Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till SAMMANTRÄDE 6/2005 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
19 maj 2005, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god ring tel 508 262 71 snarast möjligt.

Ordföranden

2 Anmälan av semester för förvaltningschefen

3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

6 Instruktion för beställning, attest och utanordning.

7 Arkivinstruktion och arkivbeskrivning för fastighets- och saluhallskontoret.

8 Yttrande över revisorernas årsrapport 2004 för fastighetsförvaltningen vid gatu- och fastighetsnämnden.

9 Yttrande över revisorernas årsrapport 2004 för saluhallsstyrelsen.

12 Renovering och upprustning av Stadsarkivets arkivmagasin i Kungsklippen. Inriktningsbeslut.

14 Ombyggnad av biblioteket i fastigheten Medborgarhuset 1. Slutredovisning.

15 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset vid Sergels torg. Slutredovisning.

16 Hur används våra skyddsrum? Svar på skrivelse från Sven Påfvels (kd).

17 Lokalt gallringsbeslut för fastighets- och saluhallsnämndens arkiv.

18 Försäljning av fastigheten Blidö 1:517, sommargården Haraldsgård, Blidö, Norrtälje kommun.*

20 Försäljning av del av fastigheten Nybyggaren 4 i Salems kommun.

21 Försäljning av del av fastigheten Kalvö 1:6 i Nynäshamns kommun.

22 Belysning på stadens fastigheter. Svar på remiss från gatu- och fastighetsroteln.

25 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Tid:

19 maj 2005 kl 17.00 – 17.35

 

 

 

Plats:

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

 

 

 

Justerat:

2005-05-25

Karin Wanngård                                        Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Johnny Munkhammar (fp)

Sven Påfvels (kd)

Håkan Wahlén (s)

 

Ersättare

Mohibul Ezdanikhan (v)

Petra Gardos (m)

Sofia Johansson (s), tjänstgörande

Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande

Eva Nordin (mp)

Margot Thorin (fp)

Oskar Öholm (m), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret: Anita Granlund, Jan Lind, Åke Wahlqvist. Personalrepresentanten (SKTF) Bert Eriksson, delvis.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 2 juni 2005.

§2 Anmälan av semester för förvaltningschefen

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner anmälan av semester för förvaltningschefen för fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Frågor för beredning till kontoret

Skrivelser för beredning

------------------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

 1. Utarbetande av policy för kontorets lägenheter av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp), bilaga A1.

 2. Stadens sommargårdar och anläggningar för kolloverksamhet av ledamoten Martin Michel (mp) och ersättaren Eva Nordin (mp), bilaga A2.

 3. Genomgång av Fastighets- och saluhallsförvaltningens villkor för uthyrning av bostäder, sommarstugor m fl attraktiva fastigheter av ledamoten Björn Ljung (fp), ledamoten Johnny Munkhammar (fp), ersättaren Margot Thorin (fp) och ersättaren Anne Kuylenstierna (fp), bilaga A3.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.

§4 Sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut inom Fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§6 Delegationsordning för fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/906/35

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner förslag till delegations­ordning för fastighets- och saluhallskontoret.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden medger att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden som anges i delegationsordningen enligt bilaga.

 3. Fastighets- och saluhallsnämnden förordnar förvaltningschef, Sten Wetterblad, att företräda Stockholms kommun som rättegångsombud i mål och ärenden som rör nämndens verksamhet. Förordnandet innebär rätt för Sten Wetterblad att sätta annan i sitt ställe.

 4. Fastighets- och saluhallsnämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Instruktion för beställning, attest och utanordning.

Dnr FS2005/111/4

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till instruktion för beställning, attest och utanordning för fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av arkivbeskrivning och arkivinstruktion för fastighets- och saluhallsnämnden

Dnr 2005/108/72

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av arkivbeskrivning och arkivinstruktion för fastighets- och saluhalls­nämnden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Yttrande över revisorernas årsrapport 2004 för gatu- och fastighetsnämnden

Dnr FS2005/103/223

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna förvaltningens yttrande över årsapport 2004 avseende gatu- och fastighetsnämnden.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar överlämna och åberopa förvaltningens yttrande över årsrapport 2004 avseende gatu- och fastighetsnämnden till revisorerna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga B1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) enligt bilaga B2.

§10 Yttrande över revisorernas årsrapport 2004 för saluhallsstyrelsen

Dnr FS2005/103/222

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna förvaltningens yttrande över årsrapport 2004 avseende saluhallsstyrelsen.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar överlämna och åberopa förvaltningens yttrande över årsrapport 2004 avseende saluhallsstyrelsen till revisorerna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga C1.

§11 Verksamhetsplan för 2005

Dnr: FS2005/120/224

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2005.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

 3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om minskat avkastningskrav om 19,1 mnkr med anledning av överförandet av tomträtter till markkontoret.

 4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2005 till kommunstyrelsen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Tertialrapport 1/2005

Dnr: FS2005/121/47

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för år 2005.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om minskat avkastningskrav om 19,1 mnkr med anledning av överförandet av tomträtter till markkontoret.

 3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 1 för år 2005 till kommunstyrelsen.

