Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-06-18

Sammanträde 2018-06-18

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om planbesked, Näsby 4:1032 Bansjövägen

Dnr KSM2018-693-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1032 för att möjliggöra LSS-bostäder med tillhörande gård och parkering. Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas.
2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 3 2018.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i april 2018. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till nytt LSS-boende med tillhörande gård och parkering.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked_Näsby 4.1032 Bansjövägen påskriven.pdf

2 Beslut om planuppdrag för Näsby 4:1032, LSS-boende vid Bansjövägen, i Trollbäcken

Dnr KSM2018-835-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i april 2018. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till nytt LSS-boende med tillhörande gård och parkering.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet och detta start PM följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Start-PM_Näsby 4.1032 Bansjövägen påskriven.pdf
Behovsbedömning, Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

3 Beslut om planuppdrag, Wättingebacken etapp 2

Dnr KSM2018-791-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Wättingebacken etapp 2 med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk. Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Marken anvisas till Utopia arkitekter som skriver avtal med en byggaktör. Detaljplanen ska drivas i samarbete med Utopia arkitekter och ha ett arbetssätt där kommunen, arkitekten och byggaktören är likvärdiga parter, arbetar transparent och utmanar traditionella arbetsformer i planprocessen.

Bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Under förutsättning att de riktlinjer som anges i Start PM samt plan- och kvalitetsprogram för Wättingebacken följs är bedömningen att planläggning för angivet syfte är lämplig.

Bilagor
Start-PM för Tyresö 1_805 undertecknat.pdf
Behovsbedömning för Tyresö 1-805.pdf

4 Beslut om planuppdrag och samråd för ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Bollmora

Dnr KSM-2018-836-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl, Björkbacken. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan för området Björkbacken är att förutom befintliga verksamheter även kunna uppföra förskola inom området. Befintligt och framtida behov av förskoleplatser i centrala Bollmora och kommunen är stort. Om förskola inte bedöms lämpligt förslår markägaren Tyresö Bostäder att detaljplanen ska pröva möjlighet till seniorboende där det inte redan är planenligt. I området finns idag ett kommunalt vård- och omsorgsboende, ett trygghetsboende och mindre verksamheter med annan service och försäljning. Delar av byggnaderna följer inte alla arbetsmiljöföreskrifter för att bedriva vård- och omsorgsboende och ska därför användas för annan typ av verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagna användningar är möjliga att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i detta PM följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Start-PM_Bollmora 2.588 mfl Björkbacken.pdf
Behovsbedömning_Bollmora 2.588 mfl Björkbacken.pdf

5 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21

Dnr KSM2017-1054-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21. Syftet är att möjliggöra en fastighetsreglering genom att fastighetsindelningen upphävs. Planarbetet kan ske med ett förenklat förfarande enligt PBL (2010:900) 4 kap 18 §.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Turkosen 21 på Sidvallsvägen 20 i Öringe inkom till kommunen i november 2017 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en fastighetsreglering mellan fastigheten Turkosen 21 och Turkosen 22. Anledningen är att delar av fastigheten Turkosen 21 som fastighetsägaren förutsatt tillhör denne har i själva verket tillhört fastigheten Turkosen 22. Därför ansökte fastighetsägaren till Turkosen 21 en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet för att ordna detta. Lantmäteriet förklarade att det inte är möjligt med en fastighetsreglering med hänvisning till gällande fastighetsplan.

Bilagor
Start-PM för Turkosen 21 undertecknat.pdf
Behovsbedömning för Turkosen 21.pdf

6 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr 2016KSM2094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805. Syftet är att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten. Planarbetet kan ske med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap 18 §.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Ändringen av detaljplanen syftar till att ta bort prickmark runt huvudbyggnaden för att möjliggöra full byggrätt inom fastigheten Tyresö 1:805. För att fastigheten ska ha en möjlighet att nyttja full byggrätt enligt gällande detaljplan nr 408 behöver en planändring göras avseende borttagandet av prickmarken inom berört område.

