Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Information om Wättinge

Dnr 2016/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Annie Söder informerar om projekt Wättinge.

2 Beslut om uppdrag om hundrastgård vid Wättinge

Dnr 2015/KSM0313.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger tekniska kontoret i uppdrag att ta över arbetet med att ta fram ett förslag till utformning samt uppförande av hundrastgård och hundhinderbana i Wättingestråket i höjd med Dalhallen.

Beskrivning av ärendet
Med bakgrund i en stor efterfrågan på hundrastgårdar i kommunen fick Stadsbyggnadsförvaltningen i oktober 2014 i uppdrag av Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet att leta upp lämpligt förslag till placering av, tidplan för samt sökande av samverkansparter för att kunna förverkliga ett anläggande av en sådan.

I samband med programarbetet rörande utvecklingen av Wättingestråket har en lämplig plats lokaliserats i anslutning till stråket i höjd med Dalhallen. Platsen består av två ytor med olika karaktär. Den ena ytan består idag av en grusplan ovanpå ett dagvattenmagasin och den andra är en gräsyta.

Med anledning av att föreslagen lokalisering inte kräver något vidare planarbete föreslås därför ansvaret för projektet lämnas vidare till tekniska kontoret för genomförande och drift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om uppdrag för hundrastgård.pdf

3 Presentation omvärldsanalys

Dnr 2016/SBF 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Evidens presenterar den omvärldsanalys som framtogs inför arbetet med planprogrammet för Wättinge.

4 Information om Ugglevägen etapp 9

Dnr 2016/SBF 0081

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichis entreprenör Mikael Johansson från Helm Project Management AB informerar tillsammans med byggprojekteringsingenjör Markus Matthews om pågående arbete vid Ugglevägen.

5 Svar på remiss gällande Haninge kommuns översiktsplan 2030

Dnr 2015/ KSM0358

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Haninge kommuns "Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050", granskningshandling, besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har bjudit in till remiss av granskningsförslag "Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050". Under våren och sommaren 2015 var planförslaget ute på samråd där Tyresö kommun har lämnat in ett remissvar. Syftet med granskningen nu är att stämma av stora revideringar och förbättringar, förankra granskningsförslaget samt inhämta eventuella kvarvarade synpunkter på planförslaget.

Översiktsplanen visar på Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla. I grunden omfattar granskningsförslaget hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Här beskrivs exempelvis nya bostäder, vägar och företagsområden som kan tillkomma men även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som ska värnas och utvecklas.

Bilagor
Svar på remiss gällande Haninge kommuns översiktsplanering.pdf
Remissmissiv Översiktsplan 2030 med utblick mot 2050.pdf
Sändlista.pdf

6 Information om Haninges detaljplan vid Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/ KSM0873.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har nu antagit detaljplan för Gudö 13:1 samt 15:1 vid Gudö å och Tyresta naturreservat. Enhetschef för Tyresö kommuns översiktsplanering Carolina Fintling Rue informerar om de förändringar som gjorts i plan efter Tyresö kommuns yttrande från 2015-11-06 och samrådstiden.

Bilagor
Information om antagen detaljplan för Gudö 13-1 och 15-1.pdf
Protokollsutdrag Haninge kommun beslut om antagande.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 168.pdf
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf

7 Beslut om granskning för ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011/ KSM0429.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Vad de tyckte under dialogen finns sammanfattat i rapporten Tyckt om Tyresö 2035 - sammanfattning av tidig dialog. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor.

Granskningshandlingen visar ett förslag till hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Förslaget är framtaget med hjälp av flera skeden medborgardialog och olika planeringsunderlag.

