Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-03-29

Sammanträde 2011-03-29

Datum
Klockan
Plats

44 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

45 Styrprocess i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0077 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- "Styrprocess i Tyresö kommun" antas som grund för det fortsatta planeringsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
En väl förankrad och aktuell styrprocess skapar förutsättningar för ett kommungemensamt arbetssätt för att planera, leda och följa upp verksamheten. Med en gemensam vision, långsiktiga gemensamma mål och helhetstänkande ökar möjligheterna att bättre sätta våra uppdragsgivare - Tyresöborna - i fokus och att fortsatt erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen beslutade år 2005 att en gemensam planeringsmodell skulle införas att gälla för kommunens samtliga verksamheter. Efter hand som omvärlden har förändrats har behovet uppkommit att se över och utveckla det sätt på vilket kommunens verksamhet planeras, leds och följs upp. Förtroendemän och chefer på alla nivåer i organisationen har under hösten 2010 engagerats i arbetet med kommunens framtida styrning.

46 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010

Dnr 2011/KS 0093 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010 redovisas i bilaga.

47 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010

Dnr 2011/KS 0098 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 redovisas i bilaga.

48 Årsredovisning för Fastighetsbolag Sofia Maria AB 2010

Dnr 2011/KS 0097 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Fastighetsbolag Sofia Maria AB 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Fastighetsbolag Sofia Maria AB 2010 redovisas i bilaga.

49 Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2010

Dnr 2011/KS 0095 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för Tyresö kommun 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö kommun för verksamhetsåret 2010 redovisas i bilaga.

50 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010

Dnr 2011/KS 0094 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 redovisas i bilaga.

51 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010

Dnr 2011/KS 0106 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 redovisas i bilaga.

52 Detaljplan för föreningslokal vid Brf. Sjötungan - beslut om utställning

Dnr 2009/BN 0648

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Föreningslokal Brf. Sjötungan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för en föreningslokal vid Brf. (bostadsrättsföreningen) Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i Brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit ute på samråd under tiden 13 oktober 2010 till och med 14 november 2010 enligt enkelt förfarande. Under samrådstiden inkom 23 yttranden.

Då stora förändringar har gjorts i detaljplanen efter samrådet har processen gått över till normalt förfarande.

53 Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0127 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för sponsring antas

- Riktlinjerna ersätter "Policy för sponsring" beslutad av kommunstyrelsen 2009-04-28 § 74.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rätten att fatta beslut om sponsring delegeras till kommunstyrelsen,
tillägg om delegationen görs i kommunstyrelsens reglemente § 9.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till riktlinjer för sponsring som ska gälla samtliga sponsringsverksamheter som Tyresö kommun bedriver. Riktlinjerna ersätter "Policy för sponsring" beslutad av kommunstyrelsen 2009-04-28 § 74.

Riktlinjerna innehåller dels allmänna bestämmelser vilka gäller i samband med all sponsring. Dokumentet innehåller också särskilda avsnitt för när kommunen sponsrar viss verksamhet, när kommunens verksamhet blir sponsrad samt vid försäljning av kommunala anläggningars namn.

54 Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuda förmåner av utomstående

Dnr 2010/KS 0322 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående.

Riktlinjerna behandlar bland annat vad som ska gälla i samband med erbjudna måltider, projektturer, kundträffar, studieresor och konferenser, rabatter och lån samt gåvor av olika slag.

55 Yttrande över revisionsrapport "Styrning och uppföljning av avtal"

Dnr 2011/KS 0351 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunens förtroendevalda revisorer.

- Upphandlingsenheten ges i uppdrag att utreda fråga om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftentreprenader. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under verksamhetsåret 2011.

- Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet ges samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I detta sammanhang preciseras ambition och riktlinjer för uppföljning av avtal inom väsentliga områden. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under verksamhetsåret 2011.

