Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport april 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2018.pdf
Ekonomisk rapport mars 2018.pdf

2 Genomförandebeslut för byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr KSM2015704 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av verksamheterna och arbetstagarorganisationerna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

3 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10

Dnr KSM2018-91-043

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsområde 10 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10 Plan och exploatering. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180222 §13.pdf
Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 MSU Vo 10.pdf

4 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2018/KS 0019 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts i kommunledningsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 *

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny tjänsteskrivelse lagts till ärendet, där summan för intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 för överföring till budget 2018 föreslås ändras. Även en investeringsförteckning har lagts till ärendet. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
INVESTERINGAR PER DEC 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 *

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB samt revisionsberättelse redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 *

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö vindkraft AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 *

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

9 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag *

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och att bolagets tillgångar överförs till kommunen. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 *

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

11 Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand *

Dnr 2018/KS 0136 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

12 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14 och 17 inför kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0084 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningen gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdena framöver.

Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Behovsanalyserna har beretts i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Protokollsutdrag från utskottens behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har behovsanalysen för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik kompletterats med information om samfinansiering av busslinje.

Bilagor
Information om behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Information om behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Information om behovsanalys VO 13 VA.pdf
Information om behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Information om behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys 2019_2023_Inv.pdf

13 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0014 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har med stöd av extern konsult tagit fram en hyresmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med föreslagen ny hyresmodell är främst att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla. Socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hyressättningen förändras i enlighet med framtagen modell inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att en enhetlig modell för hyressättning som bygger på likabehandlingsprincipen är en angelägen fråga, men att utredningen i vissa delar behöver förtydligas eller kompletteras och föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för kompletterande utredning. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1115.pdf

14 Användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2018/KS 0129 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom Björkbacken finns lokalen Vitsippan som använts till kontor. Lokalen är ej godkänd att användas för äldreboende. Lokalen består av 10 stycken ettor med kök, av varierande storlek. Vitsippan ligger så att den helt kan avskiljas från övriga delar av Björkbacken. Vitsippan kommer att användas av utvecklingsförvaltningen för tillfälliga bostäder för nyanlända. Planeringen är att familjer kommer att placeras där.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning av Vitsippans lokaler.pdf

15 Granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav 2014-11-04 dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö med normalt planförfarande. Planen skickades ut för samråd i november 2016. Efter de justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådet bedömer nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen att förslaget kan ställas ut för granskning.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde. Sedan utskottsbehandlingen har plangränsen justerats på plankartan i södra delen, och plankartan har getts rätt layout. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts i texten i samrådsredogörelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tegelbruket granskning.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 180308.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1_granskning.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_1.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_2.pdf
Samrådsredgorelse_Tegelbruket_etapp11.pdf

16 Granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Uttag av gatukost­nader föreslås enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), där det anges att kostnaderna för iordningställande av ett visst områdes allmänna platser och anordningar på ett skäligt och rättvist sätt ska fördelas mellan ägarna till fastigheterna inom området. Gatukostnadsutredningen ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen samt i enlighet med antagen gatukostnadspolicy.

Gatukostnadsutredningen var utskickad för samråd 8 november - 6 december 2016, varefter ett antal ändringar har gjorts. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget nu kan ställas ut för granskning.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde. Sedan utskottsbehandlingen har redaktionella ändringar gjorts i granskningshandlingarna.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tegelbruket etapp 11 - Granskning_gatukostnad.pdf
Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Tegelbruket_gransknig.pdf

17 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen gällande Strandängarna

Dnr KSM2017-1011-250

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen av uppdraget från kommunstyrelsen om att "stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanslaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel" samt att "Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas" noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en analys för projektet Strandängarnas investeringsobjekt och dess ekonomi samt förslag till åtgärder som har gjorts och kan göras för att ytterligare förbättra arbetet med insyn i och uppföljning av investeringsekonomin.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Redovisning Strandängarna.pdf

18 Svar på rekommendation om att anta principer för digital samverkan i Stockholms län

Dnr 2017/KS 0363 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm.
2. Principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Beskrivning av ärendet
För en lyckad digitalisering krävs samverkan mellan olika huvudmän. År 2009 utarbetades och beslutades om 16 principer för samverkan i Stockholmsregionen. Under 2017 har en översyn av de 16 principerna genomförts och bearbetats till Principer för digital samverkan i Stockholms län. Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att fastställa principerna och att beakta principerna vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på rekommendationen om att principerna fastställs och ska beaktas i vid digital utveckling och förvaltning. Förslaget har beretts i kommunens strategiska IT-råd med representanter från alla förvaltningar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm samt beslutar att principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.
Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar angående principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf
REK Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf

19 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0081 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att chefen för kommunkansliet utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser Jenny Gardbrant, kanslichef, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden och att uppdraget ska gälla från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

20 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Protokollsutdrag från utskottets behandling läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen april 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-03-21
Kommunledningsutskottet 2018-03-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-03-21

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest 2018-04-01.pdf

22 Kommunstyrelsens meddelanden april 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:10, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, delbetänkande Uppdrag Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår, se http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/02/sou-201812/

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-03-16.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2018.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Återkoppling Länsrapporten 2016 kommuner Stockholms län.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport alkohol 2016 Stockholm.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport andt 2016 Stockholm.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport tobak 2016 Stockholm.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2018-03-21 § 18.pdf

§58 Kommundirektörens rapport april 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 41.pdf
Kommundirektörens rapport april 2018.pdf
Ekonomisk rapport mars 2018.pdf
Månadsuppföljning februari, prognos 2018.pdf

§59 Genomförandebeslut för byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr KSM2015704 301

Kommunstyrelsens beslut
- Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av verksamheterna och arbetstagarorganisationerna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget samt yrkar att projektering av utbyggnad av befintlig skola ska påbörjas. Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

§60 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10

Dnr KSM2018-91-043

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsområde 10 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10 Plan och exploatering.  Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180222 §13.pdf
Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 MSU Vo 10.pdf

§61 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2018/KS 0019 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.
 
Ärendet har beretts i kommunledningsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

§62 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny tjänsteskrivelse lagts till ärendet, där summan för intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 för överföring till budget 2018 föreslås ändras. Även en investeringsförteckning har lagts till ärendet. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 48 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 48 del 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 48 del 3.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
INVESTERINGAR PER DEC 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 24.pdf

§63 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB samt revisionsberättelse redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf

§64 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten vid Tyresö vindkraft AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf

§65 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten vid Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Revisionsberättelse 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§66 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och att bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§67 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 53.pdf
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§68 Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand

Dnr 2018/KS 0136 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor.
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.
Kommunstyrelsens beslut
3. Frågan om kultur- och fritidsnämnden även ska ha ett ramtillskott för drift och skötsel av planen hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En tjänsteskrivelse har inkommit från utvecklingsförvaltningen om tilläggsinvestering till konstgräsplan i Tyresö strand. Skrivelsen utgår från en internränta på 1,75 procent.  Internräntan är för 2019 1,5 procent vilket påverkar kapitalkostnaden.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. 
 
Frågan om kultur- och fritidsnämnden ska ha ett ramtillskott även för drift och skötsel av planen föreslås hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att frågan om kultur- och fritidsnämnden även ska ha ett ramtillskott för drift och skötsel av planen hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utvecklingsförvaltningen Tilläggsinvestering konstgräsplan Strand.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Tilläggsinvestering till konstgräsplan Strand.pdf

§69 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14 och 17 inför kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0084 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningen gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdena framöver.
 
Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.
 
Behovsanalyserna har beretts i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har behovsanalysen för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik kompletterats med information om samfinansiering av busslinje.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 54.pdf
PU MSU 180321 § 24 behovsanlys verksamhetsutveckling.pdf
PU MSU 180321 § 25 behovsanlys investeringar.pdf
Information om behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Information om behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Information om behovsanalys VO 13 VA.pdf
Information om behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Information om behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

§70 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0014 12

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har med stöd av extern konsult tagit fram en hyresmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med föreslagen ny hyresmodell är främst att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla. Socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hyressättningen förändras i enlighet med framtagen modell inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en enhetlig modell för hyressättning som bygger på likabehandlingsprincipen är en angelägen fråga, men att utredningen i vissa delar behöver förtydligas eller kompletteras och föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för kompletterande utredning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1115.pdf

§71 Användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2018/KS 0129 84

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inom Björkbacken finns lokalen Vitsippan som använts till kontor. Lokalen är ej godkänd att användas för äldreboende. Lokalen består av 11 stycken ettor med kök, av varierande storlek. Vitsippan ligger så att den helt kan avskiljas från övriga delar av Björkbacken. Vitsippan kommer att användas av utvecklingsförvaltningen för tillfälliga bostäder för nyanlända. Planeringen är att familjer kommer att placeras där.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Användning av Vitsippans lokaler.pdf

§72 Granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 94 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemikraternas räkning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 94 (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav 2014-11-04 dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö med normalt planförfarande. Planen skickades ut för samråd i november 2016. Efter de justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådet bedömer nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen att förslaget kan ställas ut för granskning.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. Sedan utskottsbehandlingen har plangränsen justerats på plankartan i södra delen, och plankartan har getts rätt layout. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts i texten i samrådsredogörelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att granskningshandlingarna för detaljplan Tegelbruket etapp 11 godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att 1) Utöka möjligheten att stycka sin fastighet; Minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter. 2) Minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö.
 
