Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

4 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar.

7 Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

8 Upphandling av förskolemöbler till förskolan Styrmansgatan 26.

Remissärenden

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Bjuggren m fl (S) om ett friskare Stockholm.

11 Yttrande till trafikkontoret över förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Sabis Fältöversten (butiken), Karlaplan 13.

Dnr 2012-263-1.5.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Café No 16, Linnégatan 16.

Dnr 2012-287-1.5.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Baresso Coffee, Nybrogatan 21.

Dnr 2012-336-1.5.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

19 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

22 Anmälan av redovisning av förbättringsområden avseende Grönskogens vårdboende.

23 Anmälan av protokoll 2012-05-16 från rådet för funktionshinderfrågor.

24 Anmälan av protokoll 2012-05-14 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Anmälan av promemoria 2012-05-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

26 Information från stadsdelsdirektören.

27 Övriga frågor

Det öppna sammanträdet avslutas och punkterna 28 - 30 behandlas vid den för
allmänheten stängda delen av sammanträdet

Slutet sammanträde

28 Ärende enligt 6 kap 15a § 2 st föräldrabalken.

29 Ärende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Omedelbar justering

Utsändes senare

30 Anmälan av protokoll 2012-04-26 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
    Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Jamila Lodhi, fältassistent och deltagare i stadsdelsförvaltningens traineeprogram, medges närvarorätt vid slutna delen av dagens
    sammanträde.

  3. Protokollet justeras den 30 maj 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 19 april justerades den 24 april 2012.

§2 Tertialrapport 1 – 2012

Dnr 2012-332-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-10 med förslag till tertialrapport 1- 2012 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Magnus Lingen m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Magnus Lingens m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag

bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begärs omslutningsförändring med 1,8 mnkr, varav 0,8 avser stimulansbidrag för förskoleavdelning och 1,0 avser administration.

3. Hos kommunstyrelsen begärs 0,5 mnkr för avveckling av paviljong Styrmansgatan 28.

4. Hos kommunstyrelsen begärs 3,0 mnkr för restvärde och rivningskostnader i kvarteret Krubban, Styrmansgatan 30.

5. Ur centrala medelsreserven begärs 0,7 mnkr till projekt för att
förstärka och utveckla det vräkningsförebyggande arbetet,
"Förebyggare-Bo".

6. Hos kommunstyrelsen begärs investeringsmedel om 1,5 mnkr för
tillgänglighetsanpassningar.

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Magnus Lingen m fl (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;
Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tertialrapport 1- 2012 och överlämna den till kommunfullmäktige samt

att härutöver framhålla följande:


Allmänt

Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att

ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att arbeta med att fördjupa

demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med med-borgarna men eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten

avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en

schimär. Detta är inte bra eftersom stadsdelsnämnden är det enda forum dit medborgare kan komma och ställa frågor.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för den borgerliga alliansen även om antalet ökat något under året. Få vårdnadshavare verkar utnyttja denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det synnerligen angeläget att en gemensam kö både för privat och kommunalt driven verksamhet upprättas. Det är en oförklarlig anledning att detta inte går att åstadkomma. Stockholm har vidare en låg andel utbildade förskollärare och det är därför viktigt att höja andelen förskollärare av antalet anställda för att den pedagogiska kvaliteten ska vara trovärdig.

Brukarundersökningen 2012 visar att föräldrarna på Östermalm är mest nöjda i staden med förskoleverksamheten inom i stort sett samtliga områden är

givetvis mycket positivt och en garanti att förskolorna - både de kommunala och privata - håller en hög kvalitet.

Äldreomsorg

De missförhållanden som uppdagats på Östermalm såsom DigniCares konkurs och Linnegårdens stora brister visar att nuvarande ordning med centralt upphandlad verksamhet inte fungerar. Som det nu är beslutas upphandlingen av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret

för uppsyn över verksamheten. I de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden

i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften avflera äldreboenden.

Socialtjänsten

Socialtjänstens beräknade underskott uppgår till 10,1 milj kr. Samtliga verksamheter inom området granskas och striktare bedömningar och prioriteringar kommer att genomföras inom socialpsykiatrin, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och försörjningsstöd.

Verksamheter som inte är obligatorisk för kommunen riskerar att nedmontras. Dessa förändringar visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt och svårt att klara sitt livsuppehälle slår igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chock-höjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Att Jobbtorgen inte kan ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. Därtill att stadsdelen inte har tillräckliga insatser tyder på att insatserna borde utökas inte minskas. En internationell studie visar att Sverige faller i trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en

internationell jämförelse.

