföringen. Dnr 2009-804-100.

37 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2009-78-000.

38 Anmälan av protokoll 2009-12-03 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 22 december 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 19 november justerades den 25 november 2009.

§2 Svar på medborgarförslag om planer för att bereda arbete åt ungdomar

Dnr 2009-884-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-18 med förslag till svar på medborgarförslag om att bereda arbete åt ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

§3 Verksamhetsplan och budget 2010

Dnr 2009-913-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-07 med förslag till verksamhetsplan och budget 2010 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen för 2010 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar om
  109,7 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.

 3. Nämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2010 enligt verksamhetsplanen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 med bilagda aktivitetsplan,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag i enlighet med vad som anförs nedan,

att uppdra åt förvaltningen att biträda utbildningsförvaltningens gymnasie- sluss med att kontakta de ungdomar som hör hemma i stadsdelen och vare sig återfinns i arbete eller utbildning,

att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 109,7 mkr avseende ökade intäkter och kostnader samt

att fastställa resultatenheter och internpriser för 2010 enligt verksamhets- planen.

Vi vill erinra om att vi i kommunfullmäktige har föreslagit en betydligt

starkare budget för nämndens verksamhet än nuvarande moderatledda

majoritet. De rödgröna partiernas budgetar skulle öka resurserna för

Östermalms stadsdelsnämnd med minst 25 - 30 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Det skulle ge en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna.

Om vi hade haft majoritet skulle vi ha satsat väsentligt mer kraftfullt på att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i äldreomsorgen och härigenom öka kvaliteten i omsorgen.

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. En utveckling av projektet FUSSION, tillkomsten av ett ungdomsforum och insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra fritidsgårdar. Genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatingbanan i Humlegården till ett Ung-domens Hus vill vi göra ytterligare satsningar på stadsdelens ungdomar.

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. De påverkar möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Det visar sig att det i staden finns många ungdomar i gymnasieåldern som av olika anledningar varken finns i arbete eller utbildning. I vår stadsdel gäller det ett dussintal ungdomar. Utbildningsförvaltningens gymnasiesluss har uppföljningsansvar för dessa elever men de har svårigheter att få kontakt med alla, varför de behöver hjälp från den stadsdel där de är mantalsskrivna. Då dessa ungdomar kan antas vara i riskzonen är det angeläget att förvaltningen hjälper gymnasieslussen med att få kontakt med dem.

Äldreomsorgen är för närvarande ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Det s.k. trygghetsboendet genomförs trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende är oklara. Det inger inte förtroende att man nu hastar fram denna förändring när man i den senaste valrörelsen utlovade att man inte skulle lägga ner servicehusen. Vi menar att en förändring måste föregås av en ordentlig konsekvensanalys och ske i sådana former att alla berörda känner sig trygga och välinformerade.

Vi skulle i majoritetsställning öka resurstilldelningen för personer med funktionsnedsättning. Sedan många år är det en verksamhet som jämfört med budget går med minus. Det tyder på att de resurser som sätts av på detta område är otillräckliga. Den bantning av socialtjänsten som i dagarna beslutas i Stadshuset är cynisk och det vore olyckligt om den skulle fort-planta sig till vår stadsdel.

Ytterligare ett område där vi skulle öka ansträngningarna är de lokala aspekterna av miljö- och stadsutvecklingsfrågor. Vi anser att en lokal trafikplan be-höver utarbetas där trafiksäkerhet, kollektivtrafik och cykelbanor prioriteras.

Vi skulle slutligen också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför av ideologiska skäl en total privatisering av alla äldreboenden. Någon verklig valfrihet finns inte då brukarna exempelvis saknar möjlighet att välja egen regi. I en sista ansträngning att till varje pris sälja ut vad som under årens lopp byggts upp går man nu vidare med att sälja ut verksamheter som ArbetsCentrum samt stödboenden och gruppboenden inom socialpsykiatrin. Det är en skam att på detta sätt ge sig på några av de mest utsatta och sköra grupperna i samhället i sin iver att hinna förverkliga sin utförsäljningsplan när man nu nalkas slutet av mandatperioden. Vidare är det anmärkningsvärt att man – trots vad som framkommit när det gäller utfall och bristande överensstämmelse till gällande regelsystem – fortsätter med att använda sig av avknoppningar som metod för konkurrensutsättning och utförsäljning.

En utförsäljning för dess egen skull är oförsvarlig. Alla verksamheter mår bra av en rimlig balans mellan olika utövare där ett konstruktivt samspel kan ske mellan egenregi samt ideella organisationer och privata utövare. Att helt utesluta egenregi tyder på att man gömmer sig bakom fristående utövare och inte riktigt vågar bära ett direkt eget ansvar för omsorgen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp)

enligt följande; Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna – Alliansen - har sedan valet 2006 ansvaret för att styra Stockholms stad. Vi ska med respekt handskas med medborgarnas pengar och samtidigt ge bästa möjliga service. Vi är därför synnerligen stolta över Östermalms stadsdelsförvaltnings föredömliga arbete med hård kostnadskontroll och mycket goda målstyrning. Det har gjort att vi under flera år i rad kunnat visa upp ett överskott som därmed bidrar till stadens totala finansiering och som också varit med och lagt grunden för utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2009.