Beskrivning av ärendet
Komrev inom PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av styrning och uppföljning av avtal, se revisionsrapport i bilaga. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till yttrande angående rapporten och lämnar även förslag till uppdrag till upphandlingsenheten att utreda fråga om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftentreprenader samt till samhällsbyggnadsförvaltningen att inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

56 Prioritering inför arbete med Styrel

Dnr 2011/KS 0073 31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Följande prioritetsordning antas för införande av Styrel inom Tyresö kommuns geografiska område:

1. El-användare som behöver fungera för att säkerställa liv och hälsa hos särskilt utsatta grupper.

2. El-användare som behöver fungera för att säkerställa liv och hälsa för övriga delar av befolkningen.

3. El-användare som har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

4. El-användare som representerar mycket stora ekonomiska värden.

5. El-användare som har mycket stor betydelse för miljön.

6. El-användare som har mycket stor betydelse för sociala och kulturella värden.

7. Övriga el-användare.

Beskrivning av ärendet
Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig el-brist (Styrel). Det nya systemet utgår från att bortkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till el-linjer med prioriterade el-användare, på samma gång som el-linjer med oprioriterade el-användare kopplas bort.

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga el-användare ska kunna prioriteras vid el-brist. Inför arbetet med Styrel behöver kommunen göra en prioriteringsordning av el-användare inom såväl näringsliv som egen verksamhet. Säkerhetsenheten har tagit fram förslag till prioriteringsordning.

57 Redovisning av värmestugeövning Helga

Dnr 2011/KS 0074 31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av värmestugeövning Helga noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 1 november 2010 genomfördes värmestugeövningen Helga där barn- och utbildningsförvaltningen samt Krusboda och Tyresö skolor övades i kollektivt omhändertagande av kommuninvånare i förberedda värmestugor. Säkerhetsenheten har sammanställt en redovisning av övningen, se bilaga.

58 Redovisning av årlig uppföljning av kommunens krisberedskap

Dnr 2011/KS 0065 30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av årlig uppföljning av kommunens krisberedskap noteras.

Beskrivning av ärendet
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Länsstyrelsen genomför årligen en uppföljning av kommunernas arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Säkerhetsenheten har i detta avseende besvarat en enkät om kommunens krisberedskap där en genomgång av krisplaner, organisation och ledning samt olika samverkansformer har utvärderats. Enkätsvaren redovisas i bilaga.

59 Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa

Dnr 2011/KSTK 0045

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 2 maj 2011.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och byggtaxa för Tyresö kommun fastställdes av
kommunfullmäktige den 9 december 2004, § 86. Taxan för mät- och
kartverksamheten fastställdes av kommunfullmäktige den 14 februari 2008, § 9.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet lämnar förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Syftet med den nya taxan är att anpassa den till den nya plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inför lagens ikraftträdande lämnat förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till ny taxa är i det närmaste identiskt med SKL:s förslag. De lokala förändringar som har gjorts i förhållande till SKL:s förslag återfinns inom den del som rör mät- och karttaxan.

60 Taxa för fritidsklubbsverksamhet

Dnr 2010/KS 0255 71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 165. Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2010, § 12, att återremittera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter återremitteringen genomfört en barnkonsekvensanalys. Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2011, § 1. Nämnden föreslår att taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011.

61 Barns närnatur - en inventering av vilka naturområden som används av förskolor och skolor för undervisning och lek

Dnr 2011/KSTK 0046

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Genomförd inventering av vilka naturområden i Tyresö kommun som används av förskolor och skolor för undervisning och lek samt rapport "Barnens närnatur" godkänns.

2. Rapporten, "Barnens närnatur", ska användas som underlag vid fysisk planering och markskötsel

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträde den 2 februari 2010, § 16, i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera naturområden som används av skolor och förskolor för undervisning och lek. Miljö- och trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört inventeringen och lämnar sammanställning i rapporten "Barnens närnatur".

I syfte att säkerställa barns och ungdomars närhet till naturområden föreslås att rapporten "Barnens närnatur" ska användas som underlag vid den framtida fysiska planeringen och markskötseln.

62 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2011/KS 0024 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt F punkt 8 kompletteras med delegation till kommundirektören om rätt att - efter samråd med kommunstyrelsens särskilda utskott - besluta om tillsvidareanställning och visstidsanställning för en tid längre än 6 månader av förvaltningschef.

Beskrivning av ärendet
Under 2010 har en översyn genomförts av kommunens sätt att arbeta med styrning och ledning. I arbetet har upmärksammats behovet av att tydliggöra vem som fattar beslut om anställning av förvaltningschef. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med en delegation till kommundirektören att besluta om anställning av förvaltningchef.

