Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-11-11

Sammanträde 2014-11-11

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport november 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2014.pdf
Ekonomisk rapport oktober 2014.pdf
Sveriges Kvalitetskommun 2015 Tyresö.pdf

2 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan 2015

Dnr 2014 KSM 0878 210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndplan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen utgår från kommunplanen och anger nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget. Planen ska bidra till att uppfylla de övergripande kommunmålen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna planen.

Bilagor
Protokollsutdrag nämndplan 2015 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan SBF 2015 ver2.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

3 Reviderad kommunplan för 2015-2018 *

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog kommunplan inklusive budget för 2015-2018 vid sitt sammanträde 2014-06-17. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska dock budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den kommunplan som kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 har i vissa avseenden reviderats. Bland annat har den kompletterats med särskilda uppdrag till nämnderna. Dessutom har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Samtliga ändringar är markerade med röd text i den bifogade kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad kommunplan 2015-2018.pdf
Kommunplan 2015-2018 reviderad-2014-11-03.pdf
Bilaga 1 Styrdokument kommunplanen 2015-2018.pdf
Bilaga 2 Förteckning över indikatorer för de strategiska målen.pdf
Bilaga 3 Taxor och avgifter.pdf
Bilaga 4 Finansiella sammanställningar 2014-2014-11-03 (2).pdf
Bilaga 5 Investeringsprogram-2014-11-03.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2015.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Byggnadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2015.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan 2015.pdf

4 Ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen *

Dnr 2014/KS 0420 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 2011 en taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Ett förslag till ändring av taxan har nu tagits fram. Taxan har utformats utifrån kommunallagens självkostnadsprincip.

Förslaget innebär framför allt en bättre överensstämmelse mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn. Mindre ändringar har gjorts av vissa avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. Avgifterna för tillsyn av folköl och tobak har anpassats till samma modell som redan finns för serveringstillstånd. Det innebär framför allt:

* En avgift för handläggning av anmälan om försäljning av folköl och tobak införs.
* De årliga avgifterna för ordinarie tillsyn baseras på det tillsynsbehov som anges i kommunens tillsynsplan.
* Avgifter för extra tillsyn ändras från timavgift till fasta avgifter.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet förslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 45.pdf
141015 TJSKR Förslag ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
141015 Förslag ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
111215 Taxa alkohol, tobak.pdf

5 Försäljning av Krusmyntan 1

Dnr 2014 KSM 0590

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Köpekontraktet för Krusmyntan 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadschefen samt kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Den 23 november 2012 vann detaljplanen Äldreboende vid Basilikagränd laga kraft. Bakgrunden till detaljplanen var att socialförvaltningen kommit med önskemål om att möjliggöra en utökning av ett befintligt äldreboende på fastigheten Krusmyntan 2.

Socialförvaltningen har efter detaljplanens antagande fört diskussioner om hur en utökning av antalet platser för äldreboende kan ske på lämpligt sätt. Utifrån dessa diskussioner har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att sälja fastigheten Krusmyntan 1 till Ambea som är utvecklaren av befintlig äldreboendeverksamhet på grannfastigheten Krusmyntan 2. Genom en försäljning till befintlig verksamhetsutövare kan marken utnyttjas mer effektivt och fler platser för äldreboende går att säkerställa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet och ger samhällsbyggnadschefen samt kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
Protokollsutdrag Krusmyntan 1 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-10-22.pdf
Tjansteskrivelse_Forsaljning_Krusmyntan1.pdf
Utkast MSU Kopekontrakt Krusmyntan1.pdf
Ambea och Vardaga Företagsinfo Krusmyntan1.pdf

6 Detaljplan för fastigheten Bussen 5, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 0678

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag Bussen 5 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-10-22.pdf
Reservation MP.pdf
Tjänsteskrivelse_granskning_Bussen 5.pdf
Planbeskrivning granskning Bussen 5.pdf
Plankarta_Bussen5_granskning.pdf
Bussen 5 lekland Tyresö riskbedömning utg 2 LÅ-am 140909.pdf
Samrådsredogörelse_Bussen5.pdf

7 Redovisning av effekter av hyressättningssystemet för skolor i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0424 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson redovisar effekter av hyressättningssystemet för skolor vid sammanträdet.

