Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport januari 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2015.pdf

2 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsplan 2015 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2015 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018.

Kommunledningsutskottet behandlade planen den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen fastställer den. En ny version av planen har tagits fram efter kommunledningsutskottets behandling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §3.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter.pdf
Plan KLK KSK 2015.pdf

3 Jämställdhetsplan 2015-2017

Dnr 2015/KS 0005 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2015-2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen 3 Kap.13§ har kommunen som arbetsgivare skyldighet att vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I bifogad plan beskrivs kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet, samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

Planen är utformad utifrån Diskrimineringslagens krav och kommunens likabehandlingspolicy och plan. Jämställdhetsplanen inkluderar även en uppföljning av 2013-2015 års åtgärder. Den nya jämställdhetsplanen gäller för åren 2015, 2016 och 2017.

Kommunledningsutskottet behandlade planen den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen fastställer den.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §4.pdf
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf

4 Översiktsplan Tyresö 2035, beslut om samråd

Dnr 2011 KSM 0429

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda förslaget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Ärendet bereddes av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda förslaget.

Bilagor
PU. Översiktsplan Tyresö 2035, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse angående beslut om samråd för översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

5 Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nya lokaler för vuxenutbildning, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter och beräkning av gymnasie- och vuxenutbildningens täckningsbidrag till lokalkostnaderna senast den 31 mars.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB som äger fastigheten Forellen 2, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget redovisas i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen och föreslås överlämnas för vidare handläggning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget behandlades den 15 januari 2015 i kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen och remitterar förslaget till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter och beräkning av gymnasie- och vuxenutbildningens täckningsbidrag till lokalkostnaderna senast den 31 mars.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §5.pdf
Tjäsnteskrivelse lokalisering och utformning nytt gymnasium.pdf
Koncept multihus Forellen 2.pptx
Ritningar multihus FORELLEN 2.pdf

6 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1, beslut om antagande *

Dnr 2011 KSM 0394

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
PU. Grindstolpen 1, MSU 2015-01-14.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Planuppdrag Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande Grindstolpen 1.pdf
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande.pdf
Plankarta för Grindstolpen 1 antagande.pdf
Geoteknikutredning för Grindstolpen 1 Geomind_inklusive bilagor.pdf
Dagvattenutredning för Grindstolpen 1 med bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E_141127.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Grindstolpen 1 inklusive bilagor.pdf
Granskningsutlåtande för Grindstolpen 1.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 1-5.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 6-10.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 11-20.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 21-33.pdf

7 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1 *

Dnr 2015 KSM 1101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
PU, Exploateringsavtal, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse Godkännade av exploateringsavtal för Grindstolpen 1. pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen 1.pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen, bilaga 1,2.pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen, bilaga 2.pdf
Rapport_Dagvatten_Grindstolpen1_141030.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 1-5.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 6-10.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 11-20.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 21-33.pdf

8 Beslut om antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Tyresö 1:582

Dnr 2014 KSM 0986

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582 antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, och en etapp av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582 ned. Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade då att göra ett tillägg till detaljplan för fastighet Tyresö 1:582. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden, detta för att möjliggöra beviljande av bygglov för att uppföra och återuppföra bebyggelse på fastigheten.

Ärendet behandlades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 januari 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582.

Bilagor
PU. Tyresö 1582, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för Tyresö 1582.pdf

9 Teknisk handbok för gatu- och parkområden

Dnr 2013 KSM 1243

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en teknisk handbok för byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Tekniska handboken har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från enheter och avdelningar inom förvaltningen och ska fungera som ett vägledande dokument vid planering, projektering, byggande, drift och underhåll av kommunala anläggningar.

Uppdraget att ta fram en teknisk handbok för gatu- och parkområden gavs i samband med att revisionsrapporten om underhåll av gator och parker besvarades av kommunstyrelsen den 29 april 2013.

