Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Ny instansordning för VA-målen (SOU 2011:53)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9407
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

8 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

(Ds 2011:24)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9790
(Verksamhetsstöd)

9 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

10 Emissioner i bostad

Remiss från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 10343-10
Dnr 2006-6790
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från kylaggregat utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-000715
Dnr 2008-5339-350
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Överklagat beslut om att lämna klagomål på buller från idrottslokal utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-003586
Dnr 2008-12253
(Hälsoskydd)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation utan ytterligare åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen,
mål nr. 2431-11
Dnr 2008-14348-350
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från restaurang Göta Ark utan ytterligare åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen,
mål nr M 2055-11
Dnr 2009-6662
(Hälsoskydd)
*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Överklagande av beslut om timavgift

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-10-452 resp. 505-10-4115
Dnr 2009-9340
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, keramikverksamhet

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2011-449
Dnr 2009-9629
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Korsspindeln 3

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2010-017065
Dnr 2010-15415
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsyn av båtklubbar

20 Riktad kontroll 2010-2011; Märkning - kontroll av matmäklare, huvudkontor, producenter och lager

21 Fjärrvärme i konkurrens

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-7601
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

22 Detaljplan för Vårfrugillet, del av Sätra 2:1, i stadsdelen Bredäng

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-22621-54
Dnr 2009-14690
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

23 Detaljplan för Godsvagnen 9 i Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-22247-54
Dnr 2010-7568
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

24 Detaljplan för Telefonfabriken 1 m.m., i stadsdelen Midsommarkransen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2010-02062-54
Dnr 2010-7864
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

25 Program för Hornsbruksgatan m.m., i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-15437-54
Dnr 2009-14771
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

26 Förslag till strukturplan för Husby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2011-04898-53
Dnr 2011-7767
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Naturvårdsverkets vägledning om inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8738
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

28 Förslag till detaljplan för fastigheterna Gladan 2 och 8 inom stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-09594-54
Dnr 2010-19046
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

29 Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8211
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

30 Metodutvecklingen av Reach

Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S)
Dnr 2011-2886
(Plan och Miljö)

31 Överklagande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut den 15 juli 2011 i mål M 3765-11

Dnr 2005-2967
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8136
(Miljöanalys/SLB)

Omedelbar justering

33 Åtgärder för att minska halten partiklar (PM10) längs Stockholms stads vägnät

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Michael Åhman samt Robert Eriksson, båda vid avdelningen för hälsoskydd, samt Monika Gerdhem vid avdelningen för verksamhetsstöd.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 5 september 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 6/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 juni 2011 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 17 augusti 2011 och den 30 augusti 2011 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2011-05-21 – 2011-08-05.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Inget protokoll finns att anmäla.

§7 Ny instansordning för VA-målen (SOU 2011:53)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9407

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:


Statens VA-nämnd är en liten men enskild myndighet. Om nämnden läggs ned och dess verksamhet flyttas är det viktigt av att resurser tillförs de myndigheter som tar över VA-nämndens arbete så att VA-målen även i fortsättningen ska kunna hanteras på ett kompetent och effektivt sätt och så att väntetiden för avgöranden inte förlängs.

§8 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker föreslagna författningsändringar i promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (DS 2011:24) med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi tillstryker förvaltningens förslag till beslut. Vi vill därutöver begära en övergångsperiod där det finns en tydlig anvisning till föreskrifterna på webbsidan. Helst där man tidigare kunnat hitta dem i sin ortstidning. Denna övergångsperiod borde förslagsvis sträcka sig över ett antal månader.

§9 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Dnr 2011-8579

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, enligt bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 januari 2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Emissioner i bostad

Remiss från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 10343-10
Dnr 2006-6790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt yrkande att länsstyrelsens beslut ska fastställas i sin helhet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. att överklagandet avslås

2. därutöver anföra:

Den klagande liksom sin dotter har drabbats av allvarliga bestående skador men är symptomfri vid vistelse i den anvisade och mycket mindre lägenheten. Vid besök i den ursprungliga lägenheten, som fortfarande står tom, blir den klagande som tidigare omedelbart sjuk.

Stockholmshem har vid den enda mätningen som gjorts av emissioner av giftiga ämnen från golvet konstaterat att halterna var mycket höga trots att den använda ampullen mättats och den reella halten av gifter var ännu högre. Vi kräver att golvet renoveras så att de konstaterade gifterna tas bort.

Miljödomstolen har på grund av ärendets tidsutsträckt orsakad av brist på reella åtgärder från Stockholmshems och Miljöförvaltningens sida valt att bortse från det grundläggande problemet (gifter i fuktskadad betong) och enbart bedömt frågan om huruvida det felaktigt inlagda golvet fungerar tillfredsställande eller ej. Man har funnit att så inte varit fallet.

Förvaltningen har för ett drygt år sedan lovat att fortsättningsvis själva kontrollera eventuella brister när oenighet förekommer för att garantera objektivitet och leva upp till sina egna utfästelser i Rapporten 3H. I väntan på att detta ska ske finner vi det mycket anmärkningsvärt att man i detta fall överklagar miljödomstolens beslut och därigenom går emot stadens egna invånare.

