Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-11-23

Sammanträde 2016-11-23

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om antagande av detaljplan för Bostäder vid Södergården *

Dnr 2012 KSM 0101.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bostäder vid Södergården.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera till kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_utan namn_antagande.pdf

2 Godkännande av exploateringavtal för Bostäder vid Södergården, BoCenter (Brf ELP 15) *

Dnr 2016 KSM 1716.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Bfr ELP 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuellt erforderliga handlingar för avtalets godkännande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården till kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommunens investeringar i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Undertecknat kvalitetsprogram.pdf
Undertecknat Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf

3 Godkännande av exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB) *

Dnr 2016 KSM 1715.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården till kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Undertecknat kvalitetsprogram.pdf
Undertecknat Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf

4 Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl. *

Dnr 2016 KSM1057.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande i kommunstyrelsen för kommunfullmäktige gällande förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl. Planen omfattar ett område som är cirka 10 000 kvm och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande enligt byggnadslagen, BL. Planförslaget var på samråd mellan den 8 och den 30 juni 2016 samt på granskning mellan den 24 oktober och 10 november 2016. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Temyntan_161114.pdf
UTKAST 20161114_Dp_Näsby4-1106_PBantagande.pdf
UTKAST 20161114_granskningsutlåtande_antagande_Temyntan.pdf
UTKAST 20161115_Kvalitetsprogramtemyntan.pdf
UTKAST_DP_Temyntan_Näsby4-1106_PKgranskning_FOKUS-A2-L_161114.pdf

5 Godkännande av exploateringsavtal gällande Näsby 4:1106 m.fl. *

Dnr 2016 KSM 1920.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal rörande Näsby 4:1106 m.fl. fastigheter i Bollmora till kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl. Enligt avtalet ska Tyresö Bostäder AB ersätta kommunen med totalt ca 8,5 miljoner kronor för marköverlåtelser inom planområdet. Tyresö Bostäder ska också erlägga ett exploateringsbidrag om totalt ca 3,7 miljoner kronor för att bekosta kommunala investeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 161111.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4_1106 mfl UTKAST.pdf
Bilaga 1 Förslag till plankarta för Näsby 4_1106 mfl UTKAST.pdf
Bilaga 2 Överlåtelseområden.pdf
Bilaga 3 UTKAST_20161115_Kvalitetsprogramtemyntan.pdf
Bilaga 4 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för Järnet 7 *

Dnr 2012 KSM 0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder inom Järnet 7.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut i kommunfullmäktige om antagande gällande detaljplaneförslag för Järnet 7. Planen möjliggör för 260 lägenheter i flerbostadshus samt mindre lokaler för centrumändamål. Planförslaget var på samråd mellan 22 september till 13 oktober 2015 samt på granskning mellan 7 juni till 15 augusti 2016. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Dagvattenbilaga_kv Järnet 7.pdf
DP-Järnet 7_PK_antagande_FOKUS-A1-L.pdf
Granskningsutlåtande_Järnet7.pdf
Planbesk_antagande_Jarnet 7.pdf
Tjänsteskrivelse antagande Järnet 7.pdf

7 Godkännande av exploateringsavtal för Järnet 7 *

Dnr 2016 KSM 1922.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet för fastigheten Järnet 7 mellan Tyresö kommun och Wallenstam Järnet 7 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam Järnet 7 AB, nedan kallad exploatören, har i samråd med Tyresö kommun genom Stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar för fastigheten Järnet 7 utmed Bollmora allé i centrala Tyresö. Bostäderna utgörs av drygt 260 lägenheter i flerbostadshus. Förslag till exploateringsavtal är upprättat med exploatören, se bilaga 1. Kostnader för genomförande av detaljplanen ska bekostas av exploatören genom exploateringsbidrag. Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag om 15 645 000 kr för utbyggnad av allmän plats.

