Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-11-07

Sammanträde 2023-11-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport oktober

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2023.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen september

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun sept.pdf

3 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Diarienummer 2023/KS 0310

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt "Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" beaktas vid kommande beslut om drift budget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Njupkärrs skola ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Även andra skolor ligger i stundande för viss förändring. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.
Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 inte är tillräcklig. Detta på grund av världsläget, räntehöjning och sådana yttre omständigheter, men även saker som tillkommande delar som tillfälliga GC-banor, utökad VA-hantering, miljöhus, förråd och dylikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet. Barn- och utbildningsnämndens protokoll har vid tiden för kommunstyrelsens kallelse inte justerats. Protokollsutdrag från nämnden publiceras den 1 november.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola.docx
Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).docx
Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.docx

4 Skyfallsåtgärder i anslutning till detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter. Kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Vid skyfall krävs skyfallsleder där vattnet snabbt ska kunna avledas. För skyfallshanteringen behöver åtgärder säkerställas både inom och utanför planområdet. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs genom detaljplanen inom allmän platsmark. Skyfallsåtgärder utanför planområdet behöver vidtas, då de inte har anlagts inom tidigare utbyggnadsetapper. För Brevik skola är det redan idag problem med översvämning vid skyfall.

Ett beslut om genomförande av skyfallsåtgärder nedströms utanför planområdet behövs innan detaljplanen antas. Utan beslut om skyfallsåtgärder utanför planområdet kommer detaljplan för Fasanvägen etapp 13 inte kunna genomföras.
Beräknade kostnader för skyfallsåtgärder utanför planområdet är 6 miljoner kronor.
Totalbudget för Fasanvägen etapp 13 behöver därför utökas från tidigare beviljad totalbudget om 147,2 miljoner kronor till en totalbudget om 153,2 miljoner kronor.
Åtgärderna förbättrar dagens översvämningsproblematik vid Brevik skola vilket bidrar till en tryggare skolmiljö för barnen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att skyfallsåtgärderna utanför planområdet för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för beslut om genomförande.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 57.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse skyfallsåtgärder Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen (2023-03-31).pdf
Bilaga 2. PM Skyfall detaljplan (Sweco rev 2023-09-26).pdf

5 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 1 - 22 mars 2023. Under granskningen inkom 71 yttranden som framförallt gällde gatubredder, gångbanor, marklov för fällning av träd, u-område, gatukostnader, släntintrång och inlösen av mark.

Länsstyrelsen har påpekat att kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.
Planhandlingarna har uppdaterats enligt granskningsutlåtandet och redaktionella ändringar har gjorts.

Planavgift tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän plats bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande. Beslut om skyfallsåtgärder fattas på KS, via KLU, innan beslut om detaljplanen antas i KF.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 27.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf
Bilagor
5 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 5 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) 5 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) 5 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) 5 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) 5 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) 5 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) 5 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) 5 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) 5 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) 5 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) 5 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) 5 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) 5 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 5 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) 5 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) 5 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) 5 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) 5 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) 5 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) 5 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) 5 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) 5 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) 5 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) 5 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 5 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) 5 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 5 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) 5 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) 5 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) 5 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) 5 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) 5 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) 5 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) 5 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) 5 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) 5 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) 5 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) 5 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) 5 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb)

6 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13, har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Av den totala kostnaden om 77 241 898 kronor för utbyggnad av gator inom Fasanvägen etapp 13 blir kostnaden som ska fördelas på fastighetsägarna 55 785 309 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 blir 388 721 kronor. Beloppet räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 28.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

7 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Projekt som inte har en budget för genomförande, eller är i behov av väsentliga budgetutökningar, tillkommer i programmet via egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 59.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035(sekretess).pdf
Bilaga 1. KS plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess) 20231025.pdf

8 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 60.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

