Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-03-13

Sammanträde 2017-03-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om kommunens brottsförebyggande arbete

Dnr 2017/KS 0097 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman informerar om aktuella frågor inom det brottsförebyggande arbetet.

2 Kommundirektörens rapport mars

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2017.pdf

3 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden *

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletteringar. Ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 februari att ärendet än en gång återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende. Med anledning av återremissen har ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2017-02-28 (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Bilagor
3 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) 3 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) 3 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) 3 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) 3 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) 3 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) 3 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) 3 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) 3 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) 3 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) 3 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) 3 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf (21 405 kb) 3 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf (40 546 kb) 3 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf (24 373 kb) 3 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf (35 486 kb) 3 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf (24 023 kb) 3 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) 3 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) 3 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) 3 Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (389 kb) 3 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) 3 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) 3 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

4 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB) *

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §2.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

5 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15) *

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf
Kvalitetsprogram.pdf

6 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården *

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Planen var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Detaljplanen för bostäder vid Södergården med tillhörande exploateringsavtal tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §4.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf

7 Antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9 *

Dnr 2016KSM1390.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var utställt för samråd 10 november - 24 november 2016 och för granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §16.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Linde 13_9 antagande.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
Granskningsutlåtande Linde 13_9 - antagande.pdf

8 Antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen *

Dnr 2015KSM0719.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp. Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §17.pdf
Tjänsteskrivelse Töresjövägen.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf

9 Svar på remiss av Haninge stads stadsutvecklingsplan (samrådshandling)

Dnr 2017KSM0170.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Haninge kommuns samrådsförslag till stadsutvecklingsplan på remiss. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun, vilket är Haninge i ett regionalt sammanhang, tvärförbindelse mellan Haninge och Tyresö, arbetstillfällen och andra stadskärnatjänster, det vill säga fördelar en stadskärna kan medföra.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort då ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Samrådsförslaget är ett välarbetat dokument som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden men även i ett regionalt sammanhang. Tyresö kommun ser positivt på samrådsförslagets ambition att skapa en välkomnande, livfull och dynamisk stadskärna i nära harmoni med natur och skärgård.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §22.pdf
Tjänsteskrivelse svar på remiss Haninge stad.pdf
Haning stadsutvecklingsplan samradsversion.pdf
Remiss Haninge stadsutvecklingsplan.pdf

10 Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård, förskola och kultur i Trollbäckens centrum

Dnr 2016/KS 0376 92

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i arbetet att stärka Trollbäcken som en attraktiv kommundel lämnade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ett uppdrag den 6 december 2016 till kommundirektören att i samarbete med Tyresö bostäder undersöka om en om- och/eller tillbyggnad av det så kallade Landstingshuset för att rymma en utökning av vårdcentralen och lokaler för ett bibliotek är möjlig och vad det i så fall skulle innebära i form av planarbete. På så sätt frigörs de nuvarande bibliotekslokalerna så att dessa kan omvandlas till en förskola. Förvaltningens bedömning presenteras i bifogad tjänsteskrivelse.

Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård förskola och kultur i Trollbäckens centrum.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §189.pdf

11 Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0048 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till samarbetsavtal godkänns.
2. Kommundirektören ges delegation att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag stor efterfrågan av platser på särskilda boenden för äldre och enligt de prognoser som är framtagna kommer den att öka framöver. En möjlighet att hyra ett nytt äldreboende som kan komma att uppföras av Hemsö i ett centrumnära läge har framkommit. Ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet samt att ge kommundirektören delegation att underteckna avtalet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §20.pdf
Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf
Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf

12 Delavrapportering av ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2016/KS 0373 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för att fortsätta arbeta med ordförandeuppdraget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats. Tekniska kontoret har haft kontakt med Trafikverket och lämnar i bilaga delrapport av uppdraget.

Eftersom det även ligger ett uppdrag hos stadsbyggnadförvaltningen att se över Trollbäckens utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviksviken föreslår kommunstyrelseförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för att driva ordförandeuppdraget vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delavrapportering av ordförandeuppdrag om förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §186.pdf

13 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan *

Dnr 2017/KS 0103 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01.
2. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2017, § 4 dnr: 2017-000271, att godkänna en uppräkning om 2,48 procent avseende:

- avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE),
- avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
- avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme. Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från och med den 1 april 2017.

Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för 2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs med index oktober 2016 och så vidare kommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fastställande av taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan.pdf
Direktionsbeslut 2017-02-03, § 4.pdf
Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

14 Revidering av finanspolicy *

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.

Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.

I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

15 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB *

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.

För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

16 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB *

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.

Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §24.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf

17 Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB *

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Styrelsesuppleanten i Tyresö Näringslivs AB och styrelsesuppleanten i Tyresö Vindkraft AB har båda avslutat sina anställningar i kommunen. Av denna anledning behöver fyllnadsval ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:

1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.

2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.

3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.

4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB.pdf

18 Frivilligsamordning

Dnr 2017/KS 0080 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Servicecenter får uppdraget att ansvara för frivilligsamordningen.
2. Tyresö väntjänst tilldelas ett bidrag på 200.000 kr för utökad verksamhet som riktar sig mot integration och mångfald.
3. Bidraget finansieras under 2017 inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet.
4. Uppdraget dokumenteras i ett avtal och följs upp efter ett år.

Beskrivning av ärendet
Kommunen växer, många flyttar in och många nyanlända kommer att bosätta sig i kommunen. Flera ideella krafter engagerar sig i mottagandet. Inom kommunen har det konstaterats att det finns ett behov av samordning av frivilliginsatser. En frivilligsamordnare kan vara kommunens kontaktperson för de som bidrar med frivilligverksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget läggs på kommunens servicecenter.

Tyresö väntjänst är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Under 2017 kommer de utöka verksamheten med aktiviteter för nyanlända personer och därigenom bidra till och underlätta integrationen. Denna breddning av uppdraget kräver utökade resurser inom administrationen med 25 procent, 200 000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreningen ges ett bidrag på 200.000 kr för detta och att det under 2017 finansieras inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet. Kommunens uppdrag till väntjänstföreningen föreslås också dokumenteras i ett avtal för 2017 och följs upp efter ett år.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §25.pdf
Tjänsteskrivelse uppdrag om frivilligsamordning.pdf

19 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden *

Dnr 2017/KS 0011 003
Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

20 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder

Dnr 2017/KS 0075 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom kommunstyrelsens eller nämndernas (dock inte socialnämndens) verksamhetsområde.
2. Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Av socialnämndens reglemente följer dock att socialnämnden själv har processbehörighet och för sin egen talan. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.

Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen utfärdar en fullmakt för kommunjuristen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §28.pdf
Tjänsteskrivelse - Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder förutom socialnämnden.pdf

21 Årsrapport för tillsyn och granskning 2016

Dnr 2017/KS 0070 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2016 bifogas till ärendet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att informationen noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-02-16 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för tillsyn och granskning 2016.pdf
Årsrapport - kvalitetsenheten tillsyn och kvalitetsgranskning 2016 (2).pdf

22 Återraportering av uppdrag om redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0006 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
- införa ett nytt dialogverktyg i form av möten med medborgarna enligt föreslaget koncept,
- införa en kommunapplikation för förbättrad service och information,
- tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog samt ett förslag på löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Beredningen har lämnat en delrapport till kommunstyrelsen 30 maj 2016. Arbetet med uppdragen har fortgått i två tvärpolitiska arbetsgrupper. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs beredningens förslag till kommunstyrelsen på nya former för medborgardialog och ungdomsdialog.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 samt att kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för nya former för medborgardialog och ungdomsdialog enligt beredningens förslag.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-02-16 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Utveckling av former för medborgardialog.pdf

23 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner *

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:

- Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.
- Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.

Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.

Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf
Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

24 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen *

Dnr 2016/KS 0368 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, lämnade in en motion den 24 november 2016 om att Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats. Vid kommunstyrelsen sammanträdde den 6 december 2016 § 188 fick kommundirektören ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande om att påbörja planering av ny trafiklösning vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning.

I och med det aktuella ordförandeuppdraget arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att hitta en bättre trafiklösning av korsningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion rondell vid Njupkärrsvägen och Bollmoravägen (2).pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf

25 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avsägelsen från Nasrin Isfandary (MP) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nasrin Isfandary (MP) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.