Bilagor
Tjut_Explavtal_Jarnet7.pdf
tjänsteskrivelse_bilaga 2.pdf
PM Dagvatten kv Järnet 7.pdf
Parkeringsstrategi.pdf
KVALITETSPROGRAM_järnet7_2016-11-11 utkast.pdf
Exploateringsavtal - Järnet 2016-11-11.pdf
Bullerutredning Åkerlöf AB sammanslagen.pdf

8 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan Brevik 1:99, Sparvvägen 12

Dnr 2016 KSM 1732.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Brevik 1:99. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.

Under planarbetet konstaterades att strandlinjen sedan 1930-talet förskjutits ut i Kalvfjärden, dels på grund av en viss naturlig landhöjning men även på grund av muddring som skett bland annat för att kunna angöra stranden med båt. Detta hade lett till att landtungor bildats utanför fastighetsgränserna för Brevik 1:99 och Trinntorp 1:162-1:168 i det som var kommunens vattenområde. De flesta av fastigheterna hade inte gräns i vattnet och området var inte tillgängligt, men under planarbetet beslutades att landtungorna och intilliggande vatten skulle kunna köpas upp av bland annat fastighetsägarna till Brevik 1:99. Landtungorna planlades som kvartersmark för bostadsändamål. Strandskyddet upphävdes i samband med att gällande detaljplan antogs, vilket ansågs motiverat då allmänheten inte kunde nå strandområdet utanför fastigheten från land, samt att muddringar och anläggningar på strandremsan gav intryck av att området var i privat ägo.

Under planarbetet mättes strandlinjen in, men felaktigt tolkades strandlinjen för långt upp och fastigheten fick därför ett större vattenområde i planen än vad fastigheten i verkligheten har. När fastighetsägaren till Brevik 1:99 ville uppföra ett trädäck, på det som denne uppfattade som land, krävdes dispens från strandskyddet då området enligt gällande plan är vattenområde. Bygglovsenheten bedömer att det inte föreligger något särskilt skäl till att ge dispens för trädäcket. För att det ska vara möjligt att uppföra trädäcket krävs därför att planen ändras så att strandskyddet upphävs genom att aktuellt område planläggs som kvartersmark istället för vattenområde.

Bilagor
StartPM_Brevik 1-99.pdf
StartPM_Brevik 1-99, färg.pdf

9 Beslut om samråd för detaljplan Granitvägen

Dnr 2016 KSM 0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för detaljplan för Granitvägen.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag att upprätta detaljplan för Granitvägen i Bollmora. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 400 nya bostäder, kyrkolokal, café och second hand-butik samt mindre verksamheter.

Bebyggelsen föreslås få fyra olika karaktärer beroende på placeringen inom planområdet och uppföras av tre olika exoploatörer. Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas med trädplanteringar och kantstensparkering. Mot Bollmoravägen ges möjlighet att bredda befintlig gång- och cykelväg för att ansluta till det regionala cykelnätet. En allmänt tillgänglig trappa föreslås ge en koppling mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Fastighetsförrättningar kommer att behövas för att genomföra planen. Kommunen kommer att få intäkter i form av exploateringsbidrag och vid försäljning av mark. Genomförandet innebär att en befintlig kyrkobyggnad och en mindre servicebutik rivs för att möjliggöra ny bebyggelse enligt förslaget.

Bilagor
DP_Granitvägen_PBsamråd_2016-11-14.pdf
DP_Granitvägen_PKsamråd_2016-10-15.pdf
Illustrationsplan_Granitvägen_samråd_A2_1_1000.pdf
Riskanalys Granitvägen inkl bilagor, Brandskyddslaget 2016-04-26.pdf
Dagvattenutredning WSP 2016-11-01.pdf
Bullerutredning Åkerlöf Hallin, 16234 Rapport A Granitvägen 161103.pdf
20160602-TrafikanalysPM_Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse, Granitvägen.pdf

10 Beslut om granskning av detaljplan för bostäder vid Töresjövägen.

Dnr 2015 KSM 0709.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för Kumla 3:213 m.fl. godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom en skala med som mest tre våningar och genom att volymer saxas och bryts upp i enlighet med exemplet i plankartan. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskr_granskning Töresjöv.pdf
Planbeskr_granskning Töresjöv.pdf
DP_Töresjöv_samrådsredgörelse.pdf

11 Godkännande av förlängning gällande markanvisning avseende delar av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bollmora 2:1

Dnr 2015 KSM 0669.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Tillägg till markanvisningsavtalet mellan Tyresö kommun och Riksbyggen ekonomisk förening godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och chefen för Stadsbyggnad får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder.