Flytten av Lotsen till Norrmalm väckte en enorm kritik och verksamheten kommer att flyttas tillbaka till Östermalm. Hur arbetet ska utformas är enligt tertialrapporten inte klart, men formerna för ett eventuellt samarbete med Frälsningsarmén Templet måste klargöras inom den närmaste tiden..

Stadsdelen har fått klagomål om störningar i Tessinparken och det projekt som har handlat om uppsökande verksamhet i Tessinparken ”Ett tryggare Östermalm” läggs nu ner, vilket återigen visar att bra läggs ner på grund av besparingar.

Konsumentvägledning är en viktig kommunal verksamhet om än inte obligatorisk. Flertalet stadsdelar har konsumentvägledning. Vi motsätter oss den nedmontering av konsumentvägledningen som föreslås.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-möterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; valfrihet och en ekonomi i balans är några av ledorden för Alliansens styrning av

staden och för stadsdelenÖstermalm. Det innebär att vi arbetar för att ge med-borgarna det egna ansvaret att välja fritt bland de skattefinansierade tjänster som stadsdelen tillhandahåller. Vi erbjuder hemtjänst, förskola och äldreomsorg där medborgaren själv väljer vem som levererar tjänsten. Dessa tjänster ska levereras med god service och med stor lyhördhet för medborgarens önskemål och behov.

Vi är stolta över verksamheten för äldre i stadsdelen där äldreträffar, social samvaro i form av tea-träffar, vårdhund, rogivande massage som erbjuds på flera av våra äldreboenden. Äldreomsorgen har utvecklats de senaste åren men vi ser att det på olika håll finns verksamheter som inte når upp till den kvalitet som vi kräver. Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla och följa upp äldreomsorgen så att den alltid håller hög kvalitet, oavsett vem som är utförare.

Östermalms förskolor är åter högst rankade i staden som helhet enligt den senaste undersökningen bland föräldrarna. Vi har aktiva föräldravandrare och arbetar hårt med ungdomars drog- och alkoholvanor. Vi har ungdomscafeer, kampanjer mot skräp, underhålls- och utvecklingsplaner för våra parker och fantastiska möjligheter till spontanidrott.

Arbetet med att utveckla en miljösmart stadsdel – nya Norra Djurgårdsstaden - fortsätter och innebär en spännande utmaning där vi visar att miljötänkande går hand i hand med tillväxt och välfärd. Vi vill också betona satsningen på ett livaktigt småföretagsklimat som är en del i den viktiga satsningen för att få unga människor in på arbetsmarknaden.

Tidigare har Östermalm under flera år i rad visat upp ett överskott som därmed bidragit till stadens totala finansiering. Under 2012 har lågkonjunkturens effekter kommit till stadsdelen med arbetslöshet och längre bidragstider vilket innebär en fortsatt negativ kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. Vi följer med vaksamt intresse den ekonomiska utvecklingen i omvärlden liksom inom förvaltningens ansvarsområden. Vi följer noga utvecklingen i bl.a. kommande kvartalsrapporter och agerar ekonomiskt ansvarsfullt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är med oro vi ser den moderatledda majoriteten under 2012 fortsätta nedskärningarna inom omsorgen om de mest utsatta. Sedan Moderaterna med stödpartier tog över makten i Stockholm 2006 har resurserna till socialtjänsten i Stockholms stads budget minskat med över 10 procent, samtidigt som Stockholms folkmängd har vuxit kraftigt. Det handlar om utsatta barn och familjer, personer med missbruks- och psykiatriska problem och kvinnor utsatta för våld eller hot. Dessa nedskärningar är påtagliga också på Östermalm.
Extra oroande är de nedskärningar som majoriteten och förvaltningen annonserat inom omsorgen om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nedskärningar på insatser som boendestöd och kontaktpersoner och nedläggning av stadsdelens enda dagverksamhet för denna grupp är inte acceptabla.Majoritetens hantering av vård- och omsorgsboendet Linnégården är anmärkningsvärd. Carema har inte klarat uppdraget att driva boendet, men majoriteten har trots upprepade missförhållanden varken velat häva avtalet eller
begära vite. Dessutom har majoriteten röstat ner ett förslag från oss om att säga upp avtalet med Carema, så att det senast upphör när avtalet går ut i
oktober 2013. I så fall skulle de boende och deras anhöriga åtminstone haft tryggheten i vetskapen att en annan aktör tar över verksamheten från oktober 2013.