Bilagor
PU. Teknikhandboken, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse för teknikhandboken.pdf
TH_Innehållsförteckning.pdf
TH_kapitel 1.pdf
TH_kapitel 2.pdf
TH_kapitel 3.pdf
TH_kapitel 4.pdf
TH_kapitel 5.pdf
TH_kapitel 6.pdf
TH_kapitel 7.pdf
TH_kapitel 8.pdf
TH_kapitel 9.pdf
TH_kapitel 10.pdf
TH_kapitel 11.pdf
TH_kapitel 12.pdf

10 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari och föreslår nedan:

Som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Susann Ronström (S).

Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Bo Toresson, PRO
Barbro Rådberg, PRO
Bo Furugård, PRO
Kerstin Hallgren, SPF
Monica Löfgren, SPF
Gun Tombrock, SPF
Taimi Björklund, TFF

Ersättare
Sune Linder, PRO
Inger Dahlström Lundin, PRO
Tommy Karlsson, PRO.
Håkan Norell, SPF
Bengt Elander, SPF
vakant, SPF
Sirkka Atterlo, TFF

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §6.pdf

11 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår nedan:

Som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).
Som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som föreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Ulf Looström (vice. ordf.), DHR
Lennart Hellman, RMR
Anne Kierkegaard, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Bengt Stenström, RTP, Hjärnkraft
Maud Tillgren, Strokeföreningen, Synskadades Riksförbund
Sophie Tzelidis, FUB
Åke Wisén, Hörselskadades distrikt i Stockholm, Stockholms Dövas förening

Ersättare
Mats Eriksson, Attention Södertörn
Inger Gemicioglu, DHR
Jenny Hultgren, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Erland Nilsson, Afasiföreningen
Lena Rosberg, Astma- och allergiföreningen
Angelica Wilén, Tandvårdsskadeförbundet Stockholms distrikt, Elöverkänsligas riksförbund
Vakant, Stockholms dövas förening

Adjungerad
Robin Åbrandt, Förbundet unga rörelsehindrade

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §7.pdf

12 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanställningen av pågående motioner har kompletterats efter kommunledningsutskottets behandling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §8.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Redovisning av pågående motioner januari 2015.pdf

13 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket *

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket.

Kommunledningsutskottet behandlade frågan den 15 januari 2015. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås enligt ordförandeutlåtandet nedan.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet anser i en motion att Tyresö kommun ska ge humanitär hjälp till det palestinska folket och anför att det ska gå via "Ship to Gaza" som man menar är en partipolitiskt obunden organisation.

Redan i dag sker ett omfattande bistånd till den Palestinska myndigheten (PA) genom svenska staten och SIDA. De kommande fem åren handlar det om drygt en miljard kronor årligen. Pengar som ska gå till utveckling, statsbyggande arbete och humanitära insatser. Arbetet sker i nära samarbete med FN, Världsbanken, IMF, USA och EU med hårda krav på insyn och revision. Att försäkra sig om att utbetalningarna inte hamnar i fel händer är viktigt då området är oerhört instabilt med starka terroristnätverk och utbredd korruption. Den Palestinska myndigheten styrs sedan länge av partier som antingen är direkt terrorstämplade av EU och övriga västvärlden eller har sådana militära förgreningar. Ett av de styrande partierna, Hamas, har en islamistisk ideologi som kraftigt åsidosätter mänskliga rättigheter. Ett uttalat mål är att den suveräna staten Israel utplånas och bli ett muslimskt område. Förintelsen med sex miljoner dödsoffer förnekas eller marginaliseras av ledande politiker. Homosexualitet fördöms och HBTQ-personer förföljs då de anses mentalt och moraliskt sjuka. Allmänna politiska val har inte hållits sedan 2006 och människor har ingen möjlighet att opponera sig då yttrandefriheten är inskränkt. Personer med avvikande åsikter mot regimen hotas, torteras och dödas.

Ship to Gaza saknar kontrollmekanismer för att inte understödja detta och flottans resor till Gazaremsan har hittills mer liknat politiska aktioner i den utdragna konflikten med Israel, regionens enda demokrati, än regelrätta hjälpsändningar av förnödenheter till behövande. Organisationens uppmaning till bojkott av israeliska produkter förstärker ytterligare den bilden. För oss är det självklart att en kommun inte ska syssla med utrikespolitik. Främst eftersom kommuner ska arbeta på uppdrag av sina egna invånare och gentemot dessa rikta resurserna, men också för att det inte är tillåtet med utrikespolitiska opinionsyttringar i kommunallagen.