I detta fall har olika verifierade mätningar gett olika resultat. En rimlig förklaring till detta är att variationer i det centrala fläktsystemet och glapp i konstruktionen av fläktintaget i den aktuella fasigheten påverkar golvets funktion. Just dessa risker är anledningen till att installatörer och konstruktörer förordar ett separat fläktsystem. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Stockholmshem som enda åtgärd under senare år av föregivet estetiska skäl (i en lägenhet som inte används) lägger in en list vilket leder till att eventuella funktionsfel döljs.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Rana Carlstedts m.fl. (S) och Katarina Luhrs m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§11 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från kylaggregat utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-000715
Dnr 2008-5339-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen återvisar ärendet för ny handläggning inom ramen för ärende 2010-19467 och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Överklagat beslut om att lämna klagomål på buller från idrottslokal utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-003586
Dnr 2008-12253

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen bifaller överklagandet i den del som avser vibrationer och återförvisar den delen av ärendet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation utan ytterligare åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr. 2431-11
Dnr 2008-14348-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 8 april 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från restaurang Göta Ark utan ytterligare åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2055-11
Dnr 2009-6662

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut den 25 mars 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Överklagande av beslut om timavgift

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-10-452 resp. 505-10-4115
Dnr 2009-9340

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger att länsstyrelsen, med bifall till överklagandena, upphäver de överklagade besluten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, keramikverksamhet

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2011-449
Dnr 2009-9629

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Korsspindeln 3

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2010-017065
Dnr 2010-15415

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på länsstyrelsens begäran.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Tillsyn av båtklubbar

Svar på skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP)
Dnr 2011-5871

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens svar på skrivelsen och översänder den till idrottsförvaltningen samt till Saltsjö-Mälarens Båtförbund för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att godkänna svaret på skrivelsen och översända den till idrottsförvaltningen samt till Saltsjö-Mälarens Båtförbund för kännedom.

2. Att tacka förvaltningen för ett utförligt och belysande svar på skrivelsen

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med den förvaltning i staden som ansvarar för arrendekontrakt med båtklubbar se till att staden installerar miljöanpassade hanteringsanläggningar för båtvård, till exempel spolplattor på stadens båtklubbar. Kostnaden kan regleras gentemot båtklubbarna via upplåtelseavtal. Den ansvariga förvaltningen behöver även undersöka och åtgärda funktionaliteten i klubbarnas avloppsanläggningar.

4. Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om den ”mobila miljöstationen” kan få en speciell turlista till båtklubbarna i lämplig säsong för att kunna samla in färgrester och batterier.

För att Stockholm ska ha chans att uppnå Miljökvalitetsnormerna för vatten i utsatt tid kommer det vara av stor vikt att redan nu påbörja arbetet med att få renare sjöar och vattendrag. Miljöförvaltningens utlåtande visar att verksamhet vid båtklubbar kan ha en betydande effekt på både kemisk och ekologisk status på vatten- och bottenkvaliteten runt kusten och att ett flertal åtgärder vid båtklubbarna kan ha effekt på vattnets status. Tidigare och pågående tillsyn av båtklubbar visar flertalet brister i avfallshantering, hantering av spill av giftiga kemikalier, avloppslösningar och rutiner vid underhåll av båtarna.

Då Stockholm, både med avseende på att kunna uppnå miljökvalitetsnormer, men främst för att undvika höga halter av giftiga ämnen i sjöar och vattendrag, måste vidta åtgärder för att minska halten giftiga ämnen i vatten anser vi att det primära måste vara att förhindra tillförsel av nya gifter till vatten. Sanering av befintliga gifter blir betydligt svårare att genomföra om vi fortsätter att tillföra nya. Båtklubbarna har här visat sig vara en potentiellt viktig källa till nya utsläpp där man till ett rimligt pris skulle kunna åtgärda och förhindra vidare utsläpp.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra:

Staden i de fall där man har äganderätten till marken skapar tillfredsställande förhållanden vad gäller omhändertagande av gifter, annat avfall och vattenföroreningar och att kostnaderna för detta regleras genom nya avtal med berörda båtklubbar.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Rana Carlstedts m.fl. (S) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vårt rena vatten utgör en stor del av Stockholms kvaliteter som miljöstad i världsklass. Det är av stor vikt att inte bara upprätthålla, utan också förbättra statusen på vårt vatten. Samtidigt är båtlivet viktigt för Stockholm som vattennära stad. Vår uppgift är att underlätta ett aktivt båtliv samtidigt som dessa aktiviteter inte försämrar vattnet och upplevelsen av det.

Regeringen har genom LOVA-bidraget finansierat 33 tömningsstationer för latrin och 9 båtbottentvättar i Stockholms län. Detta stöd finns kvar även nästa år och kommer att finansiera fler av denna typ av anläggningar, inklusive spolplattor.

Det är vår uppfattning att Stockholms stad ska arbeta vidare med frågan om båtlivets miljöpåverkan.

Särskilt uttalande lämnas av Rana Carlstedt m.fl. (S) enligt följande:

Stockholm är unik stad för fritidsbåtar och många innevånare har en fritidsbåt. Vi gläds över detta.
Men det stora antalet fritidsbåtar orsakar också bekymmer. Förvaltningens redogörelse visar att halterna av tungmetaller från - sannolikt - båtbottenfärger har ökat kraftigt i skärgården.
Målet måste vara att bryta trenden.
Båtklubbarna är de uppenbara mötespunkterna för fritidsbåtsägare och miljöförvaltningen. Staden har som ägare till den mark som båtklubbarna använder ett ansvar för att båtklubbarna tar sin del av ansvaret för de miljöstörningar som fritidsbåtarna orsakar. Förvaltningen bör återkomma med en handlingsplan för hur tillsyns- och informationsarbetet tillsammans med båtklubbarna skall utvecklas och vilka budgetkonsekvenser detta kan få.