Från majoritetens och förvaltningens sida annonseras det för nedskärningar inom konsumentvägledningen, som redan sedan tidigare neddragningar har en mycket liten omfattning i stadsdelen (mindre än motsvarande en halvtidstjänst). Konsumentvägledning är en viktig verksamhet för många och en
konsumentvägledare på heltid bör ses som ett minimum för en stor stadsdel som Östermalm.
Östermalm ligger i topp bland Stockholms stadsdelar när det gäller andelen ekologiska livsmedel. Men det är angeläget att andelen ökar; eftersom, ekologisk mat är bra för miljön och hälsan. Ett delmål på 40 procent tycker vi är rimligt.

Större resurser behöver läggas på utvecklingen mot att Östermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Kunskapen från arbetet med att planera och bygga Norra Djurgårdsstaden bör tas tillvara och användas som vägledning i arbetet med att göra Östermalm till en så miljövänlig och hållbar stadsdel som
möjligt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt
följande; Vänsterpartiets budget inför 2013 överensstämmer bättre än alliansens med behoven. Vi vill framhäva del av förvaltningens sammanfattande analys: Stadsdelsnämnden (SDN) och förvaltningen (SDF) bidrar på en rad olika sätt till målen i Riksdagens lagstiftning och Kommunfullmäktiges (KF) budget. (...) Många årsmål höjs dock år för år, ibland utan djupare analyser, varför det blir svårare att klara dem.

Alltfler söker försörjningsstöd. Den ekonomiska krisen sägs förvärras 2013 och man måste därför beräkna att Socialtjänstens utgifter kan öka.

Beslut som borde ligga under stadsdelsnämndens ansvar fattas i dag centralt. Alliansen har bestämt att de privata fastighetsägarna och byggbolagen ska styra villkoren på bostadsmarknaden. Det är en försämring för stadsdelen. När allmännyttan var större och självkostnadsbärande var vi oberoende och med hjälp av våra egna kommunala bostadsbolag kunde vi ta ett långsiktigt ansvar, bland annat inhysa förskolor, som det nu blivit alltmer svårt att hitta lokaler för till rimliga hyror. Det var även med hjälp av allmännyttan lättare att motverka hemlöshet och erbjuda bostäder på en rörlig arbetsmarknad.

Folkliga protester ökar på grund av bristen på lokal förankring i besluten. Detta hörsammas inte av den borgerliga majoriteten i Stadshuset. Stadsbyggnadsnämnden ignorerar kulturexpertis och stora grupper av medborgare. Den långa processen fram till rivningen i vintras av den kulturklassade och
magnifika restaurang Lindgården på Djurgården är ett färskt exempel.

Ett annat är rivningen av flygelbyggnaden i det kulturklassade folkskole-palatset Engelbrektsskolan som också fått förminskad skolgård - vilket dessutom strider mot barnkonventionen - till förmån för nya bostadsrätter och en mindre underjordisk idrottshall, trots att bättre förslag fanns att tillgå, till

lägre kostnader och mindre påverkan på miljön. Bullernivåerna på grund av sprängningar av Tyskbagarberget för bygget har varit så höga att boende i närheten fått skador på hörseln och tvingats evakueras till annat område.

Ytterligare ett tragiskt exempel är den minst 600-åriga TV-Eken som sågades ned efter beslut från Trafikkontoret, emot omkringboendes och andra engagerades protester och i strid mot flera olika expertutlåtanden. Detta beslut fattades odemokratiskt och totalitärt av Trafikkontoret.

Det hade varit bättre av flera skäl om stadsdelsnämnden med hjälp av Östermalms invånare hade fått fatta beslut i de frågor som rör det område där vi bor.

§3 Den årliga kvalitets- och avtalsuppföljningen av Linnégården

Dnr 2012-66-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-15 angående den årliga kvalitets- och avtalsuppföljningen av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Therese Carlborg (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP) och

Berit Snapp (C).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Berit Bornecrantz Dias (V),

Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S), Magnus Lindgren (MP) och
Milly Namiro Darkson (MP).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avtalet med Carema om driften av Linnégården ska hävas och förvalt- ningen förbereda för att ta över verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Magnus Lingen m fl (S) med

instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; den checklista för uppföljning av verksamheten som förvaltningen redovisat innebär att det fortfarande finns brister inom 5 omsorgsområden och 21 områden som kräver förbättringar. Det gäller till exempel arbetssätt för aktiviteter, social dokumentation, måltider, utbildning med mera. Vi anser därför inte att Caremas redovisade åtgärder är tillfyllest och att avtalet ska kunna hävas och verksamheten då tas över i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; genom att stadsdelsnämnden inte längre beslutar om avtalen för upphandlad äldreomsorg har oppositionen inte längre möjlighet att utkräva ansvar av majoriteten i stadsdelsnämnden, trots att det är stadsdelsförvaltningen som sköter myndighetsutövningen och kontrollerar att avtalen följs.

