Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2010

Yttrande till revisionskontoret, dnr 331-54/2011
Dnr 2011-6991
(Verksamhetsstöd)

8 Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om fläktbuller utan ytterligare åtgärd, Nebulosan 18, Dalagatan 46

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-001247
Dnr 2009-5890
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

9 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Lagerström & Sjöberg

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2011-397, 5051-2011-1557
Dnr 2010-6024-630
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

10 Överklagande av beslut om årlig avgift för köldmedieanläggning

Remiss från miljödomstolen, beteckning M 1680-11
Dnr 2010-10217
(Hälsoskydd)

*

11 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (SOU 2011:23)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6296
(Livsmedelskontrollen)

Omedelbar justering

12 Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskolsköken i ett Stockholm i världsklass

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6766
(Livsmedelskontrollen)

13 Riktad kontroll 2010; Livsmedelstransportörer i Stockholm

Dnr 2011-7259
(Livsmedelskontrollen)

14 Student 2011, en inblick i livsmedelshantering vid studentfester

Dnr 2011-7642
(Livsmedelskontrollen)

15 Slutrapport för projektet Klimatneutrala stockholmare

Dnr 2008-000738-206
(Plan och Miljö)

16 Miljökvalitetsnormer för vatten - en vägledning för fysisk planering i Stockholms län

Anmälan av rapport
Dnr 2010-10791
(Plan och Miljö)

17 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projekten EVE och ProMotion

18 Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om bisfenol A

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6815
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

19 Redovisning av "Utredning om kemikalietillsyn i Stockholms stad - lägesrapport"

Dnr 2011-7176
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan om dispens för sanering av PCB-haltig fog

Dnr 2010-12923
(Plan och Miljö)

*

21 Miljöprojekt inom Stockholms stad - svar på skrivelse från Per Bolund (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S)

22 Strategi för energieffektivisering - redovisning efter första året med bidrag från Energimyndigheten

23 Yttrande gällande överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om skyddsåtgärder innan avledning av trafikdagvatten från nya E18, Järvafältet

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1230-11
Dnr 2007-2740
(Plan och Miljö)

*

24 Redovisning av rapport "Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker". Tillsynsprojekt 2011

25 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m fl, i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret,
S-Dp 2011-01580-54
Dnr 2011-7430
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Detaljplan för Slussen, underrättelse om utställning

Remiss från stadsbyggnadskontoret,
S-Dp 2005-08976-54
Dnr 2010-5968
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Detaljplan för kv Utsikten (del av Sätra 2:1) i stadsdelen Bredäng. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-15023-54

28 Förslag till detaljplan för Väbeln 2, Erik Dahlbergsgatan 60 i stadsdelen Ladugårdgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden,
S-Dp 2010-11732-54
Dnr 2010-14712
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

29 Förslag till detaljplan för Väbeln 3, Studentbacken 21-27 i stadsdelen Ladugårdgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-14527-54
Dnr 2010-015412
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

30 Grönmarkskompensation

Svar på skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP)
Dnr 2011-5870
(Plan och Miljö)

31 Buller från motorcyklar utan ljuddämpare

Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP); 2011-05-16
Dnr 2011-7202
(Plan och Miljö)

32 Resa till Canada 4-7 oktober 2011 för medverkan på Greenbuild-mässan i Toronto

Dnr 2010-007153
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Miljöövervakningsplan 2012-2015

34 Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2009-2010

35 Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Rapportering av 2010 års provtagning och analyser
Dnr 2009-7080
(Miljöanalys/SLB)

36 Miljö och miljövanor i Stockholm 2010

Anmälan av rapport
Dnr 2008-4377
(Miljöanalys/SLB)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Anette Jansson och Jonas Tolf, båda vid avdelningen för plan och miljö, Jeanette Hagberg vid avdelningen för hälsoskydd, samt Christer Baad från trafikpolisen, Stockholm city

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 21 juni 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 5/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 maj 2011 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 31 maj 2011 och den 14 juni 2011 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2011-04-23 – 2011-05-20.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 3/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 23 maj 2011 anmäls.

§7 Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2010

Yttrande till revisionskontoret
Dnr 2011-6991

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som yttrande över revisionsberättelsen för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2010.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:


Stadens revisorer påpekar än en gång att nämnden inte når stadens mål om ren luft eftersom halterna av partiklar och kväveoxider ligger över hälsosamma nivåer vid många tillfällen på ett antal av stadens gator. Stockholm bryter därmed mot både svensk och europeisk lagstiftning. Nämnden behöver i samarbete med andra ansvariga nämnder vidta betydligt starkare åtgärder för att se till att luftföroreningarna inte ligger kvar på nivåer som allvarligt skadar människors hälsa.

Revisorerna pekar också på att inte utnyttjar alla möjligheter till energieffektivisering på grund av att det inte tillförts tillräckliga resurser. Dålig energieffektivisering är ett slöseri med skattebetalarnas pengar och med miljön. Staden behöver vidta betydligt fler åtgärder för att minska energislöseriet.

§8 Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om fläktbuller utan ytterligare åtgärd, Nebulosan 18, Dalagatan 46

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-001247
Dnr 2009-5890

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 22 maj 2009.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Sjösabrinken 30, Bandhagen

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2011-397, 5051-2011-1557
Dnr 2010-6024-630

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger att länsstyrelsen sätter ned avgiften med 2 325 kr motsvarande 2,5 timmar handläggningstid.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i övrigt avslår överklagandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagande av beslut om årlig avgift för köldmedieanläggning

Remiss från mark- och miljödomstolen, beteckning M 1680-11
Dnr 2010-10217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:


HFC är en kraftig växthusgas. Det är därför viktigt att minska utsläppen, och indirekt även produktionen och användningen. Det är ett av skälen till att det är tveksamt att använda bergvärme med HFC som köldmedium där fjärrvärmen är ett alternativ. Det är bra att staden har en aktiv kontroll för att förebygga utsläpp.

Ändå bör staden inte ta ut obefogade avgifter för kontroll av utsläpp av HFC. Om, som länsstyrelsen skriver, det av bilaga 1B till stadens taxa framgår att avgiften ska tas ut för anläggningar med en sammanlagd mängd köldmedium som ÖVERSTIGER 10 kg bör staden inte ta ut avgiften, om det inte finns anledning att tro att mängden faktiskt har överstigit 10 kg för den aktuella perioden.

§11 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (SOU 2011:23)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6296

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker i huvudsak remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar i övrigt beslutet som svar på remissen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra:

Utredaren har konstaterat att det nuvarande systemet uppvisar stora brister i form av avsaknad av övergripande planering, brister i omfattning och kvalité av själva revisionen, oklarheter i ansvar och uppgifter, svag samordning och brister i stöd och vägledning. Situationen försvåras av en stor och geografiskt spridd verksamhet och delad kompetens på myndighetssidan.

