Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Britt Mattsson, chef för Läs mer... Parkmiljöavdelningen norra innerstaden, om
"Den gröna promenadstaden." Presentation av Stockholms stads förslag
till strategi för utveckling av stadens parker och natur.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag om klättervägg (boulderingvägg) vid Kampementsbadet.

6 Verksamhetsplan 2012 Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

8 Svar på ansökan om projektbidrag från PRO Östermalm/Gärdet för projektet "Vår Hälsa".

9 Överlåtelse av förslitna sängar från bland annat Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-354-1.2.5.

10 Delegation rörande barns möjlighet att få vård mot en av vårdnadshavarnas vilja.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad. Dnr 2012-491-1.5.1....33-1.5.1.2015 - inriktning/g/ÄO

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi. Dnr 2012-470-1.5.1.

13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer om Lex Sarah.

14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Hemsjukvård 2015 - inriktningsärende.

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om byte av Stadions namn till Olympiastadion. Dnr 2012-477-1.5.1.

16 Yttrande till trafikkontoret över förslag till avfallsplan för Stockholm 2013-2016.

17 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Hitech Konferens & Event AB i Summit T-House, Engelbrektsplan 1.

18 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Bengal, Östermalmstorg 5. Dnr 2012-519-1.5.2.

Svar på skrivelser

19 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2012-408-7.

20 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2012-407-6.

21 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2012-302-1.1.

22 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2012-484-1.1.

25 Anmälan av överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och utbildnings-nämnden om samverkan inom förskola-skola och förskola-skola-fritid-socialtjänst-verksamhetsområdet barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

26 Anmälan av protokoll 2012-09-13 från rådet för funktionshinderfrågor.

27 Anmälan av protokoll 2012-09-17 från pensionärsrådet på Östermalm.

28 Anmälan av promemoria 2012-09-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

29 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

31 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i enskilt ärende.

32 Överflyttning av vårdnad till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.

33 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholm tingsrätt.

34 Förlikningsavtal. Dnr 2012- 506-2.1.

35 Anmälan av protokoll 2012-09-20 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
  Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 3 oktober 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 23 augusti justerades den 29 augusti 2012.

§2 Svar på medborgarförslag om boulderingvägg (klättervägg) på Östermalm

Dnr 2012-454-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på medborgarförslag om boulderingvägg (klättervägg) på Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ordförande Therese Carlborg m fl (M), vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamoten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP).

Ordföranden ställde proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers (S)

m fl förslag och fann att detta förslag bifallits av en enig nämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 1. Nämnden beslutar att möjligheten att utnyttja den befintliga klipp-väggen som sprängts fram i Hjorthagsberget i närheten av den nya parkleken utreds.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet delar helt förvaltningens positiva syn på detta med-borgarförslag. En klättervägg på Östermalm vore en mycket bra och för-hållandevis billig hälsoinvestering.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det skulle vara väldigt positivt för stadsdelen om en boulderingvägg anlades. Den ska givetvis bedrivas på ett säkert sätt för att minimera riskerna för incidenter och skador. Utbildade klätterväggsinstruktörer som har kurser skulle vara ett medel för att minimera dessa risker.

Att anlägga en klättervägg utomhus gör den också tillgänglig och bidrar säkert till att flera använder sig av sporten. En möjlighet skulle vara att utnyttja den befintliga klippväggen som sprängts fram i Hjorthagsberget i närheten av den nya parkleken.

§3 Tertialrapport 2 Östermalm stadsdelsnämnd

Dnr 2012-497-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till tertialrapport 2 – 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begärs omslutningsförändring med 12,0 mnkr, varav 1,0 mnkr avser administration, 8,0 mnkr avser äldreomsorg,
1,0 mnkr avser barn och ungdom och 2,0 mnkr avser socialtjänst.

3. Hos kommunstyrelsen begärs 0,5 mnkr för avveckling av förskole-paviljong, Styrmansgatan 28.

4. Ombudgetering godkänns med 3,0 mnkr från socialtjänst till äldre-omsorg för överföring av handläggning och kostnader för personer över 65år.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tertialrapport 2 och överlämna den till kommun- styrelsen,

att säga upp avtalet med Carema om driften av Linnégården,

att ett aktivt arbete ska bedrivas för att Bryggan ska kunna fortsätta att
finnas på Östermalm,

att inte lägga ner gruppboendet på Sandhamnsgatan,

att framställa hos kommunstyrelsen om att tillskjuta 4 Mkr för social- psykiatrins verksamhet, för att undvika nedskärningar inom boendestöd och kontaktpersoner och för att säkra att boendet på Sandhamnsgatan kan finnas kvarsamt

att inga nedskärningar ska göras på konsumentvägledningen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tertialrapport 2, 2012, och överlämna den till kommunfullmäktige samt

att härutöver framhålla följande:

· Sandhamnsgatan 8 ska omfattas av gruppboende.

· Bryggans verksamhet återfinns inom stadsdelen.

· Inte godkänna aktivitetsplanen vad gäller upphandlad verksamhet
vad gäller boendestödsverksamhet och Arbetscentrum.

· Arbeta för att fler förskollärare ska anställas.

· Inte spara resurser inom förskolan genom att dra ner på antalet
förskollärare.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; valfrihet och en ekonomi i balans är några av ledorden för

Alliansens styrning av staden och för stadsdelen Östermalm.

