Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-11-13

Sammanträde 2013-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Detaljplan för Våren 6, beslut om planuppdrag och samråd

2 Detaljplan för Sälgen 5, beslut om planuppdrag och samråd

3 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande *

4 Detaljplan för Grindstolpen, beslut om samråd

5 Detaljplan för Vintern 22, nytt planuppdrag

6 Detaljplan för Torpartäppan, beslut om planbesked

7 Detaljplan för Nyfors, beslut om granskning

8 Detaljplan för Nyfors gatukostnader, beslut om granskning

9 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal *

10 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande *

12 Svar på motion om kulturhus/folkets hus *

13 Svar på motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum *

14 Svar på motion ”Det finns möjlighter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!” *

15 Svar på remiss, förslag för samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

16 Svar på remiss, förslag för en enklare detaljplaneprocess

17 Svar på remiss, lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

18 Svar på remiss, Huddinge kommuns översiktsplan utställning

19 Svar på remiss, förslag till riksintressen om friluftsliv

20 Svar på remiss, Rufs aktualitet (södertörnsgemensamt yttrande)

21 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2014

22 Ändring av datum för sammanträde i april 2014

25 Information om Norra Tyresö centrum

26 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen oktober månad 2013

27 Pågående/kommande upphandlingar

28 Information och meddelanden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (111 kb)

§143 Detaljplan för Våren 6, beslut om planuppdrag och samråd

Dnr 2013KSM0989.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Våren 6, för att möjliggöra att befintlig bebyggelse på fastigheten blir planenlig. Planarbetet sker med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har fått en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att planen ska överensstämma med det beviljade bygglovet för fastigheten. Bygglovet medger att huvudbyggnaden är placerad närmre fastighetsgräns än vad som tillåts i gällande plan.

Bilagor

Tj.skrivelse våren 6.pdf

§144 Detaljplan för Sälgen 5, beslut om planuppdrag och samråd

Dnr 2012KSM0360.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sälgen 5, för att möjliggöra en styckning av fastigheten. Planarbetet sker med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Sälgen 5 på Videvägen i Strand inkom till kommunen i maj 2012 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. En överenskommelse har träffats med ägarna till grannfastigheterna Sälgen 3 och 4 om att nyttja deras uppfart som gemensam tillfartsväg.

Bilagor

Tj.skrivelse Sälgen 5.pdf

§145 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande

Dnr 2012KSM0020.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för fastigheten Tennet 8.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Tennet 8 i Bollmora industriområde inkom i januari 2012 med en förfrågan om att upprätta en ny detaljplan för att göra det möjligt att uppföra bostäder, handel, kontor och/eller vårdmottagning i upp till fem våningar på fastigheten.
Fastigheten är belägen i korsningen mellan Björkbacksvägen och Vintervägen och gränsar till en bensinstation i söder. Fastigheten är idag bebyggd med en trevånings kontorsbyggnad och en mindre kontorsbyggnad i två våningar med indragen övervåning.

Bilagor

påskriven_tjänsteskrivelse_antagande_tennet.pdf

Planbeskrivning_Tennet 8.pdf

pk_Tennet_8-A3-L.pdf

Granskningsutlåtande_ Tennet 8.pdf

§146 Detaljplan för Grindstolpen, beslut om samråd

Dnr 2011KSM0394.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson(S) hänvisar till särskilt yttrande 2013-08-14 § 107 (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med handel vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2). Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 38 mindre lägenheter och 11 stycken radhus kombinerat med centrumändamål och garage. Området är utpekat som befintlig bebyggelse i kommunens översiktsplan från 2008.

Ordförandeförslag

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent och finner att yrkandet avslås. Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Tj.skrivelse beslut om samråd.pdf

Planbeskrivning_Grindstolpen 1_samråd.pdf

Grindstolpen_pk.pdf

§147 Detaljplan för Vintern 22, nytt planuppdrag

Dnr 2013KSM0432.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Vintern 22. I planuppdraget ingår samråd.
2. Planändringen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på mark, vatten, luftmiljö eller klimat. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behövas upprättas. 