§19 Tillsyn av båtklubbar. Redovisning av årsrapport 2010

Dnr 2011-9294

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsrapport.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet och årsrapporten till idrottsförvaltningen samt till Saltsjö-Mälarens Båtförbund för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vårt rena vatten utgör en stor del av Stockholms kvaliteter som miljöstad i världsklass. Det är av stor vikt att inte bara upprätthålla, utan också förbättra statusen på vårt vatten. Samtidigt är båtlivet viktigt för Stockholm som vattennära stad. Vår uppgift är att underlätta ett aktivt båtliv samtidigt som dessa aktiviteter inte försämrar vattnet och upplevelsen av det.

Regeringen har genom LOVA-bidraget finansierat 33 tömningsstationer för latrin och 9 båtbottentvättar i Stockholms län. Detta stöd finns kvar även nästa år och kommer att finansiera fler av denna typ av anläggningar, inklusive spolplattor.

Det är vår uppfattning att Stockholms stad ska arbeta vidare med frågan om båtlivets miljöpåverkan.

§20 Riktad kontroll 2010-2011; Märkning – kontroll av matmäklare, huvudkontor, producenter och lager

Dnr 2011-9025

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att i övrigt anföra följande:

Detta ärende visar att verksamhetsutövare – mäklare, huvudkontor, producenter och lager – som bör kunna känna till och följa reglerna i allt för stor utsträckning inte gör det. Nämnden bör överväga att införa ett riskbaserat och avgiftsfinansierat tillsynssystem på detta område så att verksamheter som inte sköter sig oftare blir kontrollerade på egen bekostnad.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§21 Fjärrvärme i konkurrens. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2011-7601

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen med de synpunkter som anförs i förvaltningens remissvar.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna följande:

En rad sektorer har avreglerats sedan 1980-talet med argumentet att en avreglering leder till ökad konkurrens och bättre service. Inom telekomsektorn har erfarenheterna varit mestadels positiva och de har mestadels varit negativa för järnvägarna och elsektorn.
För fjärrvärmens del säger utredningen, som alla sådana utredningar, att en avreglering kommer att vara positiv. Men utredaren lyckas inte göra troligt att fjärrvärmen är mera lik telekomsektorn än t ex järnvägen eller elsektorn. Utredningenbygger som alldeles för många sådana utredningar endast på fromma förhoppningar.

Vi vill särskilt påkalla:

? Att förslaget inte uppnår syftet ? att göra det bättre för kunden/medborgaren.

? Att de negativa effekterna ofta kraftigt underskattas i dessa fall av avreglering (oberoende av regering)

? Att det finns stark risk att fjärrvärmen inte klarar konkurrensen med andra mindre miljövänliga alternativ av uppvärming - vilket kan ge den mycket negativa effekten att konsumenten istället byter till andra miljöfarligare uppvärmningsformer.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis tillstyrka förvaltningens förslag

2. Därutöver betona vikten av att den föreslagna handeln med värme sker under samhällets kontroll och inte genom direkt konkurrens mellan olika parter.

Dagens situation med lokala fjärrvärmemonopol i privat regi är oacceptabel ur både ekonomisk synpunkt och med hänsyn till de övergripande kraven på en grundläggande omställning av samhällets energisystem till följd av behovet av att motverka den pågående klimatförändringen.

Vid monopolsituationer anser vi det självklart med samhälleligt ägande för att undvika monopolsituationer. När flera producenter inkl enskilda fastigheter ska bidra med produktion av värme krävs också styrning från samhällets sida eftersom målet med ett sådant system måste vara att optimera den totala energiproduktionen ur klimatsynpunkt. Detta kan som framgår av förvaltningens synpunkter svårligen ske genom fri konkurrens eftersom prissättningen då inte sker utifrån ett gemensamt energiperspektiv. Det är viktigt att också enskilda värmeproducenter (både fastigheter och företag) får möjlighet att till ett rimligt pris kunna leverera det överskott av värme som regelmässigt produceras sommartid när detta är möjligt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Katarina Luhrs m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Tredjepartstillträde är i grunden välkommet eftersom det stärker konkurrensen. Samtidigt är det komplicerat med anledning av att flertalet kommunala fjärrvärmebolag har en avkastningsgrad som är sådan att den skulle kunna anses vara kommunal subventionering.

En viktig aspekt vad gäller tredjepartstillträde är att subventionerade verksamheter inte ges tillträde för att minimera risken för kapitalförstöring i sunda fjärrvärmeverksamheter.

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Tredjepartstillträde i Stockholms fjärrvärmenät kan i framtiden bidra till ökad konkurrens och lägre priser för fjärrvärmekunderna. På kort sikt bör dock staden använda sitt delägande i Fortum Värme AB för att hålla nere fjärrvärmekostnaderna för Stockholmarna snarare än att maximera stadens vinst. De miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna av ökad fjärrvärmeanvändning är mycket stora och staden bör därför använda sitt delägande strategiskt för att se till att så många stockholmare som möjligt ska kunna ansluta sig till miljövänlig fjärrvärme till rimliga priser.

I avvaktan på beslut om tredjepartstillträde, och på de platser där det inte finns möjlighet till konkurrens i fjärrvärmenätet, skulle ett system med prisprövning behöva utvecklas. Staten bör medverka till att en sådan prisprövningsinstans med möjlighet att påverka fjärrvärmeaktörernas beteende inrättas.