Under 2012 har arbetet fokuserats på att ge medborgarna det egna ansvaret att välja fritt bland de skattefinansierade tjänster som stadsdelen tillhandahåller. Stadsdelen erbjuder hemtjänst, förskola och äldreomsorg där medborgaren själv väljer vem som levererar tjänsten. Dessa tjänster ska levereras med god service och med stor lyhördhet för medborgarens önskemål och behov. Det är också glädjande att förvaltningen inom budget trots ett kärvt ekonomiskt läge lyckats genomföra ett antal nysatsningar som satt guldkant på tillvaron för många Östermalmsbor.

Undantag för måluppfyllelsen gäller mål 1.2 ”Invånare i Stockholm skall vara eller bli självförsörjande”. Detta beror delvis på det allvarliga ekonomiska läget såväl i Europa och USA och som hastigt får återverkningar även på den svenska konjunkturen vilket även medför att hittillsvarande insatserna med Jobbtorg inte gett tillräcklig effekt. SDF visar att antalet bidragshushåll i snitt inte minskar i önskvärd omfattning, vilket är oroväckande.

Östermalms förskolor är åter högst rankade i staden som helhet enligt den senaste undersökningen bland föräldrarna. Vi har aktiva föräldravandrare och arbetar hårt med ungdomars drog- och alkoholvanor. Vi har ungdomscafeer, kampanjer mot skräp, underhålls- och utvecklingsplaner för våra parker och fantastiska möjligheter till spontanidrott. Extra glädjande är att stadsdelen nu öppnar ännu en stor förskola i området. Vi noterar att efterfrågan på förskoleplatser sjunker, och följer nogsamt utvecklingen.

Tidigare har Östermalm under flera år i rad visat upp ett överskott som därmed bidragit till stadens totala finansiering. Under 2012 har lågkonjunkturens effekter kommit till stadsdelen med arbetslöshet och längre bidragstider vilket innebär en fortsatt negativ kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. Vi följer med vaksamt intresse den ekonomiska utvecklingen i omvärlden liksom inom förvaltningens ansvarsområden. Det är glädjande att Östermalms stadsdelsförvaltning kommer i allt väsentligt uppfylla Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för 2012 inom ramen för given budget. Detta har skett genom ett kompetent och målmedvetet arbete inom förvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; den moderatledda majoriteten har under året fortsatt nedskärningarna inom omsorgen om de mest utsatta. Särskilt tydligt märks detta inom socialpsykiatrin. Nedskärningar på oumbärliga insatser som boendestöd och kontaktpersoner och nedläggning av stadsdelens enda boende för psykiskt funktionsnedsatta, på Sandhamnsgatan, är inte acceptabla. Att majoriteten fortsätter att driva på en nedläggning är inte korrekt gentemot de boende, eftersom de lovades att detta skulle bli en permanent boendelösning för dem. Därför måste processen med att försöka förmå de boende att flytta ut avbrytas.

Sedan Moderaterna med stödpartiers övertagande av makten i Stockholm 2006 har resurserna till insatser för barn och familjer i utsatthet, personer med missbruksproblem och kvinnor som är utsatta för våld eller hot minskat med över 10 procent. Samtidigt har staden vuxit kraftigt och behoven av resurser också ökat. Konsekvenserna av dessa nedskärningar märks i hela staden, också på Östermalm.

Bryggan är en mycket viktig verksamhet för hemlösa. Ett aktivt arbete, i samarbete med socialnämnden, bör fortsatt bedrivas för att hitta en lösning för att Bryggan ska kunna fortsätta finnas på Östermalm.

Att majoriteten ännu inte agerat för att avsluta samarbetet med Carema om driften av Linnégården är anmärkningsvärt. Trots att Carema inte klarat uppdraget så har majoriteten varken velat häva avtalet eller försökt begära vite. Det borde vara en självklarhet att nämnden nu tar initiativ till att avtalet sägs upp, något som Miljöpartiet har krävt länge, så att avtalet löper ut i oktober 2013 och så att inte en ny treårsperiod med Carema som utförare påbörjas.

Konsumentvägledningen har sedan tidigare neddragningar från majoritetens sida en omfattning på mindre än motsvarande en halvtidstjänst. Enkonsumentvägledare på heltid bör ses som ett minimum för en stor stadsdel som Östermalm.

Ekologisk mat är bra för miljön och hälsan och det är glädjande att Östermalm är en av de bästa stadsdelarna när det gäller andelen ekologisk mat i verksamheterna. Men ambitionerna bör nu höjas och att ha ett delmål på minst 40 procent ekologisk mat är realistiskt och angeläget.

Större resurser behöver läggas på utvecklingen mot att Östermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Kunskapen från arbetet med att planera och bygga Norra Djurgårdsstaden bör tas tillvara och användas som vägledning i arbetet med att göra Östermalm till en så miljövänlig och hållbar stadsdel sommöjligt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande;

Allmänt

Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna men eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en schimär. Detta är inte bra eftersom stadsdelsnämnden är det enda forum dit medborgare kan komma och ställa frågor.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det bra med det gemensamma kösystemet som föreslagits men det borde även vara tvingande för de privata förskolorna att ansluta sig till stadens köregler. Vidare har Stockholms stad en mycket låg andel utbildade förskollärare så det är därför viktigt, även om Östermalm har något högre andel förskollärare, att höja den andelen för att säkerställa det pedagogiska arbetet. Det är definitivt inte bra att minska antalet anställda pedagoger.

Brukarundersökningen 2012 visar att föräldrarna på Östermalm är mycket nöjda med verksamheten även om andelen nöjda inom vissa området minskat något.