Bilagor
Start-PM för Tyresö 1_805 undertecknat.pdf
Behovsbedömning för Tyresö 1-805.pdf

7 Beslut om granskning för ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan 244 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget gällande ändring av detaljplan 244 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplan 244 genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''.
Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan, som är fortsatt gällande beträffande tidigare planbestämmelser. Ändringen innebär därför ingen förändring gällande markanvändning eller struktur i området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 244.pdf

8 Beslut om antagande för Norra Tyresö centrum etapp 2 *

Dnr KSM-2015-290-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från antagandet av NTC etapp 2
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.
Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt 70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett gång- och cykelstråk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, antagande NTC2.pdf
Utkast_20180608_Dp_NTC etapp 2_PBantagande.pdf
Utkast_20180608_Dp_NTC etapp 2 PKantagande-A1-L.pdf
Utkast_20180608_ForellenKV7Kvalitetsprogram.pdf
Utkast_20180608_Granskningsutlåtande_NTC e 2.pdf

9 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7 *

Dnr KSM-2018-703-68

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö Kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras, byggnaden kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan invid Tidvattengatan, denna slutsumma kommer att fastställas i samband med Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om preliminärt 10 449 000 kronor, denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet kvm ljus BTA som ska byggas och kan därav komma att justeras. Denna intäkt ska bekosta kommunala inventeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att säkerställa kvalitén i projektet, detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, avtal NTC 2.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga1_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga2_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga3_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga5_utkast.pdf

10 Beslut om granskning för detaljplan Granitvägen

Dnr KSM-2016 -0448-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Granitvägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 440 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom den största bebyggelsegruppen föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granitvägen Granskning.pdf
UTKAST_Planbeskrivning_Granitvägen.pdf
Plankarta_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen_180605.pdf
Samrådsredogörelse_Granitvägen20180423 GDPR korrekt.pdf

11 Utvecklingsprogram för Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen- Tyresövägen

Dnr KSM-2017-817-310

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen
Bollmoravägen/ Njupkärrsvägen/Granitvägen noteras.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner Utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Uppdraget grundar sig på ordförandeuppdrag, §188 den 6 december 2016, dnr 2016/KS0375 92. Uppdraget var att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i enhelhetslösning.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §21 den 20 februari 2017) att starta ett övergripande projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.
Uppdraget kommer av att det pågår många stadsbyggnadsprojekt i Bollmora som påverkar framkomligheten utmed Bollmoravägen. Det finns idag ingen en helhetslösning för gatans stadsrum som klarar av kommande trafik - varför det är nödvändigt att arbeta fram ett genomförbart utvecklingsprogram för omdaning av Bollmoravägen. Gatans förändring bidrar till det kommunala målet Livskvalitet - den attraktiva kommunen, genom att arbeta med Bollmoravägens koppling till Tyresö centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Bollmora.pdf
Utvecklingsprogram.pdf

12 Förslag till inriktning för utveckling av området nordost om Brevik skola

Dnr KSM2018-856-210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar på uppdrag från kommundirektör Bo
Renman möjliga alternativ för utveckling av området nordost om Breviks skola och Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om vilken inriktning som skall arbetas vidare med och antar inriktningen.

Beskrivning av ärendet
Flera olika intressen eller användningar konkurrerar om ytan norr om Brevik skola. För att visa på vilka olika möjligheter som finns och behov som krockar har stadsbyggnadsförvaltningen studerat de olika alternativen och möjliga kombinationer för utveckling av bebyggelse eller etablering.
En illustrerad sammanfattning med de olika alternativen biläggs tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inriktningsbeslut Brevik.pdf
Bilaga_tjänsteskrivelse_illustrerad sammanfattning.pdf

13 Arrendeavtal Trollbäckens scoutkår

Dnr KSM-2018-785-68

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Kumla 3:1273 med Trollbäckens Scoutkår
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens Scoutkår har bedrivit verksamhet i Fornuddsparken under lång tid. I samband med utvecklingen av Fornuddsparken har befintligt avtal setts över och det förslag på avtal som tagits fram säkrar scoutkårens rätt till området även fortsättningsvis och ger förutsättningar för dem att investera i verksamheten och vara en del av parkens utveckling. Det föreslagna arrendeområdet är del av fastigheten Kumla 3:1273.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inriktningsbeslut Brevik.pdf
Bilaga_tjänsteskrivelse_illustrerad sammanfattning.pdf

14 Dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten

Dnr KSM-2018-869-4

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten antas.