För att känna trygghet och ha en framtidstro måste människor kunna försörja sig själva. Det är själva nyckeln till ett välfungerande samhälle. Trots global kris och internationell lågkonjunktur har vi genom kraftiga och målmedvetna satsningar minskat behovet av antalet biståndshushåll. Vi har färre människor beroende av socialbidrag idag än då socialdemokraterna styrde staden.

Allianspartierna betonar i budget för 2010 vikten av trygghet, stabilitet, förutsägbarhet och ansvarstagande. Vi fortsätter att sätta medborgaren i centrum och är stolta över att kunna ge varje människa en valfrihet i att kunna välja bl.a. förskola, skola, hemtjänst och äldreomsorg. Dessa tjänster ska levereras med god service och med lyhördhet för medborgarens önskemål och behov.

Vi visar att det går att bygga och utveckla stadsmiljön med största möjliga hänsyn till klimat och miljö. I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden och även i Värtahamnen/Frihamnen kommer fokus att ligga på energianvändning, transporter, klimatanpassning, kretslopp och livsstilsfrågor. År 2030 ska stadsdelen vara fossilbränslefri. Vi visar också att det går att kombinera ett klimatvänligt stadsutvecklingsarbete med tillväxt. Samtidigt vill vi också underlätta så att Östermalms alla medborgare ska kunna leva miljövänligt i vardagen.

Vår verksamhetsplan har i år en ungdomsprofil och stadsdelens ungdomar förtjänar att nämnas extra i det här dokumentet. Det är ytterst oroväckande att stadsdelens ungdomar toppar undersökningar gällande nyttjande av alkohol. Vi prioriterar därför ännu fler satsningar för att bl.a. informera ungdomar men även deras föräldrar om tonåringars alkohol- och drogvanor och dess negativa effekter. Ungdomar i allmänhet har också svårt att komma in på arbetsmarknaden och vi satsar därför extra på att erbjuda fler sommarjobb.

År 2010 tar vi nästa steg med avsikt att göra Östermalm ännu bättre att bo, leva och arbeta i. Här följer ett axplock av de satsningar vi gör, område för område, för att uppnå våra tre övergripande mål:

1. Att Stockholm skall vara en attraktiv, trygg och växande stad för
boende, företagande och besök.
2. Att kvalitet och valfrihet skall utvecklas och förbättras.
3. Att stadens och Östermalms verksamheter skall vara kostnads-
effektiva.

Små barn och familj

 • Fortsätta vårt kvalitetsarbete i förskolorna. Vi har mest nöja föräldrar i hela Stockholm!
 • Stimulans för pedagogisk utveckling (dvs stöd till kommunala förskolor för att de skall kunna delta i stadsdelsgemensamma fortbildningar och utvecklingsprojekt)
 • Fortsatt kulturpeng
 • Ekologisk mat
 • Förbättra övergången förskola – skola
 • Språkutveckling och matematik

Mångfalden av kommunala och fristående förskolor ger barn och föräldrar möjligheter att hitta en verksamhet som passar just dem.

Skolbarn och ungdomar

· FUSSION, ytterligare en person tillförs projektet med fokus på föräldrakontakter i syfte att sprida kunskap om bl.a. ungdomar och
alkoholkonsumtion

· Ytterligare en Fältassistent för arbetet med brott- och drogprevention samt med arbetet att hålla Östermalm tryggt och snyggt

· Konstgräs på bollplanen i Humlegården, en kvalitativ spontanidrottsplats.

· Ungdomsforum, ett sätt att lyssna på våra ungdomar

· Sprida kunskapen till ungdomar om möjligheten att skriva medborgarförslag

· Sommarjobb för unga i staden

· Stöd till 4H bl.a. för tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade

· Stöd till Föräldravandrarna Östermalm vars välfungerande metoder nu sprids till övriga stadsdelar

· Projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

· fortsatt samverkan mellan närpolis, föräldravandrare, fältassistenter, skola, socialtjänst, kyrka, föreningsliv och frivilliga organisationer

Alliansen vill fortsätta att lyfta fram ungdomsfrågor genom att göra särskilda satsningar på ungdomar, på förstärkning av fältassistenter och på fortsatt finansiering av nätverket Föräldravandrarna på Östermalm, ungdomscaféer och fritidsaktiviteter. Skillnaden i pojkars och flickors olika vanor när det gäller fritidsysselsättningar ska uppmärksammas. Något som kan vara bekymmersamt är bristen på relevant forskning inom området ungdomars och särskilt flickors fritidsvanor.

Äldrefrågor

· Valfrihet inom boende och utförare

· Trygghetsboende på gång (Rio), vi uppmuntrar också privata senior-boenden

· Läkemedelsgenomgångar

· Förebyggande hembesök för 75+

· Plan för sociala aktiviteter för alla, vi ger stimulansmedel för t.ex.
utflykter, körsång, dans, massage mm

· Öppna dagverksamheter

· Stöd till anhöriga/närstående

· ”Fixar-Malte”

· Fortsatt satsning på att förbättra matkvaliteten och matupplevelsen

Inom äldreomsorgen ska det stöd som ges kännetecknas av valfrihet, värdighet och respekt. Vi inför trygghetsboende, dit kan man flytta om man vill ha en trygg boendeform med möjlighet till samvaro och trygghetslarm utan omsorgsbedömning.