§22 Detaljplan för Vårfrugillet, del av Sätra 2:1, i stadsdelen Bredäng

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-22621-54
Dnr 2009-14690

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

a. Information om Mälarens vattenskyddsområde och föreskrifter framgår som
upplysning i planen.

b. Natur- och rekreationsvärden kompenseras med motsvarande värden.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att avslå förslaget till exploatering av Vårfrugillet.

2. Att tillföra området till Sätraskogens naturreservat.

3. Att i övrigt anföra följande:

För närvarande finns många planer på exploatering i grönmark i Stockholm. Miljöpartiets syn är att intrång i grönmark i möjligaste mån bör undvikas eftersom grönmark i staden medför stora positiva värden för hälsa, lokalklimat och miljö. Den föreslagna exploateringen tränger in i det naturområde som fortsätter i Sätraskogens naturreservat. Skogens randområden fyller viktiga funktioner som entréer för befolkningen och som spridningsvägar för djur och växter. Den föreslagna exploateringen bör därför inte genomföras.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Rana Carlstedts m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Begränsningen av klimatförändringen förutsätter att utsläppen av klimatgaser upphör senast 2050. Vi begär att detta projekt utformas så att nettoeffekten av detta projekt inkl ev. externa, kopplade åtgärder uppfyller detta mål och att den befintliga kraftledningen grävs ned. Eftersom naturvärden går förlorade ska kompensatoriska åtgärder vidtas ex. i form av ökad tillgång på vattenmiljöer i områdets närhet.

§23 Detaljplan för Godsvagnen 9 i Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-22247-54
Dnr 2010-7568

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att planbestämmelse reglerar kontorsanvändning (K) där vårdverksamhet kan ingå.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (MP) enligt följande:


Begränsningen av klimatförändringen förutsätter att utsläppen av klimatgaser upphör senast 2050. Vi begär att detta projekt utformas så att nettoeffekten av detta projekt inkl ev. externa, kopplade åtgärder uppfyller detta mål.

§24 Detaljplan för Telefonfabriken 1 m.m., i stadsdelen Midsommarkransen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2010-02062-54
Dnr 2010-7864

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

a. En bullerskärm anläggs för att skydda bostäder från tunnelbanebuller.
Bullerskydd och planlösningar bör studeras vidare för kvarter A och B så
att Stockholmsmodellen för buller kan innehållas.

b. Byggnadstekniska åtgärder motsvarande radonsäkert utförande genomförs
(radonsäker grundläggning) samt att en evakueringsledning under
betongplattan förebereds för anslutning till fläkt och ventilationstekniska
åtgärder.

c. Planen kompletteras med cykelparkeringsplatser.

d. Byggnader anpassas för att klara de energimål som finns i stadens
miljöprogram om Hållbar stadsutveckling.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

2. Att parkeringsnormen för bil ska sättas till 0.5 eller lägre.

3. Att omedelbart justera ärendet

4. Att i övrigt anföra följande:

Vi välkomnar planerna på bebyggelse vid telefonfabriken 1. Området är kollektivtrafiknära och redan exploaterat vilket gör det mycket lämpligt för bostadsbebyggelse. Vi anser dock att i ett så utmärkt kollektivtrafikläge bör parkeringstalen sättas på en lägre nivå. Istället bör en bilpool inrättas i området för att möjliggöra bekvämt boende utan egen bil.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Rana Carlstedts m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Begränsningen av klimatförändringen förutsätter att utsläppen av klimatgaser upphör senast 2050. Vi begär att detta projekt utformas så att nettoeffekten av detta projekt inkl ev. externa, kopplade åtgärder uppfyller detta mål och att Stockholmsmodellens krav uppfylls.

§25 Program för Hornsbruksgatan m.m., i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-15437-54
Dnr 2009-14771

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

a. Utredningar genomförs för buller, vibrationer och elektromagnetisk strålning
i enlighet med programförslaget.

b. Parkeringsnorm följs för bilar och cyklar.

c. Fortsatta utredningar görs för att pröva möjligheten att plantera gatuträd.

d. Riktvärden för radon klaras om befintlig byggnad delvis kommer vara kvar.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att tillstyrka nybyggnation på den befintliga tunnelbanebyggnaden.

2. Att avslå de förslag till exploatering som gör intrång i parkmark.

3. Att förorda en parkeringsnorm i linje med den i Norra Djurgårdsstaden.

4. Att i övrigt anföra följande:

Förslaget riskerar att i sinnuvarande utformning täppa till ytterligare en bit av ett av andningshålen i en mycket tättbefolkad och hårt exploaterad stadsdel. Södermalms parker kan inte ständigt naggas i kanten. Krympning av gröna oaser i stenstaden kan förväntas öka behovet av rekreation utanför staden och därmed öka biltrafiken i ett redan trafikutsatt område.

Det är inte klarlagt hur planerna kommer att påverka uppfyllelsen av de miljökvalitetsnormer som fortfarande överskrids i närområdet.

Nybyggnation bör begränsas till det område som redan är bebyggt. Höjden bör hålla sig inom den så kallade ”boxen”. Bostäder bör om möjligt (med hänsyn till t.ex. buller och magnetstrålning) prioriteras före hotell- eller annan kommersiell verksamhet.

Parkeringsnormen är för hög. Det finns ingen anledning att på Södermalm, med goda kollektivtrafikmöjligheter och överskridande av miljökvalitetsnormer för luft, ha en högre parkeringsnorm än i Norra Djurgårdsstaden.

3) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att avslå de förslag till exploatering som gör intrång i Högalidsparken

3. Att i övrigt anföra följande

Vi är positiva till att området kring Hornbruksgatan utvecklas och nya bostäder skapas. För behovet av nya bostäder är stort i staden. I en växande stad och förtätande stad är dock grönområdena viktiga. Därför är det oroväckande att förslaget riskerar att minska tillgängligheten och användbarheten till hela området och i synnerhet till Högalidsparken.

Risken med förslaget, att bygga två stycken 5 våningshus i direkt anslutning till parken, gör att parken kommer att upplevas som en privatiserad park som staden invånare inte har tillgång till. Husen bör bara byggas upp till parkens marknivå, och därmed istället möjliggöra en expansion av parken på de nya husens tak.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis tillstyrka förslaget.

2. Besluta att inte bygga den västra huskroppen

Därutöver anföra att den västra huskroppen inkräktar både fysiskt och visuellt på Högalidsparken på ett sådant sätt att värdet av parken avsevärt försämras. Övrig byggnation bör utformas så att det visuella intrycket av parken söderifrån förändras så lite som möjligt. Den tekniska utformningen får inte innebära att den EM-strålningen överskrider vad som är normalt för området i övrigt. Utformningen i övrigt måste möjliggöra 0-utsläpp av klimatgaser år 2050.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Katarina Lurh m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§26 Förslag till strukturplan för Husby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2011-04898-53
Dnr 2011-7767

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker strukturplanen och förordar
integrerad gatustruktur under förutsättning att:

a. Planerade cykelvägar får en bättre anslutning till Husby centrum, Kista och
Järvafältet.

b. Platser för cykelparkering anges i Husby centrum och vid parkeringen vid
reservatsgränsen.

c. Parkeringsplatsen vid Trondheimsgatans förlängning placeras utanför
reservatsgränsen och utformas till en ny reservatsentré.

d. Ny bebyggelse inte placeras i buffertzonerna i anslutning till reservatsgränsen.

e. De miljö- och energimål för Hållbar Stadsutveckling som kommunfullmäktige
den 13 december 2010 beslutade som tillägg till stadens miljöprogram
inarbetas.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

2. Förorda att planen i större utsträckning tar vara på de värden som närheten till Järvafältet och de gröna omgivningarna till Husby medför.

3. I övrigt anföra följande:

Stora delar av strukturplanen för Husby är mycket bra. Vi saknar dock en idé för hur de stora gröna värdena runt Husby ska kunna sätta en större prägel på bostadsområdet. Genom att föra in mer grönska i området och göra gränsen mellan bostadsområdet och naturområdet mjukare kan Husby få en unik prägel bland Stockholms stadsdelar vilket skulle kunna öka områdets attraktionskraft.

3) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Att förorda förslaget om nygammal gatustruktur

3. Att förorda att byggnation längs gator som bullerskydd ska utgöras fastigheter med lokaler och inte bostäder

4. Att därutöver anföra följande:

Vi Socialdemokrater tycker att det är bra att man vill utveckla Järvaområdet och tycker att det är viktigt att det görs på ett sätt så att närmiljön för de boende blir så bra som möjligt. Vi tycker därför att det är tråkigt att man inte gett de boende mer än tre sommarmånader på sig att tycka till om strukturplanen.

När det gäller de två alternativa förslagen om ”integrerad” kontra ”nygammal” gatustruktur tycker vi att den senare är att fördra då trafiksepareringen är värd att bevara. Vi ser också att det finns behov av bullerskärmar vid hårt trafikerade vägar. Om man löser detta genom tilläggsbyggnation vill vi i så fall se att dessa utgörs av fastigheter för arbetsplatser, inte för bostäder.

Tanken bakom utförandet av strukturplanen är att göra Husby mer attraktivt. Vi Socialdemokrater ser naturområdena kring Järvafältet som en av områdets stora attraktionskrafter och tycker att det är väldigt viktigt att inte på något sätt inkräkta på detta viktiga naturområde när man bygger i Husby. Vi anser det också viktigt man när man bygger ser till att skapa ytor där områdets många barn och unga kan utöva spontanidrott.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vad gäller miljöfrågorna i planen innebär kravet på begränsningar av klimatförändringen att utsläppen av klimatgaser upphör senast 2050. Vi begär att detta projekt utformas så att nettoeffekten av projektet inkl ev. externa, kopplade åtgärder uppfyller detta mål. I övrigt betonar vi vikten av att privatbilism i området minimeras och kollektivtrafik, cykelvägar och promenadstråk utvecklas. För att bl.a. minska negativa värmeeffekter under kommande somrar måste tillräckligt med träd och gröna tak och väggar skapas.

§27 Naturvårdsverkets vägledning om inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8738

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§28 Förslag till detaljplan för fastigheterna Gladan 2 och 8 inom stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-09594-54
Dnr 2010-19046

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret studerar en annan bebyggelseutformning som ger ett godtagbart skydd mot buller.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) enligt följande:

Nämndens uppgift är att avge ett yttrande om hälsoeffekterna utifrån rådande lagstiftning och regelverk. Vi delar förvaltningens bedömning att den föreslagna lösningen inte kan erbjuda en tillräckligt god boendemiljö ur hälsosynpunkt. Detta är naturligtvis beklagligt med tanke på behovet av bostäder i Stockholm. Därför är det vår förhoppning att man kan finna alternativa lösningar som skapar bättre förutsättningar att bygga på platsen, i enlighet med förvaltningens synpunkter. Om det dessutom stämmer att en högre exploateringsgrad är möjlig så borde det rimligen vara intressant för projektet.