Bilagor
Internhyror i skolan.pptx

8 Gymnasiesamverkansavtal och gemensam programpeng

Dnr 2014/KS 0355 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun tecknar Samverkansavtal GG 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015.
2. Programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar kommunerna i samverkansområdet att teckna gymnasiesamverkansavtal, en modell för gemensamma programpriser, en länsprislista för 2015 samt en modell för strukturtillägg och finansiering av denna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 oktober och föreslår kommunstyrelsen att teckna samverkansavtalet, med tillägget att strukturtillägget bör ses över av KSL redan 2015. Nämnden föreslår också att kommunstyrelsen ska besluta att programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor. Enligt gymnasieförordningen (2010: 2039) 13 kap. 1 § ska ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola beslutas per kalenderår. De årliga uppräkningarna beslutas av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng.pdf
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf

9 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Dnr 2014/KS 0315 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Det rekommenderade förslaget innebär att Principöverenskommelsens § 11 från 1994-05-27 upphävs och att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling. Förslaget innebär ett långtgående ansvar för yrkeskategorierna sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober. Socialförvaltningen bedömer att kommunens kostnader för uppdraget inte till fullo kommer att täckas av skatteväxlingen, men att kommunens övertagande av hälso- och sjukvården inom bostad med särskild service och daglig verksamhet skulle bidra till en förbättrad tillgänglighet, kontinuitet och samordning för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Svar på remiss Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf
Rek hälso- o sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf

10 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning *

Dnr 2014/KS 0422 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.
2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.
3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2014.

För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning.pdf

11 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun samt partistöd för år 2015 *

Dnr 2014/KS 0394 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Ändringar som gjorts i kommunallagen innebär att Tyresö kommun behöver anta lokala regler för utbetalning av partistöd. I kommunallagen har bland annat införts en ny ändamålsbestämmelse som gäller från och med mandatperioden, om att stödet måste användas för den lokala demokratin. Dessutom ska stödet redovisas till kommunstyrelsen, vad stödet använts till. I ärendet lämnas förslag på nya bestämmelser samt förslag på beslutspunkt om att partistöd ska betalas ut för år 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse lokala bestämmelser om partistöd.pdf
föreskrifter - partistöd.pdf

12 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2014-2018 *

Dnr 2014/KS 0395 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
1. partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2. det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3. bidraget används i det lokala arbetet,
4. ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En mindre höjning av bidraget föreslås till 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige.

Bilagor
tjänsteskrivelse bidrag till ungdomsförbunden.pdf

13 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda *

Dnr 2014/KS 0409 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras.
2. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal förändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av bestämmelser om arvoden m.m..pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2014.pdf

14 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun *

Dnr 2014/KS 0413 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Beskrivning av ärendet
I förslaget lämnas ändringsförslag för det gemensamma reglementet i Tyresö kommun. Ändringarna rör bland annat mandattid för ledamöter och ersättare i nämnder samt definitionen av kommunalråd.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder - slutligt.pdf

15 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden *

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente BUN.pdf
Reglemente för bun - slutligt.pdf

16 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden *

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
* Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden har området fritidsgårdsverksamhet lyfts från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente kultur och fritidsnämnd.pdf
Reglemente för kultur och fritid - slutligt.pdf

17 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden *

Dnr 2014/KS 0414 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för byggnadsnämnden föreslås att antalet ledamöter i byggnadsnämnden utökas från 7 ledamöter och 7 ersättare till 9 ledamöter och 9 ersättare.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente byggnadsnämnden.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden - slutlig.pdf

18 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB *

Dnr 2014/KS 0404 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning. Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. Styrelsen föreslås bytas ut till en tjänstemannastyrelse.

Bilagor
tjänsteskrivelse Tyresö Näringslivs AB.pdf
Tyresö Näringslivs AB.pdf

19 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015

Dnr 2014/KSP 0032 22

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015 antas.