Äldreomsorg

De missförhållanden som uppdagats på Östermalm såsom DigiCares konkurs och Linnegårdens tidigare stora brister visar att nuvarande ordning med

centralt upphandlad verksamhet inte fungerar. Som det nu är beslutas upphandlingen av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. I de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften avflera äldre-boenden.

Socialtjänsten

Socialtjänstens beräknade underskott uppgår till knappt 11 milj kr. Samtliga verksamheter inom området granskas och striktare bedömningar och prioriteringar kommer att genomföras inom socialpsykiatrin, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och försörjningsstöd.

Verksamheter som inte är obligatorisk för kommunen riskerar att nedmonteras. Dessa förändringar visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt och svårt att klara sitt livsuppehälle slår igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Att Jobbtorgen inte kan ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. Därtill att stadsdelen inte har tillräckliga insatser tyder på att insatserna borde utökas inte minskas. En internationell studie visar att Sverige faller i trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en internationell jämförelse.

Flytten av Lotsen till Norrmalm väckte en enorm kritik och verksamheten kommer att flyttas tillbaka till Östermalm. Hur arbetet ska utformas är enligt tertialrapporten oklart.

Det är svårt att få upp andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen. Det är därför viktigt att marknadsföra verksamheten så att även pojkar känner sig attraherade att besöka mottagningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är därför viktigt att det drivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron.

Stadsplanering och miljö

Som framgår av tertialrapport 2 har stadsdelsnämnden Östermalm inom sitt geografiska område dels flera parkmiljöer i världsklass som till exempel

Humlegården och Tessinparken, dels Nationalstadsparken. Inom den senast nämnda ansvarar nämnden för förvaltningen av Kaknäsområdet, Nobelparken, Tessinparken och en del ytor i Gärdeshöjden och Ekhagen. Parkdriften pågår enligt avtal. Prognos för kostnaderna är att budgeten kan hållas vilket ger ett netto på 12,2 mnkr. Intrycket det senaste året är att standarden på vår gemensamma miljö något förbättrats men också att slitaget ökat. Vårt problem är att de stora parkmiljöerna som till exempel Humlegården är utsatta för ett starkt besökstryck och att behovet därför av kontinuerlig städning ökar.

Inom nämndens område växer nu en ny stadsdel fram, Norra Djurgårdsstaden. Nämnd och förvaltning medverkar i utformningen av det nya området. Det är viktigt med ett stort utbud av grönytor för rekreation och utevistelse samt för lek och idrott.

Invånarna skall vara nöjda med städning och trygghet, varför städningen hålls på en hög nivå och våldsyttringar motverkas. Det lokala brottsförebyggande rådet är viktigt med polis, förvaltning, skola, brandkår och kyrka i samverkan. Även nämndrepresentanter borde finnas med i rådet. Även kulturen ingår i stadsmiljön men är väldigt marginell.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; stadsdelsnämnderna är idag inte mycket mer än en remissinstans och en social delegation. Den lokala demokratin har avlövats på egna frågor att besluta om. På stadsdelsnämndens öppna möten och i medborgarförslagen kommer oftast frågor upp som bestäms centralt. Att de centrala nämnderna som fått allt mera makt inte har öppna möten, innebär att allt fler politiska beslut tas inför stängda dörrar.

Vänsterpartiet anser att toppstyrningen måste brytas och stadsdelsnämnderna återfå sin roll som det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati. Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin genom deltagande demokrati. Stadsdelsnämnderna behöver ökade resurser och mer inflytande.

§4 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-84-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-15 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgs-boende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande kvalitets- och avtalsuppföljning av
Kampementets vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att till nämnden återredovisa resultatet av de förbättringsåtgärder som konstaterades i samband med uppföljningen om driften av
Kampementets vård och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; den checklista för uppföljning av verksamheten som förvaltningen redovisat innebär att det finns brister inom en rad områden som kräver förbättringar. Det gäller till exempel kompetensutveckling, munhälsa, hygien med mera. Det är därför viktigt att till nämnden snarast återredovisa resultatet av de förbättringar som gjorts.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; förvaltningens tjänsteutlåtande räknar upp tolv förbättringsom-råden som för godtagbar kvalitet måste följas upp och redovisas till nämnden. Det saknas exempelvis förkläden hos personalen vid måltider.

Det behövs rutiner för egenkontroll av munhälsan. Kunskapen om basala hygienrutiner måste uppdateras. Vidare brister det i rutinerna för fotsjukvård, diabetes och läkemedelshantering m m.

Det måste alldeles särskilt på Kampementets äldreboende, som på grund av det borgerliga maktskiftets ideologiska privatiseringsiver drivs av den

skandalomsusade vårdjätten Attendo Care, ställas krav på omgående förbättringar, inte minst med tanke på den anmälan som gjordes till Socialstyrelsen för drygt 1,5 år sedan då man uppdagade att vinstintresset lett till att man medvetet försämrat de äldres hälsa.

Regeln "ju sjukare äldre desto mer pengar till boendet" gjorde, enligt anmälan till Socialstyrelsen, att avdelningar på Kampementets äldreboende premierades om de ”lyckades” få gamla och vårdkrävande äldre att bli sämre för att klassas i en högre ersättningsnivå. Verksamhetschefen hade i ett månadsbrev till de anställda skrivit: ”Stort tack till plan 5 för att ni lyckats höja upp boende 3 till en högre nivå. Det ger oss ökade intäkter på ca 47000/månad. Väntar med spänning på vad som händer med de 3 boende på plan 6 som också ska få en ombedömning, LYCKA TILL!!”