§29 Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker utredningens förslag på ny fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden efter den framtagna riskbaserade branschlistan.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker att föreslagen ändring i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genomförs.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:


Vi anser att det är av största vikt att tillsynen över förorenade områden har hög prioritet och utförs professionellt och effektivt med resultatet att så många förorenade områden som möjligt kan åtgärdas inom överskådlig tid. Vi ser både för och nackdelar med en ny fördelning av tillsynsansvaret men tycker att det finns en poäng i att behålla ansvaret på kommunal nivå, då beslut om förorenade områden kan behöva fattas i samband med andra kommunala infrastruktursprojekt. Vi tycker också rent allmänt att kunskap och beslut bör finnas nära invånare och inte förflyttas längre bort från dem.

Vi ställer oss dock frågande till om generalläkaren är rätt instans för tillsyn av föroreningsskador orsakade av försvarsmakten (en potentiellt starkt förorenande verksamhet) då denna instans inte har specialistkompetens på mark- och miljöfrågor. Dessutom kan denna fördelning försvåra för länsstyrelse eller kommun att ställa krav på verksamheten.

Särskilt uttalande lämnas av Rana Carlstedt m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna ser inga skäl att för Stockholms del förändra de nuvarande principerna för tillsyn av förorenade områden.

Stockholm har en omfattande kunskap om dessa områden och dessutom planansvar för hur områden skall kunna användas i framtiden.

§30 Metodutvecklingen av Reach

Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S)
Dnr 2011-2886

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar skrivelsen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Rana Carlstedt m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:


REACH innebär ett globalt sett unikt försök av EU att på allvar minska belastningen på människor och natur från farliga kemikalier. Ett framgångsrikt REACH kommer att ha avgörande betydelse för den globala kemikaliesäkerheten.

Som förvaltningen konstaterar har Stockholm en i Europa unik systematik i kunskapsförsörjningen om exponeringen av farliga kemikalier. Stockholm har därmed ett särskilt ansvar för att leda arbetet med att förse ECHA med data om den lokala exponeringen av farliga eller potentiellt farliga kemikalier. Stockholm bör kunna ta initiativ till ett EU-gemensamt övervakningssystem för lokal exponering.

Förvaltningen har dessutom goda erfarenheter att tillsammans med handeln öka kunskaperna om riskerna med kemikalier i varor. Vi får fortfarande i tid och otid larmrapporter om oftast importerade varor som innehåller olämpliga kemikalier. Handelns naturliga strävan att söka låga produktionskostnader innebär i praktiken ofta en omfattande import från länder med betydligt svagare kemikaliekontroll än Sverige. Redan av konkurrensskäl - inga frípassagerare - finns det därför ett uppenbart intresse hos seriösa importörer att tillsammans med förvaltningen arbeta för både ökad tillsyn och systematisk kunskapsuppbyggnad av exponering.

Förvaltningen bör inte avvakta med att regeringen fattar beslut om den framtida varutillsynens organisation utan redan nu utarbeta ett konkret förslag för hur arbetet skall drivas när den förändring väl kommer. Ett sådant förslag kanske till och med skulle kunna skynda på regeringens hantering av frågan.

§31 Överklagande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut den 15 juli 2011 i mål M 3765-11

Dnr 2005-2967

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar prövningstillstånd.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens beslut den 15 juli 2011 i mål M3765-11 och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

3 I andra hand yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att Mark- och miljööverdomstolen visar målet åter till mark- och miljödomstolen för förnyad handläggning.

4 Som grund för yrkandena åberopar miljö- och hälsoskyddsnämnden vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet i mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§32 Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-8136

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen, samt att i övrigt anföra följande:

Det är beklagligt att regeringens hantering av miljömålssystemet minskat möjligheten att nå det övergripande målet, att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålsberedningen lägger enbart fram ett fåtal konkreta etappmål på ett fåtal områden. Det är tydligt att detta inte kommer att räcka för att snabba upp miljöarbetet i en sådan takt att generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås. Med miljömålsberedningens förslag kommer det att dröja flera år innan en heltäckande uppsättning etappmål kan presenteras vilket gör att tiden till generationsmålet är för kort för att målet ska kunna nås.

För Stockholm finns några områden där det skulle ha varit särskilt välkommet med konkreta etappmål från Miljömålsberedningen:

Luftföroreningar från vägtrafiken och arbetsmaskiner. I Stockholm är trafiksektorns stora bidrag till luftföroreningar och klimatpåverkan väl kända. Det är därför beklagligt att beredningen inte formulerat ett konkret etappmål på detta område som kan driva utvecklingen framåt. Både miljön och människors hälsa riskerar att skadas i onödan under tiden frågan utreds vidare.

Utökade möjligheter för kommuner att ingripa mot luftföroreningar. Problemen med stadsluften är ibland annat Stockholm så akuta att åtgärder behöver sättas in omedelbart. Sverige är nyligen fällt av EU-domstolen på grund av oförmågan att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft. Ur Stockholms synvinkel borde beredningen till exempel ha föreslagit möjligheter för kommunerna att införa Miljözoner och att ta ut dubbdäcksavgifter som visat sig bidra till lägre partikelhalter i Norska städer.