Beskrivning av ärendet
Den reviderade dokumenthanteringsplanen är mer utförlig än tidigare. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dokumenthanteringsplan mät- och kart.pdf
Dokumenthanteringsplan, mät- och kartenheten.pdf

15 Information om detaljplan Apelvägen

Dnr 2018/SBF 0058

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om pågående arbete med detaljplan för Apelvägen.

16 Information om olovliga markarbeten

Dnr 2018/SBF 0061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och Exploateringsingenjör Johan Smeder informerar om arbetet kring att förebygga olovliga markarbeten.

17 Slutredovisning Solberga

Dnr 2018/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och chef för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin slutredovisar projektet för Solberga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Solberga etapp 7.pdf
Slutrapport Solberga etapp 7.pdf

18 Slutredovisning Agaten

Dnr KSM2016-89-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och Exploateringsingenjör Emelie Häll slutredovisar projektet för Agaten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Agaten 32.pdf
Agaten32_slutrapport.pdf

19 Slutredovisning Ugglevägen

Dnr KSM 2018 837

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Åsa Ström och byggprojektledare Franco Panfichi slutredovisar projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Ugglevägen etapp 9.pdf
Slutrapport Ugglevägen etapp 9.pdf

20 Samverkansentreprenad

Dnr 2018/SBF 0066

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin informerar om samverkansentreprenad.

21 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport inklusive mät- och kart bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.

Bilagor
Månadsrapport maj 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Maj.pdf

22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj 2018.pdf

§75 Beslut om planbesked, Näsby 4:1032 Bansjövägen

Dnr KSM2018-693-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1032 för att möjliggöra LSS-bostäder med tillhörande gård och parkering. Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas.
2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 3 2018.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i april 2018. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till nytt LSS-boende med tillhörande gård och parkering.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked_Näsby 4.1032 Bansjövägen påskriven.pdf

§76 Beslut om planuppdrag för Näsby 4:1032, LSS-boende vid Bansjövägen, i Trollbäcken

Dnr KSM2018-835-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i april 2018. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till nytt LSS-boende med tillhörande gård och parkering.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet och detta start PM följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Start-PM_Näsby 4.1032 Bansjövägen påskriven.pdf
Behovsbedömning, Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

§77 Beslut om planuppdrag, Wättingebacken etapp 2

Dnr KSM2018-791-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Wättingebacken etapp 2 med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk. Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Marken anvisas till Utopia arkitekter som skriver avtal med en byggaktör. Detaljplanen ska drivas i samarbete med Utopia arkitekter och ha ett arbetssätt där kommunen, arkitekten och byggaktören är likvärdiga parter, arbetar transparent och utmanar traditionella arbetsformer i planprocessen.

Bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Under förutsättning att de riktlinjer som anges i Start PM samt plan- och kvalitetsprogram för Wättingebacken följs är bedömningen att planläggning för angivet syfte är lämplig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Start-PM_wättingebacken etapp 2 påskriven.pdf
Behovsbedömning, Wättingebacken etapp 2.pdf

§78 Beslut om planuppdrag och samråd för ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Bollmora

Dnr KSM-2018-836-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl, Björkbacken. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan för området Björkbacken är att förutom befintliga verksamheter även kunna uppföra förskola inom området. Befintligt och framtida behov av förskoleplatser i centrala Bollmora och kommunen är stort. Om förskola inte bedöms lämpligt förslår markägaren Tyresö Bostäder att detaljplanen ska pröva möjlighet till seniorboende där det inte redan är planenligt. I området finns idag ett kommunalt vård- och omsorgsboende, ett trygghetsboende och mindre verksamheter med annan service och försäljning. Delar av byggnaderna följer inte alla arbetsmiljöföreskrifter för att bedriva vård- och omsorgsboende och ska därför användas för annan typ av verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagna användningar är möjliga att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i detta PM följs.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag med instämmande av Inger Gemicioglu (V) om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avslår yrkandet. Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Start-PM_Bollmora 2.588 mfl Björkbacken.pdf
Behovsbedömning_Bollmora 2.588 mfl Björkbacken.pdf