Detta är en situation, som inte är helt ovanligt i det svenska förvaltningssystemet, utifrån den tradition av samråd med inslag av partssammansatta grupper som förekommer. Även om detta system har många fördelar finns det också nackdelar som ibland blir besvärande utifrån ett rättvise- och effektivitetsperspektiv. Exempel på detta kan hittas i Mats Svegfors utredning om det svenska förvaltningssystemet och inom miljöområdet vad gäller bl.a. vattenförvaltningen (både den tidigare och den nya) och vad gäller miljöåtgärder vid vattenverksamhet.

Vi tror därför att det i detta liksom i många andra fall är bättre med en mer centralt styrd verksamhat baserad på en tydligare och förändrad lagstiftning och avstyrker därför förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

EU:s förordning om kontrollsystemet för livsmedelslagstiftning ställer krav på bl.a. att myndigheternas kontrollarbete så att säga kontrolleras, eller med andra ord att det bedrivs revisioner. EU har granskat det svenska systemet för kontrollen av EU:s livsmedelslagstiftning. Granskningarna har upprepade gånger visat på stora brister. En statlig utredning har nu bekräftat den bild som kommissionens inspektioner har målat upp, samt föreslagit åtgärder för att rätta till brister.

Det svenska kontrollsystemet för EU:s livsmedelslagstiftning motsvarar i stort sett det system som finns för kontroll av andra miljöregler, både nationella och europeiska regler. Skillnaden är att kontrollsystemen för andra miljöregler inte granskats på samma ingående sätt. Det kan inte uteslutas att problem som motsvarar de allvarliga problem som återigen konstaterats på livsmedelsområdet finns även på andra områden. Regeringen bör utreda om så är fallet samt vid behov vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

§12 Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskolsköken i ett Stockholm i världsklass

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6766

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar i övrigt beslutet som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå att motionen bifalles, samt att därutöver anföra följande:


Kost har en central betydelse i ett barns liv, flera studier har visat vikten av en näringsrik och god kost för inlärningsförmågan och orken. Vi är övertygade om att det inte räcker att ha en centralfunktion med kostchefer i staden, som förskolor/skolor kan vända sig till för rådgivning. När det gäller kosten kan det behövas praktisk handledning ute på enheterna som en centralfunktion aldrig kan erbjuda. Därför vill vi att stadsdelarna lokalt ska anställa kostcheferna. Genom att de är anställda i stadsdelarna möjliggör det också rådgivning åt äldreomsorgen där behovet är lika stort som inom förskolan/skolan.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§13 Riktad kontroll 2010; Livsmedelstransportörer i Stockholm

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-7259

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Student 2011, en inblick i livsmedelshantering vid studentfester

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-7642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över strategin avseende information till medborgarna om utförd tillsyn och kontroll.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:


Miljöförvaltningens viktiga tillsynsarbete är en stor trygghet för stockholmarna. Därför är det av stor vikt att resultatet av verksamheten är lättillgänglig för medborgarna. Vi anser att det kan göras mer när det gäller att informera om rapporterna som skrivs, framför allt på webben. Därför ber vi nu förvaltningen att återkomma till nämnden med redovisning av rådande informationspolicy och förslag på hur informationen kan bli mer lättillgänglig för medborgarna, inom befintlig budget.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna anmälan om rapporten

2. Överlämna beslutet till Livsmedelsverket

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:


Ärendet visar på stora brister när det gäller livsmedelshanteringen vid studentfester. Särskilt på nattklubbar som inte har en vana av att servera mat. På flera ställen var det nödvändigt med återbesök då bristerna var så stora. Det anmärkningsvärda var att uppemot 30% av nattklubbarna brister i den personliga hygienen och samma nedslående resultat när det gällde temperaturkontrollen. Vi socialdemokrater har avsatt mer resurser än borgligheten till tillsynen för att just undvika likande följder vid kommande års studentfester.

§15 Slutrapport för projektet Klimatneutrala stockholmare

Dnr 2008-000738-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner slutrapporten för projektet Klimatneutrala stockholmare.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:


Rapporten visar att satsningar på klimatinformation kan få stort genomslag och både öka människors medvetenhet och påverka deras agerande. Projektet Klimatneutrala stockholmare är ett exempel på ett angeläget utvecklingsarbete som finansierats genom budgetsatsningar som framsynta rödgröna majoriteter genomfört både i Stockholm och nationellt. Eftersom de statliga Klimppengarna som finansierade projektet nu tagit slut och regeringen inte skjuter till nya pengar till klimatinvesteringar samtidigt som Miljömiljardens resurser tagit slut är risken stor att liknande insatser inte kan genomföras i framtiden. Majoritetens ovilja att skjuta till resurser för miljö- och klimatarbete kommer göra det mycket svårt att minska Stockholms klimat- och miljöpåverkan i den takt som är nödvändig för att undvika oåterkalleliga miljöförändringar. Vi vill uppmana det borgerliga styret i Stockholm att åtminstone skjuta till de medel som behövs för att kunna fortsätta effektiva klimatkampanjer utifrån det utvecklingsarbete som nu gjorts.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:


Förvaltningens rapport visar hur en lång rad viktiga klimatrelaterade projekt – inom ramen för projektet ”Klimatneutrala Stockholmare” - genomförts i Stockholm för att öka kunskaperna om växthusgaseffekten, samt visa hur man som enskild person, enskilt företag och kommunal verksamhet kan göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Exempelvis har temakampanjen Hemmet resulterat i att över 400 000 handböcker om ”Klimat smart i hemmet” delats ut i Stockholms bostadsbestånd. Seminarier riktade mot stadens företag har genomförts, samt en rad andra viktiga informationsinsatser internt och externt.

Projekten har kunnat bli verklighet tack vare finansiering från Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp), samt medel från Miljömiljarden. Båda dessa satsningar är inrättade under socialdemokratiskt ledning i regering och i Stockholms stad – och har lett till mängder av värdefulla miljöprojekt, varav projekten inom ”Klimatneutra Stockholmare” är goda exempel.

Nu är medlen slut och projektet avslutas. De borgerliga regimerna i Rosenbad och Stadshuset tillför inte nya medel, och har skurit ner resurstillförseln till miljöprojekt rejält till stor skada för klimatarbetet och annat miljöarbete i Sverige och Stockholm. Detta är djupt olyckligt!

För att Stockholm ska vara ledande i klimatarbetet och kunna nå målet om ”klimatneutralitet” krävs handling och konkreta insatser. Därför är de borgerliga regimernas otillräckliga handlingskraft djupt olycklig.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:


För att uppnå målet om klimatneutrala stockholmare krävs i första hand en årlig minskning av klimatgasutsläppen på 2,5 % (baserat på dagens utsläpp). För att uppnå detta mål krävs en långsiktig plan omfattande konkreta åtgärder gällande effektiviseringar, energiproduktion och ombyggnad av fastigheter och infrastruktur. Denna plan saknas fortfarande.