26 Kommunstyrelsens meddelanden mars

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:02, 17:04, 17:05, 17:06, 17:07 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/dagordning?date=2017-02-20

Kommunledningsutskottet 2017-02-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-02-23

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Meddelande från styrelsen om ett Rökfritt Sverige 2025.pdf
Inbjudan och program Hållbar regional utveckling 5 maj.pdf
Södertörns kommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170202.pdf
Samarbetskommittén 2 februari 2017.pdf
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf
Mötesplan Södertörnssamarbetet 2017.pdf
Samarbetskommmitté 170202 Länsplan 2018-2029.pdf
Kommunerna i Stockholms län KSO minnesanteckningar 2017-02-07.pdf
Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte.pdf
Länsrapporten 2015 alkohol- och tobakstillsyn samt ANDT-arbetet.pdf
Länsrapport 2015, ANDT förebyggande arbete.pdf
Länsrapport 2015, kommuners arbete enl alkohollagen.pdf
Nyhetsbrev Samordningsförbundet östra Södertörn.pdf
Bokslutskommunike 2016.pdf
Riktlinjer för IT-utveckling.pdf
Kvalitetsledningsmodell för verkmsahetsutveckling.pdf
Justering av nämndplan GAN 2017-02-14 §3.pdf
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen januari 2017.pdf
Beslut om kommuntal för 2017 Länsstyrelserna.pdf
Skrivelse från FUB.pdf
Svar på skrivelse från FUB.pdf
Skrivelse från PRO om kontanthantering i bankerna.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Revisionsrapport - Hyror och arrenden 2016.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf
Bilagor
26 Beslut om kommuntal för 2017 Länsstyrelserna.pdf (724 kb) 26 Bokslutskommunike 2016.pdf (196 kb) 26 Inbjudan och program Hållbar regional utveckling 5 maj.pdf (163 kb) 26 Justering av nämndplan GAN 2017-02-14 §3.pdf (941 kb) 26 Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte.pdf (566 kb) 26 Kommunerna i Stockholms län KSO minnesanteckningar 2017-02-07.pdf (64 kb) 26 Kvalitetsledningsmodell för verkmsahetsutveckling.pdf (8 853 kb) 26 Länsrapport 2015 ANDT förebyggande arbete.pdf (5 169 kb) 26 Länsrapport 2015 kommuners arbete enl alkohollagen.pdf (539 kb) 26 Länsrapporten 2015 alkohol- och tobakstillsyn samt ANDT-arbetet.pdf (70 kb) 26 Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf (268 kb) 26 Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf (193 kb) 26 Mötesplan Södertörnssamarbetet 2017.pdf (106 kb) 26 Nyhetsbrev Samordningsförbundet östra Södertörn.pdf (379 kb) 26 Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf (296 kb) 26 Revisionsrapport - Hyror och arrenden 2016.pdf (268 kb) 26 Riktlinjer för IT-utveckling.pdf (247 kb) 26 Samarbetskommittén 2 februari 2017.pdf (513 kb) 26 Samarbetskommmitté 170202 Länsplan 2018-2029.pdf (179 kb) 26 Skrivelse från FUB.pdf (676 kb) 26 Skrivelse från PRO om kontanthantering i bankerna.pdf (515 kb) 26 Svar på skrivelse från FUB.pdf (74 kb) 26 Sveriges kommuner och landsting Meddelande från styrelsen om ett Rökfritt Sverige 2025.pdf (1 038 kb) 26 Södertörns kommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170202.pdf (1 099 kb) 26 VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf (256 kb)

§34 Information om kommunens brottsförebyggande arbete

Dnr 2017/KS 0097 30

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brottsförebyggande strateg Linda Wikman informerar om aktuella frågor inom det brottsförebyggande arbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20170313.pdf (169 kb)

§35 Kommundirektörens rapport mars

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2017.pdf

§36 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanförskola,vård-ochomsorgsboendevidFornuddeninom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Kommunstyrelsens beslut
2. Ärendet justeras omedelbart.

Jäv
Carl-Johan Karlson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2017-02- 07 § 22 (bilaga).

Anders Wickberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2016-01- 12 § 4 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 – 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletteringar. Ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 februari att ärendet än en gång återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende. Med anledning av återremissen har ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2017-02-28 (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) att detaljplanen ska arbetas om med utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget om att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde. I tredje hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkanden.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Anita Mattsson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som yrkar att ärendet återremitteras röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande att detaljplanen ska arbetas om med utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget om att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf

Bilagor
§ 36 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 36 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 36 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 36 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 36 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 36 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 36 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 36 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 36 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 36 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 36 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 36 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf (21 405 kb) § 36 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf (40 546 kb) § 36 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf (24 373 kb) § 36 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf (35 486 kb) § 36 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf (24 023 kb) § 36 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 36 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2017-03-13 § 36.pdf (465 kb) § 36 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 36 Reservation MP kommunstyrelsen 2017-02-07 § 22 Detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (742 kb) § 36 Reservation S Detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (1 498 kb) § 36 Reservation SD Granskning detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (254 kb) § 36 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 36 Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (389 kb) § 36 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 36 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) § 36 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§37 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB)