Riksbyggen inkom i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Positivt planbesked för bostäder gavs i maj 2015.

Den 24/9 2015 godkände MSU ett markanvisningsavtal avseende nedan markerade delar av Bollmora 1:94 och 2:1. I avtalet har dock felaktigt datum angetts för MSU-beslutet vilket innebär att osäkerhet gällande avtalets giltighet uppstått. För att säkerställa att markanvisningsavtalet gäller och samtidigt ge tillräckligt med tid för att komma längre i planarbetet och teckna ett marköverlåtelseavtal föreslår förvaltningen nu att en förlängning av avtalet medges för ytterligare två år. Denna förlängning regleras i bilagt tilläggsavtal.

Bilagor
Tjut_markanvisningsavtaltillägg.pdf
Markanvisningsavtal_NTC_Etapp3.pdf
Tillagg_till_Markanvisningsavtal_NTC_Etapp3.pdf
Bilaga 1 markanvisningsavtal, markområde.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram_NTC.pdf
Bilaga 3 markanvisningsavtal, kvartersindelning.pdf
Bilaga 4 Riktlinjer_markanvisning.pdf

12 Information om entrepenaden Ugglevägen etapp 9

Dnr 2016/SBF 0137

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichi informerar om den pågående entreprenaden Ugglevägen etapp 9.

13 Information om Översiktsplan 2035

Dnr 2016/SBF 0130

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Sheperdson informerar om Översiktsplanen 2035.

14 Information om Basilikagränd

Dnr 2016/SBF 0138

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om Basilikagränd.

15 Information om Apelvägen

Dnr 2016/SBF 0140

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin chef för planavdelningen informerar om det pågående arbetet med förslag till detaljplan för Apelvägen.

16 Information om överdäckning av Gudöbroleden

Dnr 2016/SBF 0142

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Linné avdelningschef för mark och exploateringsenheten informerar om kostnadsuppskattning för överdäckning av Gudöbroleden.

Bilagor
Överdäckning av Gudöbroleden - kostnadsuppskattning.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SBF 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut 20161007-20161031.pdf

18 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, oktober-november 2016.pdf

19 Information och meddelanden

Dnr 2016/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens meddelande bifogas.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden november 2016.docx
SGI_inbjudan_dialogmöte_Malmö_161128.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS2016.38.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS2016.39.pdf

20 Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram

2016 KSM 1887.010

Miljö och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra det framtagna gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.

Beskrivning av ärendet:
Tyresö kommun genomförde under 2014 en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor. Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken och den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk. Med anledning av att detta så togs det i slutet på 2015 fram ett gestaltningsprogram för den delen av Fornuddsparken som ligger söder om den planerade skolbyggnaden. Gestaltningsprogrammet syftar till en utveckling av parken så att dess ekologiska-, estetiska- och rekreationsvärden snarare höjs än sänks vid en kommande byggnation i parkens norra del.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser stora värden för Tyresös medborgare i att genomföra gestaltningsförslaget och har därför tagit fram en tidplan samt kostnadskalkyl för genomförandet av det framtagna gestaltningsprogrammet. Ett utvecklande av parken skulle följa de mål för Trollbäcken som tagits fram i den nya översiktsplanen.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse_Fornuddsparken.pdf
Fornuddsparken_Gestaltningsprogram_lågupplöst_151207.pdf

§129 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården - ärendet utgår

§130 Godkännande av exploateringavtal för bostäder vid Södergården, BoCenter (Brf ELP 15) - ärendet utgår