Israel-Palestina-konflikten är infekterad och många människor lider på båda sidor. Vägen mot fred, tvåstatslösning, demokrati och välstånd går genom diplomatiska förhandlingar liksom statligt och internationellt sanktionerat bistånd av erkända hjälporganisationer. Inte genom handlingar som ytterligare riskerar ge näring åt det vedervärdiga förtryck, från den egna regimen, som palestinierna i Gaza lever under.

Här känner vi oss trygga med statens och SIDA:s arbete. Mot bakgrund av detta ska motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §9.pdf
Motion om humanitär hjälp till det palestinska folket.pdf

14 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen *

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade socialnämndens förslag till svar den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §10.pdf
Svar från socialnämnden på motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf
Motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen.pdf

15 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner *

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade kultur- och fritidsnämndens förslag till svar den 15 januari 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §12.pdf
Kommunledningskontorets svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

16 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum *

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beredde motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade frågan den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade frågan den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har inkommit med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §13.pdf
PM Trafikenheten Svar på motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
Socialnämndens svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre.pdf
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors svar på motion om ökad tillgänglighet för äldre i Tyresö centrum.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om att öka tillgängligheten för äldre till Tyresö centrum.pdf
DOC031213-03122013 132919.pdf
Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade av kommundirektör
Tillförordnad ekonomichef 2014-12-22 - 2015-01-02, 2014-12-17, dnr 2014/KS 0324 003
Förordnande tf kommundirektör 2014-12-22 - 2015-01-11, 2014-12-17, dnr 2014/KS 0324 003
Rutin för direktupphandling, 2014-11-12, dnr 2014/KS 0447 003

Beslut fattat av kommunjurist
Fullmakt att föra kommunens talan angående förrättningskostnader för fastighetsreglering Tyresö Strand, 2014-12-19, dnr 2012/KSM 0850 90

Bilagor
Tillförordnad ekonomichef.pdf
Förordnande KD dec 2014-jan 2015.pdf
Rutin för direktupphandling.pdf
fullmakt till advokat.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden januari 2015.pdf
Överenskommelse om psykisk ohälsa Sveriges kommuner och landsting.pdf
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn budgetbeslut och medlemsavgifter för 2015.pdf
Mål_budget_2015_Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Skolval Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Behovsanalys av bostäder till flyktingar Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 4 december 2014.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds strategi och budget 2015.pdf
skrivelse från kommunens externa samverkansgrupp ang våld i nära relationer.pdf
Svar på skrivelse ang. bostadssituationen för socialt utsatta grupper.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport november - december 2014.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2015.pdf

§2 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Kommunstyrelsens beslut
* Verksamhetsplan 2015 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Anita Mattsson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2015 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018.

Kommunledningsutskottet behandlade planen den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen fastställer den. En ny version av planen har tagits fram efter kommunledningsutskottets behandling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §3.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter.pdf
Plan KLK KSK 2015.pdf

§3 Jämställdhetsplan 2015-2017

Dnr 2015/KS 0005 003

Kommunstyrelsens beslut
* Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2015-2017 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen 3 Kap.13§ har kommunen som arbetsgivare skyldighet att vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I bifogad plan beskrivs kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet, samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

Planen är utformad utifrån Diskrimineringslagens krav och kommunens likabehandlingspolicy och plan. Jämställdhetsplanen inkluderar även en uppföljning av 2013-2015 års åtgärder. Den nya jämställdhetsplanen gäller för åren 2015, 2016 och 2017.

Kommunledningsutskottet behandlade planen den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen fastställer den.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §4.pdf
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf

§4 Översiktsplan Tyresö 2035, beslut om samråd

Dnr 2011 KSM 0429

Kommunstyrelsens beslut
1. Samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda förslaget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Ärendet bereddes av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda förslaget.