63 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr 2011/KS 0081 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 december 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 december 2010. Ärendet behandlades av socialnämnden den 23 februari 2011, § 1012.

64 Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010

Dnr 2011/KS 0076 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010 noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen under kommunfullmäktige har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2010. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsberättelsen för kännedom.

65 Verksamhetsstöd för Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2010/KS 0270 007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö beviljas verksamhetsbidrag med 128 900 kr för verksamhetsåret 2011.

- Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunstyrelseförvaltningen senast i november 2011.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka- Tyresö-Värmdö är en ideell organisation. Brottsofferjouren hjälper personer som utsatts för brott och bor inom jourens upptagningsområde. Föreningen har mellan 1994-2010 beviljats medel från Tyresö kommun. Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag med tre kronor per kommuninvånare för verksamhetsåret 2011.

Bedömingen från kommunstyrelseförvaltningen är att Brottsofferjouren utför ett mycket värdefullt arbete som komplement till kommunens egna verksamheter, och att föreningen bör beviljas verksamhetsbidrag med 128 900 kr för verksamhetsåret 2011.

66 Svar på motion angående varumärkesriktlinjer

Dnr 2010/KS 0344 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Anders Linder (S) har den 9 december 2010 lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att riktlinjer utarbetas för hur Tyresö kommuns vapen får användas. I bilagt yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

67 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
2011-03-02 Delegationsbeslut om lån
Dnr 2011/KS 0070 11

Delegationsbeslut fattade av alkoholhandläggare
2011-01-13 Tillfälligt serveringstillstånd
Dnr 2010/KS 0307

2011-01-19 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Dnr 2011/KS 0013

2011-02-02 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Dnr 2011/KS 0030

2011-03-08 Tillfälligt utökad serveringstid
Dnr 2011/KS 0082

2011-03-21 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Dnr 2011/KS 0068

2011-03-21 Yttrande över tillstånd för värdeautomater
Dnr 2011/KS 0015

68 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2011:08 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område - överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

2011:09 Arbetsdomstolens dom 2010 nr. 91 om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder.

2011:10 Sotningsindex 2011.

2011:11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier.

Övriga meddelanden
Brännpunkten
Skrivelse gällande projekt Brännpunkten, 2011-03-09.

Kommunförbundet Stockholms län
Inbjudan till seminarium "Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län" den 12 april 2011. Inbjudan har även skickats ut per e-post den 2 mars 2011. Anmälan senast den 31 mars 2011.

Nordiska museet
Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2010.

Regeringskansliet, försvarsdepartementet
Information om arbetet med reglering av Mälarens vatten.

Regeringskansliet, näringsdepartementet
Informationsbrev 2011-02-18 med bilaga Magasinet Nystart - för myndigheter, kommuner och företagare. Om regeringsuppdraget att etablera individuellt anpassad information och vägledning för att starta och driva företag.

Sveriges kommuner och landsting
Inbjudan till seminarium "Konkurrens och valfrihet för förtroendevalda" den 24 maj 2011. Anmälan senast den 20 april 2011: www.skl.se/kalender Sök på 24 maj.

Rapporten "Samhällsbyggande för klimatet - kommuner och landsting som visar vägen". Finns att tillgå genom www.skl.se/klimat
Bilagor till protokoll
Anslagsbevis.pdf (635 kb)

§44 Kommundirektörens rapport

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Vid sammanträdet informerar kommundirektören om rutiner för passersystem i kommunhuset för anställda och förtroendevalda.

§45 Styrprocess i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0077 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- ”Styrprocess i Tyresö kommun” antas som grund för det fortsatta planeringsarbetet i kommunen.

_____

Beskrivning av ärendet

En väl förankrad och aktuell styrprocess skapar förutsättningar för ett kommungemensamt arbetssätt för att planera, leda och följa upp verksamheten. Med en gemensam vision, långsiktiga gemensamma mål och helhetstänkande ökar möjligheterna att bättre sätta våra uppdragsgivare – Tyresöborna - i fokus och att fortsatt erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen beslutade år 2005 att en gemensam planeringsmodell skulle införas att gälla för kommunens samtliga verksamheter. Efter hand som omvärlden har förändrats har behovet uppkommit att se över och utveckla det sätt på vilket kommunens verksamhet planeras, leds och följs upp. Förtroendemän och chefer på alla nivåer i organisationen har under hösten 2010 engagerats i arbetet med kommunens framtida styrning.