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anna Steele (L) reserverar sig med hänvisning till det egna yrkandet (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) hänvisar till reservation under § 39 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande under § 39 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården.  Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att exploateringsavtalet mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anna Steele (L) yrkar avslag enligt bilaga.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §2.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf

§38 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15)

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anna Steele (L) reserverar sig med hänvisning till det egna yrkandet (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) hänvisar till reservation under § 39 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande under § 39 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att exploateringsavtalet mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anna Steele (L) yrkar avslag enligt bilaga.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf

§39 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Reservation
Anna Steele (L) reserverar sig med hänvisning till det egna yrkandet (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Planen var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Detaljplanen för bostäder vid Södergården med tillhörande exploateringsavtal tas därmed upp till behandling av kommunstyrelsen utan ytterligare ändringar. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Yrkande
Anna Steele (L) yrkar avslag samt att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett nytt detaljplaneförslag för Södergården i linje med bifogad illustrationsskiss enligt bilaga. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anna Steeles (L) yrkande.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anna Steeles (L) förslag om uppdrag att ta fram ett nytt detaljplaneförslag för Södergården i linje med bifogad illustrationsskiss enligt bilaga. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår yrkandet. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §4.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf

§40 Antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9

Dnr 2016KSM1390.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var utställt för samråd 10 november - 24 november 2016 och för granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §16.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Linde 13_9 antagande.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
Granskningsutlåtande Linde 13_9 - antagande.pdf

§41 Antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen

Dnr 2015KSM0719.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.
 
Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp. Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §17.pdf
Tjänsteskrivelse Töresjövägen.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf

§42 Svar på remiss av Haninge stads stadsutvecklingsplan (samrådshandling)

Dnr 2017KSM0170.210

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-02-20 § 22 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Haninge kommuns samrådsförslag till stadsutvecklingsplan på remiss. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun, vilket är Haninge i ett regionalt sammanhang, tvärförbindelse mellan Haninge och Tyresö, arbetstillfällen och andra stadskärnatjänster, det vill säga fördelar en stadskärna kan medföra.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort då ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Samrådsförslaget är ett välarbetat dokument som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden men även i ett regionalt sammanhang. Tyresö kommun ser positivt på samrådsförslagets ambition att skapa en välkomnande, livfull och dynamisk stadskärna i nära harmoni med natur och skärgård.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §22.pdf
Tjänsteskrivelse svar på remiss Haninge stad.pdf
Haning stadsutvecklingsplan samradsversion.pdf
Remiss Haninge stadsutvecklingsplan.pdf

§43 Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård, förskola och kultur i Trollbäckens centrum

Dnr 2016/KS 0376 92

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i arbetet att stärka Trollbäcken som en attraktiv kommundel lämnade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ett uppdrag den 6 december 2016 till kommundirektören att i samarbete med Tyresö bostäder undersöka om en om- och/eller tillbyggnad av det så kallade Landstingshuset för att rymma en utökning av vårdcentralen och lokaler för ett bibliotek är möjlig och vad det i så fall skulle innebära i form av planarbete. På så sätt frigörs de nuvarande bibliotekslokalerna så att dessa kan omvandlas till en förskola. Förvaltningens bedömning presenteras i bifogad tjänsteskrivelse.
 
Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård förskola och kultur i Trollbäckens centrum.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §189.pdf

§44 Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0048 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till samarbetsavtal godkänns.
2. Kommundirektören ges delegation att underteckna avtalet.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag stor efterfrågan av platser på särskilda boenden för äldre och enligt de prognoser som är framtagna kommer den att öka framöver. En möjlighet att hyra ett nytt äldreboende som kan komma att uppföras av Hemsö i ett centrumnära läge har framkommit. Ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet samt att ge kommundirektören delegation att underteckna avtalet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §20.pdf
Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf
Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf

§45 Delavrapportering av ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2016/KS 0373 80

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för att fortsätta arbeta med ordförandeuppdraget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats. Tekniska kontoret har haft kontakt med Trafikverket och lämnar i bilaga delrapport av uppdraget.
 
Eftersom det även ligger ett uppdrag hos stadsbyggnadsförvaltningen att se över Trollbäckens utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviksviken föreslår kommunstyrelseförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för att driva ordförandeuppdraget vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delavrapportering av ordförandeuppdrag om förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §186.pdf

§46 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan

Dnr 2017/KS 0103 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01.
2. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2017, § 4 dnr: 2017-000271, att godkänna en uppräkning om 2,48 procent avseende:

- avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
- avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
- avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
 
Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme. Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från och med den 1 april 2017.
 
Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för 2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs med index oktober 2016 och så vidare kommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fastställande av taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan.pdf
Direktionsbeslut 2017-02-03, § 4.pdf
Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Nuvarande taxa Sbff.pdf

§47 Revidering av finanspolicy

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.
 
Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.
 
I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

§48 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.
 
För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

§49 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.
 
Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §24.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf

§50 Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Styrelsesuppleanten i Tyresö Näringslivs AB och styrelsesuppleanten i Tyresö Vindkraft AB har båda avslutat sina anställningar i kommunen. Av denna anledning behöver fyllnadsval ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:
 
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
 
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
 
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
 
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB.pdf

§51 Frivilligsamordning

Dnr 2017/KS 0080 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Servicecenter får uppdraget att ansvara för frivilligsamordningen.
2. Tyresö väntjänst tilldelas ett bidrag på 200.000 kr för utökad verksamhet som riktar sig mot integration och mångfald.
3. Bidraget finansieras under 2017 inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet.
4. Uppdraget dokumenteras i ett avtal och följs upp efter ett år.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen växer, många flyttar in och många nyanlända kommer att bosätta sig i kommunen. Flera ideella krafter engagerar sig i mottagandet. Inom kommunen har det konstaterats att det finns ett behov av samordning av frivilliginsatser. En frivilligsamordnare kan vara kommunens kontaktperson för de som bidrar med frivilligverksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget läggs på kommunens servicecenter.
 
Tyresö väntjänst är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Under 2017 kommer de utöka verksamheten med aktiviteter för nyanlända personer och därigenom bidra till och underlätta integrationen. Denna breddning av uppdraget kräver utökade resurser inom administrationen med 25 procent, 200 000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreningen ges ett bidrag på 200.000 kr för detta och att det under 2017 finansieras inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet. Kommunens uppdrag till väntjänstföreningen föreslås också dokumenteras i ett avtal för 2017 och följs upp efter ett år.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Servicecenter får uppdraget att ansvara för frivilligsamordningen, att Tyresö väntjänst tilldelas ett bidrag på 200.000 kr för utökad verksamhet som riktar sig mot integration och mångfald, att bidraget under 2017 finansieras inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet samt att uppdraget dokumenteras i ett avtal och följs upp efter ett år.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §25.pdf
Tjänsteskrivelse uppdrag om frivilligsamordning.pdf

§52 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2017/KS 0011 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

§53 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder

Dnr 2017/KS 0075 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom kommunstyrelsens eller nämndernas (dock inte socialnämndens) verksamhetsområde.
2. Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom. 
3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.     

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Av socialnämndens reglemente följer dock att socialnämnden själv har processbehörighet och för sin egen talan. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.
 
Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen utfärdar en fullmakt för kommunjuristen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §28.pdf
Tjänsteskrivelse - Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder förutom socialnämnden.pdf

§54 Årsrapport för tillsyn och granskning 2016

Dnr 2017/KS 0070 010

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.
 
Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2016 bifogas till ärendet.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att informationen noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-02-16 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för tillsyn och granskning 2016.pdf
Årsrapport - kvalitetsenheten tillsyn och kvalitetsgranskning 2016 (2).pdf

§55 Återraportering av uppdrag om redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0006 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
- införa ett nytt dialogverktyg i form av möten med medborgarna enligt föreslaget koncept,
- införa en kommunapplikation för förbättrad service och information,
- tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog samt ett förslag på löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Beredningen har lämnat en delrapport till kommunstyrelsen 30 maj 2016. Arbetet med uppdragen har fortgått i två tvärpolitiska arbetsgrupper. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs beredningens förslag till kommunstyrelsen på nya former för medborgardialog och ungdomsdialog.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 samt att kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för nya former för medborgardialog och ungdomsdialog enligt beredningens förslag.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-02-16 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Utveckling av former för medborgardialog.pdf

§56 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:
 
- Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.
- Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.
 
Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.
 
Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.                                                                                    

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf
Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

§57 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Dnr 2016/KS 0368 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, lämnade in en motion den 24 november 2016 om att Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats. Vid kommunstyrelsen sammanträdde den 6 december 2016 § 188 fick kommundirektören ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande om att påbörja planering av ny trafiklösning vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning.
 