§79 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21

Dnr KSM2017-1054-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21. Syftet är att möjliggöra en fastighetsreglering genom att fastighetsindelningen upphävs. Planarbetet kan ske med ett förenklat förfarande enligt PBL (2010:900) 4 kap 18 §.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Turkosen 21 på Sidvallsvägen 20 i Öringe inkom till kommunen i november 2017 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en fastighetsreglering mellan fastigheten Turkosen 21 och Turkosen 22. Anledningen är att delar av fastigheten Turkosen 21 som fastighetsägaren förutsatt tillhör denne har i själva verket tillhört fastigheten Turkosen 22. Därför ansökte fastighetsägaren till Turkosen 21 en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet för att ordna detta. Lantmäteriet förklarade att det inte är möjligt med en fastighetsreglering med hänvisning till gällande fastighetsplan.

Bilagor
Start-PM för Turkosen 21 undertecknat.pdf
Behovsbedömning för Turkosen 21.pdf

§80 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr 2016KSM2094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805. Syftet är att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten. Planarbetet kan ske med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap 18 §.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Ändringen av detaljplanen syftar till att ta bort prickmark runt huvudbyggnaden för att möjliggöra full byggrätt inom fastigheten Tyresö 1:805. För att fastigheten ska ha en möjlighet att nyttja full byggrätt enligt gällande detaljplan nr 408 behöver en planändring göras avseende borttagandet av prickmarken inom berört område.

Bilagor
Start-PM för Tyresö 1_805 undertecknat.pdf
Behovsbedömning för Tyresö 1-805.pdf

§81 Beslut om granskning för ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan 244 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget gällande ändring av detaljplan 244 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplan 244 genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''.
Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan, som är fortsatt gällande beträffande tidigare planbestämmelser. Ändringen innebär därför ingen förändring gällande markanvändning eller struktur i området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 244.pdf

§82 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7

Dnr KSM-2018-703-68

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö Kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras, byggnaden kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan invid Tidvattengatan, denna slutsumma kommer att fastställas i samband med Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om preliminärt 10 449 000 kronor, denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet kvm ljus BTA som ska byggas och kan där av komma att justeras. Denna intäkt ska bekosta kommunala inventeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att säkerställa kvalitén i projektet, detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs avtalet.

Ärendet kommer kompletteras med kompletta handlingar till KS, då det i miljö- och samhällsbyggnadsuskottet varit utkast.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, avtal NTC 2.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga1_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga2_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga3_utkast.pdf
NTCetapp2_EXPLOATERINGSAVTAL_MSU_bilaga5_utkast.pdf

§83 Beslut om antagande för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från antagandet av NTC etapp 2
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till tidigare särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18 § 38 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.
Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt 70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett gång- och cykelstråk.

Ärendet kommer kompletteras med kompletta handlingar till KS, då det i miljö- och samhällsbyggnadsuskottet varit utkast.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, antagande NTC2.pdf
Utkast_20180608_Dp_NTC etapp 2_PBantagande.pdf
Utkast_20180608_Dp_NTC etapp 2 PKantagande-A1-L.pdf
Utkast_20180608_ForellenKV7Kvalitetsprogram.pdf
Utkast_20180608_Granskningsutlåtande_NTC e 2.pdf

§84 Utvecklingsprogram för Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen- Tyresövägen

Dnr KSM-2017-817-310

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/ Njupkärrsvägen/Granitvägen noteras.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner Utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot att yrkandet avslås.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Uppdraget grundar sig på ordförandeuppdrag, §188 den 6 december 2016, dnr 2016/KS0375 92. Uppdraget var att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i enhelhetslösning.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §21 den 20 februari 2017) att starta ett övergripande projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.
Uppdraget kommer av att det pågår många stadsbyggnadsprojekt i Bollmora som påverkar framkomligheten utmed Bollmoravägen. Det finns idag ingen en helhetslösning för gatans stadsrum som klarar av kommande trafik - varför det är nödvändigt att arbeta fram ett genomförbart utvecklingsprogram för omdaning av Bollmoravägen. Gatans förändring bidrar till det kommunala målet Livskvalitet - den attraktiva kommunen, genom att arbeta med Bollmoravägens koppling till Tyresö centrum.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på en planskild övergångspassage av vägen i korsningen Tyresövägen- Bollmoravägen.

Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avslår yrkandet. Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Bollmora.pdf
Utvecklingsprogram.pdf

§85 Beslut om granskning för detaljplan Granitvägen

Dnr KSM-2016 -0448-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Granitvägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se över det fortsatta arbetet med inriktning att lägenheterna ska förmedlas via Tyresö Bostäder.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation i ärendet (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 440 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom den största bebyggelsegruppen föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.
Ärendet kommer kompletteras med kompletta handlingar till KS, då det i miljö- och samhällsbyggnadsuskottet varit utkast.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att den ursprungliga parkeringsnormen ska gälla för Sveab. Inger Gemicioglu (V) instämmer i Marie Åkesdotters (MP) yrkande.
Anita Mattsson (S) yrkar att det fortsatta arbetet ska ha en inriktning att Sveabs hyreslägenheter förmedlas via Tyresö Bostäder. Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att undvika avsteg från regeringens riktlinjer för buller. Inger Gemicioglu (V) instämmer i Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) båda yrkanden och finner att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avslår yrkandena. Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattsson (S) yrkande och finner att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bifaller yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granitvägen Granskning.pdf
UTKAST_Planbeskrivning_Granitvägen.pdf
Plankarta_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen_180605.pdf
Samrådsredogörelse_Granitvägen20180423 GDPR korrekt.pdf

§86 Förslag till inriktning för utveckling av området nordost om Brevik skola

Dnr KSM2018-856-210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar på uppdrag från kommundirektör Bo Renman möjliga alternativ för utveckling av området nordost om Breviks skola och Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om vilken inriktning som skall arbetas vidare med och antar inriktningen.
2. Inriktningen typförskola och etableringsyta ska utredas vidare av förvaltningen, samt att förvaltningen ska se över om det är möjligt med en fotbollsplan mot vattnet.

Reservation
Ulrica Riis Pedersen(C) reserverar sig i ärendet.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga)

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande(se bilaga).
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Flera olika intressen eller användningar konkurrerar om ytan norr om Brevik skola. För att visa på vilka olika möjligheter som finns och behov som krockar har stadsbyggnadsförvaltningen studerat de olika alternativen och möjliga kombinationer för utveckling av bebyggelse eller etablering.
En illustrerad sammanfattning med de olika alternativen biläggs tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att inriktningen typförskola och etableringsyta ska utredas vidare av förvaltningen, samt att förvaltningen ska se över om det är möjligt med en fotbollsplan mot vattnet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på återremiss av ärendet med instämmande av Ulrica Riis Pedersen(C).

Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandens förslag och finner att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bifaller förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inriktningsbeslut Brevik.pdf
Bilaga_tjänsteskrivelse_illustrerad sammanfattning.pdf

§87 Arrendeavtal Trollbäckens scoutkår- Ärendet utgår

§88 Dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten

Dnr KSM-2018-869-4

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten antas.

Beskrivning av ärendet
Den reviderade dokumenthanteringsplanen är mer utförlig än tidigare. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dokumenthanteringsplan mät- och kart.pdf
Dokumenthanteringsplan, mät- och kartenheten.pdf

§89 Information om detaljplan Apelvägen

Dnr 2018/SBF 0058

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om pågående arbete med detaljplan för Apelvägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§89_prot_20180618.pdf (167 kb)

§90 Information om olovliga markarbeten

Dnr 2018/SBF 0061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig informerar om olovliga markarbeten på fastigheten Näsby 65:1.

Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20180618.pdf (167 kb)

§91 Slutredovisning Solberga

Dnr 2018/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och chef för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin slutredovisar projektet för Solberga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Solberga etapp 7.pdf
Slutrapport Solberga etapp 7.pdf

§92 Slutredovisning Agaten

Dnr KSM2016-89-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig slutredovisar projektet för Agaten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Agaten 32.pdf
Agaten32_slutrapport.pdf

§93 Slutredovisning Ugglevägen

Dnr KSM 2018 837

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichi slutredovisar projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Ugglevägen etapp 9.pdf
Slutrapport Ugglevägen etapp 9.pdf

§94 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport inklusive mät- och kart bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.

Bilagor
Månadsrapport maj 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Maj.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20180618.pdf (167 kb)

§95 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj 2018.pdf

§96 Information och meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftligt meddelande från stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
PM - kryddvägens entreprenad.pdf