Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2021-06-16

Sammanträde 2021-06-16

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om Förstudie Erstavik 6:14

Diarienummer KSM2021-465.280

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att området Erstavik 6:14 utvecklas till ett företagsområde med utrymme fördrivmedelsstationer. Området ska även planeras för att möjliggöra en ny brandstation. Detaljplanering av området förväntas kunna starta när kommungränsjustering mot Nacka är klar och planuppdraget kan ges i separat beslut. De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att bygga en ny brandstation behöver studeras vidare i en förstudie innan en eventuell omlokalisering kan beslutas. Detta kan med fördel göras parallellt med detaljplanearbetet.

För funktionerna multiidrottshall, bussdepå, volymhandel och återvinningscentral, som utretts inom förstudien, rekommenderas andra mer lämpliga lokaliseringar än en lokalisering i Erstavik 6:14.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie Erstavik 6_14.pdf
Bilaga 1. Förstudie Erstavik 6.14.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie erstavik 6_14 signerad.pdf

2 Beslut om granskning för detaljplan för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2018-791-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Wättingebacken etapp 2 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77 dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola med sex avdelningar samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt - 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Utifrån inkomna samrådsyttranden och resultat från uppdaterade utredningar har planhandlingarna justerats och bearbetats.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning Wättingebacken 2.pdf
Samrådsredogörelse_Wättingebacken etapp 2.pdf
Planbeskrivning för Wättingebacken etapp 2_granskning.pdf
Plankarta för Wättingebacken etapp 2_granskning.pdf
Sammanställning prövning barnens bästa_Wättingebacken.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning Wättingebacken 2 signerad.pdf

3 Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan för Granitvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 kommunstyrelseförvaltningen ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om 54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var ute på samråd under perioden 31 mars - 21 april 2021.

Tio yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Granitvägen.pdf
Detaljplan Granitvägen Samrådsredogörelse.pdf
Detaljplan Granitvägen Plankarta granskning.pdf
Detaljplan Granitvägen Planbeskrivning granskning.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om granskning för ändring av detaljplan granitvägen signerad.pdf

4 Planbesked för Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-301

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastighet Bredablick 6.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ny detaljplan för ytterligare en bostadsfastighet på Bredablick 6 förutsatt att de villkor som anges i tjänsteskrivelsen hanteras.

Ägaren till fastighet Bredablick 6 på Torparevägen 23 i Skälsätra inkom till kommunen i mars 2021 med en förfrågan om möjlighet att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Kommunen efterfrågade komplettering av underlaget, vilket sökande inkom med under maj 2021.

Kostnad för planbeskedet utgår från kategori 1, vilket motsvarar en kostnad på 13 858 kr, enligt kommunen plantaxa för år 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked för Bredablick 6.pdf
Tjänsteskrivelse Planbesked för Bredablick 6 signerad.pdf

5 Planbesked för Vidablick 4

Diarienummer KSM 2020 503

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för fastigheten Vidablick 4.

Beskrivning av ärendet
Pr Bostad AB ansökte i mars 2020 om planbesked för fastigheten Vidablick 4. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att kunna stycka av befintlig fastighet i två så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas. Det inkomna förslaget är i linje med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning och föreslår ett positivt planbesked.
Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna antas under kvartal Q3 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Vidablick 4.pdf
Tjänsteskrivelse planbesked Vidablick 4 signerad.pdf

6 Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen

Diarienummer 2021/SBF 0066 84

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Förprojekteringen på delar av Bollmoravägen/Njupkärrsvägen har pågått sedan årsskiftet 2020/2021 och förväntas bli slutlevererad i augusti 2021.
För att effektivt genomföra projektet föreslås att en systemhandlingsprojektering tas fram för hela sträckan, detta i syfte att säkra genomförande, minimera områdespåverkan samt identifiera kritiska delar och beroende mellan de olika projekten inom Bollmora.

Projektet har för avsikt att starta projekteringen från korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen och succesivt projektera sig ut i alla riktningar.
Projektet återkommer löpande till utskotten för beslut om upphandling och genomförande av deletapper, där första deletappen beräknas gå i produktion andra halvåret 2022.

Projekteringen av systemhandling för hela sträckan bedöms kunna genomföras inom beslutad investeringsram för Bollmoravägen Etapp 1. Om utökad budgetram krävs efter anbudssvar från teknikkonsulter får budget kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut upp till 7 mnkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse Systemhandlingsprojektering Projekt Bollmoravägen Njupkärrsvägen signerad.pdf

7 Beslut om planuppdrag för Bollmoravägen

Diarienummer KSM-2021-634-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bollmoravägen.

Beskrivning av ärendet
En förprojektering av Bollmoravägen har pågått sedan hösten 2020. Syftet är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet och att omgestalta Bollmoravägen från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen. Nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling. Stadsbyggnadsutskottet förväntas den 16 juni 2021 ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en systemhandling för Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Systemhandlingen avgränsas geografiskt längs Bollmoravägen från cirkulationsplatsen vid Lidl till korsningen Siklöjevägen/Simvägen samt för Njupkärrsvägen från cirkulationsplatsen vid Willys till cirkulationsplatsen vid Studiovägen.