Bilagor
PU. Översiktsplan Tyresö 2035, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse angående beslut om samråd för översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§5 Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nya lokaler för vuxenutbildning, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter och beräkning av gymnasie- och vuxenutbildningens täckningsbidrag till lokalkostnaderna senast den 31 mars.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB som äger fastigheten Forellen 2, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget redovisas i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen och föreslås överlämnas för vidare handläggning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget behandlades den 15 januari 2015 i kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen och remitterar förslaget till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter och beräkning av gymnasie- och vuxenutbildningens täckningsbidrag till lokalkostnaderna senast den 31 mars.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §5.pdf
Tjäsnteskrivelse lokalisering och utformning nytt gymnasium.pdf
Koncept multihus Forellen 2.pptx
Ritningar multihus FORELLEN 2.pdf

§6 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0394

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1 antas.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bengtssons (SD) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
PU. Grindstolpen 1, MSU 2015-01-14.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Planuppdrag Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande Grindstolpen 1.pdf
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande.pdf
Plankarta för Grindstolpen 1 antagande.pdf
Geoteknikutredning för Grindstolpen 1 Geomind_inklusive bilagor.pdf
Dagvattenutredning för Grindstolpen 1 med bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E_141127.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Grindstolpen 1 inklusive bilagor.pdf
Granskningsutlåtande för Grindstolpen 1.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 1-5.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 6-10.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 11-20.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 21-33.pdf

§7 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1

Dnr 2015 KSM 1101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bengtssons (SD) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
PU, Exploateringsavtal, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse Godkännade av exploateringsavtal för Grindstolpen 1. pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen 1.pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen, bilaga 1,2.pdf
Exploateringsavtal Grindstolpen, bilaga 2.pdf
Rapport_Dagvatten_Grindstolpen1_141030.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 1-5.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 6-10.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 11-20.pdf
KVALITETSPROGRAM GRINDSTOLPEN 141119_sidan 21-33.pdf

§8 Beslut om antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Tyresö 1:582

Dnr 2014 KSM 0986

Kommunstyrelsens beslut
* Förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582 antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, och en etapp av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582 ned. Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade då att göra ett tillägg till detaljplan för fastighet Tyresö 1:582. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden, detta för att möjliggöra beviljande av bygglov för att uppföra och återuppföra bebyggelse på fastigheten.

Ärendet behandlades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 januari 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582.

Bilagor
PU. Tyresö 1582, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för Tyresö 1582.pdf

§9 Teknisk handbok för gatu- och parkområden

Dnr 2013 KSM 1243

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en teknisk handbok för byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Tekniska handboken har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från enheter och avdelningar inom förvaltningen och ska fungera som ett vägledande dokument vid planering, projektering, byggande, drift och underhåll av kommunala anläggningar.

Uppdraget att ta fram en teknisk handbok för gatu- och parkområden gavs i samband med att revisionsrapporten om underhåll av gator och parker besvarades av kommunstyrelsen den 29 april 2013.

Bilagor
PU. Teknikhandboken, MSU 2015-01-14.pdf
Tjänsteskrivelse för teknikhandboken.pdf
TH_Innehållsförteckning.pdf
TH_kapitel 1.pdf
TH_kapitel 2.pdf
TH_kapitel 3.pdf
TH_kapitel 4.pdf
TH_kapitel 5.pdf
TH_kapitel 6.pdf
TH_kapitel 7.pdf
TH_kapitel 8.pdf
TH_kapitel 9.pdf
TH_kapitel 10.pdf
TH_kapitel 11.pdf
TH_kapitel 12.pdf

§10 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari och föreslår nedan:

Som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Susann Ronström (S).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Bo Toresson, PRO
Barbro Rådberg, PRO
Bo Furugård, PRO
Kerstin Hallgren, SPF
Monica Löfgren, SPF
Gun Tombrock, SPF
Taimi Björklund, TFF

Ersättare
Sune Linder, PRO
Inger Dahlström Lundin, PRO
Tommy Karlsson, PRO.
Håkan Norell, SPF
Bengt Elander, SPF
vakant, SPF
Sirkka Atterlo, TFF