Den som beslutar om att ett avtal ska hävas är numera stadsdelsdirektören som står långt ifrån insynen i äldreomsorgen på Östermalm. Stadsdels-direktören beslutar också om ifall ett avtal ska förlängas eller inte.

Detta förhållande måste upp på dagordningen och utvärderas. Ansvar måste kunna utkrävas av de lokala politikerna. Beslutsrätten behöver återgå till den demokratiska församlingen lokalt.

§4 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar

Dnr 2012-337-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-16 med förslag till förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlänger avtalet med Olivia hemtjänst AB för tiden
2012-11-01 – 2013-10-31 omfattande hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar inom den kommunala hemtjänsten.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Bidragsansökan från Frälsningsarmén Templet

Dnr 2011-966-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-11 med förslag till svar på bidragsansökan från Frälsningsarmén Templet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Frälsningsarmén Templet 55000 kr i bidrag.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna
Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Frälsningsarmén Templet bidrag med 220 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Magnus Lingen m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; förvaltningen har sedan år 2009 beviljat projektbidrag till Frälsningsarmén, som hösten 2010 efter förfrågan från Stadsdelsnämnden övertog den öppna verksamheten för äldre personer med psykisk ohälsa.

En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och att risken att drabbas av depression är till exempel fyra gånger så stor efter 65. En bok ”Mellan äldreomsorg och psykiatri” visar att kommunernas äldreomsorg inte är utformad för att ta hand om gamla människor som är deprimerade eller har en psykos.

Frälsningsarmén Templet gör här en så viktig insats för de äldre och det är viktigt att ta de äldres psykiska ohälsa på allvar och bevilja det sökta bidraget.

§6 Bidragsansökan från Föreningen SPF Väntjänst

Dnr 2011-730-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-11 med förslag till svar på bidragsansökan från Föreningen SPF Väntjänst.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag

bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Föreningen SPF Väntjänst 40000 kr i bidrag.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna
Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Föreningen SPF Väntjänst bidrag med 120 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Magnus Lingen m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Föreningen SPF Väntjänst utgör ett värdefullt komplement till den åtstramade offentliga äldreomsorgen och det är angeläget att föreningen får förutsättningar att fortsätta att driva insatser för äldre.

En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och att risken att drabbas av depression är till exempel fyra gånger så stor efter 65. En bok ”Mellan äldreomsorg och psykiatri” visar att kommunernas äldreomsorg inte är utformad för att ta and om gamla människor som är deprimerade eller har en psykos.

Föreningen SPF Väntjänst gör en så viktig insats för att stödja och hjälpa äldre på olika sätt som annars kanske inte skulle kunna besöka läkare, sjukhus, gå på promenader med mera. SPF Väntjänst bör därför beviljas det sökta bidraget.

§7 Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagården

Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagården

Dnr 2012-354-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-14 med förslag att överlåta förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende till Erikshjälpen för transport till behövande länder.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till att överlåta förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende till Erikshjälpen.

§8 Upphandling av förskolemöbler till förskolan Styrmansgatan 26

Dnr 2012-344-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-04 med förslag till upphandling av förskolemöbler till den blivande förskolan Styrmansgatan 26.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett tillägg till förvaltningens förslag enligt följande och yrkade bifall till detta: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att upphandlade möbler är fria från skadliga kemikalier.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Magnus Lingens (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) tilläggsyrkande mot avslag och fann att tilläggsyrkandet avslagits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar om upphandling av förskolemöbler till Förskolan Styrmansgatan 26.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Östermalms stadsdels-förvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att

- infordra anbud

- anta anbud med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

3. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under anbudstiden
fatta beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär .

Reservation. Ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Ärendet avser upphandling av förskolemöbler till den nya förskolan

Styrmansgatan 26. Summan av upphandlingen beräknas uppgå till ett belopp överstigande 80.000 kronor, varför enligt gällande regler avrop mot
Stockholms stad centralt samordnade ramavtalsupphandling ej kan ske. Förnyad konkurrensutsättning måste därför genomföras.