§16 Miljökvalitetsnormer för vatten – en vägledning för fysisk planering i Stockholms län

Anmälan av rapport
Dnr 2010-10791

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:


Miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att vara ett av de viktigaste redskapen att använda sig av inför planeringen och arbetet med att förbättra kvaliteten på Stockholms sjöar och vattendrag. Därför är det ytterst olyckligt att det råder osäkerhet runt vad normerna för vatten innebär, om normerna innebär gränsvärdesnormer eller övriga normer, eller att olika lagstiftningar inte stämmer överens. Miljöpartiet anser dock att den hårdaste tolkningen alltid måste gälla om det råder oklarheter under beslutsprocesser, fram till dess att man kommer till klarhet om vilka gränser som verkligen gäller.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi delar förvaltningens syn att befintligt regelverk för att genomföra ramdirektivet för vatten inte är ändamålsenligt och att förändringar är nödvändiga.

Vi anser dessutom att detsamma gäller för den organisation som har skapats för att hantera vattendirektivets genomförande. Den nya Havs- och vattenmyndigheten bör få betydligt klarare direktiv för att i samråd med regionala vattenmyndigheter ansvara för bl.a. direktivets genomförande och förstärkas genom att Fiskeriverkets forskningsverksamhet som nu ska överföras till Lantbruksuniversitetet inlemmas i den nya Havs- och Vattenmyndigheten liksom också Fiskeriverkets utredningskontor.

§17 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projekten EVE och ProMotion

Dnr 2011-7059, 2011-7060

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i EU- projektet EVE.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i EU- projekten ProMotion.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till miljöförvaltningen att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i EU-projekten EVE och ProMotion.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till miljöförvaltningen att teckna konsortialavtal med de övriga parterna i projektet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om bisfenol A

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6815

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka utredningens förslag.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt följande:

1. Föreslå kommunstyrelsen att avstyrka utredningens förslag att inte gå vidare med nationella förbud mot användning av bisfenol A inom områden där det är möjligt.

2. Föreslå kommunstyrelsen att i övrigt tillstyrka merparten av utredningens förslag till åtgärder.

3. Förklara beslutet omedelbar justerat.

4. I övrigt anföra följande:

Bisfenol A (BPA) är ett ämne som ursprungligen framtagits för att likna östrogen. Exponering till BPA kan ge allvarliga hälsoeffekter. Det är därför angeläget att minska exponeringen i samhället, särskilt för känsliga grupper.

Även om det är positivt att företag frivilligt tar bort varor som innehåller BPA kan man erfarenhetsmässigt inte räkna med att sådana effekter består. Det är ett skäl till att det behövs förbud. Förbud kan också förenkla, inte minst för mindre företag nedströms i varukedjan. Områden där det kan vara möjligt och lämpligt med förbud mot BPA är varor som kommer i kontakt med livsmedel (inklusive dricksvattenledningar) och varor som kommer i kontakt med barn. För varuområden som kassakvitton bör för övrigt även en aktivare tillämpning av ersättningsregeln (miljöbalken 2 kap 4 §) prövas.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppmana kommunstyrelsen att kräva kraftfulla regeringsinitiativ för att

minska exponeringen av hormonpåverkande ämnen, exempelvis BPA, samt därutöver anföra:

KEMI:s yttrande om BPA är ett tydligt exempel på regeringens tvehågsna och ängsliga kemikaliepolitik.

Danmark, Frankrike och Kanada – tre konservativt styrda länder – gick före med förbud för nappflaskor av polykarbonat. Regeringen kunde hakat på men valde passivitet.

BPA är ett av många hormonpåverkande ämnen. Effekterna av sådana ämnen är svåra att påvisa – inte minst eftersom synergieffekter också kan förekomma - och är därför inte konstigt att den vetenskapliga osäkerheten är stor. Den enda rimliga slutsatsen är därför att agera enligt försiktighetsprincipen och kraftfullt arbeta för en snabb begränsning av den samlade exponeringen för människan av dessa ämnen.

Kemikalieinspektionen är inne på denna linje när man säger att det är viktigt att byta ut BPA i termopapper ”på grund av den vetenskapliga osäkerheten”. Samma resonemang förs för BPA i leksaker och barnartiklar.

Nämnden uppmanar också förvaltningen att inom ramen för kemikalietillsynen kraftfullt arbeta för att exponeringen av BPA minskar.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra:

Bisfenol A tillhör en grupp av konstgjorda, kemiska ämnen som dels kan lura kroppen till felaktiga reaktioner, dels direkt kan skada organismer genom giftverkan. Sådana ämnen kan vara skadliga i mycket små koncentrationer genom att av kroppen uppfattas som kroppsegna reglerrämnen. Beroende på vilken enskild mekanism som studeras erhålls resultat som kan vara positiva eller negativa och som kan tolkas som att forskarna är oense. Detta är en helt felaktig slutsats eftersom samma låga halt kan vara skadlig för en funktion och helt ofarlig för en annan.

Utredningen anför att oenighet bland forskarna utgör en viktig grund för att inte vidta åtgärder. Vi anser detta felaktigt av bl.a. ovanstående skäl och anser dessutom att det direkt strider mot försiktighetsprincipen som tydligt anger att brist på samstämmighet/bristande forskningsunderlag inte i sig utgör grund för att inte vidta åtgärder.

Åtgärder för att förändra EU-lagstiftning tar lång tid och får i många fall inte tillräckligt stöd från övriga MS för att bli bindande. Möjligheten till nationella åtgärder måste därför utnyttjas i betydligt större utsträckning än vad som föreslås. Vi saknar kunskap om vilka produkter i Sverige som bör prioriteras men en tydlig riskfaktor utgörs av konserverade födoämnen generellt sett, vilket riskerar att särskilt drabba vegetarianer som ofta i hög utsträckning använder konserver. Personer som äter sådana grönsaker bara 1 gång per dag har konstaterats få förhöjda bisfenol-halter med drygt 40 % (Sci. Am. 2010.10.08). Förvaltningen bör vidare kontakta Stockholm Vatten för att tillse att bisfenol-fria vattenrör används i staden.

Vi anser därför att utöver vad som utredningen föreslår bör regeringen uppmanas att identifiera de mest utsatta riskgrupperna och föreslå åtgärder för hur dessa gruppers intag av bisfenol och andra ämnen med liknande effekter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§19 Redovisning av ”Utredning om kemikalietillsyn i Stockholms stad – lägesrapport

Dnr 2011-7176

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen ”Utredning av kemikalietillsyn i Stockholms stad – lägesrapport”.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och lämpligheten av att införa ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem på kemikalieområdet.

3. I övrigt anföra följande:

Vi befarar att det uppskattade behovet av nya resurser för kemikalietillsynen har underskattats. I det fortsatta arbetet bör förvaltningen utreda möjligheten och lämpligheten av att införa ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem för åtminstone delar av kemikalieområdet. Detta kan behövas för att tillsynssystemet ska få effekt.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden

beslutar att godkänna förvaltningens rapport, samt därutöver anföra:

Förvaltningens resurser för kemikalietillsyn måste utökas radikalt för att skydda stockholmarna. Näringslivet har också fullt berättigade krav på en tillsyn som är så god att konkurrensvillkoren för seriösa och framåtsyftande företag är acceptabla.

Stockholm bör därför snarast öka resurserna för tillsynen över både produkter och primärleverantörer. Det är anmärkningsvärt att Stockholm i motsats till bl a Lund och Göteborg inte bedriver någon tillsyn över primärleverantörer.