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §6.pdf

§11 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår nedan:

Som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).
Som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som föreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Ulf Looström (vice. ordf.), DHR
Lennart Hellman, RMR
Anne Kierkegaard, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Bengt Stenström, RTP, Hjärnkraft
Maud Tillgren, Strokeföreningen, Synskadades Riksförbund
Sophie Tzelidis, FUB
Åke Wisén, Hörselskadades distrikt i Stockholm, Stockholms Dövas förening

Ersättare
Mats Eriksson, Attention Södertörn
Inger Gemicioglu, DHR
Jenny Hultgren, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Erland Nilsson, Afasiföreningen
Lena Rosberg, Astma- och allergiföreningen
Angelica Wilén, Tandvårdsskadeförbundet Stockholms distrikt, Elöverkänsligas riksförbund
Vakant, Stockholms dövas förening

Adjungerad
Robin Åbrandt, Förbundet unga rörelsehindrade

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §7.pdf

§12 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanställningen av pågående motioner har kompletterats efter kommunledningsutskottets behandling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §8.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Redovisning av pågående motioner januari 2015.pdf

§13 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket.

Kommunledningsutskottet behandlade frågan den 15 januari 2015. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås enligt ordförandeutlåtandet nedan.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet anser i en motion att Tyresö kommun ska ge humanitär hjälp till det palestinska folket och anför att det ska gå via "Ship to Gaza" som man menar är en partipolitiskt obunden organisation.

Redan i dag sker ett omfattande bistånd till den Palestinska myndigheten (PA) genom svenska staten och SIDA. De kommande fem åren handlar det om drygt en miljard kronor årligen. Pengar som ska gå till utveckling, statsbyggande arbete och humanitära insatser. Arbetet sker i nära samarbete med FN, Världsbanken, IMF, USA och EU med hårda krav på insyn och revision. Att försäkra sig om att utbetalningarna inte hamnar i fel händer är viktigt då området är oerhört instabilt med starka terroristnätverk och utbredd korruption. Den Palestinska myndigheten styrs sedan länge av partier som antingen är direkt terrorstämplade av EU och övriga västvärlden eller har sådana militära förgreningar. Ett av de styrande partierna, Hamas, har en islamistisk ideologi som kraftigt åsidosätter mänskliga rättigheter. Ett uttalat mål är att den suveräna staten Israel utplånas och bli ett muslimskt område. Förintelsen med sex miljoner dödsoffer förnekas eller marginaliseras av ledande politiker. Homosexualitet fördöms och HBTQ-personer förföljs då de anses mentalt och moraliskt sjuka. Allmänna politiska val har inte hållits sedan 2006 och människor har ingen möjlighet att opponera sig då yttrandefriheten är inskränkt. Personer med avvikande åsikter mot regimen hotas, torteras och dödas.

Ship to Gaza saknar kontrollmekanismer för att inte understödja detta och flottans resor till Gazaremsan har hittills mer liknat politiska aktioner i den utdragna konflikten med Israel, regionens enda demokrati, än regelrätta hjälpsändningar av förnödenheter till behövande. Organisationens uppmaning till bojkott av israeliska produkter förstärker ytterligare den bilden. För oss är det självklart att en kommun inte ska syssla med utrikespolitik. Främst eftersom kommuner ska arbeta på uppdrag av sina egna invånare och gentemot dessa rikta resurserna, men också för att det inte är tillåtet med utrikespolitiska opinionsyttringar i kommunallagen.

Israel-Palestina-konflikten är infekterad och många människor lider på båda sidor. Vägen mot fred, tvåstatslösning, demokrati och välstånd går genom diplomatiska förhandlingar liksom statligt och internationellt sanktionerat bistånd av erkända hjälporganisationer. Inte genom handlingar som ytterligare riskerar ge näring åt det vedervärdiga förtryck, från den egna regimen, som palestinierna i Gaza lever under.