 4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att begära justering av investeringsplanen med 30,5 mnkr för investeringar inom Affärsområde barnstugor under tertial 1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Renovering och upprustning av Stadsarkivets arkivmagasin i Kungsklippan. Inriktningsärende

Dnr: FS2005/201/57

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret skall projektera för renovering och upprustning av arkivmagasinen i Kungsklippan. Projekteringskostnaden är beräknad till 3,3 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ärende nr 13 på föredragningslistan som utgått.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§15 Ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1. Slutredovisning

Dnr: FS2005/201/32

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset vid Sergels Torg. Slutredovisning.

Dnr: FS2005/201/40

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Hur används våra skyddsrum? Svar på skrivelse från Sven Påfvels (kd)

Dnr FS2005/102/71

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande svar på skrivelse angående hur våra skyddsrum används, inspekteras, och planering av nya skyddsrum.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) enligt bilaga D1.

§18 Lokalt gallringsbeslut

Dnr FS2005/108/171

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Försäljning av fastigheten Blidö 1:517, Sommargården Haraldsgård, Blidö, Norrtälje kommun

Dnr FS2005/906/199

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Blidö 1:517, Sommargården Haraldsgård, Blidö, Norrtälje kommun, för en köpeskilling om 2.850.000 kronor SEK.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden uppdrar till fastighets- och saluhallskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Ärende nr 19 på föredragningslistan som utgått.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§21 Försäljning av del av fastigheten Nybyggaren 4 i Salems kommun

Dnr: FS2005/906/218

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Nybyggaren 4 i Salems kommun under i utlåtandet angiven förutsättning.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Försäljning av del av fastigheten Kalvö 1:6 i Nynäshamns kommun

Dnr: FS2005/906/219

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Kalvö 1:6 i Nynäshamns kommun under i utlåtandet angiven förutsättning.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Anmälan av svar på remiss från Barry Andersson (s) om belysning på stadens byggnader

Dnr 05-912-1078:1

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Kontoret föreslår att fastighets- och saluhallsnämnden godkänner denna anmälan av remissvar till gatu- och fastighetsroteln.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Ärende nr 23 på föredragningslistan som utgått.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§25 Ärende nr 24 på föredragningslistan som utgått.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§26 Rapport från förvaltningschefen

om beslutsläget gällande den ombyggnad av Gärdets sjukhem för 170 mnkr som gatu- och fastighetsnämnden beslutade om 2004-04-30 och om det överklagande av stadsplaneförslaget gällande den del av fastigheten som enligt beslut skall överlåtas till svenska bostäder. Överklagandet innebär en fördyring av projektet med ca 500 000 kr.

om dagsläget med stiftelsebildningen av avdelningen Egendom som fastighets- och saluhallsnämnden beslutade om den 14 april 2005. I samband med denna redogörelse önskade (m) få ta del av skriftväxling med Naturvårdsverket och den komplettering av ärendet som nämnden delegerat till kontoret att avge till stadsledningskontoret.

om hanteringen av det uppdrag som kontoret fick den 31 mars 2005 från

fastighets- och saluhallsnämndens att utreda hela Magelugnstranden samt pröva eventuella fastighetsförvärv. Ärendet att utreda Magelugnstranden har överlämnats till stadsbyggnadskontoret. Prövning av eventuella fastighetsförvärv pågår.

om läget i de förhandlingar om försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv som gatu- och fastighetsnämnden beslutade om den 9 december 2004.

om fastighetsunderhållet i Stadshuset med anledning av den kritik som förekommit i massmedia.

om att överförandet av ytterligare 17 st fastigheter till Stadsholmen genomförs enligt plan den 1 juli 2005.

om de problem som kan uppstå inom Årsta partihallar då områdets två största aktörer planerar att lämna området.

om att cafeet på Fåfängan kan öppna planenligt den 21 maj 2005 trots de vandaler som med en olåst traktor åsamkat stora skador.

om ett kommande studiebesök i Örebro gällande ett bergvärmeprojekt dit även nämndens ledamöter bjuds in. Anmälan sker till nämndsekreteraren.

Förvaltningschefen hälsade därefter alla nämndledamöter välkomna till informationsdagen den 25 maj kl 10.30.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för rapporten.

§27 Övriga frågor

· Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att hålla ett extra nämndsammanträde tisdagen den 21 juni 2005 kl 08.30 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset, bl.a. med anledning av det bordlagda ärendet om verksamhetsplan för 2005.

· Förvaltningschefen Sten Wetterblad besvarade fråga av ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Åke Mezán (v) angående framtida användning av Bellevueparkens konferensanläggning.

· Förvaltningschefen Sten Wetterblad besvarade fråga av vice ordföranden Rolf Könberg (m) angående Medborgarhusets tillgänglighet.

· Förvaltningschefen Sten Wetterblad besvarade fråga av ledamoten Martin Michel (mp) angående fastigheten Djurgården 1:51 och stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv.

· Förvaltningschefen Sten Wetterblad besvarade fråga av ersättare Petra Gardos (m) angående Olas Blommor på Östermalmstorg.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.