Det är oerhört viktigt att kontrollera och följa upp tills det inte finns några som helst tecken på att denna felinriktade "vårdmetod" tillämpas.

§5 Verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst

Dnr 2012-185-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-10 med förslag till reviderad verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgs-boende samt hemtjänst.

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande reviderade verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

§6 Svar på ansökan om projektbidrag från PRO Östermalm/Gärdet

Dnr 2012-417-1.2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på ansökan om projektbidrag från PRO Östermalm/Gärdet för projektet Vår Hälsa.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Therese Carlborg m fl (M), ledamoten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande ställde proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande mot eget (M) m fl yrkande och fann att eget (M) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om projektbidrag från PRO Östermalm-Gärdet för projektet Vår hälsa.

 1. Nämnden anför därutöver följande:

Majoriteten är i princip positiv till verksamheter som främjar pensionärers fysiska och psykiska hälsa. Det bedrivs ju också flera sådana i stadsdelsnämndens regi, såsom de två ordinarie träffpunkterna Seniorträffen och

Rioträffen, där också den verksamhet som bedrevs vid Hälsoträffen kommer att finnas. Det finns också ett utomhusgym i Tessinparken och under sommarmånaderna anordnas dagsutflykter.

Men eftersom det nu aktuella projektet bedrivits med ekonomiskt stöd av Stadsdelsnämnden i form av projektbidrag sedan 2009 kan det inte längre anses vara ett tidsbegränsat projekt utan har snarare blivit en del i den ordinarie verksamheten. PRO Östermalm – Gärdet erhåller redan verksamhetsbidrag för den ordinarie verksamheten från Stadsdelsnämnden.

Ansökan uppfyller inte heller de formella krav på en ansökan om projekt-bidrag vilka tydligt framgår av baksidan på ansökningsblanketten.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja PRO Östermalm-Gärdet bidrag för projektet Vår Hälsa med 12 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; pensionärsföreningar fyller en mycket viktig funktion i vår stadsdel. De ska kunna ha bra lokaler till sin verksamhet för samlingar och nöje. Föreningarna ska också ha möjlighet att utvecklas. Det är därför viktigt att föreningarna genom bidrag ges möjlighet till utökning av aktiviteter och utbud och samtidigt nå fler pensionärer. De sökta medlen är avsedda för ett pågående hälsoprojekt som vi anser är viktigt för stadsdelen.

§7 Överlåtelse av förslitna sängar

Dnr 2012-354-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-12 med förslag till överlåtelse av förslitna sängar från bland annat Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till att överlåta ca 50 förslitna sängar från bland annat Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende till S:t Erikshjälpen.

§8 Delegation rörande barns möjlighet att få vård mot en av vårdnadshavarnas vilja

Dnr 2012-112-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-17 med förslag till delegation rörande barns möjlighet att få vård mot en av vårdnads-havarnas vilja.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Dnr 2012-491-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; redan när kommunfullmäktige tog det första beslutet ansåg vi att det kan vara svårt att hålla uppställda garantier utifrån den organisation och den bemanning som finns inom äldreomsorgen. Vi menar att en värdegrund och värdighetsgarantier kräver att de anställda känner att de kan uppfylla dem. Vi anser också att organisationen kring biståndsbedömningen försvårar arbetet när samma person har i uppgift att biståndsbedöma enligt lagen samtidigt som hon/han ska hålla igen budgeten. Vi menar även att garantin kommer att vara uddlös eftersom det inte finns möjlighet att få ersättning när utförarna inte följer värdighetsgarantin.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; arbetsgrupper med representanter från stadsdelsförvaltningarna har tillsammans med äldreförvaltningen utarbetat förslaget om värdegrund för Stockholms stads äldreomsorg som beslutades i Kommunfullmäktige den 14 mars 2011. Fokusgrupperna som testade begripligheten och meningsfullheten med värdegrunden ansåg att det viktigaste är att staden håller det som utlovas i värdegrundsgarantierna.

Visst är det bra med en värdegrund, man kan tycka att det är självklart, men vad hjälper en värdegrund om äldreomsorgen med den ekonomiska styrningen drivs i riktning bort ifrån värdiga förhållanden? Det är i princip

ekonomer som styr äldreomsorgen idag, med vinstsyftet som övergripande mål. De privata verksamheterna drivs som aktiebolag och förhållandena är sådana att meddelarfriheten är i stort sett inskränkt för personalen, som därmed hindras att tillse att värdegrunden uppfylls.

Vi instämmer med förvaltningen om att det krävs tydligare information om klagomålsprocessen. Det kan vara svårt både för den äldre och handläggaren att bedöma ifall ett inkommet ärende är en "icke uppfylld värdegrundsgaranti" eller en "synpunkt/klagomål". Brukare och anhöriga framför sina synpunkter/klagomål inte för att de ska definieras som antingen det ena eller det andra utan för att få till stånd en konkret förändring. Man ska se upp med "de vackra orden" och hellre se till praktiskt genomförande.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi

Dnr 2012-470-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vi anser att det är märkligt att förvaltningen kommer med ett förslag att ta fram överenskommelser för verksamheter i egen regi. Vi menar med detta att varje stadsdelsnämnd tar fram verksamhetsplaner för äldreomsorgen, verksamhetsplaner där det finns målbeskrivningar och åtagande för verksamheterna utifrån riktlinjer i stadens budget. Vi konstaterar vidare att den starka betoningen av kravet på likabehandling motverkar strävandena efter mångfald liksom möjligheterna att aktivt utnyttja verksamheter i egen regi för förnyelse, verksamhetsutveckling, försöksverksamhet med mera.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer om ”lex Sarah”

Dnr 2012-443-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för rapporter om missförhållanden enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) och 24 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Hemsjukvård 2015”

Dnr 2012-433-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Hemsjukvård 2015”.