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunens inriktning vid löneöversyn 2015. Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet gav då HR-chefen i uppdrag att göra mindre ändringar i dokumentet Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015 inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Den nya versionen är bilagd ärendet till kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015, slutlig version.pdf
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 51.pdf

20 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2014-2018

Dnr 2014/KS 0442 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antalet mandat i fullmäktige enligt tjänsteskrivelse. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden ska motsvara sex stycken heltidsanställda politiska sekreterare.

2. Grundlön för en heltidstjänst (100 %) är 35 000 kr/mån från 1 januari 2015. Löneutveckling ska följa övriga kommunanställda. Årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.

Beskrivning av ärendet
För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter föreslås att kommunen under mandatperioden 2014-2018 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier representerade i fullmäktige. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antalet mandat i fullmäktige. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden ska motsvara sex stycken heltidsanställda politiska sekreterare och samtliga placeras i kommunledningskontoret. Lönen förslås till 35 000 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutveckling ska följa övriga kommunanställda.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 52.pdf

21 Svar på motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun *

Dnr 2012/KS 0355 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 maj 2014 och föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om lokalt läslyft.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om lokalt läslyft.pdf
§ 91 Motion ang. lokalt läslyft i Tyresö kommun (MP).doc.pdf

22 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium *

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

23 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö *

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Utred skäligheten rimligheten av resursfördelningen.pdf
Motion om att utreda skäligheten och rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö.pdf

24 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla *

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om att satsa på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla.pdf
Motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.pdf

25 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommundirektör
Delegationsbeslut om sponsringsavtal med Trollbäckens tennisklubb 2014-10-23, dnr 2014/KS 0430 012
Delegationsbeslut om sponsringsavtal med Tyresö handboll 2014-10-23, dnr 2014/KS 0431 012
Beslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2014-10-23, dnr 2014/KS 0380 11

Bilagor
Delegationsbeslut sponsring Trollbäckens tennisklubb.pdf
Sponsringsavtal Trollbäckens Tennisklubb.pdf
Delegationsbeslut sponsring Tyresö Handboll.pdf
Sponsringsavtal Tyresö Handboll.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2014-10-23.pdf

26 Kommunstyrelsens meddelanden november 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden november 2014.pdf
Mänskliga rättighetsdagarna seminarium om lokal samverkan mot rasism.pdf
Finansiell profil Tyresö kommun 2011-2013.pdf
AB Vårljus protokoll 2014-08-27.pdf
Protokoll AB Vårljus 2014-10-14.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2014.pdf
Kallelse Förbundsmöte KSL 2015-2018.pdf
Mandat per kommun Förbundsmöte KSL 2015-2018.pdf
KSL remissvar Bokriskommitténs rapport.pdf
Revisorernas bedöming av delårsrapport per 31 augusti 2014.pdf
Resursplanering översiktsplan 2015 info förvaltningarna.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport sept-okt 2014.pdf
Månadsrapport fastighet protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-10-23 § 48.pdf
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2014-10-28.pdf
Brev från Brevik skolas rektor.pdf
Svar till rektor vid Breviks skola.pdf
Svar till finska föreningen.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (120 kb)

§165 Kommundirektörens rapport november 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2014.pdf
Ekonomisk rapport oktober 2014.pdf
Sveriges Kvalitetskommun 2015 Tyresö.pdf

§166 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan 2015

Dnr 2014 KSM 0878 210

Kommunstyrelsens beslut
* Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för 2015 godkänns.

Anita Mattsson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till det egna budgetalternativet.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 22 oktober 2014 § 146 (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndplan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen utgår från kommunplanen och anger nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget. Planen ska bidra till att uppfylla de övergripande kommunmålen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna planen.