§131 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB) - ärendet utgår

§132 Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Dnr 2016 KSM1057.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets särskilda yttrande §119 miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2016-10-19.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande i kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige gällande förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl. Planen omfattar ett område som är cirka 10 000 kvm och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande enligt byggnadslagen, BL. Planförslaget var på samråd mellan den 8 och den 30 juni 2016 samt på granskning mellan den 24 oktober och 10 november 2016. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Temyntan_161114.pdf
20161125_Dp_Näsby4-1106_PBantagande.pdf
20161122_DP_Temyntan_Näsby4-1106_PKantagande_FOKUS-A2-L.pdf
20161125_granskningsutlåtande_antagande_Temyntan.pdf
20160831_Trafikutredning Iterio.pdf
20160930_Projekteringsunderlag Geoteknik Tyrens.pdf
20161005_Dagvattenutredning Tengbom.pdf
20161122rev01Trafikbullerutredning kv. Temyntan_161122.pdf
20161125_Kvalitetsprogramtemyntan.pdf

§133 Godkännande av exploateringsavtal gällande Näsby 4:1106 m.fl.

Dnr 2016 KSM 1920.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avtalet kompletteras med att Tyresö bostäder ska erbjuda praktikplatser till Tyresö gymnasium.
2. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns med föreslagna förändringar.
3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal rörande Näsby 4:1106 m.fl. fastigheter i Bollmora till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.  Enligt avtalet ska Tyresö Bostäder AB ersätta kommunen med totalt ca 8,5 miljoner kronor för marköverlåtelser inom planområdet. Tyresö Bostäder ska också erlägga ett exploateringsbidrag om totalt ca 3,7 miljoner kronor för att bekosta kommunala investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att avtalet kompletteras med att Tyresö bostäder ska erbjuda praktikplatser till Tyresö gymnasium.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) ändringsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla yrkandet.

Ordförande ställer proposition på huvudförslaget i enlighet med bifallna förändringar och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 161111.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4_1106.pdf
Bilaga 1, karta.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3 kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 lokala riktlinjer.pdf

§134 Beslut om antagande av detaljplan för Järnet 7

Dnr 2012 KSM 0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder inom Järnet 7.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets särskilda yttrande §80 miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2016-05-18.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige gällande förslag till detaljplan för Järnet 7. Planen möjliggör för 270 lägenheter i flerbostadshus samt mindre lokaler för centrumändamål. Planförslaget var på samråd mellan 22 september till 13 oktober 2015 samt på granskning mellan 7 juni till 15 augusti 2016. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar det fortsatta arbetet ska bedrivas så att avsteg inte görs från regeringens riktlinjer om buller vid bostadsbyggande.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har valt att bifalla förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande Järnet 7.pdf
Dagvattenbilaga_kv Järnet 7.pdf
Granskningsutlåtande_Järnet7_JUSTERAD.pdf
PK_Järnet 7_antagande_A1_JUSTERAD.pdf
Planbesk_antagande_Jarnet 7_JUSTERAD.pdf

§135 Godkännande av exploateringsavtal för Järnet 7

Dnr 2016 KSM 1922.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet för fastigheten Järnet 7 mellan Tyresö kommun och Wallenstam Järnet 7 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam Järnet 7 AB, nedan kallad exploatören, har i samråd med Tyresö kommun genom Stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige gällande bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar för fastigheten Järnet 7 utmed Bollmora allé i centrala Tyresö. Bostäderna utgörs av drygt 260 lägenheter i flerbostadshus. Förslag till exploateringsavtal är upprättat med exploatören, se bilaga 1, exploateringsavtal. Kostnader för genomförande av detaljplanen ska bekostas av exploatören genom exploateringsbidrag. Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag om 15 645 000 kr för utbyggnad av allmän plats.

Bilagor
Tjut_Explavtal_Jarnet7.pdf
tjänsteskrivelse_bilaga 2.pdf
PM Dagvatten kv Järnet 7.pdf
Parkeringsstrategi.pdf
Exploateringsavtal - Järnet 2016-11-11.pdf
Bullerutredning Åkerlöf AB sammanslagen.pdf
järnet7_kvalitetsprogram_SLUTGILTIG_20161123 (3).pdf

§136 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan Brevik 1:99, Sparvvägen 12

Dnr 2016 KSM 1732.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Brevik 1:99. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.