Utställning för granskning planeras från 1 juli till 31 oktober. Under remisstiden kommer olika aktiviteter att arrangeras (främst mitten av augusti - mitten av september) för att öka engagemanget i kommunens framtida utveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om granskning ÖP.pdf
Karta_utvecklingsstrategi_A4_MSU_utskick160509_SAMMANF.pdf
Karta_kommundelar_skala1-25000_MSU_utskick160509.pdf
korrigeringar version 160503 MSU utskick.pdf
Bilaga1_GranskningshandlingÖPTyresö_MSU_utskick160509_SAMMANFOGAD.pdf
Bilaga2_SamrådsredogörelseÖPTyresö_MSU_utskick160509.pdf
Bilaga3_HållbarhetsbedömningÖPTyresö_MSU_utskick160509_SAMMANFOGAD.pdf
PU. Översiktsplan Tyresö 2035, MSU 2015-01-14.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

8 Beslut om granskning för detaljplan vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) fick i maj 2015 ett utökat planuppdrag att ta fram en detaljplan för bostäder vid Södergården. Samtidigt som besked om utökat planuppdrag gavs besked om att gå ut med planen på samråd. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.

Kommunens ambition med platsen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur med fler bostäder och verksamheter. Ambitionen är att på sikt tillskapa en mer stadsmässig karaktär kring korsningen vid Södergården med bebyggelse som ansluter med fasad till Vendelsövägen och de torgytor som föreslås i planen. Torgytorna är planerade som öppna offentliga rum/samlingsplatser för allmänheten med möjlighet för verksamheter att temporärt ta delar av torgytan i anspråk för exempelvis caféverksamhet.

Bilagor
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf
DP_Bostader_vid_Sodergarden_PK_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Kvalitetsprogram_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Planbeskrivning_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Södergården_Samrådsredogörelse.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan för Södergården.pdf

9 Planbesked för Kumla 1221:1, Klintvägen 35

Dnr 2015/KSM1029.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Näsby 122:1 för att möjliggöra en tätare bebyggelse och skydda naturvärden på fastigheten. Planarbetet kan tidigast inledas under 2017 efter att kommunens nya översiktsplan antagits.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fick i december 2015 in en förfrågan om att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsby 122:1 på Klintvägen 35. Syftet är att möjliggöra en tätare bebyggelse med 14 kedje- och parhus på fastigheten.

Förslaget som ansökan om planbesked avser innebär 12 kedjehus och ett parhus, totalt 14 nya bostäder och cirka 1800 kvm boarea. Förslaget redovisar en övergripande situationsplan där bebyggelsen placeras i norr och i söder med en gemensam angöringsväg mellan byggnaderna. Parkering redovisas längs angöringsvägen och intill respektive bostad med 2 parkeringsplatser per bostad. Avfallshantering samt en gemensam vistelseyta redovisas centralt på fastigheten.

Fastigheten är i privat ägo och 4453 kvm. Fastigheten är i dag bebyggd med en friliggande villa i två plan som ligger centralt placerad på tomten. Närmast Klintvägen på tomtens lägre platå är trädgården anordnad med fruktträd. Längst in på fastigheten, på den högre platån i öster, har tomten naturmarkskaraktär med berg i dagen och uppvuxna träd med bl.a. ek och tall. Några särskilt fina ekar och berghällar finns. Fastigheten angörs från Gudöbroleden via Tegvägen, Näsbyvägen och Klintvägen. Avståndet till hållplats för kollektivtrafik är ca 425 m. Till Alléplan med lokal service är avståndet ca 1,5 km.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Näsby 122-1 Klintvägen 35.pdf

10 Planbesked för Kumla 3:320, Åkervägen 20

Dnr 2015/KSM1003 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under förutsättning att de villkor som anges i planbeskedet följs och att planarbetet följer de riktlinjer som nämns i kommunens nya översiktsplan, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Kumla 3:320 för att möjliggöra ny småskalig flerbostadsbebyggelse, parhus och/eller radhus. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017 efter att kommunens nya översiktsplan antagits.

Beskrivning av ärendet
Sökanden, Stockholm byggkoncept AB, inkom till kommunen i december 2015 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kumla 3:320 på Åkervägen 20 i Trollbäcken. Syftet är att möjliggöra ett småskaligt flerbostadshus i en länga med två våningar. Förslaget skulle innebära att cirka 15 nya lägenheter kan uppföras.

