Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Vanadisplan-Hagastaden, gångåtgärder. Inriktningsbeslut

8 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022-2026. Inriktningsbeslut

9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2020. Slutredovisning

10 Kollektivtrafikåtgärder i Stockholms innerstad 2019. Slutredovisning

11 Ormängstorget och stråket mot Hässelby torg, en del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

12 Anmälan angående handläggning av ärende. Yttrande till JO

13 Riktlinjer för dagvattenhantering på allmän platsmark

14 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Ramavtal vägmarkering 2023. Upphandling

16 Nytt ärendehanteringssystem. Upphandling

17 Om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra Intelligenta Transportsystem. Upphandling

18 Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Motion om ett upprustat Östermalmstorg av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Motion om att tillgängliggöra stadens parkplaner av Anders Göransson (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Motion om en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm av Emilia Bjuggren (S) och Alexander Ojanne (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Motion om laddinfrastruktur av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Motion om ordning och reda vid parkeringarna i staden från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Motion om en trafiklösning för Brommaplan av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

25 Säkerheten i Götgatsbacken. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2021

§7 Vanadisplan-Hagastaden, gångåtgärder. Inriktningsbeslut

§8 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022-2026. Inriktningsbeslut

§9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2020. Slutredovisning

§10 Kollektivtrafikåtgärder i Stockholms innerstad 2019. Slutredovisning

§11 Ormängstorget och stråket mot Hässelby torg, en del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§12 Anmälan angående handläggning av ärende. Yttrande till JO

§13 Riktlinjer för dagvattenhantering på allmän platsmark

§14 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Ramavtal vägmarkering 2023. Upphandling

§16 Nytt ärendehanteringssystem. Upphandling

§17 Om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra Intelligenta Transportsystem. Upphandling

§18 Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Motion om ett upprustat Östermalmstorg av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Motion om att tillgängliggöra stadens parkplaner av Anders Göransson (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Motion om en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm av Emilia Bjuggren (S) och Alexander Ojanne (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Motion om laddinfrastruktur av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Motion om ordning och reda vid parkeringarna i staden från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Motion om en trafiklösning för Brommaplan av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§25 Säkerheten i Götgatsbacken. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§26 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region Stockholm avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Kistagången. Godkännande Fortsatt medverkan i Tvärbana Norr Kistagrenen. Reviderat utredningsbeslut