Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-01-16

Sammanträde 2013-01-16

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogbo 3

4 Tillfällig drift av biografverksamhet vid Gustavsbergsteatern - undantag från hyrestaxa

8 Fosfor- och kväveneutral kommun

P. 2 formuleras:
Rapporten remitteras till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsplaneringsnämnden för framtagande av en för nämnderna gemensam åtgärdsplan. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2013.

9 Ang VHABs hemställan om medgivande till förvärv av fastigheten Stavsnäs 1:182

10 Ang VHABs hemställan om medgivande till förvärv av Villa Zenit AB som äger fastigheten Stavsnäs 1:563

12 Förslag till yttrande om revisorernas granskning av effektiv lokalhantering

13 Fastställande av pensionsrätt för förtroendevalda med årsarvode på minst 40 %

16 Förvärv av byggnader vid Värmdövallen