Under planarbetet konstaterades att strandlinjen sedan 1930-talet förskjutits ut i Kalvfjärden, dels på grund av en viss naturlig landhöjning men även på grund av muddring som skett bland annat för att kunna angöra stranden med båt. Detta hade lett till att landtungor bildats utanför fastighetsgränserna för Brevik 1:99 och Trinntorp 1:162-1:168 i det som var kommunens vattenområde. De flesta av fastigheterna hade inte gräns i vattnet och området var inte tillgängligt, men under planarbetet beslutades att landtungorna och intilliggande vatten skulle kunna köpas upp av bland annat fastighetsägarna till Brevik 1:99. Landtungorna planlades som kvartersmark för bostadsändamål. Strandskyddet upphävdes i samband med att gällande detaljplan antogs, vilket ansågs motiverat då allmänheten inte kunde nå strandområdet utanför fastigheten från land, samt att muddringar och anläggningar på strandremsan gav intryck av att området var i privat ägo.

Under planarbetet mättes strandlinjen in, men felaktigt tolkades strandlinjen för långt upp och fastigheten fick därför ett större vattenområde i planen än vad fastigheten i verkligheten har. När fastighetsägaren till Brevik 1:99 ville uppföra ett trädäck, på det som denne uppfattade som land, krävdes dispens från strandskyddet då området enligt gällande plan är vattenområde. Bygglovsenheten bedömer att det inte föreligger något särskilt skäl till att ge dispens för trädäcket. För att det ska vara möjligt att uppföra trädäcket krävs därför att planen ändras så att strandskyddet upphävs genom att aktuellt område planläggs som kvartersmark istället för vattenområde.

Bilagor
StartPM_Brevik 1-99.pdf
StartPM_Brevik 1-99, färg.pdf

§137 Beslut om samråd för detaljplan Granitvägen

Dnr 2016 KSM 0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för detaljplan för Granitvägen.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag att upprätta detaljplan för Granitvägen i Bollmora. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 400 nya bostäder, kyrkolokal, café och second hand-butik samt mindre verksamheter.
Bebyggelsen föreslås få fyra olika karaktärer beroende på placeringen inom planområdet och uppföras av tre olika exoploatörer. Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas med trädplanteringar och kantstensparkering. Mot Bollmoravägen ges möjlighet att bredda befintlig gång- och cykelväg för att ansluta till det regionala cykelnätet. En allmänt tillgänglig trappa föreslås ge en koppling mellan Granitvägen och Bollmoravägen.
Fastighetsförrättningar kommer att behövas för att genomföra planen. Kommunen kommer att få intäkter i form av exploateringsbidrag och vid försäljning av mark. Genomförandet innebär att en befintlig kyrkobyggnad och en mindre servicebutik rivs för att möjliggöra ny bebyggelse enligt förslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar det fortsatta arbetet ska bedrivas så att avsteg inte görs från regeringens riktlinjer om buller vid bostadsbyggande.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har valt att bifalla förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granitvägen.pdf
DP_Granitvägen_PBsamråd_2016-11-14.pdf
DP_Granitvägen_PKsamråd_2016-10-15.pdf
Illustrationsplan_Granitvägen_samråd_A2_1_1000.pdf
Riskanalys Granitvägen inkl bilagor, Brandskyddslaget 2016-04-26.pdf
Dagvattenutredning WSP 2016-11-01.pdf
Bullerutredning Åkerlöf Hallin, 16234 Rapport A Granitvägen 161103.pdf
20160602-TrafikanalysPM_Granitvägen.pdf
PM Geoteknik Sveab_Bollmora.pdf

§138 Beslut om granskning av detaljplan för bostäder vid Töresjövägen.