Här känner vi oss trygga med statens och SIDA:s arbete. Mot bakgrund av detta ska motionen avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §9.pdf
Motion om humanitär hjälp till det palestinska folket.pdf

§14 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade socialnämndens förslag till svar den 15 januari och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §10.pdf
Svar från socialnämnden på motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf
Motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen.pdf

§15 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade kultur- och fritidsnämndens förslag till svar den 15 januari 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §12.pdf
Kommunledningskontorets svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

§16 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beredde motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade frågan den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade frågan den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har inkommit med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §13.pdf
PM Trafikenheten Svar på motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
Socialnämndens svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre.pdf
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors svar på motion om ökad tillgänglighet för äldre i Tyresö centrum.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om att öka tillgängligheten för äldre till Tyresö centrum.pdf
DOC031213-03122013 132919.pdf
Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

§17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade av kommundirektör
Tillförordnad ekonomichef 2014-12-22 - 2015-01-02, 2014-12-17, dnr 2014/KS 0324 003
Förordnande tf kommundirektör 2014-12-22 - 2015-01-11, 2014-12-17, dnr 2014/KS 0324 003
Rutin för direktupphandling, 2014-11-12, dnr 2014/KS 0447 003

Beslut fattat av kommunjurist
Fullmakt att föra kommunens talan angående förrättningskostnader för fastighetsreglering Tyresö Strand, 2014-12-19, dnr 2012/KSM 0850 90

Bilagor
Tillförordnad ekonomichef.pdf
Förordnande KD dec 2014-jan 2015.pdf
Rutin för direktupphandling.pdf
fullmakt till advokat.pdf

§18 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden januari 2015.pdf
Överenskommelse om psykisk ohälsa Sveriges kommuner och landsting.pdf
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn budgetbeslut och medlemsavgifter för 2015.pdf
Mål_budget_2015_Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Skolval Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Behovsanalys av bostäder till flyktingar Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 4 december 2014.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds strategi och budget 2015.pdf
skrivelse från kommunens externa samverkansgrupp ang våld i nära relationer.pdf
Svar på skrivelse ang. bostadssituationen för socialt utsatta grupper.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport november - december 2014.pdf

§19 Uppdrag angående lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0055 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till hur lokalförsörjning och fastighetsförvaltning ska bedrivas i Tyresö kommun. Uppdraget ska omfatta såväl förslag till lokalförsörjningsprocess som organisation för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun, liksom i flertalet andra kommuner i storstadsregionerna, växer befolkningen och det ställs stora krav på framförhållning av lokalbehovet inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldre- och funktionshinderomsorg. Behoven varierar över tid mellan verksamheter och kommundelar.

Varje nämnd är idag ansvarig för sin lokalförsörjning, men verkligheten är komplex, samtidigt som samband och påverkan mellan olika verksamheter är stark. För att åstadkomma en tydligare kommunövergripande samordning av kommunens samlade lokalförsörjning föreslår kommunstyrelsens ordförande ett uppdrag att ta fram förslag till hur lokalförsörjning och fastighetsförvaltning ska bedrivas i Tyresö kommun, se bifogat ordförandeförslag.

Bilagor
Uppdrag angående lokalförsörjning.pdf

§20 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Tyresö Vindkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Mats Lindblom (FP) deltar inte i beslut.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (FP) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2013-03-26 § 37 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att bilda ett bolag, Tyresö Vindkraft AB, för ägande av vindkraftverket. En beslutspunkt var att teckna borgen för bolagets skulder. Olyckligtvis blev beslutsformuleringen i fullmäktiges protokoll inte korrekt, varför ett nytt beslut med korrekt lydelse behöver fattas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk.pdf

§21 Begäran om nytt val beträffande ombud till förbundsmöten för KSL

Dnr 2015/KS 0068 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande att ombe kommunfullmäktige att göra om valet av ombud till KSL:s förbundsmöten.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) reservation om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) väcker en fråga om att kommunfullmäktiges val av ombud till Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöten ska göras om.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska be kommunfullmäktige att göra om valet av ombud till KSL:s förbundsmöten.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande.

Anita Mattson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Anita Mattssons (S) yrkande.