Fastigheten är belägen vid korsningen mellan Åkervägen och Orrvägen i Trollbäcken. Fastigheten är i privat ägo och 2134 kvm.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_ Planbesked_Åkervägen 20.pdf

11 Planbesked för Brevik 1:99, Sparvvägen 12

Dnr 2015/KSM0325.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten för att ändra gränsen mellan kvartersmark och vattenområde i planen, då strandlinjen mätts in felaktigt när den gällande planen gjordes. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas kunna tidigast inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Brevik 1:99 inkom till kommunen 151205 med önskemålet om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra uppförandet av ett trädäck inom ett område som enligt planen är vattenområde. Gällande plan vann laga kraft 2006 och har gällande genomförandetid. I planen mättes strandlinjen in, men felaktigt tolkades strandlinjen för långt upp och fastigheten fick därför ett större vattenområde i planen än vad fastigheten har i verkligenheten.

När fastighetsägaren ville uppföra ett trädäck, på det som denne uppfattade som land, krävdes dispens från strandskyddet då området enligt planen är vattenområde. Bygglovsenheten bedömde att det inte föreligger något särskilt skäl till att ge dispens för trädäcket. Ska det vara möjligt att uppföra trädäcket krävs därför att planen ändras så att strandskyddet upphävs genom att aktuellt område planläggs som kvartersmark och inte som vattenområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Brevik 1-99.pdf

12 Beslut om samråd för detaljplan Järnet 7

Dnr 2012/ KSM0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 i Bollmora och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande fastighetsägare till Järnet 7, Broadgate & Stendörren Fastigheter AB, inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut i april 2014 om planuppdrag bedömdes att en högre exploatering jämfört med gällande detaljplan ska studeras. Det överensstämmer även med visionerna för angränsande Norra Tyresö Centrum om en utveckling av centrum med en stadsmässig kvartersbebyggelse.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 22 september och 13 oktober 2015. Ett samrådsmöte har hållits med berörda i området. Sammanlagt har 25 samrådsyttranden inkommit. Synpunkterna och de fördjupade utredningarna har föranlett att planförslaget bearbetats inför granskning med ny bebyggelsestruktur, ny trafiklösning och ett kvalitetsprogram har upprättats. Efter samrådet övergick fastigheten till Wallenstam AB ägo varav planarbetet avstannade under en period i avvaktan på den nya ägarens inriktning.

Planförslaget för fastigheten Järnet 7 ligger intill Bollmora allé och nära Tyresö centrum. Tillsammans med utbyggnaden av norra Tyresö centrum, på andra sidan Bollmora allé, möjliggörs nu för en sammanhängande utbyggnad till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse detaljplan Järnet 7.pdf
Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
low Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
Plankarta Järnet 7 (A2).pdf
Samrådsredgörelse Järnet 7.pdf
Kvalitetsprogram för Järnet 7.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf

14 Information om projektet för norra Tyresö centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande norra Tyresö centrum.

15 Beslut om komplettering av reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxan 2017 *

Dnr 2016/KSM0635.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.

2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att godkänna en revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år. Beslutet gällde taxeringändringar för beställning av fullständiga nybyggnadskartor. På grund av fastighetsägares ökade intresse för Attefallshus föreslås nu att ytterligare revideringar för beställning av enkel nybyggnadskarta kompletterar plan- och bygglovstaxan samt att den börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att enheten går med ekonomisk förlust vid beställning grovutstakning.

Mät- och kartenhetens förslag till ändring är att endast behålla prisreduktionen för grovutstakning för huvudbyggnad samt att tillämpa tidersättning för utstakning av tillbyggnad, plank eller mur.

Mät- och kartenheten föreslår att tabellen för lägeskontroll av komplementbyggnader tas bort. Dessa uppdrag ingår då istället i tabellen för nybyggnad. Lägeskontroll för tillbyggnad prissätts olika utifrån förutsättningen att byggnaden redan är inmätt eller inte. Tidersättning tillämpas för lägeskontroll av tillbyggnader med area av 200-1000 kvm.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf
Tjänsteskrivelse plan- och bygglov, mät-och karttaxa 2017.pdf

16 Delårsbokslut per april 2016 *

Dnr 2016/SBF 0082

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Delårsbokslutetet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april 2016 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

17 Presentation av mät- och kart samt bygglovsenheten

Dnr 2016/SBF 0080

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn presenterar mät- och kartenheten och avdelningschef Martin Fahlman presenterar bygglovsenheten.