Stadsdelsnämnden föreslås delegera upphandlingen till stadsdelsdirektören i Östermalms stadsdelsförvaltning. Vi vill i det sammanhanget betona vikten av att det vinnande anbudet grundas på arbete med acceptabla arbetsförhållanden, kollektivavtal för de anställda med löner man kan leva på samt på en god miljö vid tillverkning och transporter.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut att avslå sitt tidigare tilläggsyrkande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; barn omges av stora mängder kemikalier i bl.a. plaster, leksaker, kläder och möbler. Samtidigt är barn extra känsliga. Därför är det mycket viktigt att kommunen ökar sin kunskap kring kemikalier och inte minst hur barn påverkas. Målet måste vara att barns vardag ska vara fri från skadliga kemikalier.

§9 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2012-112-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-07 med förslag till

Revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ett friskare Stockholm

Dnr 2012-292-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Bjuggren m fl (S) om ett friskare Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens

förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna

Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen om ett friskare Stockholm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Magnus Lingen m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;

en uppmärksamhetsvecka kan i sig inte ändra beteende/vanor och förbättra medborgarnas hälsa, men kan ses som ett sätt att mobilisera kring frågorna, hitta nya samverkansmöjligheter och synliggöra all verksamhet som redan pågår på Östermalm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; tempot i samhället är oerhört uppskruvat och vi utsätts för hög stress. Både de som arbetar och de som drabbats av arbetslöshet eller sjukdom - vissa helt utan inkomst - i detta på senare år mycket hårdare samhällsklimatet mår sämre. Det är därför viktigt att uppmärksamma senaste forskningen gällande hälsa.

Exempelvis har sömnforskningen arbetat i motvind under många år och det vore bra att äntligen sätta ett fokus på att skola och arbete startar för tidigt på dagen, att barn och vuxna får för lite sömn och att de inte hinner äta frukost i lugn och ro. Framför allt behöver vi mer tid för avkoppling, mer lugn och ro.

§11 Yttrande till trafikkontoret över förslag till cykelplan 2012

Dnr 2012-248-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-03 med förslag till yttrande till trafikkontoret över förslag till cykelplan 2012 för Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna följande remissyttrande:

Cykelinfrastrukturen i Stockholm är i dagsläget bristfällig och det är välkommet att en cykelplan tagits fram. Att ställa bilen och i stället gå eller cykla är bra val för hälsan och miljön. För att Stockholm ska bli en bättre och säkrare cykelstad krävs en rad åtgärder och rejält med resurser.

Cykelplanen 2012 är ett steg på vägen för att Stockholm ska bli en cykelstad. Vi hade dock önskat mer konkreta åtgärder och tydliga politiska beslut för att få tillstånd ett sammanhängande cykelnät för Stockholms cyklister. Exempelvis saknas beskrivning av hur man tänker gå från ord till handling. Det finns inga tydliga delmål om vad som ska ha uppfyllts när inte heller tidsangivelser för när viktiga stråk ska vara färdiga. Målet om att andelen cyklister ska öka till minst 15 procent år 2030 är ett mycket lågt mål, i ljuset av att Stockholm behöver få minskade utsläpp och en renare luft.

Miljöpartiet har tagit fram 14 konkreta förslag i dokumentet Cyklar i den

gröna staden – 14 förslag för en levande gång- och cykelstad, MP, Stockholms stad, 2010. Fler cykelbanor i ett sammanhängande nät behövs och bredare cykelbanor där det är som mest trångt. Stockholms cykelplaner ska genom-föras och säkerheten för cyklister och gångtrafikanter ska vara god. När

antalet cyklar ökar behövs bättre cykelparkeringar nära kollektivtrafik och andra viktiga målpunkter. Lånecyklar ska finnas på fler ställen än idag. Det behövs en tydlig strategi för att möjliggöra att cyklar kan tas med i kollektivtrafiken. Staden ska som arbetsgivare stimulera ökad cykling, exempelvis genom att införa en cykelersättningspeng till stadens anställda som väljer att ta cykeln till jobbet och resa med cykeln i tjänsten. Snöröjningen och städ-ningen av cykelbanorna måste prioriteras och förbättras. Detsamma gäller skyltningen, framför allt vid kommungränserna

Vi vill, liksom förvaltningen, poängtera att cykelvägar, promenadstråk och bilvägar ofta löper parallellt, korsar varandra och ibland sammanfaller. En plan för att förbättra vägnätet och promenadstråk borde därför ha tagits fram samtidigt med cykelplanen. Miljöpartiet tycker också att man bör arbeta med etablera gröna cykelstråk, vilket man t.ex. gör i cykelstaden Köpenhamn.

Cykeltrafiken i Köpenhamn bör, för övrigt, granskas noga då den är en

mycket god förebild då det gäller att prioritera och satsa på cykeltrafiken.