Dnr 2015 KSM 0709.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för Kumla 3:213 m.fl. godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:213 och 3:973 samt att skicka förslaget på samråd. Arbetet har därefter justerats till att omfatta fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214. Planarbetet sker med standardförfarande enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom en skala med som mest tre våningar och genom att volymer saxas och bryts upp i enlighet med exemplet i plankartan. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskr_granskning Töresjöv.pdf
Planbeskr_granskning Töresjöv.pdf
DP_Töresjöv_samrådsredgörelse.pdf

§139 Godkännande av förlängning gällande markanvisning avseende delar av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bollmora 2:1

Dnr 2015 KSM 0669.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Tillägg till markanvisningsavtalet mellan Tyresö kommun och Riksbyggen ekonomisk förening godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder.
Riksbyggen inkom i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Positivt planbesked för bostäder gavs i maj 2015. 

Den 24/9 2015 godkände MSU ett markanvisningsavtal avseende nedan markerade delar av Bollmora 1:94 och 2:1. I avtalet har dock felaktigt datum angetts för MSU-beslutet vilket innebär att osäkerhet gällande avtalets giltighet uppstått. För att säkerställa att markanvisningsavtalet gäller och samtidigt ge tillräckligt med tid för att komma längre i planarbetet och teckna ett  marköverlåtelseavtal föreslår förvaltningen nu att en förlängning av avtalet medges för ytterligare två år. Denna förlängning regleras i bilagt tilläggsavtal.

Bilagor
Tjut_markanvisningsavtaltillägg.pdf
Markanvisningsavtal_NTC_Etapp3.pdf
Tillagg_till_Markanvisningsavtal_NTC_Etapp3.pdf
Bilaga 1 markanvisningsavtal, markområde.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram_NTC.pdf
Bilaga 3 markanvisningsavtal, kvartersindelning.pdf
Bilaga 4 Riktlinjer_markanvisning.pdf

§140 Information om entrepenaden Ugglevägen etapp 9

Dnr 2016/SBF 0137

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichi och exploateringsingenjör Åsa Ström informerar om den pågående entrepenaden Ugglevägen etapp 9.

Beslut/Protokollsutdrag
§140_prot_20161123.pdf (167 kb)

§141 Information om Översiktsplan 2035

Dnr 2016/SBF 0130

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Sheperdson informerar om Översiktsplanen 2035.

Beslut/Protokollsutdrag
§141_prot_20161123.pdf (167 kb)

§142 Information om Basilikagränd

Dnr 2016/SBF 0138

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Malaise informerar om Basilikagränd.

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20161123.pdf (167 kb)

§143 Information om Apelvägen

Dnr 2016/SBF 0140

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för planavdelningen Heléne Hjerdin och planarkitekt Axel Lindqvist informerar om det pågående arbetet med förslag till detaljplan för Apelvägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§143_prot_20161123.pdf (167 kb)

§144 Information om överdäckning av Gudöbroleden

Dnr 2016/SBF 0142

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Åsa Ström och planarkitekt Christina Bolinder informerar om kostnadsuppskattning för överdäckning av Gudöbroleden.

Bilagor
Överdäckning av Gudöbroleden - kostnadsuppskattning.pdf

§145 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SBF 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut 20161007-20161031.pdf

§146 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, oktober-november 2016.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§146_prot_20161123.pdf (167 kb)

§147 Information och meddelanden

Dnr 2016/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens meddelande bifogas.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden november 2016.docx
SGI_inbjudan_dialogmöte_Malmö_161128.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS2016.38.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS2016.39.pdf

§148 Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram

Dnr 2016 KSM1887.010

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra det framtagna gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende om uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Tyresö kommun genomförde under 2014 en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor. Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken och den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk. Med anledning av att detta så togs det i slutet på 2015 fram ett gestaltningsprogram för den delen av Fornuddsparken som ligger söder om den planerade skolbyggnaden. Gestaltningsprogrammet syftar till en utveckling av parken så att dess ekologiska-, estetiska- och rekreationsvärden snarare höjs än sänks vid en kommande byggnation i parkens norra del.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser stora värden för Tyresös medborgare i att genomföra gestaltningsförslaget och har därför tagit fram en tidplan samt kostnadskalkyl för genomförandet av det framtagna gestaltningsprogrammet. Ett utvecklande av parken skulle följa de mål för Trollbäcken som tagits fram i den nya översiktsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Fornuddsparken_Gestaltningsprogram_lågupplöst_151207.pdf