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden meddelade den 10 maj 2012 bygglov för lägenheter, butiker, verkstad och garage m.m. på fastigheten Vintern 22 på Strandallén 5.
Ägaren inkom till kommunen i maj 2013 med en förfrågan om ändring av detaljplan avseende fastighetsindelningsbestämmelser. Avsikten enligt ansökan är att bilda ägarlägenheter genom tredimensionell fastighetsbildning. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har i beslut 9 oktober 2013 bedömt att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan som tillåter tredimensionell fastighetsbildning.
Mark- och miljödomstolen har i dom 17 oktober 2013 upphävt det beviljade bygglovet och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bör med anledning av ovan besluta om att planuppdraget ska säkerställa planstöd för pågående byggnation. Ärendet tas därför upp till nytt beslut om planuppdrag.                                                                   

Bilagor

Tj.skrivelse, Vintern 22.pdf

 

§148 Detaljplan för Torpartäppan, beslut om planbesked

Dnr 2013KSM0856.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Torpartäppan 6 för att möjliggöra en styckning av fastigheten. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under vintern 2013/2014.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Torpartäppan 6 på Torparvägen i Skälsätra inkom till kommunen i september 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Fastigheten är 1987 kvm stor.

Bilagor

Planbesked_Torpartäppan 6_underskriven.pdf

§149 Detaljplan för Nyfors, beslut om granskning

Dnr 2011KSM0200.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan Nyfors och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation

Mats Larsson (FP) hänvisar till reservation 2013-09-11 § 117 (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors. Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv. Planområdet innehåller 26 bostadsfastigheter. Kommunen äger sex av dessa samt två större mark- och vägområden som ingår i fastigheten Rundmar 1:2 och Bollmora 2.1. Därutöver är fastigheten Rundmar 1:35, Hällberga, belägen i området.
Under samrådet inkom ca 137 yttranden varav fyra var namnlistor med 154 underskrifter. Till de som yttrade sig hörde många boende utanför planområdet, främst i Krusboda.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut granskning.pdf

Planbeskrivning Nyfors (granskning).pdf

plankarta granskning .pdf

Samrådsredogörelse NYFORS.pdf

Hällberga_Kulturmiljörapport.pdf

§150 Detaljplan för Nyfors gatukostnader, beslut om granskning

Dnr 2012KSM0850.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Nyfors och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse granskning underskriven.pdf

Gatukostnadsutredning - Nyfors (granskning).pdf

Bilaga 1 - gk-karta.pdf

Bilaga 2 - Gatukostnadssammanställning.pdf

§151 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal

 

 

Dnr 2013KSM1045.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet avseende Hasselbacken.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Leif Kennerberg (KD) och Dick Bengtson (M) i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

För att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har Samhällsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Avtalet kommer kompletteras inför behandling i kommunstyrelsen.

Bilagor

Tj.skrivelse, avtal Hasselbacken.pdf
Exploateringsavtal bilaga 1.pdf
Exploateringsavtal bilaga 2.pdf
Exploateringsavtal 131112.pdf

§152 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande

Dnr 2011KSM0135.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner antagandehandlingarna för detaljplan Bostäder vid Hasselbacken och föreslår kommunfullmäktige att anta planen.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Leif Kennerberg (KD) och Dick Bengtson (M) i handläggningen av ärendet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet. Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november - 16 december 2012. Under samrådstiden inkom 8 yttranden, varav 7 från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstidens inkom ytterligare ett yttrande (privatperson).

Planförslaget har varit på granskning under perioden 25 juni - 8 september. Under granskningstiden inkom 7 yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar.

Bilagor

Tj.skrivelse, beslut om antagande Hasselbacken.pdf
Planbeskrivning_hasselbacken_antagande_201310183.pdf
Kvalitetsprogram Hasselbacken 131101 v 2.pdf
granskningsutlåtande_hasselbacken.pdf
plankarta_hasselbacken_antagande_okt13-A1-L.pdf

§153 Granängsringens busstorg

Dnr 2013KSM1033.537

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om investering enligt redovisning och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att detaljprojektera en utformning i linje med de principer som redovisats samt planera för att flytta hållplatsen.

Beskrivning av ärendet

Granängsringens hållplatsläge i riktning Tyresö centrum har tagits bort av trafiksäkerhetsskäl efter ett par allvarliga incidenter då resenärer släpats med av bussen.  Bussarnas utsvängde bakparti utgör en trafiksäkerhetsrisk när de sveper in över plattformen där på- och avstigande befinner sig. En provisorisk hållplats har tillskapats längre ner på Granängsvägen. Hållplatsen har oacceptabelt låg standard. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med SL och deras entreprenör Nobina enats kring en princip för utformning av en ny hållplats där torget byggs ut fram till Granängsvägen där en ny hållplats kan byggas.