Om korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen ska genomföras enligt förstudien kommer en ny detaljplan att krävas. På ett antal platser och sträckor utmed Njupkärrsvägen och Bollmoravägen krävs intrång i angränsande fastigheter för att inrymma vägrummets alla funktioner, bland annat cykel- och bussfält.
Där den planerade vägen kommer att göra intrång är ytan till övervägande del planlagd som kvartersmark. Planarbete kommer att få ta hänsyn till nuvarande användning och markinlösen.

I Utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen, daterat 2018-06-07, finns ett antal frågeställningar att gå vidare med i fortsatt arbete. Dessa frågeställningar tas med i ett planarbete för Bollmoravägen.
Planen görs med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planuppdrag Bollmoravägen.pdf
Bilaga1 Planområdesgräns Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse planuppdrag Bollmoravägen signerad.pdf

8 Beslut om planuppdrag och samråd för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Diarienummer KSM-2021-619-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
3. Genomförandet av upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med att upphäva tomtindelningen är att kunna fastighetsreglera i linje med planförslaget för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.

Ett upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplan 162 fortsatt reglerar byggrätten. Byggrätten påverkas inte av fastighetsstorlek eller fastighetsindelning. Upphävande av tomtindelningen har heller ingen påverkan på hur husen kan placeras.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan ställas ut för samråd.
Förslaget till beslut föreslås finansieras av Planenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan_210424.pdf
Tjänsteskrivelse för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen signerad.pdf

9 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen (2005:356) bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Förvaltningen fick den 12 december 2017 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Fasanvägen etapp 13. Planen tas fram med utökat planförfarande
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd (handlingar under utarbetande).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning.pdf
Behovsbedömning.pdf
Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Plankarta Fasanvägen e13_A0-L_1.1000_del 1.pdf
Plankarta Fasanvägen e13_A0-L_1.1000_del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13 signerad.pdf

10 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 50 300 522 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 354 204 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering (handlingar under utarbetande).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 samråd.pdf
Gatukostnadsutredning samrådshandling Fasanvägen etapp 13.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 samråd signerad.pdf

11 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka

Diarienummer KSM 2021-566

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

§39 Beslut om Förstudie Erstavik 6:14

Diarienummer KSM2021-465.280

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att området Erstavik 6:14 utvecklas till ett företagsområde med utrymme fördrivmedelsstationer. Området ska även planeras för att möjliggöra en ny brandstation. Detaljplanering av området förväntas kunna starta när kommungränsjustering mot Nacka är klar och planuppdraget kan ges i separat beslut. De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att bygga en ny brandstation behöver studeras vidare i en förstudie innan en eventuell omlokalisering kan beslutas. Detta kan med fördel göras parallellt med detaljplanearbetet.

För funktionerna multiidrottshall, bussdepå, volymhandel och återvinningscentral, som utretts inom förstudien, rekommenderas andra mer lämpliga lokaliseringar än en lokalisering i Erstavik 6:14.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie Erstavik 6_14.pdf
Bilaga 1. Förstudie Erstavik 6.14.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie erstavik 6_14 signerad.pdf

§40 Beslut om granskning för detaljplan för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2018-791-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Wättingebacken etapp 2 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77 dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola med sex avdelningar samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt - 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Utifrån inkomna samrådsyttranden och resultat från uppdaterade utredningar har planhandlingarna justerats och bearbetats.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Wättingebacken etapp 2 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning Wättingebacken 2.pdf
Samrådsredogörelse_Wättingebacken etapp 2.pdf
Planbeskrivning för Wättingebacken etapp 2_granskning.pdf
Plankarta för Wättingebacken etapp 2_granskning.pdf
Sammanställning prövning barnens bästa_Wättingebacken.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning Wättingebacken 2 signerad.pdf

§41 Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan för Granitvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 kommunstyrelseförvaltningen ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd + 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om +54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var ute på samråd under perioden 31 mars - 21 april 2021.

Tio yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan för Granitvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Granitvägen.pdf
Detaljplan Granitvägen Samrådsredogörelse.pdf
Detaljplan Granitvägen Plankarta granskning.pdf
Detaljplan Granitvägen Planbeskrivning granskning.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om granskning för ändring av detaljplan granitvägen signerad.pdf

§42 Planbesked för Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-301

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastighet Bredablick 6.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ny detaljplan för ytterligare en bostadsfastighet på Bredablick 6 förutsatt att de villkor som anges i tjänsteskrivelsen hanteras.

Ägaren till fastighet Bredablick 6 på Torparevägen 23 i Skälsätra inkom till kommunen i mars 2021 med en förfrågan om möjlighet att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Kommunen efterfrågade komplettering av underlaget, vilket sökande inkom med under maj 2021.