9 Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2023/KS 0287

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1490 till 1560 kronor i 2024 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1320 till 1420 kronor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 61.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf
Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf
Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf
Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024.pdf
Sammanställning taxor Smofh.xlsx
Bilagor
9 Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf (8 232 kb) 9 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf (115 kb) 9 Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf (91 kb) 9 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 9 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf (67 kb) 9 Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf (65 kb) 9 Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) 9 Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 9 Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf (62 kb) 9 Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf (61 kb) 9 Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 9 Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf (145 kb) 9 Ärende 14, Budget 2024.pdf (425 kb) 9 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (179 kb) 9 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf (90 kb) 9 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf (175 kb) 9 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf (567 kb) 9 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf (193 kb) 9 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf (138 kb) 9 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf (172 kb) 9 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf (137 kb) 9 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 9 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf (66 kb) 9 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 9 Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf (65 kb)

10 Initiativ från ledamot angående regeringens förslag om anmälningsplikt

Diarienummer 2023/KS 0347

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen i Tyresö tillskriver regeringen om vikten av att inte införa
informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicoiglu (V) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att Tyresö kommun tillskriver regeringen om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-10-10, § 125.

Ordförandeutlåtande
Regeringen har meddelat att de går vidare med det förslag i Tidöavtalet som handlar om att införa anmälningsplikt i Sverige. Blir lagen verklighet skulle det kunna innebära att anställda i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att ange papperslösa som de kommer i kontakt med till Polisen och Migrationsverket.

Förslaget har väckt kraftig kritik från flera håll till exempel fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och ett flertal kommuner. Sveriges kommuner och regioner (SKR) varnar för att en lag om anmälningsplikt riskerar krocka med ett antal andra lagar, däribland hälso- och sjukvårdslagen, sociallagen, skollagen, regeringsformen och barnkonventionen.

Jag välkomnar Vänsterpartiets initiativ om att kommunstyrelsen i Tyresö bör tillskriver regeringen om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet. Det är en lag som i stor grad riskerar att påverka våra verksamheter och anställda. Om vi vill ha synpunkter på en kommande lagstiftning så är nu ett bra tillfälle att göra sin röst hörd. Om lagen införs är det för sent.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Bilagor
Ledamotsinitiativ från Inger Gemicioglu (V).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 125.pdf
Kommunstyrelsen 2023-10-10 § 125 Omröstningsbilaga.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §125.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2023-10-10 §125.pdf

11 Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026

Diarienummer 2023/KS 0304 31

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 67.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Presentation Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf

12 Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet samt revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0342

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I juli 2023 började en ny lag att gälla, Lag (2023:169) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt Brottsförebyggande rådet är förhoppning med den nya lagen att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. För att systematiskt informera om det brottsförebyggande arbetet som görs i kommunen samt informera om relevanta resultat från större enkätundersökningar, förslås det tidigare lokala brottförebyggande rådet att integreras i kommunledningsutskottet.
För att fortsätta att behålla bredden i representation så föreslås att ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och oppositionsråd bjuds in till de utskott där de brottförebyggande frågorna tas upp som punkt på agendan. Fortsättningsvis bjuds Polisen, vaktbolag och andra viktiga aktörer in när det behövs. Förslaget är att det finns ett brottsförebyggande tema på kommunledningsutskottets agenda minst två gånger per år.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att kommunledningsutskottets arbetsordning revideras med följande tillägg i arbetsordningen § 1:
Kommunledingsutskottet ansvarar för informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 68.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet - med ändringsmarkeringar.docx

13 Revidering av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning

Diarienummer 2023/KS 0278

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för lokalförsörjning fastställdes vid beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18. Sedan dess har processen utvecklats och därmed behovet av uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen visar nu en reviderad version av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning med tillhörande processkarta.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 62.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Processkarta anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen.pdf

14 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0279

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Behovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 63.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys KSF 2024-2036 förslag (1).pdf
Lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.pdf

15 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2023/KS 0344

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under i § 14 avseende övergripande planering. Tillägget avser ett stycke som tidigare varit med i reglementen men som vid en tidigare revidering av misstag har redigerats bort.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande lydelse återinförs i kommunstyrelsens reglemente, § 14:

Lokalförsörjning samt nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som rör ny- till- och ombyggnad. Styrelsen beslutar vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra överstigande 10 prisbasbelopp. I övrigt beslutar respektive nämnd.