Bilagor

Tj.skrivelse, Granängsringens busshållsplats.pdf

Granängsringen_torg.pdf

§154 Svar på motion om kulturhus/folkets hus

Dnr 2013/KS 0123 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige besvarar motionens första att- sats. Kommunfullmäktige avslår motionens andra att- sats. Anita Mattsson (S) deltar ej i beslutet om andra att- satsen. Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet om andra att- satsen.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet föreslår i en motion att ett kulturhus/folkets hus byggs i Tyresö centrum med ett modernt bibliotek, kulturcafé samt möteslokaler som kan fungera som en träffpunkt för människor med olika etnisk bakgrund. Ett samrådsförfarande med alla kommunmedborgare ska föregå projektets detaljplanering. Vänsterpartiet föreslår också att ett Folkets hus byggs i anslutning till Strandtorget som innehåller aula/scen, café och bibliotek.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att första att- satsen besvaras och att andra att- satsen avslås.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar på att motionen återremitteras till kultur- och fritidsnämnden i kommunstyrelsen för att se över möjligheten till kulturhus/samlingslokal på östra Tyresö samt hur detta ska kunna tillgodoses.

Beslutsgång

Anita Mattsson (S) deltar ej i beslutet om andra att- satsen. Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet om andra att- satsen.
Orföranden ställer propositon på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.  

Bilagor

Motion om kulturhus folkets hus.pdf

Svar på motion om kulturhus_folkets hus.pdf

§155 Svar på motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) yrkande om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

För äldre personer är det viktigt att kunna ta sig till sitt centrum på ett tryggt sätt. Socialdemokraterna föreslår i en motion att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur äldres tillgång till Tyresö centrum från Björkbacken, seniorbostäderna och trygghetsboende kan förbättras genom en kulvert eller gångbro inom centrumområdets förändringsarbete. 

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om bifall på motionen och finner att yrkandet avslås. Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

Svar på motion angående öka tillgängligheten.pdf

§156 Svar på motion ”Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!”

Dnr 2012/KS 0392 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar en röstförklaring (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall av motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun tillsammans med Tyresö bostäder tar initiativ till att bygga billiga hyreslägenheter av hög kvalitet.   

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Anita Mattsson (S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall av motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) med instämmande av Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall av motionen och finner att yrkandet avslås. Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om att det finns möjligher att bygga bra och billiga bostäder för unga (V).pdf

Svar på motion bra billiga hyresräter.pdf

§157 Svar på remiss, förslag för samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Dnr 2013KSM1049.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse utgör Tyresö kommuns yttrande över remiss av förslag för samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade den 24 januari 2013 att tillsätta en utredning med uppgift att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om buller kan ökas. Utredningen antog namnet Bullersamordningsutredningen (S 2013:02). Den nu för remiss från Socialdepartementet utsända promemorian utgörs av delbetänkandet ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)”. Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Bilagor

Remiss samordnade bullerregler.pdf

Remissvar_samord bullerregler.pdf

§158 Svar på remiss, förslag för en enklare detaljplaneprocess

Dnr 2013KSM1050.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse utgör Tyresö kommuns yttrande över remiss av förslag för en enklare detaljplaneprocess.

Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade i november 2011 att en särskild utredare skulle se över reglerna om genomförande av detaljplan i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning. Uppdraget utvidgades i november 2012 till att även omfatta hur plan- och byggprocessen kan förenklas och förkortas. Som en del i detta arbetades den för remiss nu aktuella promemorian ”En enklare detaljplaneprocess” fram. Förslaget i promemorian baseras på plangenomförandeutredningens alternativa förslag i slutbetänkandet (SOU 2013:34). Syftet med förslaget är att effektivisera detaljplaneprocessen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor

Remiss enklare detaljplaneprocess.pdf

Remissvar_ enklare dp process.pdf

§159 Svar på remiss, lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Dnr 2013KSM0289.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunens yttrande över promemoria "Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har genom Socialdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över promemorian "Tekniska egenskapskrav och ommunala markanvisningar". Promemorian innehåller dels ett förslag till ändring i plan- och bygglagen och dels ett förslag till ny lag om kommunala markanvisningar.

Bilagor

Yttrande över promemorian.pdf
PM Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (3).pdf

§160 Svar på remiss, Huddinge kommuns översiktsplan utställning

 

Dnr 2012KSM0548.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse är Tyresö kommuns yttrande över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i utställningen om ny översiktsplan för Huddinge kommun.