För att öka antalet cyklister är det, som påpekas i cykelplanen, viktigt att

cykelvägen känns trygg. Tryggheten ökar i många fall om cykelvägen inte går i direkt anslutning till biltrafiken. Miljöpartiet anser att man ska göra stora ansträngningar för att separera viktiga cykelvägar från biltrafiken och även arbeta med nivåskillnader mellan cykelbana och gångbana.

Lokala aspekter

Valhallavägen markeras som nytt pendlingsstråk och behöver då en rejäl

ansiktslyftning. Den nordvästra delen utgör i dag en säkerhetsrisk för cyklister då den bl.a. löper bland parkeringar och bussar och dessutom är i dåligt skick. Den bör vara kategoriserad som prioriterad.

I höst (2012) börjar inflyttningen i Norra Djurgårdsstaden och då måste även cykelvägarna in till staden vara klara att tas i bruk. Erik Dahlbergsgatans

cykelbana slutar i dagsläget i höjd med Blanchegatan, den bör förlängas ända fram till Norra djurgårdsstaden/Hjorthagen och borde även utgöra ett pendlingsstråk. I dagsläget finns inget pendlingsstråk i nord-sydlig riktning

inplanerat för de som bor i området och de som snart flyttar dit.

Vissa enkelriktade gator i området bör förses med cykelbanor i motsatt riktning för att underlätta framkomligheten för cyklister, exempelvis Brantings-gatan och Nybrogatan. Vilseledande/farliga cykelbanor som exempelvis den som leder från Banérgatan rakt ut i trafiken på Strandvägen bör göras om. Det är viktigt att arbeta mot ett sammanhängande säkert och snabbt cykelbanenät.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-möterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; avgörande för att säkra Stockholms framgångsrika utveckling och fortsätta som viktig tillväxtmotor för hela Sverige är att det finns en bra infrastruktur och bra kommunikationer. Cykeln har blivit ett allt viktigare kommunikationsmedel och det är därför glädjande att Trafikkontoret tagit fram Cykelplan 2012 , Strategi för en cykelstad i världsklass och till detta en Handlingsplan. Vi är liksom förvaltningen positiv till att cykelfrågorna kommer att ges större vikt i de tidiga processerna i stadens utvecklingsprojekt. Det är därför viktigt att cykelplanen kommer att ta hänsyn till Norra Djurgårdsstaden som kommer att inrymma många nya bostäder och arbetsplatser.

Vi delar förvaltningens uppfattning att i en ”Promenadstad” måste satsningar på cykelvägnätet ske i samverkan med och parallellt med gångbanor. Det är viktigt att prioriteringar och målkonflikter mellan trafikslagen förtydligas och att såväl cyklister som fotgängare visar den respekt och hänsyn som är nödvändig i en snabbt växande miljonstad.

Genomförandet av cykelplanen innebär etablerandet av cykelstråk som dras genom parker och grönområden. Trycket på våra parker växer och dessa utnyttjas mer och mer av barn och ungdomar och kan även sägas ha blivit ett uppskattat uterum för stadens innevånare. Det är därför bra att stadsdelsförvaltningen medverkar i utvecklingen av dessa cykelstråk och att man betonar det delade ansvaret i dessa frågor mellan stadsdelsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden med möjlighet att ytterligare förbättra samordningen dem emellan.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är bra att Stockholm får en ambitiös cykelplan. Biltrafiken ska minska och ett bra sätt är att ersätta med cykel- och spårtrafik för att uppnå både bättre hälsa, miljö och klimat. Förverkligandets slutmål 2030 ligger långt fram i tiden. Det vore bra med etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden

måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Man

behöver vara mer konkret när det gäller målet att minska risken att dödas eller skadas svårt i en olycka. De lagändringar som skissas i planen om att göra det tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat och köra mot rött ljus vid högersväng behöver konsekvensbeskrivning för att vi ska kunna ta ställning till förslagen.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva användas för nya breddade eller säkrade cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik. Fastighetsägare bör uppmuntras att ordna cykelparkeringar i alla sina fastigheter.

Lånecykelsystemet fungerar inte tillräckligt bra i dagsläget. Det behöver förenklas. Det går inte att spontan-låna en cykel, den måste bokas i förväg i SL-center. Exempelvis i Paris använder man sitt kreditkort på platsen. Kanske kunde man använda sitt id-kort, pass eller körkort för att legitimera sig via en scanner och helst gratis få låna en cykel. Ett mål i sig är ju att uppmuntra till mer cykling. Det bör också vara kostnadsfritt att ta med cykeln på tunnelbana och pendeltåg. Det behövs cykelpumpstationer i anslutning till lånestationerna.