Under året planeras ett trädgårdsprojekt på Östermalm för utveckling av

miljöer för rehabilitering, stimulans och aktiviteter för vård- och omsorgs-boenden i samarbete med Micasa. Vi kommer att ytterligare betona vikten av god och varierad kost för våra boende i äldrevården. Gärna tillagat så nära som möjligt både av miljöskäl men också av doft- och trivselskäl. Som exempel inför vi på våra äldreboende bl.a. vårdhundar, det finns
spa-terapeuter och tillgång till massage på vissa boenden för den som önskar.

Vår närmiljö

 • Arbetet ”Tillsammans mot skräpet” fortsätter. Vi skall bl.a. utveckla metoder för att mäta förändring över tid
 • Underhållsåtgärder i Stureparken, Tessinparken och Strandvägens allé
 • Humlegårdens entré mot Stureplan upprustas
 • Vi vill kartlägga möjliga nya och befintliga ytor för spontanidrott för en fortsatt satsning och kanske också hitta en plats för äldre med möjlighet till träning, aktivitet och rörelse
 • Nygrusade gångvägar på bl.a. Karlavägen och Valhallavägen

Östermalms parker fyller många och viktiga behov för Östermalms och Stockholms alla invånare, allt från rekreation för barn och äldre, till flanörstråk till estetisk signatur för stadsdelen. Vi prioriterar underhåll och utveckling och vill uppmuntra till att parkerna används under årets alla årstider. Att ha en nationalstadspark runt hörnet är ett privilegium som måste respekteras samtidigt som parken måste kunna vara en del av människors vardag.

Tryggt och Snyggt

 • Vi fortsätter att se över områden som kan belysas bättre för säker-heten skull
 • Genom kontinuerlig rapportering från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan vi få bättre underlag för nya satsningar i syfte att göra stadsdelen tryggare
 • Trygghetsvandringar i stadsdelen fortsätter
 • Promenadstaden kräver säkrare förhållanden både för gångtrafikanter, cyklister och funktionshindrade.

Mörka platser kan leda till fler brott och framförallt kan de skapa en känsla av otrygghet. Det är något av en utmaning då vi har många parker och mycket grönska där allt planerades långt innan trygghetsfrågor stod i fokus. Vi samarbetar t.ex. med Fortum, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och

Fastighetsägarna i Stockholm för att ytterligare göra stadsdelen ljusare.

Arbete, stöd och omsorg

 • Vi genomför ett antal ”tillgänglighetsvandringar” tillsammans med handikapprådet i syfte att göra stadsdelen ännu mer tillgänglig under det sk Tillgänglighetsåret 2010. Som tillägg till det, kartlägger vi vad som redan gjorts i syfte att göra stadsdelen bättre för funktionshindrade

 • Extra platser i vuxenutbildning

 • Staden ordnar fler platser för sommarjobb

 • Handslaget för sommarjobb – utmaning till alla företag

 • Jobbtorgen utökas, extra satsning på ungdomar (visstidsanställning)

 • Socialtjänstinspektör

 • Höjd schablon (5%) och peng för barnboende och korttidshem med funktionsnedsättning

 • Utökat samarbete med frivilligorganisationerna

 • 2010 inleds ett gemensamt projekt med andra innerstadsstadsdelar kring kvinnofrid med fokus på ett flerårigt utvecklingsarbete kring kvinnojoursverksamheten

 • Valfrihet inom socialpsykiatri och för boende (dagverksamhet, korttidshem för personer med funktionsnedsättning)

 • Det är viktigt att arbetet med att normalisera boendeformerna för personer med funktionsnedsättning drivs på genom tillskapandet av individualiserade, variabla boendeformer som trapphusboenden, träningsboenden och servicebostäder där stöd finns tillgängligt
  dygnet runt

 • Funktionsnedsatta är en av de grupper som lyfts fram i de särskilda insatser som staden gör för att motverka arbetslöshet där de är och ska vara en prioriterad grupp


I övrigt skall vi:

 • ha en budget i balans
 • fokusera på kärnverksamheterna
 • inom förvaltningen minska sjukfrånvaron ytterligare från idag 8,07% (vilket är en minskning från förra året med 1 %) - till 6,5% år 2010.
 • vara duktiga på att sprida information om stadsdelen via hemsidan till de som bor och verkar på Östermalm. Genom att utveckla kommunikationen för medborgarna ökar också möjligheterna till medborgardialog med stadsdelens innevånare. När förnyelse och upprustning ska genomföras eller nya funktioner skapas är kommunikationen och dialogen med medborgarna extra viktig.

Som en av de viktigaste, övergripande åtgärderna har de borgerliga partierna inom alliansen konsekvent verkat för att stärka individens fria val genom att konkurrensutsätta de verksamheter som inte innebär myndighetsutövning. Genom att göra detta ökar möjligheten för den enskilde att själv välja leverantör av offentliga tjänster. Samtidigt bidrar reformerna till att en ökad mångfald uppnås vad gäller leverantörer av offentligt finansierad service och tjänster.

Genom att införa en del gemensamma lösningar i staden kan vi minska våra kostnader. Kontaktcenter, Park- och Miljögruppen, gemensam ekonomi-hantering, gemensam IT-service, konsumentvägledning, skuld- och budgetrådgivning, gemensam växel, upphandlingsfunktion och lönehantering är exempel på samarbetsområden som gör oss mer effektiva och undviker dubbeljobb.

Detta ger lägre kostnader och en bättre hushållning med våra skattepengar. Och vi kan istället rikta våra resurser till dem som verkligen behöver stadens och stadsdelens hjälp.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

förslaget till verksamhetsplan är alldeles för visionslöst. Den borde på ett tydligare sätt blicka framåt och kopplas till vision 2030 och andra framtidsinriktade instrument. För vår del kommer hela området i anslutning till Hjorthagen – Värtan – Frihamnen – Loudden vara färdigbyggt några år in på 2020-talet. De 25000 till 30000 nya invånarna i stadsdelen kommer successivt att ställa krav på service, omvårdnad och transportmöjligheter vars förutsättningar till stor del behöver planeras in redan i dag.

Närheten till Kungliga nationalstadsparken gör det både angeläget och möjligt att anlägga lekplatser som anknyter till naturen och görs litet mer fantasifulla än traditionellt.

För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande;

Miljöarbetet ska åter prioriteras

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljöarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa områden återigen prioriteras. Stadsdelsförvaltningen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Man bör verka för en högre matavfallsinsamling i hela stadsdelen – från hyresvärdar, restauranger, livsmedelsbutiker, för-skolor, skolor och äldreboenden, då det råder stor brist på biogas i

Stockholm. Vid upphandlingar ska miljökraven vara högt ställda, t.ex. bör man samordna leveranser, ställa krav på matavfallsinsamling där man serverar mat samt kräva endast dubbfria däck vid transporter. Ett miljöteam bör inrättas, med miljösamordnare, Agenda 21-samordnare och energirådgivare.

Mer ekologisk mat

Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka, i förskolan såväl som äldreomsorgen. År 2010 ska andelen vara 30 %, och 2011 bör den vara 40 %. Undersökningar av näringsinnehåll samt kvalitet ska regelbundet genomföras.

Sänkt arbetstid – 35 timmars arbetsvecka

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbets-tiden för den personalen till 35 timmar per vecka. En arbetsmodell som gett mycket goda erfarenheter är 3-3-modellen (3 dagar arbete, 3 dagar ledigt). Den arbetsmodellen vill vi prova i vår stadsdel.

Mötesplatser

Östermalm är en stadsdel som är väl försedd med kulturinstitutioner av olika slag, där man kan konsumera kultur. Vad som saknas är mötesplatser och träffpunkter där man själv kan vara aktiv. Därför vill vi skapa ett Allaktivitetshus. Lokalerna kan samnyttjas av studieförbund, Kulturskolan, pensionärsföreningar, idrottsföreningar, ungdomsgrupper av olika slag m.fl.

Speciellt för att motverka den ökande alkoholkonsumtionen och det ökande gatuvåldet bland våra unga är det viktigt med bra fritidverksamhet. Det råder också stor brist på simhallar, idrottshallar och idrottsanläggningar i vår stads-del. Vi vill att det byggs mer för idrotten. Vid planläggningen av bebyggelsen i Hjorthagenområdet måste sådant planeras in. Vi vill verka för det goda närsamhället.

§4 Delegation i fråga om avrop från ramavtal

Dnr 2009-878-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-01 med förslag till delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger stadsdelsdirektören delegation att när det gäller IT-drift göra ett eller flera avrop från stadens ramavtal med Volvo IT av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär inom den totala beloppsgränsen 10 mnkr per år.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Extra underhållsåtgärder på Valhallavägen, Karlavägen och Strandvägen

Dnr 2009-926-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-06 med förslag till extra underhållsåtgärder på Valhallavägen, Karlavägen och Strandvägen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner i ärendet beskrivna extra underhållsåtgärder till en kostnad av 1,4 mnkr på Valhallavägen, Karlavägen och Strandvägen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

samtidigt som man ser över ytlagret på Valhallavägen är det angeläget att man förtydligar vad som gäller mellan cyklister och gående i mittremsan.

Ett enkelt sätt vore att se över skyltningen så att separeringen åskådliggörs vertikalt i stället för horisontellt. Då skulle det klarare framgå vilken sida av mittremsan som avses för cykling respektive gångtrafik.

§6 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

Dnr 2009-914-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-02 med förslag till svar på ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm om ekonomiskt bidrag för 2010 för att upprätthålla och vidareutveckla verk-samheten.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen Föräldravandring på Östermalm erhåller bidrag med 173 tkr för år 2010.

§7 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Dnr 2009-855-699

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-04 med förslag till ledamöter och ersättare i Östermalms lokala pensionärsråd 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2010 enligt följande;

Ordinarie ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Olof Björlin

SPF Gärdet Christina Harjulin

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF-Engelbrekt Alice Unander-Scharin

SPF Östermalm Oskars Yvonne Wendt

SPF Djurgården Birgit Ihrfors

PRO Gärdet Ingrid Stockman.