Bilagor
Protokollsutdrag nämndplan 2015 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan SBF 2015 ver2.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

§167 Reviderad kommunplan för 2015-2018

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Anita Mattsson (S) deltar inte i beslut 1 och 3 med hänvisning till Socialdemokraternas eget budgetalternativ.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i besluten om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog kommunplan inklusive budget för 2015-2018 vid sitt sammanträde 2014-06-17. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska dock budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den kommunplan som kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 har i vissa avseenden reviderats. Bland annat har den kompletterats med särskilda uppdrag till nämnderna. Dessutom har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Samtliga ändringar är markerade med röd text i den bifogade kommunplanen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på Miljöpartiets eget budgetalternativ.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande på Miljöpartiets budgetalternativ. Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag till kommunplan. Kommunstyrelsen bifaller Alliansens kommunplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad kommunplan 2015-2018.pdf
Kommunplan 2015-2018 reviderad-2014-11-03.pdf
Bilaga 1 Styrdokument kommunplanen 2015-2018.pdf
Bilaga 2 Förteckning över indikatorer för de strategiska målen.pdf
Bilaga 3 Taxor och avgifter.pdf
Bilaga 4 Finansiella sammanställningar 2014-2014-11-03 (2).pdf
Bilaga 5 Investeringsprogram-2014-11-03.pdf

§168 Ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2014/KS 0420 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 2011 en taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Ett förslag till ändring av taxan har nu tagits fram. Taxan har utformats utifrån kommunallagens självkostnadsprincip.

Förslaget innebär framför allt en bättre överensstämmelse mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn. Mindre ändringar har gjorts av vissa avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. Avgifterna för tillsyn av folköl och tobak har anpassats till samma modell som redan finns för serveringstillstånd. Det innebär framför allt:

* En avgift för handläggning av anmälan om försäljning av folköl och tobak införs.
* De årliga avgifterna för ordinarie tillsyn baseras på det tillsynsbehov som anges i kommunens tillsynsplan.
* Avgifter för extra tillsyn ändras från timavgift till fasta avgifter.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet förslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 45.pdf
141015 TJSKR Förslag ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
141015 Förslag ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
111215 Taxa alkohol, tobak.pdf

§169 Försäljning av Krusmyntan 1

Dnr 2014 KSM 0590

Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet för Krusmyntan 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadschefen samt kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade stött Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Den 23 november 2012 vann detaljplanen Äldreboende vid Basilikagränd laga kraft. Bakgrunden till detaljplanen var att socialförvaltningen kommit med önskemål om att möjliggöra en utökning av ett befintligt äldreboende på fastigheten Krusmyntan 2.

Socialförvaltningen har efter detaljplanens antagande fört diskussioner om hur en utökning av antalet platser för äldreboende kan ske på lämpligt sätt. Utifrån dessa diskussioner har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att sälja fastigheten Krusmyntan 1 till Ambea som är utvecklaren av befintlig äldreboendeverksamhet på grannfastigheten Krusmyntan 2. Genom en försäljning till befintlig verksamhetsutövare kan marken utnyttjas mer effektivt och fler platser för äldreboende går att säkerställa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet och ger samhällsbyggnadschefen samt kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet för Krusmyntan 1 och att samhällsbyggnadschefen samt kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss för att säkerställa i avtalet att äldreomsorgsplatserna kommer Tyresöborna till del.

Anita Mattsson (S) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag Krusmyntan 1 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-10-22.pdf
Tjansteskrivelse_Forsaljning_Krusmyntan1.pdf
Avtal_Krusmyntan1.pdf
Avtal krusmyntan1Bilagor.pdf
Ambea och Vardaga Företagsinfo Krusmyntan1.pdf

§170 Detaljplan för fastigheten Bussen 5, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 0678

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 4 december 2013 § 175 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 22 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5 och del av Bollmora 2:1 och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag Bussen 5 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-10-22.pdf
Reservation MP.pdf
Tjänsteskrivelse_granskning_Bussen 5.pdf
Planbeskrivning granskning Bussen 5.pdf
Plankarta_Bussen5_granskning.pdf
Bussen 5 lekland Tyresö riskbedömning utg 2 LÅ-am 140909.pdf
Samrådsredogörelse_Bussen5.pdf

§171 Redovisning av effekter av hyressättningssystemet för skolor i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0424 41

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson redovisar effekter av hyressättningssystemet för skolor vid sammanträdet.