Inriktningsärende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och i övrigt anföra följande:

Vänsterpartiet instämmer med förvaltningen i uppfattningen att det finns ett ökat behov av en allt mer kvalificerad hemsjukvård. Vi menar att kommunerna i dag inte klarar sitt omvårdnadsuppdrag, vilket i allt högre grad är ett kvalificerat sjukvårdsuppdrag med starka palliativa inslag. Man måste öka sin medicinska kompetens för att sköta dessa mycket svårt sjuka, ofta äldre med flera diagnoser. Vi anser att kommunen inte följt utvecklingen och de nya krav som ställs utifrån att vi blir äldre, bor hemma och oftast har mycket mer komplexa vårdbehov. Exempelvis Caremaskandalen visade att de äldre inte fick den adekvata vård som skulle behövts, vilket fick till resultat att landstinget fick behandla sjukare patienter än nödvändigt.

Sedan lång tid tillbaka har Stockholms läns landsting haft en utbyggd hemsjukvård 24 timmar om dygnet veckans alla dagar. Vi har i Stockholm en mer avancerad sjukvård i hemmet än i andra delar av landet där dessa patienter läggs in. Det är ett mycket riskfyllt projekt att överföra denna komplexa vård på kommunen. Det som nu föreslås handlar om en över-flyttning av distriktssköterskor och undersköterskor från landstinget till kommunen 2015. Det verkar som att gå över ån efter vatten.

Liksom förvaltningen anser många inom professionen i sjukvården att det inte är bra att distriktssköterskan får så stort avstånd till behandlande läkare. Det har visat sig av tidigare erfarenhet att distriktssköterskorna får alltför stort medicinskt ansvar som också gör det svårare att rekrytera denna yrkesgrupp.

Andra län som kommunaliserat har fått problem med medicindelegering och gränsdragning mellan hemsjukvård och primärvård.

När man i en stadsdel kan välja mellan 100 hemtjänstutförare ska då varje liten enhet ha sin egen hemsjukvård? Hur är det tänkt att det ska fungera med det kaos av utförare som alliansen infört? Ska kanske en större privat vårdkoncern framöver erbjuda hemtjänst, hemsjukvård och primärvård inom samma organisation?

Ett annat kaos gäller omorganiseringen med samverkan mellan vårdpersonalen, som ska befinnas sig dels inom lanstinget och dels inom kommunen. Det har redan inneburit stora påfrestningar efter senare års omstrukture-ringar på grund av privatiseringar och det omtvistade Vårdval Stockholm.

Det nationella trycket påverkar Stockholm att följa med i kommunaliseringen av hemsjukvården trots att det inte är gynnsamt här. Sjukvården i

Stockholms län står inför stora utmaningar med Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) 2016, närsjukvård och specialistcentra ska tillskapas utanför sjuk-huset för att möta den expansiva befolkningsökningen. Skulle det då inte vara bättre att all sjukvård fick samlas under ett tak?

Hellre äldreomsorgen inom landstinget, där specialistkompetensen finns och kan förbättras med närhet till grundforskningen, än sjukvård i kommunen där den inte har samma förutsättningar och riskerar att förlora kompetens.

Förbättringsförslag

Ÿ Hemsjukvården behöver bli ett heldygnsuppdrag som ska utföras av samma utförare 24 timmar om dygnet. Därmed försvinner alla dessa otal patruller, kvälls- och natt patruller vilket är fallet i dag.

Ÿ Vi föreslår även att hemsjukvården blir ett eget tydligt definierat uppdrag i primärvården.

Ÿ Varje hemsjukvårdsutförare bör ha ett minsta antal patienter per år för att kunna behålla sin medicinska kompetens.

Ÿ Vårdinsatser i hemmet är en egen kompetens och eget utvecklings område där även forskning bör ingå.

Ÿ Man bör bli inskrivningsklar till hemsjukvården.

Ÿ Ersättningssystemet bör ersätta samverkan och stimulera till kvalité och omhändertagande i hemsjukvården.

Ÿ Vänsterpartiet anser även att fler äldreteam och äldrevårdscentraler bör skapas i Stockholm.

Ÿ Våra förslag handlar mycket om äldre och det är där det största samverkansproblemet finns, gränsdragningsproblematik, svårig- heter i att komma överens då det gäller medicindelegering.

Vi menar att det bör kunna lösas utan att byta huvudman då vi
menar att kommunalisering av hemsjukvården skapar nya gräns dragningsproblem och många nya problem uppstår medan få
problem löses.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är positivt att kommunen övertar landstingets ansvar för hemsjukvården. Framförallt för våra äldre kommer det att göra vården bättre när hemtjänst och hemsjukvård utförs av samma huvudman. Det underlättar för både vårdtagarna och personalen att vården av de mest sjuka äldre blir mer sammanhållen. Det innebär samtidigt att vi kan vi få slut på de brister som finns idag, så att inga äldre ska behöva hamna i kläm mellan kommunen och landstinget. I stället för att den sjuke ska få besök både från kommunen och landstinget så hamnar ansvaret nu hos samma huvudman.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om nytt namn på Stockholms Stadion

Dnr 2012-477-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag
till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson (MP) om byte av Stadions namn till Olympiastadion.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka förslaget om namnbyte av Stadions namn till Olympiastadion samt
att därutöver anföra följande:

Ett byte av namn på Stockholms Stadion till Olympiastadion, skulle göra att
arenan fick ett namn som direkt knyter an till historien. Andra städer som haft Sommar-OS kallar sina olympiaarenor för Olympiastadion, t. ex. Atén, Rom och Helsingfors.