De övergivna cyklar som ockuperar många cykelställ borde tas om hand av staden, rustas upp och återanvändas som lånecyklar. Det vore ett trevligt inslag i gatubilden med olika modeller och storlekar på cyklar ommålade i någon "stockholmsfärg" och med stadens sigill på som kännemärke.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen över förslag till vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken

Dnr 2012-294-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Magnus Lingen m fl (S) enligt följande; ärendet är en remiss från länsstyrelsen angående vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken. Stadsdelsnämnden Östermalm har förvaltningsansvar för Kaknäsområdet, Nobelparken, Tessinparken och en del ytor i Gärdeshöjden och Ekhagen.

Planen är ett samlat dokument för vård och utveckling men också en beskrivning av områdets ekologi och historia. 15 delområden beskrivs närmare med särskild inriktning på mål för naturvård, ekplantering, spridningskorridorer mm. Hänsyn måste tas vid planering av mänskliga aktiviteter här. För stockholmarna lyfts frågor som tillgänglighet, transporter och rekreation. Till dessa punkter ansluter sig också den tidigare antagna parkplanen för Östermalm.

Vård- och utvecklingsplanen är en synnerligen läsvärd produkt att noga studera och vi ställer oss bakom de rekommendationer och förslag som förs fram. Vi stockholmare kan vara stolta över att besitta en nationalstadspark av denna kvalitet och har ett ansvar för framtiden att bevara och slå vakt kring den miljö som möjliggör för många sällsynta växter och djur att överleva.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det var ett nöje att ta del av Nationalstadsparkens historia och utveckling i länsstyrelsens rapport. Parken har ett stort skönhets- och kulturhistoriskt värde. I dag finns både gul-, grön- och blåklassad och byggnadsminnesförklarad bebyggelse. Det sorgliga som nyligen hänt med restaurang Lindgården på Djurgården efter mer än 20 år av skandalös hantering från både stadens, arrrendators och sedemera privata ägares sida minner om hur oerhört viktigt det är att all bebyggelse inom Nationalstadsparken byggnadsminnesförklaras för att inga fler förvanskningar av den oerhört värdefulla och enhetliga kulturhistoriska miljön ska kunna ske. För varje åsidosättande av pietetsfullt underhåll och för varje rivning (hemska tanke!) av en av

Nationalstadsparkens byggnader kommer den ett steg längre bort från utmärkelsen Världskulturarv. Det behövs ett större engagemang inom alla berörda nämnder i staden för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Parken har också många unika växt- och djurarter som ska värnas. På

Östermalm bor harar, fasaner, grävlingar och numera också kaniner på våra innergårdar. Det talrika antalet lösgående hundar på Gärdesfältet är för de vilda däggdjuren ett problem - liksom för hundrädda människor. Hundar jagar av instinkt parkens djur - rådjur, ekorre, räv, hare, igelkott och grävling. Rävar kan å andra sidan smitta hundar med både rabies och skabb.

Det har inträffat flera incidenter då både rådjur och får rivits och barn och vuxna angripits. Många hundägare kopplar inte sina hundar vare sig i grönområdet eller på trottoaren. Det är därför angeläget att på olika vis informera om - bland annat genom skyltning - Lagen om tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt §16 och §17 i vilken det klart anges att hundar i ska hållas kopplade.

Det skulle därför vara önskvärt att upprätta inhägnade rastgårdar för hundarnas fria lek, vilka skulle kunna ersätta den olagliga frigången inom parkområdet.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Sabis Fältöversten

Dnr 2012-263-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-03 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Sabis Fältöversten (butiken), Karlaplan 13, 115 20 Stockholm (dnr 9.1-5256/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sabis Aktiebolag, Box 11089, 100 61 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Sabis Fältöversten (butiken) kl 11.00 – 21.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Café No 16

Dnr 2012-287-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-16 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Café No 16, Linnégatan 16, 115 20 Stockholm (dnr 9.1-5754/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Café Karlernäs i Stockholm AB, Grev Turegatan 36, 114 36 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera vin och stark­öl måndag till söndag i restaurang Café No 16 och på dess uteservering kl 12.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Baresso Coffee

Dnr 2012-336-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-07 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på restaurang Baresso Coffee, Nybrogatan 21, 114 39 Stockholm (dnr 9.1-6032/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ninmar Baresso invest AB, Klotvägen 11, 151 59 Södertälje bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Baresso Coffee och vid dess uteservering kl 11.00-23.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2012-304-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-12 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 6735-12) med anledning av en inkommen överklagan av nämndens beslut 2012-03-15 § 7; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Beslutet innebar att stadsdelsnämnden beslöt att delta i en av socialnämnden genomförd gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om webbsändning