§8 Slutrapport av projektet - Boendestöd till personer med tungt missbruk

Dnr 2006-173-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-20 med anmälan av slutrapport av projektet - Boendestöd till personer med tungt missbruk.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§9 Kvalitetsredovisning förskola 2009

Dnr 2009-907-400

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-30 med

Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar förskolornas kvalitetsredovisning

2009 till utbildningsförvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

redovisningen av kvalitetsarbetet vid stadsdelens förskolor är glädjande. En bra barnomsorg är ett av de viktigaste fundamenten för barnens fortsatta liv.

Vi lägger stor vikt vid att fortsätta utvecklingen av kvaliteten i barnomsorgen och satsar i vårt budgetarbete på att ytterligare minska barngruppernas storlek och öka andelen vuxna, välutbildade personer på förskolorna.

Vi ser en viss försämring i kvaliteten i övergången mellan förskolorna och skolbarnomsorgen. För barnens skull och möjligheten att förverkliga målet om det livslånga lärandet var det enligt vår bedömning oklokt att föra bort grundskolan från stadsdelsnämnderna till den centrala, vittomfattande och svåröverblickbara utbildningsnämnden.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om namnbyte till Olympiastadion

Dnr 2009-893-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-02 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Stefan Nilsson (mp) med förslag att Stockholms stadion byter namn till Olympiastadion,

Stockholm alternativt Stockholms Olympiastadion.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Per Hamnström (v).

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förvaltningens förslag till remissvar.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stadion har en snart hundra år lång historia. Det finns Olympiastadion i många olika städer, i många olika länder. Stockholms stadion finns bara på Östermalm i Stockholm och det är ett välkänt namn på en välkänd och uppskattad arena. Det finns ingen anledning att byta bort det goda renommé Stadion redan har.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig vice ordförande Rolf

Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande;

vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade bifall till förvaltningens förslag.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om exploatering av skolgårdar

Dnr 2009-744-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Yildiz Kafkas m fl (mp) om exploatering av skolgårdar.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till remissvar.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Vi instämmer i att skolgårdar är ett viktigt komplement till stadens övriga friytor. Inte minst i den så kallade ”stenstaden” är det viktigt att det finns ytor för spontanidrott och annan rekreation. De skolgårdar vi har kan utnyttjas ännu bättre. Ett bra exempel är Östra Real, där en kvällsbelyst konstgräsplan skapats, som utnyttjas på ett bra sätt, även av andra än skolans elever på kvällstid.

När det gäller Engelbrektsskolans skolgård och de planerade förändringarna, har tyvärr missvisande information spridits, vilket lett till missuppfattningar.

Engelbrektsskolan med tillhörande skolgård har fastighetsbeteckningen

Sädesärlan 1 och utgör ungefär en tredjedel av det kvarter där Engelbrekts-skolan ligger. En ytterligare tredjedel har beteckningen Sädesärlan 6. Det är en obebyggd tomt, som ägs av staden, och som ligger ovanpå berggrund invid skolan. Skolans elever har tillgång till tomten, men den utgör på intet sätt en skolgård. Sista tredjedelen av kvarteret, som slutar vid Östermalmsgatan, utgörs av bostäder. Det är den obebyggda tomten Sädesärlan 6 som i debatten ofta kallas för ”skolgård”. Den är ingen skolgård. Den är en tomt dit man kan gå. Ungefär som om man i en ytterförort hade en trevlig lövskog invid skolan, där eleverna kan vara i på rasterna. Ingen hade väl då kommit på tanken att kalla denna lövskog för skolgård. Men det gör man med Sädesärlan 6. Och det är på denna tomt som dels två bostadsfastigheter, en underjordisk idrottshall och en överjordisk konstgräsplan planeras. Planerna innebär ett faktiskt tillskott av rekreationsmöjligheter och möjlighet till spontanidrott för stadsdelen och dess invånare, samt också naturligtvis för eleverna i Engelbrektsskolan.

För att detta ska kunna genomföras försvinner visserligen en mindre del (ca 10%) av den nuvarande egentliga skolgården inom fastigheten Sädesärlan 1. Men, som stadsdelsförvaltningen konstaterar, kommer detta både skolan och stadsdelen till godo i form av idrottshall och bollyta med konstgräs.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig vice ordförande Rolf

Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; Movium är en institution tillhörande Sveriges lantbruksuniversitet. Movium utvecklaroch sprider kunskaper om utvecklande utemiljöer för barn och unga. Jag föreslår att SISAB etablerar kontakt med Movium, för att med deras hjälp komma med upprustnings- och utvecklingsförslag av Stockholms skolgårdar. Också förskolornas gårdar behöver ses över och förbättras.

En vacker, grön och fantasifull skolgård/dagisgård har oerhört stor betydelse för barn och unga. Den kan också nyttjas pedagogiskt. Det är skolans/för-skolans uterum. För ca 20 år sedan hölls konferenser om skolans uterum (skolgården). Där presenterades många bra idéer, bl.a. från England. Enstaka skolgårdar har utvecklats och omformats efter dessa idéer. Nu är det hög tid att dessa förslag börjar förverkligas i större skala. Stockholm har många skolgårdar som behöver förbättras.

§12 Yttrande till trafikkontoret angående åtgärder för att underlätta för trafikflöden på Östermalm

Dnr 2009-854-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-24 med förslag till yttrande till trafikkontoret i enlighet med beslut i Trafik- och renhållningsnämnden angående åtgärder för att underlätta för trafikflöden på Östermalm .