Genom ett namnbyte till Olympiastadion så skulle det bli betydligt lättare att marknadsföra arenan och Stockholm som idrottsstad. Förutom att det knyter an till historien är ordet ”olympiad” internationellt och ett starkt signalord som skapar uppmärksamhet.

För att förstärka det pedagogiska värdet av ett namnbyte bör också tunnelbanestationen Stadion byta namn till Olympiastadion.

§14 Yttrande till trafikkontoret om förslag till avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Dnr 2012-477-1.5.1.

2012-446-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-17 med förslag till avfallsplan för Stockholm 2013-2016.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak godkänna förvaltningens remissvar om förslaget till
avfallsplan,

att föreslå att möjligheten utreds att låta El-kretsen ansvara för insamling
av glödlampor genom att sätta upp behållare för dessa vid stadsdelens återvinningsstationer samt

att därutöver anföra följande:

Då det i nuläget inte går att återvinna glödlampor vid de återvinningsstationer som finns inom Östermalms stadsdelsområde och då det inte heller finns varken Återvinningscentral (ÅVC) eller miljöstation är man som boende i stadsdelen hänvisad till den mobila miljöstation som vid vissa datum och tidpunkter samlar in specialavfall i området. Denna lösning ger inte god tillgång eller närhet till återvinning. El-kretsen är enligt förslag till avfallsplan ansvariga för att samla in bl.a. batterier och elavfall (t.ex. uttjänta glödlampor) och har satt upp batteriholkar vid stadsdelens återvinningsstationer. På samma sätt skulle de kunna sätt upp insamlingsbehållare för glödlampor och på så sätt tillse att även dessa samlades in på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; trafikkontoret har översänt förslag till ”Avfallsplan för Stockholm 2013-2016” för remissyttrande från nämnden.

Vi ställer oss i huvudsak bakom trafikkontorets förslag som är tänkt avlösa en tidigare plan för åren 2006-2012. En uppföljning av den tidigare planen redovisat som bilaga i remissmaterialet visar att det ännu finns stora brister i hanteringen av avfall, särskilt i fråga om återvinning av organiskt avfall och fosfor. Det är viktigt att den nya planens förslag till åtgärder samt mål för verksamheten inom rimlig tid kommer till rätta med dessa problem.

Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall samt hantering av sk farligt avfall. Konkreta handlingsåtgärder i nutid ges mot bakgrund av en vision för år 2030 med över tid allt mindre mängd avfall. Planen framhåller det gemensamma ansvaret för kommunen och för producenterna att skapa bra insamlingssystem. Vi understryker dock att kommunen alltid har det yttersta ansvaret och helhetsöverblick samt utövar nödvändig kontroll av producenterna. I all kommunal planering skall avfallsfrågorna tas med och vi stöder för-slaget att skriva in dessa frågor i kommande översiktsplaner.

En röd tråd är att ”det skall vara lätt att göra rätt”. Det innebär att avfalls-sortering skall vara lätt tillgängligt för invånarna. Här lyfter vi fram fastighetsägarnas ansvar att underlätta för sina hyresgäster.

En mycket viktig fråga är arbetsmiljön för avfallshanteringen som bransch. Myndigheten ställer krav som måste efterlevas. Avfallshantering och rengöring bör ske maskinellt i första hand. Det är viktigt att arbetsmiljön bevakas i hela kedjan från fastighetsskötare till transporter och i behandlingsanläggningar.

All tippning av snö i vattenområden bör på sikt stoppas på grund av höga föroreningshalter.

Avfallsplanen syftar till att Stockholms livsmiljö skall vara hållbar. Planen skall innehålla en strategi för alla aktörers arbete med avfallsfrågor. Vi stöder förvaltningens förslag att lyfta in nedskräpning av parker och grönområden i avfallsplanen. Även skräp är ett avfall och bör infogas i delmålet ”nedskräpning i stadsmiljön”.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; trafik- och renhållningsnämndens förslag till ny avfallsplan är intressant.

Planen tar upp viktiga områden där stadens hantering av avfall kan förbättras och pekar på behovet av att minska mängden avfall. De åtgärder som föreslås kommer att innebära stora förbättringar av avfallshanteringen i staden. Men liksom i andra förslag på planer och visioner på miljö- och klimatområdet är ambitionerna och procentsatserna för lågt satta. Om vi menar allvar med att nå ett hållbart samhälle måste vi ha större visioner och vidare planer än de som presenteras i avfallsplanen.

Stockholms invånares, näringslivs och politikers största utmaning inför framtiden ligger i att minska vår påverkan på klimatet genom att anpassa staden så att exempelvis hanteringen av vårt avfall blir klimatsmart. För att minska klimatpåverkan behöver mängden sopor minska. Detta kan delvis göras genom de åtgärder som avfallsplanen föreslår. En annan åtgärd som minskar mängden sopor är en satsning på minskning av mängden engångsförpack-ningar. Om vi sätter ambitionen högt kan vi ställa om och klimatanpassa.