I och med det aktuella ordförandeuppdraget arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att hitta en bättre trafiklösning av korsningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion rondell vid Njupkärrsvägen och Bollmoravägen (2).pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf

§58 Avsägelser och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Nasrin Isfandary (MP) godkänns.
2. Avsägelsen från Sara Granestrand (S) godkänns.
3. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Kjell Andersson (S).
4. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Emelie Weski (S).

Beskrivning av ärendet
Nasrin Isfandary (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.
 
Sara Granestrand (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ledamot föreslås Kjell Andersson (S). Som ny ersättare föreslås Emelie Weski (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20170313.pdf (156 kb)

§59 Kommunstyrelsens meddelanden mars

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:02, 17:04, 17:05, 17:06, 17:07 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/dagordning?date=2017-02-20
 
Kommunledningsutskottet 2017-02-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-02-23

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Meddelande från styrelsen om ett Rökfritt Sverige 2025.pdf
Inbjudan och program Hållbar regional utveckling 5 maj.pdf
Södertörns kommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170202.pdf
Samarbetskommittén 2 februari 2017.pdf
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf
Mötesplan Södertörnssamarbetet 2017.pdf
Samarbetskommmitté 170202 Länsplan 2018-2029.pdf
Kommunerna i Stockholms län KSO minnesanteckningar 2017-02-07.pdf
Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte.pdf
Länsrapporten 2015 alkohol- och tobakstillsyn samt ANDT-arbetet.pdf
Länsrapport 2015, ANDT förebyggande arbete.pdf
Länsrapport 2015, kommuners arbete enl alkohollagen.pdf
Nyhetsbrev Samordningsförbundet östra Södertörn.pdf
Bokslutskommunike 2016.pdf
Riktlinjer för IT-utveckling.pdf
Kvalitetsledningsmodell för verkmsahetsutveckling.pdf
Justering av nämndplan GAN 2017-02-14 §3.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §3 Reviderad nämndplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 11 Reviderad nämndplan 2017.pdf
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen januari 2017.pdf
Beslut om kommuntal för 2017 Länsstyrelserna.pdf
Skrivelse från FUB.pdf
Svar på skrivelse från FUB.pdf
Skrivelse från PRO om kontanthantering i bankerna.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Revisionsrapport - Hyror och arrenden 2016.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20170313.pdf (198 kb)
Bilagor
§ 59 Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 11 Reviderad nämndplan 2017.pdf (2 052 kb) § 59 Beslut om kommuntal för 2017 Länsstyrelserna.pdf (724 kb) § 59 Bokslutskommunike 2016.pdf (196 kb) § 59 Inbjudan och program Hållbar regional utveckling 5 maj.pdf (163 kb) § 59 Justering av nämndplan GAN 2017-02-14 §3.pdf (941 kb) § 59 Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte.pdf (566 kb) § 59 Kommunerna i Stockholms län KSO minnesanteckningar 2017-02-07.pdf (64 kb) § 59 Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §3 Reviderad nämndplan.pdf (1 523 kb) § 59 Kvalitetsledningsmodell för verkmsahetsutveckling.pdf (8 853 kb) § 59 Länsrapport 2015 ANDT förebyggande arbete.pdf (5 169 kb) § 59 Länsrapport 2015 kommuners arbete enl alkohollagen.pdf (539 kb) § 59 Länsrapporten 2015 alkohol- och tobakstillsyn samt ANDT-arbetet.pdf (70 kb) § 59 Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf (268 kb) § 59 Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf (193 kb) § 59 Mötesplan Södertörnssamarbetet 2017.pdf (106 kb) § 59 Nyhetsbrev Samordningsförbundet östra Södertörn.pdf (379 kb) § 59 Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf (296 kb) § 59 Revisionsrapport - Hyror och arrenden 2016.pdf (268 kb) § 59 Riktlinjer för IT-utveckling.pdf (247 kb) § 59 Samarbetskommittén 2 februari 2017.pdf (513 kb) § 59 Samarbetskommmitté 170202 Länsplan 2018-2029.pdf (179 kb) § 59 Skrivelse från FUB.pdf (676 kb) § 59 Skrivelse från PRO om kontanthantering i bankerna.pdf (515 kb) § 59 Svar på skrivelse från FUB.pdf (74 kb) § 59 Sveriges kommuner och landsting Meddelande från styrelsen om ett Rökfritt Sverige 2025.pdf (1 038 kb) § 59 Södertörns kommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170202.pdf (1 099 kb) § 59 VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf (256 kb)