Lund har avdelat en heltidstjänst för tillsyn över primärleverantörer. Stockholm är en betydligt större stad och förvaltningens förslag att tillsynen över primärleverantörer endast behöver en tjänst är därför anmärkningsvärt försiktigt.

Stockholm bör också kräva att regeringen omedelbart ger KemI i uppdrag att se över avgifterna. Regeringens senfärdighet i denna fråga är bara ytterligare ett exempel på regeringens allmänna passivitet i kemikaliepolitiken.

Stockholm måste vara beredd på att forskningen kommer att leda till skärpta krav på kemikaliepolitiken och det krävs ingen större fantasi för att inse att kemikaliepolitiken kommer att stå på agendan under många år framöver. Staden måste rusta tillsynen radikalt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är viktigt att förvaltningen på ett grundläggande sätt gör den föreslagna översynen och att tillräckliga resurser ställs till förvaltningens disposition.

§20 Ansökan om dispens för sanering av PCB-haltig fog

Dnr 2010-12923

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger Specialfastigheter Sverige AB, orgnr 556537-5945, förlängd tid för sanering av PCB-haltig fog med anledning av att fogmassorna sitter svåråtkomligt och att saneringskostnaden därför blir mycket hög.

Bolaget föreläggs att genomföra PCB-sanering av fastigheten Kavalleristen 3 på så sätt att PCB-produkten ska avlägsnas senast i samband med renovering/utbyte av ventilationsaggregat, dock allra senast den 30 juni 2030.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till inskrivnings- myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§21 Miljöprojekt inom Stockholms stad – svar på skrivelse från Per Bolund (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S)

Dnr 2011-4728

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Miljöförvaltningens utlåtande visar tydligt att de resurser som kom via Klimp och miljömiljarden har gjort mycket stor nytta i arbetet med att minska Stockholms miljöpåverkan och miljöskuld. Utan liknande investeringsmedel kommer det att bli mycket svårt att nå stadens miljömål och att göra Stockholm till ett miljöföredöme för andra städer i framtiden. Vi beklagar därför att den borgerliga majoriteten i Stockholm vägrar att avsätta resurser på liknande sätt som miljömiljarden avsattes av den senaste rödgröna majoriteten. Oviljan att avsätta de nödvändiga resurserna för miljöarbetet i staden visar på majoritetens bristande ansvarstagande för att bidra till lösningen på stadens miljöproblem.

§22 Strategi för energieffektivisering – redovisning efter första året med bidrag från Energimyndigheten

Dnr 2010-8883

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till strategi för energieffektivisering.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra:

Förvaltningen förslag baseras på de mål som satts upp av stadens politiska majoritet och är därför helt otillräckliga. För att uppnå målet om ett klimatneutralt Stockholm måste en strategi utarbetas där utsläppen av klimatgaser minskas med 2,5 % per år baserat på dagens utsläpp. Detta bör ske genom ökad lokal energiproduktion, fullständig övergång till förnybara energikällor, utökad kollektivtrafik, minskad volym privatbilism, energieffektivisering av befintliga byggnader och krav på passivhus-standard vid all nybyggnation.

Om inte målet om en nästan fullständig övergång till förnybara energikällor sker globalt till år 2050 kommer också Sverige att drabbas. Detta kommer att ske genom att bl.a. havsytan stiger så kraftigt att inte minst Stockholmsområdet drabbas av mycket stora anpassningskostnader. För att globalt kunna genomföra nödvändiga åtgärder måste i-världen inkl Sverige föregå med gott exempel och därmed betala av vår historiska skuld vad gäller utsläpp.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Rapporten visar att Stockholm kan göra betydligt mer än man hittills gjort för att minska sin energianvändning och sitt oljeberoende. Staden bör snabbare avveckla beroendet av olja och fossilgas i sina fastigheter. Dessutom behöver staden använda sig av energitjänster, exempelvis Energy Performance Contracting (EPC), där externa experters kunskap används för att minska energislöseriet i stadens egna verksamheter. Sådana tjänster har använts i många andra kommuner med goda resultat och det är oförståeligt att den politiska majoriteten i Stockholm visar sådan ovilja att använda dem.

§23 Yttrande gällande överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om skyddsåtgärder innan avledning av trafikdagvatten från nya E18, Järvafältet

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1230-11
Dnr 2007-2740

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår Trafikverkets överklagande och fastställer länsstyrelsens beslut den 14 februari 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till mark- och miljödomstolen som svar på remissen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till mark- och miljödomstolen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Under delrubriken Övrigt lägga till följande text:

”Nämnden vill här påminna att det andra villkoret som citerats i regeringens beslut ovan är att ”Vid torrperioder skall vatten… tillföras bäcken i sådan mängd att känsliga arters möjligheter att fortleva i sina naturliga miljöer säkerställs.” I det fall trafikdagvattnet skulle behöva avledas till Järva dagvattentunnel måste även detta villkor beaktas. Trafikverket kan t.ex. behöva samråda med Stockolms Vatten om lämpliga åtgärder.”

3. I övrigt anföra följande:

I bilaga 7 till detta ärende, Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken, citeras en utredning som konstaterar att ”… Igelbäckens akuta problem är brist på vatten. Även om andelen vägdagvatten är liten totalt sett, kan detta vatten vara viktigt för att begränsa antalet och längden på torrperioder i Igelbäcken.” Detta är bakgrunden till det andra villkoret avseende dagvatten i regeringens beslut. Stockholms Vatten har sedan 2002 under flera år tillsatt vatten till Igelbäcken.

Även om vägbygget i sig inte påverkar hydrologin så påverkas vattensituationen om dagvatten leds bort som Trafikverket överväger. Den minskning av vattenmängden inom Igelbäckens avrinningsområde som då blir följden behöver i sådant fall kompenseras för att inte tillståndet under torrperioder ska försämras. Konkret kan det t.ex. medföra att Stockholms Vatten behöver tillföra ännu mer vatten till Igelbäcken.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Jäv

Katarina Luhr (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§24 Redovisning av rapport ”Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker”. Tillsynsprojekt 2011

Dnr 2011-1237

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker – tillsynsprojekt 2011”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Naturvårdsverket, Miljösamverkan i Stockholms län, samt besökta företag.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§25 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m fl, i stads­delen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2011-01580-54
Dnr 2011-7430

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan un­der förutsättning att:

- Luftintaget vid Mosebacke placeras och utformas så att närbo­ende inte störs
av buller.

- Utformningen av terminalen ses över ytterligare så att förflytt­ningar till,
från och inom terminalen upplevs som enkla, effektiva och triv­samma.
Terminalen bör också utformas så att en god ljudmiljö fås i vänthallen, så att
detta upplevs som en attraktiv miljö för resenärerna.

- Utsläpp av luftföroreningar från ventilation och in/utfart för bus­sarna utreds
vidare. I första hand bör dessa utformas så att miljö­kvalitetsnormer för luft
kan följas. Om detta inte är möjligt ska utsläpp ske på platser där människor
sällan vistas.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att följande beaktas i det fortsatta
arbetet:

- Naturvärdena i parken vid Mosebacke terrass bör inventeras närmare under
ve­getationssäsongen, med avseende på trädens biologiska värde och
fältskiktets sammansättning. Vid utformning av platsen bör naturvärden
beaktas.