Bilagor
Internhyror i skolan.pptx

§172 Gymnasiesamverkansavtal och gemensam programpeng

Dnr 2014/KS 0355 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun tecknar Samverkansavtal GG 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015.
2. Programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 16 oktober 2014 § 98 (bilaga).

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 16 oktober 2014 § 98 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Kristjan Vaigurs (S) särskilda yttrande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar kommunerna i samverkansområdet att teckna gymnasiesamverkansavtal, en modell för gemensamma programpriser, en länsprislista för 2015 samt en modell för strukturtillägg och finansiering av denna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 oktober och föreslår kommunstyrelsen att teckna samverkansavtalet, med tillägget att strukturtillägget bör ses över av KSL redan 2015. Nämnden föreslår också att kommunstyrelsen ska besluta att programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor. Enligt gymnasieförordningen (2010: 2039) 13 kap. 1 § ska ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola beslutas per kalenderår. De årliga uppräkningarna beslutas av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng.pdf
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf

§173 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Dnr 2014/KS 0315 014

Kommunstyrelsens beslut
* KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Det rekommenderade förslaget innebär att Principöverenskommelsens § 11 från 1994-05-27 upphävs och att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling. Förslaget innebär ett långtgående ansvar för yrkeskategorierna sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober. Socialförvaltningen bedömer att kommunens kostnader för uppdraget inte till fullo kommer att täckas av skatteväxlingen, men att kommunens övertagande av hälso- och sjukvården inom bostad med särskild service och daglig verksamhet skulle bidra till en förbättrad tillgänglighet, kontinuitet och samordning för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Svar på remiss Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf
Rek hälso- o sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf

§174 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2014/KS 0422 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.
2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.
3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2014.

För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.
2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.
3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning.pdf

§175 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun samt partistöd för år 2015

Dnr 2014/KS 0394 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten med hänvisning till Miljöpartiets eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Ändringar som gjorts i kommunallagen innebär att Tyresö kommun behöver anta lokala regler för utbetalning av partistöd. I kommunallagen har bland annat införts en ny ändamålsbestämmelse som gäller från och med mandatperioden, om att stödet måste användas för den lokala demokratin. Dessutom ska stödet redovisas till kommunstyrelsen, vad stödet använts till. I ärendet lämnas förslag på nya bestämmelser samt förslag på beslutspunkt om att partistöd ska betalas ut för år 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse lokala bestämmelser om partistöd.pdf
föreskrifter - partistöd.pdf

§176 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2014-2018

Dnr 2014/KS 0395 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
1. partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2. det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3. bidraget används i det lokala arbetet,
4. ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En mindre höjning av bidraget föreslås till 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige.

Bilagor
tjänsteskrivelse bidrag till ungdomsförbunden.pdf

§177 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0409 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras.
2. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten med hänvisning till Miljöpartiets eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal förändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av bestämmelser om arvoden m.m..pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2014.pdf

§178 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0413 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Beskrivning av ärendet
I förslaget lämnas ändringsförslag för det gemensamma reglementet i Tyresö kommun. Ändringarna rör bland annat mandattid för ledamöter och ersättare i nämnder samt definitionen av kommunalråd.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder - slutligt.pdf

§179 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för komplettering kring synpunkter från fritidsgårdarna, och i andra hand avslag.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente BUN.pdf
Reglemente för bun - slutligt.pdf

§180 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden har området fritidsgårdsverksamhet lyfts från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för komplettering kring synpunkter från fritidsgårdarna, och i andra hand avslag.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente kultur och fritidsnämnd.pdf
Reglemente för kultur och fritid - slutligt.pdf

§181 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2014/KS 0414 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för byggnadsnämnden föreslås att antalet ledamöter i byggnadsnämnden utökas från 7 ledamöter och 7 ersättare till 9 ledamöter och 9 ersättare.