Stockholm behöver en hållbar plan för hur vi bäst använder de resurser vi har tillgängliga, det räcker inte med att de varor vi köper har längre livslängd. Rötning av matavfall är bra, liksom tillvaratagande av toalettslam. Avfalls-planen är på rätt väg men skulle kunna gå längre. Till exempel skulle planen kunna föreslå en utredning av möjligheten att bygga om avloppssystem från vattenspolande toaletter till en hantering av toalettavfallet som på ett mer direkt sätt tar tillvara avfallet för vidare användning. Den skulle också behövas en plan för hur hushåll, verksamheter och företag kan kompostera avfall.

Det behövs en utredning av hur vi kan öka mängden närproducerad mat som konsumeras i staden. Närproducerad mat minskar mängden avfall. Koloniområden kan bidra med en del för att få mer hållbar produktion av livsmedel. Därför behövs fler koloniområden och de koloniområden som finns måste staden se till att ta vara på. De utgör en mycket viktig grund för ett miljö-vänligt och klimatsmart framtida Stockholm. Koloniområden kunde även stå modell för bostadsområden med små hus och odlingsbara trädgårdar.

Stockholms stad kan satsa mer på verksamheter som bidrar till återanvändning av kläder och textilier. Mängden sopor kan minskas om stockholmarna återvinner istället för att köpa nytt. Målet är ju att nå ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart.

§15 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Summit T-House

Dnr 2012-501-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-10 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Summit T-House, Engelbrektsplan 1, 114 98 Stockholm

(dnr 9.1-08695/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Hitech Konferens & Event AB, Grev Turegatan 30, 114 53 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att för slutet sällskap få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag
kl 11.00 – 01.00 i konferensanläggningen Summit T-House.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

§16 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Bengal

Dnr 2012-519-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Bengal, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm

(dnr 9.1-08038/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Restaurang Bengal Handelsbolag, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag
kl 11.00 – 01.00 i restaurang Bengal.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

§17 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om promenader för personer inom äldreomsorgen

Dnr 2012-408-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”rätt till promenader för personer inom äldreomsorgen”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

Motion, dagsljus och den stimulans promenader ger är mycket viktiga delar av livskvaliteten och viktiga beståndsdelar i att bibehålla god hälsa, både fysisk och psykisk.

I stadsdelen har vid flera tillfällen ansökningar om att få ta en daglig promenad avslagits, med motiveringen att promenader två gånger i veckan är tillräckligt för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Med anledning av detta behöver det fastslås att de hemtjänsttagare som har promenader som bistånd och som önskar komma ut en gång per dag har rätt att få det.

§18 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om discgolfbana på Östermalm

Dnr 2012-407-6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-18 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om anläggande av discgolfbana (även kallad frisbeegolf) på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; förvaltningens förslag att gå vidare med skrivelsen från Magnus Lindgren m.fl. om anläggandet av discgolfbana på Östermalm anser vi inte är tillräckligt underbyggt.

I förslaget talas om en fullstor anläggning på 6 – 8 hektar vilket innebär att den föreslagna discgolfbanan om 18 hål kräver en yta av 11 fullstora fotbollsplaner. Vi ställer oss frågan var det finns utrymme för en så stor discgolfbana vid området kring Kaknäsområdet.

En diskogolfbana av den karaktär som skrivelsen beskriver kommer att ta stora ytor i anspråk i ett område med relativt mycket friluftsliv. Ytor som skulle begränsa tillgängligheten. Vi välkomnar en discgolfbana men efter-lyser en alternativ placering där trycket på ytorna inte är så stort.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är mycket glädjande att idrottsförvaltningen vill utreda Miljöpartiets förslag om att anlägga en discgolfbana på Östermalm. Det är också positivt att stadsdelsförvaltningen erbjuder sig att tillfråga Länsstyrelsen för att kunna gå vidare i ärendet.

Miljöpartiet ser fram emot den fortsatta processen i detta ärende och hoppas att Östermalm mycket snart får en discgolfbana.

§19 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om hormonstörande ämnen i förskolemiljö

Dnr 2012-302-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-24 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”framtagande av checklista för att minska hormonstörande ämnen i för-skolemiljö”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

Tyvärr är de lagar och föreskrifter som finns i dagsläget kring kemikalier inte tillräckligt starka för att säkra att våra förskolebarn inte exponeras för hormonstörande ämnen.

Nästan alla förskolor har exempelvis gamla plastleksaker, tillverkade långt innan REACH trädde i kraft, eller tillverkade i ett land som inte omfattas av REACH förordningen. Dessa gamla plastleksaker innehåller ofta förbjudna ftalater. Detsamma kan gälla de galonmadrasser som barnen sover på. Här behövs en checklista för att gå igenom och säkra att sådana leksaker och madrasser inte är kvar i barnens förskolemiljö.

Ansvaret för att en produkt är säker ur ett kemikalieperspektiv ligger hos producenten, men vid gjorda stickprovskontroller har det tyvärr visat sig att detta inte borgar för att produkterna är giftfria. Därför är det mycket viktigt att förskolorna vid leksaks- och materialinköp har en checklista över vilka produkter som kan vara problematiska ur ett kemikalieperspektiv.

Stockholms stad har tagit fram en ”Guide till giftfria varor” som kan vara till god hjälp. En annan möjlighet är att ta fram en ”grön lista”, med kontrollerade och säkra produkter, vilket varit framgångsrikt i flera andra kommuner för att underlätta inköp.