18 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport 2016-05.pdf

§69 Information om Wättinge

Dnr 2016/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Annie Söder informerar om projekt Wättinge.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20160518.pdf (232 kb)

§70 Beslut om uppdrag om hundrastgård vid Wättinge

Dnr 2015/KSM0313.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger tekniska kontoret i uppdrag att ta över arbetet med att ta fram ett förslag till utformning samt uppförande av hundrastgård och hundhinderbana i Wättingestråket i höjd med Dalhallen.

Beskrivning av ärendet
Med bakgrund i en stor efterfrågan på hundrastgårdar i kommunen fick Stadsbyggnadsförvaltningen i oktober 2014 i uppdrag av Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet att leta upp lämpligt förslag till placering av, tidplan för samt sökande av samverkansparter för att kunna förverkliga ett anläggande av en sådan.
 
I samband med programarbetet rörande utvecklingen av Wättingestråket har en lämplig plats lokaliserats i anslutning till stråket i höjd med Dalhallen. Platsen består av två ytor med olika karaktär. Den ena ytan består idag av en grusplan ovanpå ett dagvattenmagasin och den andra är en gräsyta.
 
Med anledning av att föreslagen lokalisering inte kräver något vidare planarbete föreslås därför ansvaret för projektet lämnas vidare till tekniska kontoret för genomförande och drift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om uppdrag för hundrastgård.pdf

§71 Presentation av omvärldsanalys för planprogrammet för Wättinge

Dnr 2016/SBF 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Evidens AB presenterar muntligt den omvärldsanalys som framtogs inför arbetet med området för Wättinge. Företaget är specialiserade på den nordiska bostadsmarknaden och jobbar med strategisk markanalys. Till sammanträdet inbjuds är även kommunens ledningsgrupp inbjudna att komma och lyssna på föredraget.

Beslut/Protokollsutdrag
§71_prot_20160518.pdf (232 kb)

§72 Information om Ugglevägen etapp 9

Dnr 2016/SBF 0081

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichis entreprenör Mikael Johansson från Helm Project Management AB informerar tillsammans med byggprojekteringsingenjör Markus Matthews om pågående arbete vid Ugglevägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20160518.pdf (232 kb)

§73 Svar på remiss om Haninge kommuns översiktsplan 2030

Dnr 2015/ KSM0358

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Haninge kommuns "Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050", granskningshandling, besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har bjudit in till remiss av granskningsförslag "Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050". Under våren och sommaren 2015 var planförslaget ute på samråd där Tyresö kommun har lämnat in ett remissvar. Syftet med granskningen nu är att stämma av stora revideringar och förbättringar, förankra granskningsförslaget samt inhämta eventuella kvarvarade synpunkter på planförslaget.
 
Översiktsplanen visar på Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla. I grunden omfattar granskningsförslaget hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Här beskrivs exempelvis nya bostäder, vägar och företagsområden som kan tillkomma men även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som ska värnas och utvecklas.

Bilagor
Svar på remiss gällande Haninge kommuns översiktsplanering.pdf
Remissmissiv Översiktsplan 2030 med utblick mot 2050.pdf
Sändlista.pdf

§74 Information om Haninges detaljplan vid Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/ KSM0873.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har nu antagit detaljplan för Gudö 13:1 samt 15:1 vid Gudö å och Tyresta naturreservat. Enhetschef för Tyresö kommuns översiktsplanering Carolina Fintling Rue informerar om de förändringar som gjorts i plan efter Tyresö kommuns yttrande från 2015-11-06 och samrådstiden.

Bilagor
Information om antagen detaljplan för Gudö 13-1 och 15-1.pdf
Protokollsutdrag Haninge kommun beslut om antagande.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 168.pdf
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf

§75 Beslut om granskning för ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011/ KSM0429.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun.
 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.
 
Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Vad de tyckte under dialogen finns sammanfattat i rapporten Tyckt om Tyresö 2035 - sammanfattning av tidig dialog. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor.
 
Granskningshandlingen visar ett förslag till hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Förslaget är framtaget med hjälp av flera skeden medborgardialog och olika planeringsunderlag. 
 