- Risken för buller- eller stomljudsstörning under byggskedet bör utre­das vidare.
Riktvärden och åtgärder bör föreslås i åtgärds­programmet för buller i
byggskedet.

- Uppföljning gällande luftföroreningshalter bör ske av driftansvarig (SL) vid
de planerade vistelseytorna, även i bussterminalen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.
Skrivelse från medborgare, inkommen den 10 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka förvaltningens förslag till beslut p.g.a. ändrade förutsättningar rörande havsytans stigningstakt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vi konstaterar att det en så stor bussterminal hade varit överflödig ifall planerna på en utbyggnad av tunnelbanan mot Nacka hade genomförts. Det hade varit att föredra.

Vi är i grunden positiva till att bussterminalen förläggs till ett bergrum under Katarinavägen och Mosebacke, men detta ställer en rad frågor som behöver lösas på bästa tänkbara sätt.

- Det är vikigt att gångvägen mellan bussterminalen och tunnelbanan är trygg och så kort som möjligt. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om en ny bussterminal måste det tydliggöras hur stort avståndet mellan bussterminal och tunnelbana blir, det längsta avståndet, det kortaste avståndet och medelavståndet.

- Det ska vara tryggt, smidigt och trevligt att resa kollektivt i Stockholm. Därför måste åtgärder vidtas för att få en rimlig bullernivå i bussterminalen.

- En modern stad är en tillgänglig stad. Bussterminalen måste utformas på ett sådant sätt att den är tillgänglig för alla stockholmare, oavsett funktionsnedsättning.

- Ska kollektivtrafiken behålla och utveckla sina andelar måste bussterminalen fungera som en smidig omstigningsplats till andra bussar, till tunnelbanan och till lånecykelsystem. Kanske kan rullbandssystem kunna användas för att öka gång hastigheten.

- Det är viktigt att terminalen upplevs som trivsam och enkel att hitta i, för att just kunna få resenärer att undvika bil och istället resa kollektivt.

- Både luftkvaliteten inne i terminalen och luften utanför som påverkas av bussterminalen måste få lösningar som är fullt tillräckliga. Ventilation måste vara tillräcklig, och utluften från bussterminalens ventilation måste placeras så det inte påverkar där människor vistas.

- Byggnationen måste ske så varsamt att inte den mycket fina naturmiljön i området, med bland annat Mosebacke påverkas negativt. Området har stort kulturhistoriskt värde

- Grundvattenfrågorna måste tas på största allvar i det fortsatta arbetet. Påverkan på växtligheten ovan terminalen, fara för ökad förorening av vatten, liksom fara för sättningar till skada för byggnader - är exempel på risker som måsta hanteras och desarmeras.

-

§26 Detaljplan för Slussen, underrättelse om utställning

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2005-08976-54
Dnr 2010-5968

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan un­der förutsättning att:

- Miljöförvaltningen anser att planen i första hand bör utformas så att miljö­
kvalitetsnormer för luft kan följas. Om detta inte är möjligt ska överskridanden
ske på platser där människor sällan vistas.

- Ventilationsgaller för tunnelventilation placeras så att luft­förore­ningar
ventileras ut på välventilerade platser där människor inte vistas, och så att
utsläpp av luftföroreningar från tunnelmyn­ningarna minimeras.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att följande beaktas i det fortsatta
arbetet:

- Uppföljning av luftföroreningar bör göras av driftansvarig (trafik­kontoret),
till exempel genom att utföra långtidsmätningar, minst ett halvår, på utvalda
vistelseytor. Mätningar bör göras både före och efter projektet för att det ska
kunna utvärderas.

- Staden bör arbeta vidare med den akustiska ge­staltningen i genom­fö­randet av
detaljplanen, för att få en så god ljudmiljö som möjligt på de platser där
människor ska vistas, t.ex. med skärmar, ljud­absor­­benter, ljudskärmande
räcken och att minska ljudreflek­tioner från fasader. Högst 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå bör eftersträvas där människor vistas. Ansvar för bulleråtgärder i
genom­förandet bör läggas fast i genomförandebeskrivningen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.

Skrivelse från medborgare, inkommen den 10 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt följande:

4. Tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att:

- Planen utformas så att miljökvalitetsnormer för luft kan följas.

- Ventilationsgaller för tunnelventilation placeras så att luftföroreningar ventileras ut på välventilerade platser där människor inte vistas, och så att utsläpp av luftföroreningar från tunnelmynningarna minimeras.

5. Föreslå att följande beaktas i det fortsatta arbetet

- Uppföljning av luftföroreningar bör göras av driftansvarig (trafikkontoret), till exempel genom att utföra långtidsmätningar, minst ett halvår, på utvalda vistelseytor. Mätningar bör göras både före och efter projektet för att det ska kunna utvärderas.

- Staden bör arbeta vidare med den akustiska gestaltningen i genomförandet av detaljplanen, för att få en så god ljudmiljö som möjligt på de platser där människor ska vistas, t.ex. med skärmar, ljudabsorbenter, ljudskärmande räcken och att minska ljudreflektioner från fasader. Högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå bör eftersträvas där människor vistas. Ansvar för bulleråtgärder i genomförandet bör läggas fast i genomförandebeskrivningen.

6. För sin del förorda att bron mellan Södermalm och Gamla Stan smalnas av genom att bilkörfält tas bort samt att biltrafikytorna i planförslaget generellt minskas ned.

7. Förklara beslutet omedelbar justerat.

8. I övrigt anföra följande:


Förslaget till detaljplan är betydligt bättre än tidigare planförslag för nya Slussen. Vi välkomnar att ett grönområde nu planeras i området och att bebyggelsen på Slussplan minskats ner och gjorts mindre dominerande. Den breda bron mellan Södermalm och Gamla Stan är dock fortfarande inte en lämplig lösning i den känsliga miljö som är Stockholms hjärta. Förslaget bör ändras så att bilkörfält tas bort och bron smalnas av rejält och görs smäckrare. Eftersom varken Gamla Stan eller Hornsgatan klarar ens det trafiktryck de har idag är det orimligt att planera Slussen för sådana trafikmängder som i förslaget. Planen bör därför revideras för att anpassas till en trafikvolym som omkringliggande områden klarar av. Mer grönska och träd bör planeras in för att göra nya Slussen mer trivsam och mindre steril än i det liggande förslaget. Risken för en kraftig höjning av havsytan med 1-2 meter måste också tas i beaktande.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt utöver detta anföra:

Slussenområdet behöver renoveras och få en bättre utformning för att utveckla Slussen som kommunikationsnod och som vistelseplats för både Stockholmare och besökande.

Det nya förslaget är förvisso bättre än det förra. Men det finns en rad punkter där ytterligare bearbetningar, förändringar och vidare överväganden behöver göras. Därför är det en brist att inte ytterligare underlag arbetats fram och möjliga alternativa kreativa lösningar beaktats.