Sanering av förorenad mark. Här kommer regeringen inte fram med något samlat förslag trots att det är uppenbart att dagens saneringstakt är långt ifrån tillräcklig. Utan ytterligare ekonomiska resurser kommer vi särskilt i städer som Stockholm att lämna över många förorenade områden till kommande generationer, i strid med generationsmålet. Beredningen borde ha lagt fram ett förslag som håller saneringsarbetet uppe i en sådan takt att miljömålet om en giftfri miljö kan nås.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Rana Carlstedts m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Rana Carlstedt m.fl. (S) enligt följande:

Vi delar förvaltningens uppfattning att miljömålsberedningens förslag till etappmål endast täcker in en liten del av de tidigare delmålen och delar också farhågorna att det kommer att ta mycket lång tid innan miljömålsystemet har kompletterats med konkreta etappmål som täcker in alla delar av miljökvalitetsmålen.

Därutöver vill vi anföra följande:

Regeringen har prioriterat ned miljömålsarbetet trots att systemet med miljökvalitetsmål uppskattats mycket av kommuner och länsstyrelser.

Regeringen har inte heller velat ta tillvara de strukturer som visat sig fungera mycket bra som till exempel Miljömålsrådet.

Regeringen hela hantering av miljömålen visar att man inte förstått poängen med arbetet med miljömålen och fördelarna med en bred förankring.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Miljömålssystemet är ett unikt system för att styra främst myndigheters arbete mot gemensamma mål för allt miljöarbete samtidigt som systemet bidrar till att utveckla företags och allmänhetens insyn och kunskap. Systemet är uppskattat av alla myndigheter och utgör idag basen för allt miljöarbete. Som alla generella system finns i vissa avseenden inbyggda problem och ett behov av förbättringar har funnits i vissa avseenden. Det sätt som denna förändring sker på har emellertid inneburit allvarliga försämringar genom bristen på nya del/etappmål och inkonsekvenser mellan olika miljömål till följd av att arbetet med de olika miljömålen inte samordnats. Vi delar de kritiska synpunkter som förvaltningen fört fram och efterlyser ett nytt och samordnat arbete med att snarast ta fram nya etappmål inom alla olika miljömål. Vi anser också att flera av de nya etappmålen vad gäller det internationella arbetet är otydliga och inte tillräckligt långtgående.

§33 Åtgärder för att minska halten partiklar (PM10) längs Stockholms stads vägnät

Dnr 2011-10948

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2011, dnr 505-09-39440.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar trafik- och renhållningsnämnden att meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap 2 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) i den utsträckning som krävs för att miljökvalitetsnormer med avseende på PM10 ska följas längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

3 Fram till dess att åtgärderna enligt p 1 har nått fullgod effekt bör trafik- och renhållningsnämnden vidta kompletterande åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa att fortsatta överskridanden av miljökvalitetsnormer för PM10 inte sker längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

4 Åtgärder enligt p 2 bör påbörjas senast 30 oktober 2011.

5 Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm bereds tillfälle att yttra sig över uppmaningen till åtgärder senast den 1 november 2011.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2011, dnr 505-09-39440

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar trafik- och renhållningsnämnden att meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap 2 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) i den utsträckning som krävs för att miljökvalitetsnormer med avseende på PM10 ska följas längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

3. Fram till dess att åtgärderna enligt p 1 har nått fullgod effekt bör trafik- och renhållningsnämnden vidta kompletterande åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa att fortsatta överskridanden av miljökvalitetsnormer för PM10 inte sker längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

4. Åtgärder enligt p 2 bör påbörjas senast 30 oktober 2011.

5. Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm bereds tillfälle att yttra sig över uppmaningen till åtgärder senast den 1 november 2011

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta naturvårdsverket och vid behov miljödepartementet för att snarast få klarhet i vem som har tillsynsansvar för olika åtgärder i åtgärdsprogrammen från 2004.

7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta ansvariga instanser med uppmaning att snarast genomföra övriga ej redan genomförda åtgärder enligt åtgärdsprogrammen från 2004.

8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att föreslå regeringen att ändra reglerna för trängselskatten i Stockholm så att den kan användas för att motverka en ökning av trafiken i områden där normerna överskrids.

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta berörda instanser med begäran att fordon som allvarligt försvårar uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna ej bör främjas med offentliga åtgärder.

10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Det är i detta långdragna ärende viktigt att erinra om bakgrunden till ärendet. Det handlar om hälsovådliga halter av luftföroreningar. EU- och nationella normer som skulle ha uppfyllts redan 2005 uppfylls fortfarande inte. I våras fälldes Sverige av EU domstolen för att inte ha uppfyllt EU-kraven för partiklar 2005-2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0479:SV:HTML

Det åtgärdsprogram för Stockholm som fastställdes i december 2004 har inte följts. Bland annat har Stockholms stad inte genomfört åtgärder i programmet som är stadens ansvar. Ett skäl till att åtgärdsprogrammet inte har genomförts är oklarhet över vem som har tillsynsansvar.

Miljöpartiets ståndpunkt har varit att nämnden har ett tillsynsansvar. Det är en uppfattning som majoriteten inte har delat. Det framgår dock av länsstyrelsens beslut att ”för det fall Trafik- och renhållningsnämnden inte vidtar några åtgärder kan [Miljö- och hälsoskydds-]nämnden åter ta upp frågan om eventuella ingripanden med ytterligare råd, förelägganden och förbud.” Det bör snarast klaras ut vem som har tillsynsansvar för övriga punkter i åtgärdsprogrammen.