§46 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010

Dnr 2011/KS 0093 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2010 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2010 redovisas i bilaga.

§47 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010

Dnr 2011/KS 0098 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 redovisas i bilaga.

§48 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2010

Dnr 2011/KS 0097 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2010 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2010 redovisas i bilaga.

§49 Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2010

Dnr 2011/KS 0095 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för Tyresö kommun 2010 godkänns.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö kommun för verksamhetsåret 2010 redovisas i bilaga.

§50 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010

Dnr 2011/KS 0094 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 noteras.

- Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2010 redovisas i bilaga.

§51 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010

Dnr 2011/KS 0106 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 noteras.

- Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund 2010 redovisas i bilaga.

§52 Detaljplan för föreningslokal vid Brf. Sjötungan - beslut om utställning

Dnr 2009/BN 0648

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Föreningslokal Brf. Sjötungan.

Jäv

Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för en föreningslokal vid Brf. (bostadsrättsföreningen) Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i Brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit ute på samråd under tiden 13 oktober 2010 till och med 14 november 2010 enligt enkelt förfarande. Under samrådstiden inkom 23 yttranden.

Då stora förändringar har gjorts i detaljplanen efter samrådet har processen gått över till normalt förfarande.

§53 Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0127 003

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för sponsring antas

- Riktlinjerna ersätter ”Policy för sponsring” beslutad av kommunstyrelsen 2009-04-28 § 74.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rätten att fatta beslut om sponsring delegeras till kommunstyrelsen,
tillägg om delegationen görs i kommunstyrelsens reglemente § 9.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till riktlinjer för sponsring som ska gälla samtliga sponsringsverksamheter som Tyresö kommun bedriver. Riktlinjerna ersätter ”Policy för sponsring” beslutad av kommunstyrelsen 2009-04-28 § 74.

Riktlinjerna innehåller dels allmänna bestämmelser vilka gäller i samband med all sponsring. Dokumentet innehåller också särskilda avsnitt för när kommunen sponsrar viss verksamhet, när kommunens verksamhet blir sponsrad samt vid försäljning av kommunala anläggningars namn.

§54 Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuda förmåner av utomstående

Dnr 2010/KS 0322 003

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående antas.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående.

Riktlinjerna behandlar bland annat vad som ska gälla i samband med erbjudna måltider, projektturer, kundträffar, studieresor och konferenser, rabatter och lån samt gåvor av olika slag.

§55 Yttrande över revisionsrapport "Styrning och uppföljning av avtal"

Dnr 2011/KS 0351 016

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunens förtroendevalda revisorer.

- Upphandlingsenheten ges i uppdrag att utreda fråga om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftentreprenader. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under verksamhetsåret 2011.

- Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet ges samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I detta sammanhang preciseras ambition och riktlinjer för uppföljning av avtal inom väsentliga områden. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under verksamhetsåret 2011.

_____

Beskrivning av ärendet

Komrev inom PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av styrning och uppföljning av avtal, se revisionsrapport i bilaga. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till yttrande angående rapporten och lämnar även förslag till uppdrag till upphandlingsenheten att utreda fråga om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftentreprenader samt till samhällsbyggnadsförvaltningen att inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

§56 Prioritering inför arbete med Styrel

Dnr 2011/KS 0073 31

Kommunstyrelsens beslut

- Följande prioritetsordning antas för införande av Styrel inom Tyresö kommuns geografiska område:

1. El-användare som behöver fungera för att säkerställa liv och hälsa hos särskilt utsatta grupper.

2. El-användare som behöver fungera för att säkerställa liv och hälsa för övriga delar av befolkningen.

3. El-användare som har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

4. El-användare som har mycket stor betydelse för miljön.

5. El-användare som representerar mycket stora ekonomiska värden.

6. El-användare som har mycket stor betydelse för sociala och kulturella värden.

7. Övriga el-användare.

_____

Beskrivning av ärendet

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig el-brist (Styrel). Det nya systemet utgår från att bortkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till el-linjer med prioriterade el-användare, på samma gång som el-linjer med oprioriterade el-användare kopplas bort.

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga el-användare ska kunna prioriteras vid el-brist. Inför arbetet med Styrel behöver kommunen göra en prioriteringsordning av el-användare inom såväl näringsliv som egen verksamhet. Säkerhetsenheten har tagit fram förslag till prioriteringsordning.

§57 Redovisning av värmestugeövning Helga

Dnr 2011/KS 0074 31

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av värmestugeövning Helga noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Den 1 november 2010 genomfördes värmestugeövningen Helga där barn- och utbildningsförvaltningen samt Krusboda och Tyresö skolor övades i kollektivt omhändertagande av kommuninvånare i förberedda värmestugor. Säkerhetsenheten har sammanställt en redovisning av övningen, se bilaga.

§58 Redovisning av årlig uppföljning av kommunens krisberedskap

Dnr 2011/KS 0065 30

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av årlig uppföljning av kommunens krisberedskap noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Länsstyrelsen genomför årligen en uppföljning av kommunernas arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Säkerhetsenheten har i detta avseende besvarat en enkät om kommunens krisberedskap där en genomgång av krisplaner, organisation och ledning samt olika samverkansformer har utvärderats. Enkätsvaren redovisas i bilaga.

§59 Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa

Dnr 2011/KSTK 0045

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 2 maj 2011.

Reservation

Marie Åkesdotter lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) yrkande.

_____

Beskrivning av ärendet

Nu gällande plan- och byggtaxa för Tyresö kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 9 december 2004, § 86. Taxan för mät- och kartverksamheten fastställdes av kommunfullmäktige den 14 februari 2008, § 9.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet lämnar förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Syftet med den nya taxan är att anpassa den till den nya plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inför lagens ikraftträdande lämnat förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till ny taxa är i det närmaste identiskt med SKL:s förslag. De lokala förändringar som har gjorts i förhållande till SKL:s förslag återfinns inom den del som rör mät- och karttaxan.

Ordförandeutlåtande

Skriftligt ordförandeutlåtande delas ut vid sammanträdet.

Ordförandeförslag

Att plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 2 maj 2011.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§60 Taxa för fritidsklubbsverksamhet

Dnr 2010/KS 0255 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 165.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss i ärendet.

_____

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 165. Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2010, § 12, att återremittera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter återremitteringen genomfört en barnkonsekvensanalys. Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2011, § 1. Nämnden föreslår att taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011.

Vid kommunstyrelsens sammanträde framkom att beslutsunderlaget från barn- och utbildningsförvaltningen kommer att kompletteras inför behandling i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Att taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 augusti 2011 samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att behandla ärendet vid sammanträdet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja.

Omröstningen utföll med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster (se bifogat omröstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§61 Barns närnatur - en inventering av vilka naturområden som används av förskolor och skolor för undervisning och lek

Dnr 2011/KSTK 0046

Kommunstyrelsens beslut

  1. Genomförd inventering av vilka naturområden i Tyresö kommun som används av förskolor och skolor för undervisning och lek samt rapport ”Barnens närnatur” godkänns.

  1. Rapporten, ”Barnens närnatur”, ska användas som underlag vid fysisk planering och markskötsel

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträde den 2 februari 2010, § 16, i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera naturområden som används av skolor och förskolor för undervisning och lek. Miljö- och trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört inventeringen och lämnar sammanställning i rapporten ”Barnens närnatur”.

I syfte att säkerställa barns och ungdomars närhet till naturområden föreslås att rapporten ”Barnens närnatur” ska användas som underlag vid den framtida fysiska planeringen och markskötseln.

§62 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2011/KS 0024 003

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt F punkt 8 kompletteras med delegation till kommundirektören om rätt att - efter samråd med kommunstyrelsens särskilda utskott - besluta om tillsvidareanställning och visstidsanställning för en tid längre än 6 månader av förvaltningschef.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande/röstförklaring lämnat i kommunstyrelsens särskilda utskott den 17 mars 2011, § 4.

_____

Beskrivning av ärendet

Under 2010 har en översyn genomförts av kommunens sätt att arbeta med styrning och ledning. I arbetet har upmärksammats behovet av att tydliggöra vem som fattar beslut om anställning av förvaltningschef. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med en delegation till kommundirektören att besluta om anställning av förvaltningchef.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt F punkt 8 kompletteras med delegation till kommundirektören om rätt att - efter samråd med kommunstyrelsens särskilda utskott - besluta om tillsvidareanställning och visstidsanställning för en tid längre än 6 månader av förvaltningschef.