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande 2 om byggrätters storlek.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget i den del som rör byggrätters storlek. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande 2 om byggrätters storlek. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget i den del som rör byggrätters storlek.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget i den del som rör minsta tomtstorlek efter styckning. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande 1 om minsta tomtstorlek efter styckning. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget i den del som rör minsta tomtstorlek efter styckning.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen i övrigt godkänner granskningshandlingarna och finner att kommunstyrelsen godkänner dem.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
PU MSU 20180321, detaljplan granskning, Tegelbruket.pdf
Tjänsteskrivelse, tegelbruket granskning.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 180308.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1_granskning.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_1.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_2.pdf
Samrådsredgorelse_Tegelbruket_etapp11.pdf

§73 Granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Uttag av gatukost­nader föreslås enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), där det anges att kostnaderna för iordningställande av ett visst områdes allmänna platser och anordningar på ett skäligt och rättvist sätt ska fördelas mellan ägarna till fastigheterna inom området. Gatukostnadsutredningen ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen samt i enlighet med antagen gatukostnadspolicy.
 
Gatukostnadsutredningen var utskickad för samråd 8 november - 6 december 2016, varefter ett antal ändringar har gjorts. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget nu kan ställas ut för granskning.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning. Sedan utskottsbehandlingen har redaktionella ändringar gjorts i granskningshandlingarna.

Bilagor
PU MSU 20180321, gaukostnadsutredning granskning Tegelbruket.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Tegelbruket etapp 11 - Granskning_gatukostnad.pdf
Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Tegelbruket_gransknig.pdf

§74 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen gällande Strandängarna

Dnr KSM2017-1011-250

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av uppdraget från kommunstyrelsen om att "stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanslaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel" samt att "Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas" noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 133 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en analys för projektet Strandängarnas investeringsobjekt och dess ekonomi samt förslag till åtgärder som har gjorts och kan göras för att ytterligare förbättra arbetet med insyn i och uppföljning av investeringsekonomin.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget.

Bilagor
PU MSU 20180321, redovisning Strandängarna.pdf
Redovisning Strandängarna.pdf

§75 Svar på rekommendation om att anta principer för digital samverkan i Stockholms län

Dnr 2017/KS 0363 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm.
2. Principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Beskrivning av ärendet
För en lyckad digitalisering krävs samverkan mellan olika huvudmän. År 2009 utarbetades och beslutades om 16 principer för samverkan i Stockholmsregionen. Under 2017 har en översyn av de 16 principerna genomförts och bearbetats till Principer för digital samverkan i Stockholms län. Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att fastställa principerna och att beakta principerna vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på rekommendationen om att principerna fastställs och ska beaktas i vid digital utveckling och förvaltning. Förslaget har beretts i kommunens strategiska IT-råd med representanter från alla förvaltningar.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm samt beslutar att principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Svar angående principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf
REK Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf

§76 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0081 003

Kommunstyrelsens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att chefen för kommunkansliet utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser Jenny Gardbrant, kanslichef, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden och att uppdraget ska gälla från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§77 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S), Marie Åkesdotters (MP) och Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 60.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

§78 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen april 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-03-21
Kommunledningsutskottet 2018-03-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-03-21

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest 2018-04-01.pdf

§79 Kommunstyrelsens meddelanden april 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:10, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, delbetänkande Uppdrag Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår, se http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/02/sou-201812/ 

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-03-16.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2018.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Återkoppling Länsrapporten 2016 kommuner Stockholms län.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport alkohol 2016 Stockholm.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport andt 2016 Stockholm.pdf
Folkhälsomyndigheten länsrapport tobak 2016 Stockholm.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2018-03-21 § 18.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1027.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 25 Behovsanalyser.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 25 Behovsanalys.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 12 Behovsanalys.pdf
Förvaltningsrättens beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-26 § 106.pdf