Det finns också frågetecken som måste klargöras innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Frågetecken

- Ett av de stora klimathoten mot Stockholm, är saltvatteninträngning i Mälaren. En nordisk expertgrupp har nyligen prognostiserat havsvattennivåhöjningen till 0,9-1,6 meter – och utesluter inte en höjning med 2,0 meter. För att undvika att Slussen behöver byggas om enbart några decennier bör Slussen byggas för att bättre klara hotet mot Stockholms dricksvattenreservoar.

- Kostnadstäckning är viktigt. En fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för Kommunfullmäktige innan beslutet om Nya Slussen fattas. I kalkylen ska redogöras för vilka intäkter projektet kommer att få från stat, landsting och kommun.

- Slussen med omnejd har höga kulturvärden och ligger inom ett av de områdensom miljöbalkenanger är av riksintresse för kulturmiljövården. Inom utredningsområdet finns bebyggelse med höga kulturvärden. Geotekniska utredningarhar fastslagit attsättningar, förändringar i grundvattennivåer och vibrationer från grundläggning och andra byggnadsbetenkan medföra allvarlig påverkan på bebyggelsen om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om Slussen ska en redovisning av vilka skadeförebyggande åtgärder som man planerar åtta för att skydda bebyggelse med höga kulturvärden presenteras.

Krav på bearbetningar:

- Vägtrafiklösningen bör ses över för att minimera utsläppen av partiklar och andra luftföroreningar, för att få ner bullernivåerna och för att säkerställa ett smidigt trafikflöde. Dels är T-korsningen vid Skeppsbron och T-korsningen under Slussen utmaning. Dels bör man allvarligt överväga att minska antalet filer på den nu motorvägsliknande bron, för att undvika köbildningar med mera avgas- och bulleralstrande körbeteenden.

- Området är en värdefull kulturmiljö som måste värnas och som har förbättringspotential relativt dagens utformning. Vyerna från Södermalmssidan utöver Saltsjön, Gamla Stan och Mälaren med bland annat Stadshuset som storslagen vy måste utvecklas. På motsvarande sätt, får inte vyerna från Gamla Stan upp mot Södermalmssidans heller fördärvas. Det är viktigt att inte bryta det visuella sambandet mellan Gamla Stan och Södermalm, att inte bygga sönder de natur- och kulturhistoriska värdena, inklusive synligheten av de unika förkastningsbranterna.

- Genomskinligheten i glasbyggnaderna på Södermalmstorg kan på goda grunder ifrågasättas. Ska de vara kvar bör de minska i omfång och deras gestaltning och funktion utvecklas.

- Det som från början var tänkt att anpassa Slussen till minskad motortrafik och förbättra för gång och cykel har förvandlats till hur trafiken och bussterminalen ska kunna anpassas till de kontor och gallerior som ska pressas in i området. I det nu liggande förslaget kommer ytterligare tung trafik att ledas in till Slussen för att försörja en galleria. Utöver att det ur ett miljöperspektiv är problematiskt riskerar det att försvåra trafiksituationen vid Skeppsbron och gå ut över cyklister och gångtrafikanter. Det är också tveksamt huruvida ytterligare en galleria efterfrågas av stockholmarna och vilken eventuell påverkan ytterligare en galleria på Söder kommer att få för handelskvarteren runt Götgatan. Vi ser inget skäl en galleria i detta läge.

- Det är viktigt att de byggnader som tillkommer på Södermalmstorg och kring Slussen inte domineras av kommersiell verksamhet utan också kan bli platser kreativitet och kulturell verksamhet.

- Bullerkartorna över den föreslagna lösningen visar på fortsatt höga bullernivåer, och på vissa avsnitt än sämre bullersituation än idag. Detta måste åtgärdas, dels för de boende i området men också för att möjliggöra en utveckling av Slussens vistelseytor. Det förslag vi har att ta ställning till har ambitionen att göra Slussen-området till en plats där människor vistas och möts i trevliga miljöer. Det är en positiv ambition, men om det kräver att bullersituationen ses över.

- Cykeln har blivit ett allt viktigare trafikslag i Stockholm. Alla ansträngningar behöver göras för att ytterligare stärka cyklismen i Stockholm. Säkerhetsaspekterna kan förstärkas ytterligare i föreliggande förslag.

- Tunnelbanan är ett miljövänligt transportsätt med enorm kapacitet. Därför behöver ett växande Storstockholm ett utbyggt tunnelbanenät. När nu Slussen byggs om måste en förberedelse för en utbyggnad av tunnelbanenätet göras.

- Det är vikigt att gångvägen mellan bussterminalen och tunnelbanan är trygg och så kort som möjligt. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om en ny bussterminal måste det tydliggöras hur stort avståndet mellan bussterminal och tunnelbana blir, det längsta avståndet, det kortaste avståndet och medelavståndet.

- Ett modernt Stockholm är ett Stockholm som är tillgängligt för alla stockholmare och besökare. Nya Slussen ska anpassas så att alla ramper, trappor och broar är tillgängliga oavsett årstid.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till beslut avslås, samt därutöver anföra följande:

Dagens förslag till beslut rörande Slussens ombyggnad bygger på den tidigare prognosen rörande havsytans stigning framtagen av den holländska s.k. Delta-gruppen i samarbete med FN:s klimatpanel. Det förslaget förutsatte en sannolik ökning till 2100 på mellan 0,6 och 1,3 m, vilket av Stockholms stad angavs till 1,0 m. Enligt stadens Slussen experter är 1,0 m den högsta vattennivå som dagens Slussen förslag kan klara. Det innebär att Slussen om 100 år måste göras om från grunden. Ställning måste då tas till frågan om havsvatten ska tillåtas tränga in i Mälaren (och dricksvatten tas från ex. Vättern) eller om man genom mycket omfattande damm konstruktioner ska skydda den inre skärgården från havsytans stigning och omvandla detta området till en vik av Mälaren.

En nordisk expertgrupp har på Arktiska Rådets begäran (inkl. den svenska regeringen) precis redovisat en reviderad prognos om havsytans stigning och anger den sannolika nivån år 2100 till +0,9-1,6 m och man utesluter inte en höjning till 2,0 m. Detta beroende på den allt hastigare avsmältningen av främst Grönlandsisen. Oavsett om man väljer medelvärdet (+1,25 m) eller det högre sannolika värdet (+1,6 m) innebär detta att dagens förslag till ny Slussen inte håller i de beräknade 80 åren. Hur länge förslaget skulle kunna fungera beror på rad frågor som inte är utredda bl.a. effekten av höga flöden till Mälaren samtidigt som nivåskillnaden gentemot havet är 0 m eller rent av positiv.

Varje års förkortad livsländ av projektet innebär ökade avskrivningskostnader med 1,2 %.

Vi har utöver detta flera invändningar mot Slussen förslaget rörande hushöjd, luftkvalité, handikappanpassning och vägbredd och anser dessutom att förslaget rörande nedgrävning av Söderleden i tunnel bör prövas ordentligt om nu en försening ändå blir nödvändig.