Yrkande

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till förslaget beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§63 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr 2011/KS 0081 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 december 2010 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 december 2010. Ärendet behandlades av socialnämnden den 23 februari 2011, § 1012.

§64 Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010

Dnr 2011/KS 0076 10

Kommunstyrelsens beslut

- Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2010 noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

_____

Beskrivning av ärendet

Demokratiberedningen under kommunfullmäktige har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2010. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsberättelsen för kännedom.

§65 Verksamhetsstöd för Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2010/KS 0270 007

Kommunstyrelsens beslut

- Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö beviljas verksamhetsbidrag med 128900 kr för verksamhetsåret 2011.

- Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunstyrelseförvaltningen senast i november 2011.

_____

Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren i Nacka- Tyresö-Värmdö är en ideell organisation. Brottsofferjouren hjälper personer som utsatts för brott och bor inom jourens upptagningsområde. Föreningen har mellan 1994-2010 beviljats medel från Tyresö kommun. Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag med tre kronor per kommuninvånare för verksamhetsåret 2011.

Bedömingen från kommunstyrelseförvaltningen är att Brottsofferjouren utför ett mycket värdefullt arbete som komplement till kommunens egna verksamheter, och att föreningen bör beviljas verksamhetsbidrag med 128900 kr för verksamhetsåret 2011.

§66 Svar på motion angående varumärkesriktlinjer

Dnr 2010/KS 0344 003

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens logotyp ska varumärkesskyddas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Anders Linder (S) har den 9 december 2010 lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att riktlinjer utarbetas för hur Tyresö kommuns vapen får användas. I bilagt yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

§67 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

2011-03-02 Delegationsbeslut om lån
Dnr 2011/KS 0070 11

Delegationsbeslut fattade av alkoholhandläggare

2011-01-13 Tillfälligt serveringstillstånd
Dnr 2010/KS 0307

2011-01-19 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Dnr 2011/KS 0013

2011-02-02 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Dnr 2011/KS 0030

2011-03-08 Tillfälligt utökad serveringstid

Dnr 2011/KS 0082

2011-03-21 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Dnr 2011/KS 0068

2011-03-21 Yttrande över tillstånd för värdeautomater

Dnr 2011/KS 0015

§68 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:08 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område – överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

2011:09 Arbetsdomstolens dom 2010 nr. 91 om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder.

2011:10 Sotningsindex 2011.

2011:11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier.

Övriga meddelanden

Brännpunkten
Skrivelse gällande projekt Brännpunkten, 2011-03-09.

Kommunförbundet Stockholms län

Inbjudan till seminarium ”Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län” den 12 april 2011. Inbjudan har även skickats ut per e-post den 2 mars 2011. Anmälan senast den 31 mars 2011.

Nordiska museet

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2010.

Regeringskansliet, försvarsdepartementet

Information om arbetet med reglering av Mälarens vatten.

Regeringskansliet, näringsdepartementet

Informationsbrev 2011-02-18 med bilaga Magasinet Nystart – för myndigheter, kommuner och företagare. Om regeringsuppdraget att etablera individuellt anpassad information och vägledning för att starta och driva företag.

Sveriges kommuner och landsting

Inbjudan till seminarium ”Konkurrens och valfrihet för förtroendevalda” den 24 maj 2011. Anmälan senast den 20 april 2011: www.skl.se/kalender Sök på 24 maj.

Rapporten ”Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting som visar vägen”. Finns att tillgå genom www.skl.se/klimat

§69 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0043 12

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden maj – juli 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen den 1 mars 2011, § 36.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag i ärendet.

_____

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslår att taxa och avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras. Förslaget innebär i korthet att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 maj 2011. En övergångsbestämmelse föreslås under perioden maj – juli 2011, för personer som debiteras avgift för april 2011. Övergångsbestämmelserna innebär att höjningen av taxa och avgifter maximeras till 400 kronor per person och månad vid i övrigt oförändrade förhållanden.

Ordförandeförslag

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden maj – juli 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Yrkande

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§70 Information om Östra Tyresö

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Informationen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens planchef informerar vid sammanträdet om genomförda möten med Länsstyrelsen i Stockholms län angående bygglovshanteringen för Östra Tyresö.