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (m), Pia Helleday (m), Lotta Juul Martin-Löf (m), Johanna Sjö (m), Britt Westerlind (kd), Jörgen Eriksson (fp) och Joar Horn (m).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit

Nyberg (s), Marion Sundqvist (mp), Per Hamnström (v) och Magnus Lingen (s).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,

att nämnden anser att trafiksäkerheten som en följd av de förändringar som nu är aktuella noggrant måste följas upp genom återkommande

kontroller och mätningar vid oregelbundna tidsintervall,

att nämnden ser ett sort värde i att förändringar av trafikföring av större betydelse regelmässigt remitteras till stadsdelarna samt

att nämnden föreslår att staden återgår till den tidigare rutinen att stadsdels- nämnderna i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden utarbetar lokala trafikplaner.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

lokala trafikfrågor engagerar av lättförstådda skäl många medborgare.

Samtidigt har ett lokalt engagemang en positiv betydelse för stadens centrala trafikplanering genom den särskilda områdeskunskap som medborgare, förvaltningar och lokala politiker i stadsdelarna har.

Många barn och många äldre i stadsdelen med begränsade möjligheter att uppfatta snabba trafikrörelser gör att trafiksäkerheten måste värnas och mätas på ett helt annat sätt än i dag. Genom att lokala trafikplaner utarbetas lokalt och diskuteras i bl. a. förskolor, skolor och på äldreboenden skapas en värdefull förståelse för sammanhangen i trafikplaneringen och ett bra underlag för samverkan mellan den lokala stadsdelsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden.

En korsning som inte tas upp av trafikkontoret är Sturegatan-Karlavägen. Där händer det allt oftare att det blir stockningar beroende på att flera bilar på väg norrut på Sturegatan chansar när trafikljusen just slår om men fastnar i Karlavägens mitt. Är det flera bilar som gör på samma sätt kan de inte backa för att släppa fram 1: an när den ska svänga vänster på Karlavägen ner mot

Stureplan. Kanske kan trafikljusen trimmas. Om det inte hjälper kan det bli nödvändigt att kryssmåla korsningen så att bilisterna förstår att man inte bör fastna där.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för del av kv Skeppsholmsviken

Dnr 2009-858-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-06 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m norr om Allmänna Gränd på Södra Djurgården i syfte att utvidga Gröna Lunds nöjesfält.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande,

att nämnden anser att miljövillkor där bullerfrågan har särskild betydelse får styra vilka slag av attraktioner som kan tillåtas i Skeppsholmsviken samt

att nämnden anser att läget talar för att det i Skeppsholmsviken anläggs en grönskande nöjespark för småbarnsfamiljer.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; förvaltningens tillstyrkande av ny detaljplan för kvarteret Skeppsholmsviken knyter an till Stadsdelsnämndens ställningstagande maj 2005 angående programsamrådet om kvarteret Skeppsholmsviken. Nämnden ställde sig där bakom Stadens och Gröna Lunds vilja att utveckla Stockholms attraktioner och aktiviteter samt Kungliga Djurgårdens Intressenters uppfattning att Staden måste ta sitt ansvar för Djurgårdens utveckling som turist- och utflyktsmål. Man underströk vidare att de kvaliteter som stråket Falkenbergsgatan genom Lilla Allmänna Gränd till Djurgårdsstaden bör utvecklas. Förvaltningen såg stora fördelar med att strandpromenaden från Djurgårdsbron blir komplett men är inte säker på hur dessa fördelar väger mot andra viktiga åtgärder.

Vi anser att förvaltningens tillstyrkande till ny detaljplan för kvarteret Skeppsholmsviken knyter väl an till tidigare ställningstagande att utveckla Gröna Lunds nöjesfält och Södra Djurgårdens utveckling som turist- och utflyktsmål. Vi vill dock särskilt påpeka att det är viktigt att promenadstråket vid vattnet från Galärskjulen och Båthallarna sammanbinds med Falkenbergsgatan och vidare till Lilla Allmänna Gränd, ned till kajen vid Beckholmen. Vi anser också att kajen vid Allmänna Gränd skall utökas och göras attraktiv att vistas på. Båda åtgärderna skall genomföras som kompensation till att strandpromenaden utgår.

Det nya nöjesfältet ramas in av randbebyggelse i två våningar längs Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd. Byggnaderna utförs i trä, puts eller liknande material och vi anser det viktigt att fasadutformningen främst ska respektera grannskapets kulturhistoriska byggnader.

Stadsdelsförvaltningen saknar en diskussion i förslaget om fordons- och trafiklösningar när en stor parkeringsplats tas bort och även konsekvenserna för både bussar och bilar på övriga Östermalm. I Stadsbyggnadskontorets förslag framgår att en trafiksammanställning håller på att utarbetas för Södra Djurgården men ingen presenterad lösning. Vi anser att tillstyrkande av den nya detaljplanen, som innebär ett ökat turisttryck på Södra Djurgården, förutsätter en i god tid presenterad trafiklösning för fordons- och spårvägstrafik på Södra Djurgården som klarar det ökade turisttrycket.