Förslaget innebär inga förändringar i nuvarande hanteringar av lokalförsörjningsfrågor eller beslut om förhyrning av lokalen. Eftersom stycket oavsiktligt har redigerats bort har kommunstyrelseförvaltningen fortsatt tagit ansvar för den övergripande planeringen av de områden som nämns i stycket.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 65.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.pdf

16 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 1 januari - 31 december 2024

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2024 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2024 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2024 enligt förslag.
4. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2024 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2024 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2024 redovisas i bilaga.

Handlingar under utarbetande. Vid tidpunkten för kallelsens publicering är bilagan ofullständig då inte alla har inkommit med sina nomineringar.

17 Reviderad arbetsordning för Kommunala Tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0296 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.
En reviderad arbetsordning antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2023, § 97. I den versionen hade ordet "arbetsgrupper" i arbetsordningens § 11 bortfallit, varför detta nu har återinförts. Utöver det har mindre redaktionella ändringar genomförts.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 66.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan ändringsmarkeringar.pdf

18 Riktade statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/KS 0271

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidrag som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska också ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 64.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf

19 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-10-25, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-10-25
Hållbarhetsutskottet 2023-10-25, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-10-25
Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-10-25

Bilagor
Ordförandebeslut om tilläggsavtal till hyresavtal kommunhus.pdf
Delegationsbeslut 1 - 29 okt samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 123.pdf
SKR2023_01824-1 Cirkular_23_44_ 471739_5_0.pdf
Tybo Sammanträde 237.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-10-11 § 54.pdf
Protokoll.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 80.pdf
Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf
Riktlinje för invigningar och spadtag - uppdat 230928 inkl markeringar.pdf
Protokoll 2023-09-22.pdf

§126 Kommundirektörens rapport oktober

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2023.pdf

§127 Månadsrapportering till kommunstyrelsen september

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun sept.pdf

§128 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Diarienummer 2023/KS 0310

Kommunstyrelsens beslut
1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt "Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" beaktas vid kommande beslut om drift budget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Njupkärrs skola ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Även andra skolor ligger i stundande för viss förändring. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.
Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 inte är tillräcklig. Detta på grund av världsläget, räntehöjning och sådana yttre omständigheter, men även saker som tillkommande delar som tillfälliga GC-banor, utökad VA-hantering, miljöhus, förråd och dylikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet. Barn- och utbildningsnämndens protokoll har vid tiden för kommunstyrelsens kallelse inte justerats. Protokollsutdrag från nämnden publiceras den 1 november.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt "Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" beaktas vid kommande beslut om drift budget i kommunplan 2025 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola.docx
Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).docx
Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.docx

§129 Skyfallsåtgärder i anslutning till detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens beslut
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter. Kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Vid skyfall krävs skyfallsleder där vattnet snabbt ska kunna avledas. För skyfallshanteringen behöver åtgärder säkerställas både inom och utanför planområdet. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs genom detaljplanen inom allmän platsmark. Skyfallsåtgärder utanför planområdet behöver vidtas, då de inte har anlagts inom tidigare utbyggnadsetapper. För Brevik skola är det redan idag problem med översvämning vid skyfall.

Ett beslut om genomförande av skyfallsåtgärder nedströms utanför planområdet behövs innan detaljplanen antas. Utan beslut om skyfallsåtgärder utanför planområdet kommer detaljplan för Fasanvägen etapp 13 inte kunna genomföras.
Beräknade kostnader för skyfallsåtgärder utanför planområdet är 6 miljoner kronor.

Totalbudget för Fasanvägen etapp 13 behöver därför utökas från tidigare beviljad totalbudget om 147,2 miljoner kronor till en totalbudget om 153,2 miljoner kronor.

Åtgärderna förbättrar dagens översvämningsproblematik vid Brevik skola vilket bidrar till en tryggare skolmiljö för barnen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att skyfallsåtgärderna utanför planområdet för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för beslut om genomförande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 57.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse skyfallsåtgärder Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen (2023-03-31).pdf
Bilaga 2. PM Skyfall detaljplan (Sweco rev 2023-09-26).pdf

§130 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Christoffer Holmström hänvisar till reservation i stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25, § 27.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 1 - 22 mars 2023. Under granskningen inkom 71 yttranden som framförallt gällde gatubredder, gångbanor, marklov för fällning av träd, u-område, gatukostnader, släntintrång och inlösen av mark.

Länsstyrelsen har påpekat att kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Planhandlingarna har uppdaterats enligt granskningsutlåtandet och redaktionella ändringar har gjorts.

Planavgift tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän plats bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande. Beslut om skyfallsåtgärder fattas på KS, via KLU, innan beslut om detaljplanen antas i KF.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 27.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringen att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.

Peter Freij (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall på Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Bjarne Vifell (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med följande uppdrag: 1. Att detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 revideras med målet att kraftigt reducera kostnaderna. 2. Att detaljplanen revideras så att minsta möjliga påverkan på boendemiljö och intrång på fastigheterna uppnås. 3. Att yttrandena från de boende får en större betydelse i detaljplanens slutgiltiga utformande.
I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Bjarne Vifell (SD) avslag på Anita Mattsons (S) ändringsyrkande.

Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på Bjarne Vifells (SD) återremissyrkande och att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Vidare yrkar Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) bifall till ordförandeförslaget och avslag på Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) och Raymond Moubé (C) yrkar avslag på Bjarne Vifells (SD) återremissyrkande och att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Vidare yrkar Inger Gemicioglu (V) och Raymond Moubé (C) bifall till ordförandeförslaget och bifall på Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Bjarne Vifells (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Sedan ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Sist ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25, § 27.

Bilagor
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf

Bilagor
§ 130 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) § 130 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) § 130 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) § 130 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) § 130 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) § 130 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) § 130 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) § 130 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) § 130 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) § 130 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) § 130 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) § 130 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) § 130 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) § 130 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) § 130 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) § 130 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) § 130 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) § 130 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) § 130 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) § 130 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) § 130 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) § 130 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) § 130 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) § 130 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) § 130 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) § 130 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) § 130 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) § 130 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) § 130 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) § 130 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) § 130 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) § 130 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) § 130 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) § 130 Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf (149 kb) § 130 Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf (181 kb) § 130 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) § 130 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) § 130 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) § 130 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) § 130 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) § 130 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) § 130 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) § 130 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb)

§131 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer
Bjarne Vifell (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation från (SD) inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13, har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Av den totala kostnaden om 77 241 898 kronor för utbyggnad av gator inom Fasanvägen etapp 13 blir kostnaden som ska fördelas på fastighetsägarna 55 785 309 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 blir 388 721 kronor. Beloppet räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 28.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §131 (M) Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 131 (KD) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

§132 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl. 19:10-19:15 och kl. 19:36-19:41.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Projekt som inte har en budget för genomförande, eller är i behov av väsentliga budgetutökningar, tillkommer i programmet via egna ärenden.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 59.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Yrkanden
Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande investeringar utgår ur investeringsprogrammet: Wättinge, Granöngsringstorget, Amaryllisparken, Kretsloppscentralen (endast kostnaden för konst och insektshotell stryks, inte hela projektet), gymnasiets kök, Café Bonza, Gång och cykelvägar (Fornudden), Norra Fornuddsparken, Stadsodling, Kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag (pausas under denna mandatperiod).