Vi anser därför att en grundlig analys måste göras vad gäller både Slussen projektet och andra havsyteberoende verksamheter och byggnationer. Detta kan innebära att ställning kan behöva tas till frågan om och/eller när saltvatten ska tillåtas tränga in i Mälaren. Vi anser därför att förslaget till ombyggnad av Slussen nu måste omarbetas.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§27 Detaljplan för kv Utsikten (del av Sätra 2:1) i stadsdelen Bredäng. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-15023-54

Dnr 2010-16597

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:
- värdefulla träd skyddas i planen och under byggtiden,

- kompensationsåtgärder preciseras,

- byggnader anpassas för att klara de energimål som finns i stadens
miljöprogram om ”Hållbar stadsutveckling”.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Trots att byggnation i detta fall sker på grön mark är vi beredda att acceptera förslaget eftersom tillgången på skyddade grönområden i närområdet är stor tack vare Sätra-skogen och de särskilda värden som finns i det aktuella området skyddas genom förvaltningens förslag.

§28 Förslag till detaljplan för Väbeln 2, Erik Dahlbergsgatan 60 i stadsdelen Ladugårdgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-11732-54
Dnr 2010-14712

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att Stockholmsmodellen för trafikbuller klaras utan ytterligare avsteg.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§29 Förslag till detaljplan för Väbeln 3, Studentbacken 21-27 i stadsdelen Ladugårdgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-14527-54
Dnr 2010-015412

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Nämndens uppgift är att avge ett yttrande om hälsoeffekterna utifrån rådande lagstiftning och regelverk. Vi delar förvaltningens bedömning att den föreslagna lösningen inte kan erbjuda en tillräckligt god boendemiljö ur hälsosynpunkt. Detta är naturligtvis beklagligt med tanke på behovet av bostäder i allmänhet och studentbostäder i synnerhet. Därför är det vår förhoppning att man kan finna tekniska lösningar som skapar bättre förutsättningar att bygga på platsen.

§30 Grönmarkskompensation

Svar på skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP)
Dnr 2011-5870

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna miljöförvaltningens svar på skrivelsen.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på utformning av en kompensationsfond i Stockholm.

3. I övrigt anföra följande:

I en stad som Stockholm, med snabbt växande befolkning, är det mycket viktigt att bevara den grönmark som nya och gamla invånare är beroende av för sin rekreation och sitt välmående. Omfattande forskning har visat att grönmark i staden har stor betydelse för befolkningens psykiska och fysiska hälsa men att grönskan också bidrar med många ekosystemtjänster som att minska halterna av luftföroreningar, sänka bullernivåerna och förbättra lokalklimatet. Målet med grönmarkskompensation måste vara att dessa ekosystemtjänster inte försämras över tiden.

Tyvärr används grönmarkskompensation inte på ett ansvarsfullt sätt i Stockholm idag. Det görs ingen riktig analys av grönmarkens värden innan exploatering och de värden som förloras kompenseras aldrig fullt ut. Ett sätt att förbättra kompensationsverktyget skulle kunna vara att skapa en kompensationsfond som möjliggör att flera exploateringar samverkar för att genomföra större och merbetydelsefulla kompensationsprojekt i Stockholm. Förvaltningen bör därför återkomma med förslag på hur en sådan fond skulle kunna byggas upp inom staden. Miljöförvaltningen bör också i dialog med övriga förvaltningar arbeta för att kompensationsverktyget förbättras.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§31 Buller från motorcyklar utan ljuddämpare

Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2011-7202

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens svar på skrivelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Polisen och trafik- och renhållningsnämnden för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§32 Resa till Canada 4-7 oktober 2011 för medverkan på Greenbuild-mässan i Toronto

Dnr 2010-007153

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Lisa Enarssons resa till Canada 4-7 oktober 2011.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§33 Miljöövervakningsplan 2012-2015

Dnr 2011-7089

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten om miljöövervakningsplan för 2012 - 2015.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna rapporten om miljöövervakningsplan 2012-2015.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ytterligare miljöövervakningsprojekt som skulle kunna genomföras om Miljöförvaltningen tillförs ytterligare medel i budgeten.

3. I övrigt anföra följande:

Miljöövervakning är en mycket viktig verksamhet i stadens miljöarbete. Genom miljöövervakning får staden kännedom om miljötrender och kan följa om stadens miljöförbättras eller försämras ur olika miljöaspekter. Miljöövervakningen ger också möjligheter att följa upp om stadens insatser på miljöområdet fungerar eller inte. Det är därför beklagligt att den kraftigt nedskurna budgeten för miljöförvaltningen begränsar möjligheterna till utvidgad miljöövervakning, bland annat för att kunna uppmärksamma nya miljöhot såsom kemikaliebelastningen i samhället. Förvaltningen bör återkomma med en redovisning av hur miljöövervakningen skulle kunna utvidgas med en mer ansvarsfull budget för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Det är också viktigt att påpeka att miljöövervakning bara är det första steget, för att åtgärda de miljöproblem som uppmärksammas vid övervakningen krävs miljöinvesteringar. Även här saknas medel inom Stockholm, inte minst sedan den miljömiljard miljöpartiet genomdrev nu tagit slut samtidigt som den borgerliga majoriteten vägrar skjuta till nya medel till miljöinvesteringar i Stockholm.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra:

Vi stödjer självfallet förvaltningens förslag till miljöövervakning vad gäller de föreslagna delarna, vilket redan det kommer att kräva ytterligare resurser. Vi anser att det därutöver behövs ytterligare övervakning vad gäller bl.a.

1) Luftkvalité inte minst beroende på de infrastrukturprojekt som majoriteten vill driva igenom trots de försämringar som uppstår.

2) Vattenövervakning avseende kemiska och biologiska förhållanden med målet att alla stadens vatten (även de som inte är utpekade som vattenförekomster) senast år 2021 ska ha uppnått God Ekologisk Status eller i förekommande fall God Ekologisk Potential. Dessutom krävs särskilda övervakningsprogram för stadens kolonistugeområden.

3) Giftförekomst, där särskilt förekomsten av gifter i potentiell matfisk bör undersökas för att informera fiskare och konsumenter om vilka vatten där fisken inte omfattas av de s.k. kostrekommendationerna.

4) elektromagnetisk strålning från ex. 3G-master och mobiltelefoner som nu av WHO konstaterats kunna vara cancerframkallande, vilket svenska forskargrupper sedan länge påpekat. En särskild studie liknande den som gjorts i ex. Södertälje behövs för att kartlägga strålningens omfattning dag och natt i hela staden (genom mobil mätning med bil).

5) inomhusmiljö där en omfattande kartläggning ånyo behöver göras beträffande förekomsten av s.k. ”Sjuka Hus syndrom” utifrån de problem som stadens hyresgäster upplever.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Att ha en god kvalité på luft och vatten, goda förutsättningar för biologisk mångfald i våra grönområden, en god inomhusmiljö samt att slippa utsättas för buller är viktigt. Övervakning kan användas som en strategi för att kunna belysa områden där miljöarbetet behöver förbättras. Vi kan konstatera att övervakning skulle behöva ske på fler områden än de som förekommer i denna rapport för att säkerställa en god levnadsmiljö för stockholmarna. För att detta ska kunna ske behöver mer resurser tillsättas än vad som är fallet i dag.