I Stadsbyggnadskontorets förslag redovisas också de bullerproblem som det nya nöjesfältet medför. Ett nöjesfält jämförs i bullerhänseende med industribuller som har hårdare bullerkrav. De tillåtna värdena klaras inte fullt ut med planerade åtgärder och det kan inte uteslutas att ett dispensförfarande kan bli aktuellt. Vi anser inte att detta är en optimal lösning utan förutsätter att ytterligare försök görs att komma under de rekommenderade bullervärdena.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Det är positivt att den stora bilparkeringen kommer att bebyggas. Denna vackra plats kan verkligen nyttjas på ett bättre sätt. Skeppsholmsviken har historiska traditioner som nöjesområde i staden.

Vilken typ av attraktioner som etableras här måste dock bestämmas av vad som är acceptabelt från de villkor som miljön ställer. Detta område ligger i Kungliga nationalstadsparken. I grannskapet finns både boende, Djurgårdskyrkan, kyrkogård, Liljevalchs konsthall och restaurang Blå porten med uteservering i sin vackra trädgård. Detta är något man måste ta hänsyn till.

Det är viktigt att gestalta en nöjespark med mycket grönska och ej för stora attraktioner. Det ska vara något som harmonierar med Nationalstadsparken. En gemytlig nöjespark för småbarnsföräldrar och andra som trivs med sådant efterträvas. Den nya nöjesparken skulle t.ex. kunna få namnet Lilla Gröna Lund.

Med en sådan lösning skulle attraktioner som vänder sig till vuxna och ungdomar kunna koncentreras till nuvarande Gröna Lundområdet.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Gamla Orangeriet Restaurang & Café

Dnr 2009-848-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Gamla Orangeriet Restaurang & Café, Veit Wittrocks väg 7, 114 18 Stockholm

(SotN dnr 01-2009-03966).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Lena Stighagen Project & Guidance AB, Kraftvägen 5, 182 53
Danderyd bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på Gamla Orangeriet Restaurang & Café till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 12.00-19.00 och till slutna sällskap klockan 12.00-00.00 samt på uteservering klockan 12.00-19.00.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”fler badplatser i vår stadsdel!”

Dnr 2009-479-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-24 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att iordningställa ett strandbad på Södra Djurgården alternativt ett flytbryggebad på lämplig plats.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om miljöpolicy

Dnr 2009-141-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-07 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) och vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) att förvaltningen ges i uppdrag ”att utarbeta en konkret miljöpolicy för stadsdelen Östermalm”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden anser att en samlad miljöpolicy, baserad på det viktiga miljö- arbete som utförs vid förvaltningen, bör utarbetas

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

stadsdelsförvaltningen genomför som framgår av ett utförligt svar på vår skrivelse ett bra och omfattande grundarbete. Därmed har man tillgång till viktiga beståndsdelar i en samlad och handlingsinriktad miljöpolicy som kan bli av stort värde för att ytterligare stärka miljöfrågorna i samhälls-planeringen.

§17 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om anslags- och föreningstavlor

Dnr 2009-817-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-24 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) att förvaltningen ges i uppdrag ”att sätta upp anslagstavlan som saknas vid korsningen Karlavägen/

Sibyllegatan samt att sätta upp en ny anslagstavla i anslutning till Östermalmstorg”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§18 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om energieffektivisering i förskolorna

Dnr 2009-816-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-07 med förslag

till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna ”att göra energieffektiviseringar inom våra förskolor enligt Elsmart Bromma-modellen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§19 Anmälan av månadsrapport november 2009

Dnr 2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2009.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande;

Med anledning av att prognosen för verksamhetsåret 2009 trots ett stort positivt saldo totalt visar på underskott för socialtjänst och stadsmiljö och att mycket talar för att samma förhållande kan gälla för nästa verksamhetsår, ger stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att ha beredskap för att återkomma med förslag till omfördelning av budgetposter så att nämnden får möjlighet att avdela resurser för de mest angelägna insatserna på respektive område och täcka uppkommande underskott.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

en grundbult i stadsdelsnämndsreformen är att nämnden har möjlighet att omfördela de resurser som kommunfullmäktige tilldelat stadsdelen beroende på de lokala förutsättningar som man inte kunnat förutse centralt. När nu två viktiga områden, dels beroende på stora behov och särskilda förutsättningar, dels på hur olika fördelningsnycklar slår, enligt prognosen går mot underskott är det angeläget att förvaltningen kan återkomma med förslag till hur resurser kan fördelas efter de behov som finns lokalt.

§20 Anmälan av revisionsrapport

Dnr 2009-900-102

Anmäldes stadsrevisionens revisionsrapport ”Det kommunala uppföljnings-ansvaret för 16-19-åringar”.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av revisionsrapport 2009

Dnr 2009-901-102

Anmäldes stadsrevisionens revisionsrapport november 2009 avseende

Granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.


§22 Anmälan av uppföljning av konsumentvägledning

Dnr 2008-295-103

Anmäldes Norrmalms stadsdelsförvaltnings rapport 2009-11-06 med uppföljning av konsumentvägledning i KonsumentCentrums regi.