Ulf Perbo (KD) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Raymond Moubé (C) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar att sammanträdet ajourneras kl. 19:10 - 19:15. Raymond Moubé (C) yrkar att sammanträdet ajourneras kl. 19:36 - 19:41.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Anki Svensson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Voteringsbilaga kommunstyrelsen 2023-11-07 §132.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §132 (M) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §132 (C) Särskilt yttrande.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035(sekretess).pdf
Bilaga 1. KS plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess) 20231025.pdf

§133 Investeringsprogrammet 2023-2035 *

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 60.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Yrkanden
Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande investeringar utgår ur investeringsprogrammet: Wättinge, Granöngsringstorget, Amaryllisparken, Kretsloppscentralen (endast kostnaden för konst och insektshotell stryks, inte hela projektet), gymnasiets kök, Café Bonza, Gång och cykelvägar (Fornudden), Norra Fornuddsparken, Stadsodling, Kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag (pausas under denna mandatperiod).

Ulf Perbo (KD) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Susan Ronström (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) ändringsyrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Mats Lindblom (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Voteringsbilaga kommunstyrelsen 2023-11-07 §133.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §133 (M) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §133 (C) Särskilt yttrande.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

§134 Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och

Diarienummer 2023/KS 0287

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1490 till 1560 kronor i 2024 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1320 till 1420 kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 61.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf
Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf
Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf
Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024.pdf
Sammanställning taxor Smofh.xlsx

Bilagor
§ 134 Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf (8 232 kb) § 134 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf (115 kb) § 134 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 134.pdf (113 kb) § 134 Sammanställning taxor Smofh.pdf (62 kb) § 134 Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf (91 kb) § 134 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 134 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf (67 kb) § 134 Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf (65 kb) § 134 Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) § 134 Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 134 Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf (62 kb) § 134 Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf (61 kb) § 134 Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 134 Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf (145 kb) § 134 Ärende 14, Budget 2024.pdf (425 kb) § 134 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (179 kb) § 134 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf (90 kb) § 134 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf (175 kb) § 134 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf (567 kb) § 134 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf (193 kb) § 134 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf (138 kb) § 134 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf (172 kb) § 134 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf (137 kb) § 134 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 134 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf (66 kb) § 134 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 134 Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf (65 kb)

§135 Initiativ från ledamot angående regeringens förslag om anmälningsplikt

Diarienummer 2023/KS 0347

Kommunstyrelsens beslut
- Ledamotsinitiativet avslås.

Reservationer
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Christoffer Holmström (S) reserverar sig mot beslutet för hela den socialdemokratiska gruppen.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicoiglu (V) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att Tyresö kommun tillskriver regeringen om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2023-10-10, § 125.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommunstyrelsen i Tyresö tillskriver regeringen om vikten av att inte införa
informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet.

Ordförandeutlåtande
Regeringen har meddelat att de går vidare med det förslag i Tidöavtalet som handlar om att införa anmälningsplikt i Sverige. Blir lagen verklighet skulle det kunna innebära att anställda i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att ange papperslösa som de kommer i kontakt med till Polisen och Migrationsverket.

Förslaget har väckt kraftig kritik från flera håll till exempel fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och ett flertal kommuner. Sveriges kommuner och regioner (SKR) varnar för att en lag om anmälningsplikt riskerar krocka med ett antal andra lagar, däribland hälso- och sjukvårdslagen, sociallagen, skollagen, regeringsformen och barnkonventionen.

Jag välkomnar Vänsterpartiets initiativ om att kommunstyrelsen i Tyresö bör tillskriver regeringen om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet. Det är en lag som i stor grad riskerar att påverka våra verksamheter och anställda. Om vi vill ha synpunkter på en kommande lagstiftning så är nu ett bra tillfälle att göra sin röst hörd. Om lagen införs är det för sent.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation från (SD) inlämnat till kommunstyrelsen 2023-10-10 § 125.

Anki Svensson (M) hänvisar till reservation från (M) inlämnat till kommunstyrelsen 2023-10-10 § 125.