§20 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om hundpolicy

Dnr 2012-484-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”representantskap i arbetsgrupp för hundpolicy i staden”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§21 Anmälan av resultat av Förskoleundersökning 2012

Dnr 2012-358-1.2.1.

Anmäldes resultatet av ”Förskoleundersökning 2012 i Östermalms stadsdelsområde”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; förvaltningen har fått ett högt betyg även i denna undersökning av kvaliteten i förskolan. Den är inte i alla delar lika positiv som tidigare år, och vi ser med tillförsikt på hur förvaltningen problematiserar kring detta. Det är också viktigt att minnas att resultaten alltjämt är mycket goda, och att förvaltningen är ett föredöme inom staden.

§22 Anmälan av hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen

Dnr 2012-79-1.2.1.

Anmäldes av stadsdelsförvaltningens genomförda hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen avseende AKTA Assistans AB, FSB Finsk hemtjänst AB (innerstaden), Legevisitten Hemtjänst AB (innerstaden) och ProMaCare AB.

Stadsdelsnämndens beslut

Genomförda uppföljningar anmäls och läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av överenskommelse med utbildningsnämnden

Dnr 2012-295-1.2.5.

Anmäldes överenskommelse 2012-04-18 mellan Östermalms stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden om samverkan inom förskola-skola och förskola-skola-fritid-socialtjänst-verksamhetsområdet barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-09-27 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§27 Yttrande till förvaltningsrätten

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-27 med anledning av att Förvaltningsrätten i Stockholm har begärt nämndens yttrande i enskilt ärende.

Sekretess enligt 26 kap1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

§28 Överflyttning av vårdnad till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-21 om XX angående överflyttning av vårdnad till familjehemmet enligt 6 kap 8 § FB redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att hos NN läns tingsrätt väcka talan enligt 6 kap 8 § föräldrabalken att vårdnaden om XX flyttas till familjehemmet, då nämnden finner det uppenbart att det är det bästa för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den som har tagit emot barnet.

 2. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner bifogade stämningsansökan.

 3. Östermalm stadsdelsnämnd uppdrar åt stadskansliets social- och
  skoljuridiska avdelning att enligt utfärdad fullmakt föra nämndens
  talan.

§29 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 om XX och YY redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XX och YY ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§30 Förlikningsavtal med Digni Care AB:s konkursbo

Dnr 2012-506-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till förlikningsavtal med Digni Care AB:s konkursbo.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande förslag till förlikningsavtal med Digni Care AB:s konkursbo.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-09-20 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§32 Information från stadsdelsdirektören

Den gröna promenadstaden

Göran Månsson påminde om foldern som finns utdelad på borden ”Den gröna promenadstaden” – en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur.

Föräldrautbildning

Stockholms stad har som en förebyggande insats skickat ut inbjudningar till alla föräldrar i staden som har barn i åldern 3-12 år. Föräldrarna erbjuds möjlighet att anmäla sig till en föräldrautbildning som pågår under fyra tillfällen efter arbetstid.

Invigning av ny förskola

Nu har Hedvig Eleonora förskolor öppnat den nya förskolan på Styrmansgatan 26 och det är dags för invigning. Tid: fredagen den 5 oktober kl 14.00-15.00.

Norra Djurgårdsstaden

Måndagen den 17 september genomfördes en rundvandring med guidning av nybebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden för stadsdelsnämndens ledamöter, tjänstemän, närpolisen m fl. Första bostadsinflyttningen äger rum den 3 oktober.

Onsdagen den 3 oktober på eftermiddagen sammanträder referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden.

Utskick av nämndhandlingar

Nämndsekreterare Anne-Marie Hemphälä meddelade att nu under hösten kommer övergången till att hämta ned handlingar från Insyn till iPad i stället för att få pappershandlingar att ske successivt. De i nämnden som redan nu känner sig redo för att avstå från nämndutskick i pappersform kan anmäla detta till nämndsekreteraren. Från och med januari 2013 kommer utskicket av nämnd-handlingar i pappersform att upphöra.

Samtliga sekretesshandlingar är dock undantagna och kommer att budas/skickas ut som tidigare.

§33 Övriga frågor

Byte av deltagare i referensgruppen

Ordförande Therese Carlborg anmälde att ersättaren Andrea Ström (M) övertar ersättaren Datevig Tjärnbergs (M) plats i referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden.

Rapporter från förtroenderåd

Ersättaren Kitty Ericsson (M) rapporterade muntligen från senaste mötet på förtroenderådet på Linnégårdens vård- och omsorgsboende, ersättarna Thomas Linn (M) och Andrea Ström (M) samt ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) rapporterade från Dianagårdens vård- och omsorgsboende och ledamoten Lotta Juul Martin Löf (M) rapporterade i sin tur från förtroenderådet på Rio vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens frågestund

Vice ordförande Stefan Nilsson (M) framförde att det är flera inom oppositionspartierna som anser att mer tid bör reserveras för allmänheten att få ställa frågor på den frågestund som inleder nämndsammanträdet.

Nämnden beslöt att denna fråga lämnas över till presidiet att diskutera.

§34 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Österleden

Dnr 2012-554-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”ställningstagande mot att bygga Österleden”.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Therese Carlborg m fl (M) på bordläggning av ärendet.

Ordförande ställde proposition på bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen bordlägges.

§35 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om besparingar

Dnr 2012-555-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”Socialtjänstens besparingar.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.