Utställning för granskning planeras från 1 juli till 31 oktober. Under remisstiden kommer olika aktiviteter att arrangeras (främst mitten av augusti - mitten av september) för att öka engagemanget i kommunens framtida utveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om granskning ÖP.pdf
Karta_utvecklingsstrategi_A4_MSU_utskick160509_SAMMANF.pdf
Karta_kommundelar_skala1-25000_MSU_utskick160509.pdf
korrigeringar version 160503 MSU utskick.pdf
Bilaga1_GranskningshandlingÖPTyresö_MSU_utskick160509_SAMMANFOGAD.pdf
Bilaga2_SamrådsredogörelseÖPTyresö_MSU_utskick160509.pdf
Bilaga3_HållbarhetsbedömningÖPTyresö_MSU_utskick160509_SAMMANFOGAD.pdf
PU. Översiktsplan Tyresö 2035, MSU 2015-01-14.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§76 Beslut om granskning för detaljplan vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården.
 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar i en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) fick i maj 2015 ett utökat planuppdrag att ta fram en detaljplan för bostäder vid Södergården. Samtidigt som besked om utökat planuppdrag gavs besked om att gå ut med planen på samråd. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.
 
Kommunens ambition med platsen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur med fler bostäder och verksamheter. Ambitionen är att på sikt tillskapa en mer stadsmässig karaktär kring korsningen vid Södergården med bebyggelse som ansluter med fasad till Vendelsövägen och de torgytor som föreslås i planen. Torgytorna är planerade som öppna offentliga rum/samlingsplatser för allmänheten med möjlighet för verksamheter att temporärt ta delar av torgytan i anspråk för exempelvis caféverksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningen förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltning utefter följande fyra motivationer:
 
1. Att omvandlingen av Södergården och dess omgivande bebyggelse, i likhet med andra aktuella delar av Vendelsövägen, ses som en del av hela Vendelsövägens omvandling och inordnas i framtagandet av en helhetsbild gällande hela stråket.
 
2. Att arbetet med det framtida Vendelsöstråket (Trollbäcken allé) i sin helhet utgår från visionen av en småstadsgata med bostäder och verksamheter av olika slag i ett helhetsperspektiv. För en bättre blandad boendeform bör området kompletteras med hyresrätter.
 
3. Att en utredning ska belysa möjligheten att komplettera området med ett äldreboende.
 
4. Att arbetet med de aktuella planerna för omvandlingen av Södergården innefattar en sänkning av våningshöjden till tre våningar och en minskning av gatubredden till 15-16 meter, med ett uttalat mål att totalt uppnå samma antal bostäder som i det ursprungliga förslaget.
 

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) återremissyrkande.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) förslag om att återremittera ärendet.
 
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att inför exploateringsavtalet formulera en text som syftar till att undvika lönedumpning och ge förutsättningar för att en rättvis konkurrens ska råda. Utifrån det ska byggherren så långt det är möjligt säkerställa att anställningsvillkoren på byggarbetsplatsen inte avviker från svenska kollektivavtal.
 
Ordförande yrkar att Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande ställs inför proposition i kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-31 efter att kommunens jurist har yttrat sig om sådana möjligheter.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit yrkandet.
 
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget om att Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande lämnas utan ett ställningstagande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse detaljplan för Södergården.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Planbeskrivning_granskning.pdf
DP_Bostader_vid_Sodergarden_PK_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Södergården_Samrådsredogörelse.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Kvalitetsprogram_granskning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf

§77 Planbesked för Näsby 122:1, Klintvägen 35

Dnr 2015/KSM1029.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under förutsättning att de villkor som anges i planbeskedet följs och att planarbetet följer de riktlinjer som nämns i kommunens nya översiktsplan, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsby 122:1 för att möjliggöra ny småskalig flerbostadsbebyggelse, parhus och/eller radhus. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017 efter att kommunens nya översiktsplan antagits.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fick i december 2015 in en förfrågan om att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsby 122:1 på Klintvägen 35. Syftet är att möjliggöra en tätare bebyggelse med 14 kedje- och parhus på fastigheten.
 