Bilagor
tjänsteskrivelse rev reglemente byggnadsnämnden.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden - slutlig.pdf

§182 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2014/KS 0404 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning. Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. Styrelsen föreslås bytas ut till en tjänstemannastyrelse.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse Tyresö Näringslivs AB.pdf
Tyresö Näringslivs AB.pdf

§183 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015

Dnr 2014/KSP 0032 22

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsens särskilda utskott den 23 oktober 2014 § 51 (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunens inriktning vid löneöversyn 2015. Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet gav då HR-chefen i uppdrag att göra mindre ändringar i dokumentet Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015 inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Den nya versionen är bilagd ärendet till kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2015, slutlig version.pdf
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 51.pdf

§184 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2014-2018

Dnr 2014/KS 0442 20

Kommunstyrelsens beslut
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antalet mandat i fullmäktige enligt tjänsteskrivelse. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden ska motsvara sex stycken heltidsanställda politiska sekreterare.

2. Grundlön för en heltidstjänst (100 %) är 35 000 kr/mån från 1 januari 2015. Löneutveckling ska följa övriga kommunanställda. Årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år. Första löneuppräkning sker per 1 april 2015.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten med hänvisning till Miljöpartiets eget alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter föreslås att kommunen under mandatperioden 2014-2018 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier representerade i fullmäktige. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antalet mandat i fullmäktige. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden ska motsvara sex stycken heltidsanställda politiska sekreterare och samtliga placeras i kommunledningskontoret. Lönen förslås till 35 000 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutveckling ska följa övriga kommunanställda.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 52.pdf

§185 Svar på motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0355 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 maj 2014 och föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Tyresö kommun inte ska vänta på det nationella läslyftet utan initiera ett lokalt läslyft snarast.

Anita Mattsson (S) instämmer i Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om lokalt läslyft.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om lokalt läslyft.pdf
§ 91 Motion ang. lokalt läslyft i Tyresö kommun (MP).doc.pdf

§186 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 16 oktober 2014 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

§187 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Utred skäligheten rimligheten av resursfördelningen.pdf
Motion om att utreda skäligheten och rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö.pdf

§188 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kultur- och fritidsnämnden den 20 oktober 2014 § 75 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att motionens första att-sats ska anses besvarad. Ordföranden ställer proposition på att motionens första att-sats ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar att den ska anses besvarad.

Ordföranden ställer proposition på att motionens att-satser 2, 3 och 4 ska anses besvarade. Ordföranden ställer proposition på att motionens att-satser 2, 3 och 4 ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar att de ska anses besvarade.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om att satsa på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla.pdf
Motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.pdf

§189 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommundirektör
Delegationsbeslut om sponsringsavtal med Trollbäckens tennisklubb 2014-10-23, dnr 2014/KS 0430 012
Delegationsbeslut om sponsringsavtal med Tyresö handboll 2014-10-23, dnr 2014/KS 0431 012
Beslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2014-10-23, dnr 2014/KS 0380 11

Bilagor
Delegationsbeslut sponsring Trollbäckens tennisklubb.pdf
Sponsringsavtal Trollbäckens Tennisklubb.pdf
Delegationsbeslut sponsring Tyresö Handboll.pdf
Sponsringsavtal Tyresö Handboll.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2014-10-23.pdf

§190 Kommunstyrelsens meddelanden november 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden november 2014.pdf
Mänskliga rättighetsdagarna seminarium om lokal samverkan mot rasism.pdf
Finansiell profil Tyresö kommun 2011-2013.pdf
AB Vårljus protokoll 2014-08-27.pdf
Protokoll AB Vårljus 2014-10-14.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2014.pdf
Kallelse Förbundsmöte KSL 2015-2018.pdf
Mandat per kommun Förbundsmöte KSL 2015-2018.pdf
KSL remissvar Bokriskommitténs rapport.pdf
Revisorernas bedöming av delårsrapport per 31 augusti 2014.pdf
Resursplanering översiktsplan 2015 info förvaltningarna.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport sept-okt 2014.pdf
Månadsrapport fastighet protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-10-23 § 48.pdf
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2014-10-28.pdf
Brev från Brevik skolas rektor.pdf
Svar till rektor vid Breviks skola.pdf
Svar till finska föreningen.pdf

§191 Fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Marcus Obligado (V).

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Hedlund (V) har tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och har därmed även avgått som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslås Marcus Obligado (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§191_prot_20141111.pdf (152 kb)