§34 Årsrapport för Stockholmsvattenprogram 2009-2010

Dnr 2011-7389

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2009-2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar årsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar årsrapporten till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamnar AB, kommunstyrelserna i Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka och Ekerö, Länsstyrelsen i Stockholms län, Tyresåns vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Vattenmyndigheten för Norra Östersjön samt Naturvårdsverket.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Årsrapporten för Stockholms vattenprogram visar på förbättringar av vattenkvaliteten hos Stockholms vattendrag sedan 1970-talet. Dock har inte åtgärderna för att förbättra vattnet varit gratis. Stora investeringar har behövts på ett flertal plan, tex stora investeringar i våra reningsverk. Rapporten visar tydligt på att de senaste årens projekt till stort bekostats genom den tidigare miljömiljarden, pengar som inte längre finns tillgängliga. Mycket finns fortfarande kvar att göra för att sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologisk status till år 2021 och krafttag måste sättas in redan nu för att vi ska kunna uppnå miljökvalitetsnormerna, även så sent som 2021. Vi ser här stora svårigheter i hur viktiga åtgärder som förhindring av bräddning, rening av dagvatten och utökad provtagning av kemiska ämnen ska finansieras för att Stockholm ska kunna uppnå miljökvalitetsnormerna i tid.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Som vi påpekat under en lång rad av år är Stadens Vattenprogram helt otillräckligt för att uppnå God Ekologisk Status alt. God Ekologisk potential i alla stadens vatten. Vi förutsätter därför att detta rättas till i kommande vattenplan. I väntan på denna nya plan bör åtgärder omedelbart vidtas för att uppfylla Baltic Sea Action Plan och åtgärder bör snarast vidtas i bl.a. Lillsjön i Bromma, i Magelungen och i Ältasjön. i sjön Trekanten bör tillskottet av dricksvatten omedelbart upphöra och verkliga restaureringsåtgärder vidtas.

§35 Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Rapportering av 2010 års provtagning och analyser
Dnr 2009-7080

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport, samt därutöver anföra:

Rapporten visar att stockholmarna sannolikt fortsätter att vara exponerade för organiska miljögifter. Stockholm måste fortsätta att utveckla sin kemikaliepolitik.

Förvaltningen bör återkomma till nämnden med förslag på i) hur staden bör agera för att utveckla både tillsyn och miljöövervakning samt ii) vilka krav staden bör ställa på regeringens kemikaliepolitik för att därigenom radikalt minska stockholmarnas exponering.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Månatlig provtagning av kemiska ämnen görs i tre av Stockholms ca trettio olika vattenområden. Rapporten visar att fiskar i dessa tre områden har förhöjda halter av metaller, men även starkt förhöjda halter av PCB, PBDE och PFOS. Det är oklart om de förhöjda halterna beror av pågående utsläpp eller av spridning från äldre föroreningar i sediment och landområden. Vi anser att det är viktigt att närmare undersöka källan till utsläppen för att i möjlig mån kunna förhindra vidare utsläpp till vattendragen. Då Stockholms vattendrag skiljer sig i både kemisk och ekologisk status ser vi även att det skulle vara av vikt att även undersöka halter av dessa miljögifter i andra vattenområden i Stockholm.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Höga gifthalter förekommer hos fisk i flera av stadens vatten. Förutom att åtgärder behöver planeras och vidtas för att minska tillförseln behöver förekomsten av alla relevanta, giftiga ämnen i fisk fastställas så att staden kan ange för vilka sjöar kostrekommendationer behöver användas. Staden bör också se till att man vid försäljning av fisk anger vilken fisk som omfattas av kostrekommendationer och vad dessa innebär.

§36 Miljö och miljövanor i Stockholm 2010

Rapport om enkätundersökning
Dnr 2008-4377

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten ” Miljö och miljövanor i Stockholm 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser för kännedom.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i övrigt anföra följande:

Rapporten visar att stockholmarna har ett stort engagemang för vår gemensamma miljö och att de ställer höga krav på en aktiv miljöpolitik. Från nämndens sida vill dock framhålla att det är en stor brist att rapporten inte redovisar skillnader i kvinnors respektivs mäns svar på frågorna. Eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser och erfarenheter är ett värdefullt underlag för nämndens beslutsfattande. Dessutom slår stadens jämställdhetspolicy fast att jämställdhetsarbetet ska integreras i stadens alla verksamheter och att staden som servicelämnare ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv vilket innebär en rättvis fördelning av resurser för exempelvis fritid, idrott, kultur, samhällsplanering. Därför bör rapporten kompletteras med könsuppdelad statistik.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna anmälan av rapporten ”Miljö och miljövanor i Stockholm 2010”.

2. Översända rapporten till kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser för kännedom.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Undersökningen visar att nära 90% tycker att det är mycket bra att Stockholm bedriver ett aktivt miljöarbete och att många stockholmare är oroade över miljöfrågor. Detta är ett engagemang som behöver backas upp av staden.

Genom förbättringar i stadens infrastruktur, som tex ökad information eller ökade möjligheter för den enskilde personen att leva miljövänligt är en viktig del. En annan del är att enkäten ger ett tydligt mandat till staden att aktivt arbeta med miljöåtgärder som står utanför den enskilde stockholmarens makt, exv miljöförbättrande åtgärder för luft och vatten, utbyggd kollektivtrafik, och energisparande åtgärder inom stadens verksamheter.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vi konstaterar att Stockholmarna främst störs av buller i form av Grannar, väg och flyg. Buller är inte bara något som bidrar till stress utan ljudkännslighet kan även födas av stress. Politiskt vill därför Socialdemokraterna föra en politik som bidrar till att minska stressen i vardagen. Dels genom att bygga smartare och även mycket miljövänligare genom att skapa fler stadskärnor. Vi vill även bygga ut tunnelbanan och de tjänster som kan tillhandahållas i de offentliga rummen.

Det handlar om att ta en större strategi för staden där miljö, byggande och livsmönster vävs ihop på ett genomtänkt sätt.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är oroande att medvetenheten om klimatförändringen försämrats. Med full respekt för medborgarnas upplevelser så måste ändå konstateras att klimatförändringen är av en helt annan dignitet än övriga miljöproblem. Inte minst för Stockholm med sitt extremt vattennära läge inklämt mellan stigande vattenytor både i sött och salt vatten.

Vi konstaterar också att inomhusmiljön, där man ständigt vistas, upplevs som ett problem av 20 % av befolkningen och att problemen är särskilt allvarliga i Rinkeby-Kista. Det är på tiden att detta åtgärdas på ett seriöst sätt. Det är också uppenbart att bristen på sjöar med god vattenkvalité i förorterna är ett stort problem.

§37 Skrivelse om kemikalier i hårvårdsprodukter från Per Bolund m.fl. (MP)

Dnr 2011-8222

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§38 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall samt om aktuella nyckeltal som tagits fram för Stockholms län.

Margareta Widell, chef för avdelningen för livsmedelskontroll, informerar om aktuella händelser inom sitt verksamhets­område.