Protokollsanteckningar
Christina Melzén (L) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Albin Linnstrand (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Bilagor
Kommunstyrelsen 2023-11-07 (V) Reservation § 135.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 (MP) Reservation § 135.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §135 (L) Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §135 (C) Särskilt yttrande.pdf
Ledamotsinitiativ från Inger Gemicioglu (V).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 125.pdf
Kommunstyrelsen 2023-10-10 § 125 Omröstningsbilaga.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §125.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2023-10-10 §125.pdf

§136 Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026 *

Diarienummer 2023/KS 0304 31

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 67.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Presentation Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf

§137 Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet samt

Diarienummer 2023/KS 0342

Kommunstyrelsens beslut
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I juli 2023 började en ny lag att gälla, Lag (2023:169) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt Brottsförebyggande rådet är förhoppning med den nya lagen att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. För att systematiskt informera om det brottsförebyggande arbetet som görs i kommunen samt informera om relevanta resultat från större enkätundersökningar, förslås det tidigare lokala brottförebyggande rådet att integreras i kommunledningsutskottet.
För att fortsätta att behålla bredden i representation så föreslås att ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och oppositionsråd bjuds in till de utskott där de brottförebyggande frågorna tas upp som punkt på agendan. Fortsättningsvis bjuds Polisen, vaktbolag och andra viktiga aktörer in när det behövs. Förslaget är att det finns ett brottsförebyggande tema på kommunledningsutskottets agenda minst två gånger per år.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att kommunledningsutskottets arbetsordning revideras med följande tillägg i arbetsordningen § 1: Kommunledingsutskottet ansvarar för informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 68.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.

Yrkanden
Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet - med ändringsmarkeringar.pdf

§138 Revidering av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning *

Diarienummer 2023/KS 0278

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för lokalförsörjning fastställdes vid beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18. Sedan dess har processen utvecklats och därmed behovet av uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen visar nu en reviderad version av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning med tillhörande processkarta.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 62.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Processkarta anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen.pdf

§139 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0279

Kommunstyrelsens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Behovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 63.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys KSF 2024-2036 förslag (1).pdf
Lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§140 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Diarienummer 2023/KS 0344

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under i § 14 avseende övergripande planering. Tillägget avser ett stycke som tidigare varit med i reglementen men som vid en tidigare revidering av misstag har redigerats bort.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande lydelse återinförs i kommunstyrelsens reglemente, § 14:
Lokalförsörjning samt nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som rör ny- till- och ombyggnad. Styrelsen beslutar vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra överstigande 10 prisbasbelopp. I övrigt beslutar respektive nämnd.

Förslaget innebär inga förändringar i nuvarande hanteringar av lokalförsörjningsfrågor eller beslut om förhyrning av lokalen. Eftersom stycket oavsiktligt har redigerats bort har kommunstyrelseförvaltningen fortsatt tagit ansvar för den övergripande planeringen av de områden som nämns i stycket.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 65.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.pdf

§141 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 1 januari

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2024 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2024 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2024 enligt förslag.
4. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2024 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala tillgänglighetsrådet för år 2024 enligt förslag.
6.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2024 redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2024 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2024 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2024 enligt förslag.
4. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2024 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala tillgänglighetsrådet för år 2024 enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2024.pdf

§142 Reviderad arbetsordning för Kommunala Tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0296 001

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.

En reviderad arbetsordning antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2023, § 97. I den versionen hade ordet "arbetsgrupper" i arbetsordningens § 11 bortfallit, varför detta nu har återinförts. Utöver det har mindre redaktionella ändringar genomförts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 66.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan ändringsmarkeringar.pdf

§143 Riktade statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/KS 0271

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidrag som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska också ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-10-25, § 64.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf

§144 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-10-25, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-10-25
Hållbarhetsutskottet 2023-10-25, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-10-25
Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-10-25

Bilagor
Ordförandebeslut om tilläggsavtal till hyresavtal kommunhus.pdf
Delegationsbeslut 1 - 29 okt samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-10-11 § 56.pdf
Delegationsbeslut.pdf

§145 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 123.pdf
SKR2023_01824-1 Cirkular_23_44_ 471739_5_0.pdf
Tybo Sammanträde 237.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-10-11 § 54.pdf
Protokoll.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 80.pdf
Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf
Riktlinje för invigningar och spadtag - uppdat 230928 inkl markeringar.pdf
Protokoll 2023-09-22.pdf