Förslaget som ansökan om planbesked avser innebär 12 kedjehus och ett parhus, totalt 14 nya bostäder och cirka 1800 kvm boarea. Förslaget redovisar en övergripande situationsplan där bebyggelsen placeras i norr och i söder med en gemensam angöringsväg mellan byggnaderna. Parkering redovisas längs angöringsvägen och intill respektive bostad med 2 parkeringsplatser per bostad. Avfallshantering samt en gemensam vistelseyta redovisas centralt på fastigheten.
 
Fastigheten är i privat ägo och 4453 kvm. Fastigheten är i dag bebyggd med en friliggande villa i två plan som ligger centralt placerad på tomten. Närmast Klintvägen på tomtens lägre platå är trädgården anordnad med fruktträd. Längst in på fastigheten, på den högre platån i öster, har tomten naturmarkskaraktär med berg i dagen och uppvuxna träd med bl.a. ek och tall. Några särskilt fina ekar och berghällar finns. Fastigheten angörs från Gudöbroleden via Tegvägen, Näsbyvägen och Klintvägen. Avståndet till hållplats för kollektivtrafik är ca 425 m. Till Alléplan med lokal service är avståndet ca 1,5 km.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag om positivt planbesked.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att stadsbyggnadsförvaltningen ger negativt planbesked för Näsby 122:1.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons yrkande om att stadsbyggnadsförvaltningen ger negativt planbesked för Näsby 122:1.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet valt att besluta i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Näsby 122-1 Klintvägen 35.pdf

§78 Planbesked för Kumla 3:320, Åkervägen 20

Dnr 2015/KSM1003 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under förutsättning att de villkor som anges i planbeskedet följs och att planarbetet följer de riktlinjer som nämns i kommunens nya översiktsplan, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Kumla 3:320 för att möjliggöra ny småskalig flerbostadsbebyggelse, parhus och/eller radhus. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017 efter att kommunens nya översiktsplan antagits.

Beskrivning av ärendet
Sökanden, Stockholm byggkoncept AB, inkom till kommunen i december 2015 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kumla 3:320 på Åkervägen 20 i Trollbäcken. Syftet är att möjliggöra ett småskaligt flerbostadshus i en länga med två våningar. Förslaget skulle innebära att cirka 15 nya lägenheter kan uppföras.
 
Fastigheten är belägen vid korsningen mellan Åkervägen och Orrvägen i Trollbäcken. Fastigheten är i privat ägo och 2134 kvm.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag om positivt planbesked.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att stadsbyggnadsförvaltningen ger negativt planbesked för Kumla 3:320.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons yrkande om att stadsbyggnadsförvaltningen ger negativt planbesked för Kumla 3:320.

Beslutsgång
- Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet valt att besluta i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_ Planbesked_Åkervägen 20.pdf

§79 Planbesked för Brevik 1:99, Sparvvägen 12

Dnr 2015/KSM0325.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten för att ändra gränsen mellan kvartersmark och vattenområde i planen, då strandlinjen mätts in felaktigt när den gällande planen gjordes. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas kunna tidigast inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Brevik 1:99 inkom till kommunen 151205 med önskemålet om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra uppförandet av ett trädäck inom ett område som enligt planen är vattenområde. Gällande plan vann laga kraft 2006 och har gällande genomförandetid. I planen mättes strandlinjen in, men felaktigt tolkades strandlinjen för långt upp och fastigheten fick därför ett större vattenområde i planen än vad fastigheten har i verkligenheten.
 
När fastighetsägaren ville uppföra ett trädäck, på det som denne uppfattade som land, krävdes dispens från strandskyddet då området enligt planen är vattenområde. Bygglovsenheten bedömde att det inte föreligger något särskilt skäl till att ge dispens för trädäcket. Ska det vara möjligt att uppföra trädäcket krävs därför att planen ändras så att strandskyddet upphävs genom att aktuellt område planläggs som kvartersmark och inte som vattenområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Brevik 1-99.pdf

§80 Beslut om granskning för detaljplan Järnet 7

Dnr 2012/ KSM0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 i Bollmora.
 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Dåvarande fastighetsägare till Järnet 7, Broadgate & Stendörren Fastigheter AB, inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut i april 2014 om planuppdrag bedömdes att en högre exploatering jämfört med gällande detaljplan ska studeras. Det överensstämmer även med visionerna för angränsande Norra Tyresö Centrum om en utveckling av centrum med en stadsmässig kvartersbebyggelse.
 