KonsumentCentrum sköter sedan 2008-10-01 konsumentvägledning för stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm,

Södermalm och Östermalm. Farsta stadsdelsnämnd ingår sedan 2009-10-01. Avtalet löper t o m 2010-08-31 med möjlighet till förlängning i två år.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av redovisning av projektet ”Barnkraft”

Dnr 2006-534-511

Anmäldes förvaltningens redovisning för perioden 2007-08-01 – 2009-07-31 av projektet Barnkraft – pedagogisk stödgruppsverksamhet för barn och föräldrar när föräldrar lider av psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av överenskommelse om dagverksamheten Bryggan

Dnr 2009-836-104

Anmäldes överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och

Convictus angående driften av dagverksamheten Bryggan Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner överenskommelsen och lägger den till handlingarna.

§27 Anmälan av minnesanteckningar från lokala BRÅ

Anmäldes minnesanteckningar 2009-11-25 från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-12-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Solveig Holmgren (s), Erik Hafström (m), Jörgen Eriksson (fp) och Ulla-Liza Blom (s) anmäls till ”Demokratidag 2010” den 27 januari 2010.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§30 Upphandling av driften av sysselsättningsverksamheten ArbetsCentrum inom socialpsykiatrin

Dnr 2009-902-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-07 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av sysselsättnings-verksamheten ArbetsCentrum inom socialpsykiatrin.

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

§31 Upphandling av driften av tre stödboenden, ett gruppboende samt boendestöd inom socialpsykiatrin

Dnr 2009-903-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-07 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av tre stödboenden, ett gruppboende samt boendestöd inom socialpsykiatrin.

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

§32 Svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av drift av vård- och omsorgs-boenden inom äldreomsorgen

Dnr 2009-849-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-24 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

§33 Avskrivning av fordringar i bokföringen

Dnr 2009-804-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-16 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i till tjänsteutlåtandet bilagda förteckningar avskrivs.

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-12-09 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§35 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-12-03 och 2009-12-16 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§36 Information från stadsdelsdirektören

Stadens budget

De flesta stadsdelsnämnderna visar ett överskott i år. De centrala nämnderna har ett ännu större överskott (bl a exploateringsnämnden ) och totalt för staden är överskottet drygt 300 mnkr, men då skatteintäkterna ligger på ca en halv miljard under budget på grund av det ekonomiska läget så är den ekonomiska situationen ändå inte stabil.

Medarbetarenkäten

De anställda i staden har fått fylla i en medarbetarenkät om hälsa, trivsel, chefer, medinflytande m.m. Ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) för staden som helhet ligger på 62. Östermalms medarbetare har under 2009 höjt sitt index från 59 och ligger nu på samma index som staden, dvs 62. Förvalt-ningen kommer att få svaren nedbrutna per verksamhetsenhet.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottsförebyggande rådet planerar en utbildningsdag den 26 januari 2010. Nämndens ledamöter och ersättare inbjuds att delta under förmiddagens programpunkt. Inbjudan kommer.

Rapporter

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade från

 • trygghetsvandringen den 9 december vid T-baneuppgången Univer-sitetet. Det är en utgång som är avstängd, men som blivit en mycket olämplig undanskymd plats för ungdomar att vistas i. Inga åtgärder från SLs sida sedan senaste besöket. Förhållandet var i veckan uppmärksammat i en av lokaltidningarna. SL kommer att kontaktas på nytt.
 • Stadsdelsförvaltningen och polisen besökte nyligen Studentkåren med anledning av de fester för ungdomar från 14 år som ägt rum på Studenthuset. Bättre kontroll behövs kring festarrangemangen för den ungdomsgruppen.
 • Företagsgruppen Värtan har bildat en säkerhetsgrupp. Förekomsten av brott i närområdet har minskat.
 • Föreningen fastighetsägarna Stockholm, Östermalm-Lidingö-
  avdelningen, genomförde en konferens för stadsdelsnämnden och närpolisen den 26 november 2009 då aktuella problem såsom nedskräpning, förekomst av råttor o dyl diskuterades.

§37 Övriga frågor

Rapporter

Vice ordförande Rolf Lindell (s) rapporterade från länskonferensen om

”Tillgänglighet av alkohol och narkotika i Stockholms län” som han deltog i den 26 november 2009 kl 09.00-12.00.

Ersättaren Marie Schött (m) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) rapporterade från möten i förtroenderådet på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Vice ordförande Rolf Lindell (s) lämnade i sin tur en rapport från förtroenderådet på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende. Vad som därvid framkom av betydelse kommer äldreomsorgschef Marianne Snell att presentera för driftansvariga för Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, entreprenör Stiftelsen Röda Korshemmet.

Nybrogatans gågatudel

Vice ordförande Rolf Lindell (s) tog åter upp frågan avseende Nybrogatans gågatudel då inga förbättringar på problematiken med bilar på gågatan har ägt rum. Ordförande Johan Sjölin (m) uppgav att han ska följa upp frågan med trafikborgarrådet och återkommer med besked

Tid för stadsdelsnämndens sammanträde i januari 2010

Nämnden beslöt att då sociala delegationen ska utses för 2010 den 4 januari 2010 så äger sammanträdet rum klockan 09.00 i Garnisonen, plan 5.

§38 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om kollektivboende

Dnr 2009-980-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen undersöker möjligheterna till att fler kollektivboenden byggs i bl a den kommande Norra Djurgårdsstaden och utvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.