Dnr 2011-119-1.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-11 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om möjligheterna att direktsända stadsdelsnämndens sammanträden på webb-TV och även kunna se dem i efterhand.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna
Magnus Lingen m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag,

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på
webb-TV-sända sammanträden att förelägga nämnden samt

att därutöver anföra följande:

Det är positivt att Miljöpartiets förslag om att webb-TV-sända nämndens sammanträden har tagit ett litet steg närmare förverkligande. Förvaltningen konstaterar att ”det finns en möjlighet att med egna resurser genomföra inspelning och sändning, för­utsatt att en något lägre kvalitetsnivå kan accepteras”. Förvaltningens redovisning visar att det går att webb-TV-sända sammanträdena till en mycket låg kostnad och därför kan detta inte betraktas som en kostnadsfråga.

Förvaltningen bör därför få i uppgift att ta fram ett konkret förslag på webb-TV-sända sammanträden. Förslaget som föreläggs nämnden ska innebära möjlighet att länka/distribuera till andra kanaler, såsom Facebook.

Vi instämmer i att allmänhetens frågestund inte bör ingå i webb-TV-sändningen, eftersom många medborgare inte önskar att bli filmade.

§19 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om rapport

Dnr 2012-157-1.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-11 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”granskningsrapporten avseende ekonomiskt bistånd”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§20 Anmälan av hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen

Dnr 2012-79-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens redovisning 2012-05-08 av genomförda uppfölj-ningar under mars-april 2012 av tre hemtjänstenheter (Aleris hemtjänst AB - Östermalm, Silverkatten Handelsbolag och Atlas & Bore i Stockholm AB) inom äldreomsorgen som Östermalms stadsdelsnämnd har uppföljningsansvar för.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av entreprenörernas patientsäkerhetsberättelser 2011

Dnr 2011-310-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens redovisning 2012-05-02 av entreprenörernas patientsäkerhetsberättelser för år 2011 (Attendo Care AB, Carema Care AB, DigniCare AB och Stiftelsen Röda Korshemmet).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av uppföljning av förbättringsområden avseende Grönskogens vårdboende

Dnr 2011-139-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens redovisning 2012-03-30 av genomförd uppföljning av förbättringsområden som framkommit vid 2011 års uppföljning av

Grönskogens vårdboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-05-24 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-04-26 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§26 Ärende enligt 6 kap 15a § 2 st föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-10 om XX då YY begärt

att få umgänge enligt 6 kap 15a § 2 st FB med XX.

Sekretess enligt 26:1 Offentlighets- och sekretesslagen

§27 Ärende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-10 om XX angående bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.

Sekretess enligt 26:1 Offentlighets- och sekretesslagen

§28 Information från stadsdelsdirektören

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar inbjuder Östermalms stadsdelsnämnd till ett möte den 6 september kl 18.00 på huvudkontoret i Värtan för att diskutera gemensamma frågor. Mer detaljerad inbjudan kommer.

Vidare har Stockholms Hamnar, Vasakronan, S.E.B. och NCC Property lämnat in en skrivelse till Stockholms stad om planeringen i Norra Djurgårdsstaden avseende bl.a. frågor kring miljö, trafik, parkering.

Revision

Stadsdelsdirektören Göran Månsson har tillsammans med ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden Therese Carlborg respektive Stefan Nilsson

samt verksamhetscontrollern Inger Outzen träffat ordförande i revisionsgruppen i Stadshuset, Bo Ringholm, för samtal om gemensamma frågor.

Supporter-kulturen

Göran Månsson har varit på ett studiebesök på den nya arenan ”Friends Arena” i Solna. En otroligt stor och modern arena som ska ersätta Råsunda (som ska rivas för bostadsbyggande).

Påminnelse

Göran Månsson påminner nämnden om Norra Djurgårdsstadens Dag då byggherrar, fastighetsägare och andra intressenter i området möts för utbyte av information. Tid: söndagen den 10 juni kl 10.00-15.00.

§29 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om insamling av glödlampor

Dnr 2012-373-1.2.5.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om förbättrad insamling av glödlampor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om utevistelse på äldreboenden

Dnr 2012-374-1.2. 1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”mätning av utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om hundrastgårdar

Dnr 2012-372-3.2.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om ”rastgårdar för hundars fria lek och bättre information om koppling av hundar”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.