Förslaget har varit ute på samråd under perioden 22 september och 13 oktober 2015. Ett samrådsmöte har hållits med berörda i området. Sammanlagt har 25 samrådsyttranden inkommit. Synpunkterna och de fördjupade utredningarna har föranlett att planförslaget bearbetats inför granskning med ny bebyggelsestruktur, ny trafiklösning och ett kvalitetsprogram har upprättats. Efter samrådet övergick fastigheten till Wallenstam AB ägo varav planarbetet avstannade under en period i avvaktan på den nya ägarens inriktning.
 
Planförslaget för fastigheten Järnet 7 ligger intill Bollmora allé och nära Tyresö centrum. Tillsammans med utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum, på andra sidan Bollmora allé, möjliggörs nu för en sammanhängande utbyggnad till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) tilläggsyrkar att det fortsatta planarbetet ska bedrivas så att avsteg inte görs från regeringens riktlinjer gällande trafikbuller vid bostäder.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förvaltningens förslag.
 
Ordförande ställer därefter proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avstå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse detaljplan Järnet 7.pdf
Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
low Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
Plankarta Järnet 7 (A2).pdf
Samrådsredgörelse Järnet 7.pdf
160520_KVALITETSPROGRAM inklusive planprocess.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf
Bollmora allè utformning.pdf
PM geoteknik Kv Järnet rapport_sammanslagen.pdf
16065 Rapport A Järnet 7 Förhandskopia 160418_sammanslagen.pdf
Dagvattenutredning_Järnet7_rev20160310.pdf
Solstudie Järnet 7.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf
Huvudrapport Ekologigruppen AB Grona strategier_Wattingestraket_151210_mid.pdf
2015-086 r01 rev1 Kv Järnet - bullerutredning med bilagor.pdf

§81 Information om projektet för norra Tyresö centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Protokollsanteckning
- Ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information om projektet för norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§82_prot_20160518.pdf (232 kb)

§82 Beslut om komplettering av reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxan 2017

Dnr 2016/KSM0635.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
 
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att godkänna en revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år. Beslutet gällde taxeringändringar för beställning av fullständiga nybyggnadskartor. På grund av fastighetsägares ökade intresse för Attefallshus föreslås nu att ytterligare revideringar för beställning av enkel nybyggnadskarta kompletterar plan- och bygglovstaxan samt att den börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att enheten går med ekonomisk förlust vid beställning grovutstakning.
 
Mät- och kartenhetens förslag till ändring är att endast behålla prisreduktionen för  grovutstakning för huvudbyggnad samt att tillämpa tidersättning för utstakning av tillbyggnad, plank eller mur.
 
Mät- och kartenheten föreslår att tabellen för lägeskontroll av komplementbyggnader tas bort. Dessa uppdrag ingår då istället i tabellen för nybyggnad. Lägeskontroll för tillbyggnad prissätts olika utifrån förutsättningen att byggnaden redan är inmätt eller inte. Tidersättning tillämpas för lägeskontroll av tillbyggnader med area av 200-1000 kvm.

Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag med hänvisning till socialdemokraternas egna kommunplan för 2017.

Beslutsgång
Ordförande Fredriks Saweståhl (M) ställer Anita Mattssons (S) avslagsyrkande mot bifall och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf
Tjänsteskrivelse plan- och bygglov, mät-och karttaxa 2017.pdf

§83 Delårsbokslut per april 2016

Dnr 2016 KSM/1221.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska delårsrapporten avser utfall per 30 april 2016 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016.pdf
Delårsrapport T1 2016 MSU.pdf

§84 Presentation av mät- och kart samt bygglovsenheten

Dnr 2016/SBF 0080

Protokollsanteckning
- Ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn presenterar mät- och kartenheten och avdelningschef Martin Fahlman presenterar bygglovsenheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20160518.pdf (232 kb)

§85 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport 2016-05.pdf