Kostnad för planbeskedet utgår från kategori 1, vilket motsvarar en kostnad på 13 858 kr, enligt kommunen plantaxa för år 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastighet Bredablick 6.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked för Bredablick 6.pdf
Tjänsteskrivelse Planbesked för Bredablick 6 signerad.pdf

§43 Planbesked för Vidablick 4

Diarienummer KSM 2020 503

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för fastigheten Vidablick 4.

Beskrivning av ärendet
Pr Bostad AB ansökte i mars 2020 om planbesked för fastigheten Vidablick 4. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att kunna stycka av befintlig fastighet i två så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas. Det inkomna förslaget är i linje med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning och föreslår ett positivt planbesked.

Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna antas under kvartal Q3 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att positivt planbesked ges för fastigheten Vidablick 4.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Vidablick 4.pdf
Tjänsteskrivelse planbesked Vidablick 4 signerad.pdf

§44 Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen

Diarienummer 2021/SBF 0066 84

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förprojekteringen på delar av Bollmoravägen/Njupkärrsvägen har pågått sedan årsskiftet 2020/2021 och förväntas bli slutlevererad i augusti 2021.
För att effektivt genomföra projektet föreslås att en systemhandlingsprojektering tas fram för hela sträckan, detta i syfte att säkra genomförande, minimera områdespåverkan samt identifiera kritiska delar och beroende mellan de olika projekten inom Bollmora.

Projektet har för avsikt att starta projekteringen från korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen och succesivt projektera sig ut i alla riktningar.
Projektet återkommer löpande till utskotten för beslut om upphandling och genomförande av deletapper, där första deletappen beräknas gå i produktion andra halvåret 2022.

Projekteringen av systemhandling för hela sträckan bedöms kunna genomföras inom beslutad investeringsram för Bollmoravägen Etapp 1. Om utökad budgetram krävs efter anbudssvar från teknikkonsulter får budget kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut upp till 7 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse Systemhandlingsprojektering Projekt Bollmoravägen Njupkärrsvägen signerad.pdf

§45 Beslut om planuppdrag för Bollmoravägen

Diarienummer KSM-2021-634-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bollmoravägen.

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
En förprojektering av Bollmoravägen har pågått sedan hösten 2020. Syftet är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet och att omgestalta Bollmoravägen från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen. Nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling. Stadsbyggnadsutskottet förväntas den 16 juni 2021 ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en systemhandling för Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Systemhandlingen avgränsas geografiskt längs Bollmoravägen från cirkulationsplatsen vid Lidl till korsningen Siklöjevägen/Simvägen samt för Njupkärrsvägen från cirkulationsplatsen vid Willys till cirkulationsplatsen vid Studiovägen.

Om korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen ska genomföras enligt förstudien kommer en ny detaljplan att krävas. På ett antal platser och sträckor utmed Njupkärrsvägen och Bollmoravägen krävs intrång i angränsande fastigheter för att inrymma vägrummets alla funktioner, bland annat cykel- och bussfält.
Där den planerade vägen kommer att göra intrång är ytan till övervägande del planlagd som kvartersmark. Planarbete kommer att få ta hänsyn till nuvarande användning och markinlösen.

I Utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen, daterat 2018-06-07, finns ett antal frågeställningar att gå vidare med i fortsatt arbete. Dessa frågeställningar tas med i ett planarbete för Bollmoravägen.
Planen görs med standardförfarande.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bollmoravägen.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planuppdrag Bollmoravägen.pdf
Bilaga1 Planområdesgräns Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse planuppdrag Bollmoravägen signerad.pdf

§46 Beslut om planuppdrag och samråd för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Diarienummer KSM-2021-619-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
3. Genomförandet av upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med att upphäva tomtindelningen är att kunna fastighetsreglera i linje med planförslaget för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.

Ett upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplan 162 fortsatt reglerar byggrätten. Byggrätten påverkas inte av fastighetsstorlek eller fastighetsindelning. Upphävande av tomtindelningen har heller ingen påverkan på hur husen kan placeras.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan ställas ut för samråd.
Förslaget till beslut föreslås finansieras av Planenheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
3. Genomförandet av upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan_210424.pdf
Tjänsteskrivelse för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen signerad.pdf

§47 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka

Diarienummer KSM 2021-566

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

§48 Beslut om samråd för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen (2005:356) bilaga 2 och 4.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig emot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Förvaltningen fick den 12 december 2017 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Fasanvägen etapp 13. Planen tas fram med utökat planförfarande
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen (2005:356) bilaga 2 och 4.
Vidare föreslår ordföranden att stadbyggnadsutskottet beslutar att avslå Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.

Martin Nilsson (S) biträder Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Matssons (S) tilläggsyrkande.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Matssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
Därefter ställer ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning.pdf
Behovsbedömning.pdf
Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Plankarta Fasanvägen e13_A0-L_1.1000_del 1.pdf
Plankarta Fasanvägen e13_A0-L_1.1000_del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13 signerad.pdf

§49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig emot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 50 300 522 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 354 204 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
Därefter ställer ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 samråd.pdf
Gatukostnadsutredning samråddshandling uppdaterad 210611.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 samråd signerad.pdf