Bilagor

Tj.skrivelse, ny översiktsplan Huddinge kommun (2).pdf

§161 Svar på remiss, förslag till riksintressen om friluftsliv

Dnr 2013KSM1021.211

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse utgör Tyresö kommuns yttrande över remiss av förslag till riksintressen för friluftslivet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet.
Delar av Tyresö kommun ingår i två olika områden av riksintresse för friluftslivet; Tyresta-Åv-Gålö och Stockholms skärgård; yttre delen.

Bilagor

Tj.skrivelse, remiss av förslag till riksintressen.pdf

§162 Svar på remiss, Rufs aktualitet (södertörnsgemensamt yttrande)

Dnr 2013KSM1018.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Tyresö kommun besvarar remissen med det Södertörnsgemensamma yttrandet över RUFS aktualitet.

Beskrivning av ärendet

Stockholms läns landstings avdelning för Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) har bett om Tyresö kommuns synpunkter på den gällande regionplanens, RUFS 2010, aktualitet.
TMR önskar få in synpunkter för att göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt fram till 2016, då planen slutar gälla (enligt 10 § Kap 7 Plan- och bygglagen).

Bilagor

Södertörnsgemensamt yttrande RUFS SLUTVERSION 6 nov 2013.pdf

Tj.skrivelse, Rufs aktualitet (2).pdf

§163 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2014

Dnr 2013KSM1048.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreliggande förslag till nämndplan och budget för 2014 antas.
Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet. Anita Mattsson (S) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Anita Mattsson (S) hänvisar till Socialdemokraternas budgetalternativ.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade ej deltagit i beslutet om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan 2014 med tillhörande förslag till budget.
Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2014 – 2016.

Beslutsgång

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet. Anita Mattsson (S) deltar ej i beslutet och hänvisar till Socialdemokraternas budgetalternativ.

Bilagor

Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

MSU Nämndplan 2014.pdf

§164 Ändring av datum för sammanträde i april 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ändring av sammanträdesdatum i april fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Sammanträdesdatumet för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets möte ändras från den 30 april 2014 till 28 april 2014.

Ordförandeberedning

Sammanträde

Justering

Normalt onsdag kl 08:30

Normalt onsdag kl 08:30

Normalt måndag kl 09:00

18/12-2013 kl 15:00

15/1-2014

20/1

22/1

5/2

10/2

17/2 (mån)

12/3

17/3

19/3

2/4

7/4

9/4

28/4

5/5

7/5

21/5

Delårsbokslut 22/5 resterande 26/5

28/5

11/6

16/6

20/8

3/9

8/9

10/9

24/9

Delårsbokslut 25/9 resterande 29/9

8/10

22/10

3/11

12/11

26/11

1/12

17/12

Januari 2015

Januari 2015

Beslut/Protokollsutdrag
§164_prot_20131113.pdf (49 kb)

§165 Pågående projekt

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§165_prot_20131113.pdf (46 kb)

§166 Information om Strandängarna rekreation och park

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planarkitekt Sophia Norrman Winter lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§166_prot_20131113.pdf (46 kb)

§167 Stadsparken

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§167_prot_20131113.pdf (46 kb)

§168 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2013/SBF 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen av pågående arbete med Norra Tyresö centrum noteras.

Beskrivning av ärendet

I mars 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning dåvarande Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Programmet har till många delar förverkligats under de senaste åren. Nästa etapp i förverkligandet av planprogrammet består nu av anläggande och planering för markanvändningen i området ”Norra Tyresö centrum”, ett område som avgränsas av Tyresövägen i Norr, Tyresö centrum i söder, Bollmoravägen i öster och Bollmora Allé i väster.

Bilagor

Tj.skrivelse norra centrum.pdf

Kvalitetsprogram NTC 20131031.pdf

§169 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen oktober månad 2013

Dnr 2013/SBF 0102

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under oktober månad 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§169_prot_20131113.pdf (47 kb)

§170 Pågående/kommande upphandlingar

Dnr 2013/SBF 0099

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Projektledning Staben
Upphandling för lastbilstransporttjänster har lagts ut i mitten av oktober med sista anbudsdag den 10 december.
Upphandling för pumpstation vid Raksta pågår.

Beslut/Protokollsutdrag
§170_prot_20131113.pdf (47 kb)

§171 Information och meddelanden

Dnr 2013/SBF 0100

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

MSU rapport oktober 2013.pdf