Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-06-04

Sammanträde 2014-06-04

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Godkännande av dagordning

2 Justeringens tid och plats

3 Redovisning och återkoppling av BUP1 för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden för utbildning

5 Bestämmelser om ersättningar mm till förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun mandatperioden 2015-2019, regler för kommunalt partistöd och ersättning för borgerlig vigsel

KF Koalitionens förslag till revidering av bestämmelser om ersättning mm till förtroendevalda: § 10 "Förtroendevald har rätt till sammanträdesersättning med undantag av vad som följer av § 6. Sammanträdesersättning utgår med 1000 kronor för första timmen, vari även ingår ersättning för inläsning av ärenden till sammanträdet. Därefter utgår ersättning med 120 kr per påbörjad timme, varav minst 30 minuter tagits i anspråk" § 8 De två första styckena i § 8 under rutan, ersätts av: "Antal arvoderade tjänster skall uppgå till ca 11 årsarvoden (maximalt 12 årsarvoden) varav ca 4 tjänster som kommunalråd. Arvode skall fördelas mellan majoritet och opposition i relation 2-1-1 dvs att majoriteten har ordförande och förste vice ordförande rollerna och oppositionen andre vice ordförande och Ordförandearvodet är dubbelt mot de vice ordförandena. " §18 Av kommunfullmäktige utsedd begravningsförrättare erhåller ett arvode om totalt 1000 kronor per förrättning efter avräkning av länsstyrelsen arvode vid begravning av invånare som är folkbokförd i Värmdö kommun. Av kommunfullmäktige utsedd vigselförrättare erhåller ett arvode om totalt 1000 kronor efter avräkning av länsstyrelsens arvode per vigselförrättning. Koalitionens förslag till revidering av regler för kommunalt partistöd i Värmdö kommun: § 4 , "Regler för kommunalt partistöd i Värmdö kommun" - En mottagare av partistöd ska årligen, senast den sista april efter verksamhetsåret lämna en skriftlig redovisning....."

6 Angående nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF)

11 Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar - tilläggsuppdrag från KS i mars.

25 Svar på motion (C) om giftfri kommun

26 Svar på motion (C) om Nya Slussen

28 Uppdrag angående utvärdering/översyn av gällande skolorganisation.

§106 Bestämmelser om ersättningar mm till förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun mandatperioden 2015-2019, regler för kommunalt partistöd och ersättning för borglig vigsel

§107 Reviderad taxa för slangdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar

§108 Avslutning av detaljplaneläggning för PFO Varvsvägen/Stadingsbacke

§109 Angående nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB

§110 Nytt avtal om samverkan avseende överförmyndarnämnd

§111 VärmdöBostäder ABs hemställan om borgen för bostadsfastigheter och förskola vid Charlottendal

§112 Fortsatt försök med allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

§113 Belysningsprogram för Värmdö kommun

§114 Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar ­ tilläggsuppdrag från KS

§115 Start-PM för Kolvik, delområde K3

§116 Antagande av avfallsplan

§117 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

§118 Exploateringsavtal avseende Östra Mörtnäs, del av fastigheten Mörtnäs 1:12 m fl.

§119 Antagande av detaljplan för Östra Mörtnäs, del av Mörtnäs 1:12 m fl.

§120 Start-PM för ändring av detaljplan för Tjustvik 1:1 m fl, Hålludden

§121 Exploateringsavtal för Dragudden, Torsby 1:342

§122 Antagande av detaljplan för Dragudden, Torsby 1:342

§123 Deltagande i Östersjöutmaningen ­ internationellt närverk med fokus på vattenskydd

§126 Svar på motion (S) om införande av medborgarförslag

§127 Svar på motion (C) om giftfri kommun

§128 Svar på motion (C) om Nya slussen

§129 Värmdö kommuns deltagande i EU-projektet CityFied

§130 Uppdrag angående utvärdering/översyn av gällande skolorganisation.

§131 Övriga frågor S-gruppen anmälde två övriga frågor till kommunstyrelsen sammanträde: