Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

7 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

8 Samråd om 220kV luftledning mot Nacka och Högdalen - enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

11 Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut (Tp)

12 Tertialrapport 2 2016 för trafiknämnden (Adm)

Dnr: T2016-00428

OJ
Bilagor
12 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden aug 2016.pdf (93 kb) 12 Bilaga 2 Investeringar T2 2016.pdf (657 kb) 12 Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T2 2016.pdf (528 kb) 12 Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2016.pdf (626 kb) 12 Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisning T2 - 2016.pdf (117 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8001496 Spårväg City Klarabergsgatan ny utformning.pdf (630 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002178 Reinv Höjning av broräcken Skanstullsbron.pdf (646 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002362 Alternativ cykellösning Kungsholmsstand.pdf (716 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002452 Reinv Kungsgatan 25 Utbyte hiss.pdf (661 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002458 Reinv Skebokvarnsg söder om Önskehemsg.pdf (770 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002459 Reinv Önskehemsg öster om Skebokvarnsg.pdf (780 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002460 Reinv Västerbron suicid kompletterande åtgärder.pdf (772 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002517 Reinv Liljeholmsbron - suicidräcke etapp 1 o 2.pdf (705 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002543 Reinv Älvsjöbrov över Huddingev höjn GC-räcke.pdf (667 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002560 Reinv Stängsel under St Eriksbron.pdf (702 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002562 Reinv Uppgradering av servrar och scada system.pdf (685 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002590 Reinv Sergels torg byte av stegkedjor A2 rulltrappa.pdf (654 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002687 Reinv Vasagatan byte av steg C10 rulltrappa.pdf (654 kb) 12 Bilaga 6 Balansräkning T2 2016.pdf (19 kb) 12 Bilaga 7 Samarbeten mellan staden och akademi.pdf (11 kb) 12 Bilaga 8 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden.pdf (284 kb) 12 Bilaga 9 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (485 kb)

13 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Stab+Explk+Sbk+Mf+Stockholms Hamn AB+ Stockholm Vatten AB+Östermalms stdf)

14 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (Tp + Explk)

15 Internationell strategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

17 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

18 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

19 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

20 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

21 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

22 Renovering av obelisken på Slottsbacken. Motion (2016:5) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

23 Stockholms stads program för evenemang. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

24 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar. Motion (2016:29) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

25 Stockholm Vattens mobila miljöstationer. Skrivelse från Lotta Edholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

26 Enklare regler för Food Trucks. Motion (2016:37) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

27 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

28 Att levandegöra Sergels torg. Motion (2016:25) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm+Explk+Sbk)

29 Behov av förändring för parkeringen vid Flatenbadet. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (Tp)

30 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering (Tp + Explk)

31 Öka trafiksäkerheten i korsningen Värmdövägen i Henriksdal. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Tp)

32 Trafikolyckor 2015. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport (Tp)

33 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering (Tp)

34 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 16 juni 2016, § 24 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boende parkering för fordonsägare som både har bil och MC/moped klass I (Ti)

35 Drift-och underhållsentreprenad av vägtunnel-belysning. Upphandling av årsavtal (Anl)

36 Vägmärken, räcken och gatujour. Upphandling av årsavtal (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2016-00758

§7 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01760

§8 Samråd om 220kV luftledning mot Nacka och Högdalen - enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01382

§9 Samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-0138

§10 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2015-00966

§11 Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03009

§12 Tertialrapport 2 2016 för trafiknämnden, Dnr T2016-01232

12 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden aug 2016.pdf (93 kb) 12 Bilaga 2 Investeringar T2 2016.pdf (657 kb) 12 Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T2 2016.pdf (528 kb) 12 Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2016.pdf (626 kb) 12 Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisning T2 - 2016.pdf (117 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8001496 Spårväg City Klarabergsgatan ny utformning.pdf (630 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002178 Reinv Höjning av broräcken Skanstullsbron.pdf (646 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002362 Alternativ cykellösning Kungsholmsstand.pdf (716 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002452 Reinv Kungsgatan 25 Utbyte hiss.pdf (661 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002458 Reinv Skebokvarnsg söder om Önskehemsg.pdf (770 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002459 Reinv Önskehemsg öster om Skebokvarnsg.pdf (780 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002460 Reinv Västerbron suicid kompletterande åtgärder.pdf (772 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002517 Reinv Liljeholmsbron - suicidräcke etapp 1 o 2.pdf (705 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002543 Reinv Älvsjöbrov över Huddingev höjn GC-räcke.pdf (667 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002560 Reinv Stängsel under St Eriksbron.pdf (702 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002562 Reinv Uppgradering av servrar och scada system.pdf (685 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002590 Reinv Sergels torg byte av stegkedjor A2 rulltrappa.pdf (654 kb) 12 Bilaga 5 Slutredovisning 8002687 Reinv Vasagatan byte av steg C10 rulltrappa.pdf (654 kb) 12 Bilaga 6 Balansräkning T2 2016.pdf (19 kb) 12 Bilaga 7 Samarbeten mellan staden och akademi.pdf (11 kb) 12 Bilaga 8 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden.pdf (284 kb) 12 Bilaga 9 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (485 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
12 protut OJ.pdf (240 kb)

§13 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr T2016-01273

§14 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, Dnr T2016-02392

§15 Internationell strategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01906

§17 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01951

§18 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01851

§19 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02112

§20 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01731

§21 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02189

§22 Renovering av obelisken på Slottsbacken. Motion (2016:5) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00512

§23 Stockholms stads program för evenemang. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02109

§24 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar. Motion (2016:29) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01516

§25 Stockholm Vattens mobila miljöstationer. Skrivelse från Lotta Edholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01789

§26 Enklare regler för Food Trucks. Motion (2016:37) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01523

§27 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01667

§28 Att levandegöra Sergels torg. Motion (2016:25) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01517

§29 Behov av förändring för parkeringen vid Flatenbadet. . Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Dnr T2016-02019

§30 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering, Dnr T2016-02298

§31 Öka trafiksäkerheten i korsningen Värmdövägen i Henriksdal. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-02136

§32 Trafikolyckor 2015. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport, Dnr T2016-02178

§33 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering, Dnr T2015-02711

§34 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 16 juni 2016, § 24 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/moped klass I, Dnr T2016-00050

§35 Drift-och underhållsentreprenad av vägtunnel-belysning.Upphandling av årsavtal, Dnr T2016-02995

§36 Vägmärken, räcken och gatujour. Upphandling av årsavtal, Dnr T2015-02577