Miljöbalken (5 kap 6 §) anger att ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år. Oklart tillsynsansvar kan vara ett skäl till att ompröva åtgärdsprogrammet. Oviljan från parterna att genomföra åtgärderna i åtgärdsprogrammet kan också vara ett skäl att ompröva programmet. Av ärendet framgår att en sådan omprövning inte har initierats, och att åtgärdsprogrammet inte ens har omprövats inom föreskriven tid. Ett nytt åtgärdsprogram verkar inte bli klart förrän mitten av 2012.

2 kap 3§ i miljötillsynsförordningen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm anger att om det för ett visst tillsynsobjekt inte finns någon ansvarig tillsynsmyndighet, ska var och en av de myndigheter som anges i 3 kap. utöva den operativa tillsynen i de frågor som omfattas av respektive myndighets tillsynsvägledningsansvar. Av 3 kap 2§ pt 1 i miljötillsynsförordningen framgår att Naturvårdsverket ska ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder och länsstyrelser i bl.a. fall rörande åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer.

Förvaltningen bör vända sig till Naturvårdsverket eller vid behov Miljödepartementet för att få klarhet i vem som har tillsynsansvar. Den nuvarande situationen där ingen tar ansvar för att genomföra åtgärdsprogrammet och ingen tar ansvar för tillsyn är ohållbar.

En av punkterna i åtgärdsprogrammet från 2004 är:

”6. Åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms kommun till endast bussar i linjetrafik”

Nämndens majoritet ville i april 2009 invänta resultaten från en planerat utredning från trafikkontoret innan man ville vidta åtgärder mot tung trafik på Hornsgatan. Det har nu gått mer än två år sedan dess. Staden bör inte vänta tills det kommit ett nytt åtgärdsprogram innan man genomför åtgärderna enligt det nu gällande åtgärdsprogrammet. Åtgärder för att minska belastningen av kväveoxider bör inte förhalas ytterligare. Av länsstyrelsens beslut framgår att Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ingripa mot Trafik- och renhållningsnämndens underlåtenhet att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. När nu också länsstyrelsen konstaterat att vi kan ingripa bör Miljö- och hälsoskyddsnämnden nu omedelbart ta upp frågan om ingripanden i syfte att åtgärder ska, i enlighet med åtgärdsprogrammet, vidtas för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms kommun till endast bussar i linjetrafik.

Pågående trafikarbeten leder till ökad trafik på Södermalm. Det kan förväntas försämra uppfyllelsen av normerna ytterligare. En åtgärd för att minska trafiken skulle vara att höja trängselavgifterna. Staden bör be regeringen föreslå riksdagen höjda trängselavgifter i Stockholm för att motverka ökad trafik som följer av vägarbeten.

I SLB-analysens årsrapport för 2010 anges att ”Minskningen av kvävedioxidhalterna i staden är trots åtgärder och åtgärdsprogram inte tillräckligt stora eftersom fastställda miljökvalitetsnormer fortfarande inte följs. Den kraftiga ökningen av dieselfordon i staden samt högre ozonhalter tros vara de främsta anledningarna till detta.” Enligt Bil Sweden utgör dieselbilar majoriteten av ”miljöbilar” som säljs i Stockholms län. http://www.bilsweden.se/web/120-gramsdieslar_storst_pa_miljobilsmarknaden.aspx. Det är inte rimligt att offentliga åtgärder stimulerar inköp av bilar som förvärrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna i Stockholm.

3) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet av länsstyrelsens beslut den 30 juni 2011, dnr 505-09-39440

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar trafik- och renhållningsnämnden att meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap 2 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) i den utsträckning som krävs för att miljökvalitetsnormer med avseende på PM10 ska följas längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

3. Fram till dess att åtgärderna enligt p 1 har nått fullgod effekt bör trafik- och renhållningsnämnden vidta kompletterande åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa att fortsatta överskridanden av miljökvalitetsnormer för PM10 inte sker längs de vägar där trafik- och renhållningsnämnden är väghållare.

4. Åtgärder enligt p 2 bör påbörjas senast 30 oktober 2011.

5. Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm bereds tillfälle att yttra sig över uppmaningen till åtgärder senast den 1 november 2011

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta naturvårdsverket och vid behov miljödepartementet för att snarast få klarhet i vem som har tillsynsansvar för olika åtgärder i åtgärdsprogrammen från 2004.

7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta ansvariga instanser med uppmaning att snarast genomföra övriga ej redan genomförda åtgärder enligt åtgärdsprogrammen från 2004.

8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att föreslå regeringen att ändra reglerna för trängselskatten i Stockholm så att den kan användas för att motverka en ökning av trafiken i områden där normerna överskrids.

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att kontakta berörda instanser med begäran att fordon som allvarligt försvårar uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna ej bör främjas med offentliga åtgärder.

10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Det är sedan länge känt att kvalitén på luften på Stockholms gator överskrider viktiga gränsvärden. Majoriteten har inte vidtagit de åtgärder som har varit nödvändiga för att ansvarsfrågan om vem som ska åtgärda detta och vem som har kontrollansvar klarlagts. Att åter invänta en ny utredning från trafik och renhållningsnämnden är inte en snabb och hållbar lösning.

Fler åtgärder än bara dubbdäcksförbud borde ses som möjliga åtgärder för att förbättra luften för stockholmarna. Ett sådant exempel är att utnyttja trängselskatten för att kunna styra trafiken från Stockholms innerstad. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik skulle också kunna minska biltrafiken på utsatta gator.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Frågan om luftkvaliteten är prioriterad i Stockholms stad. Vi noterar att Alliansen i trafik- och renhållningsnämnden på sammanträdet den 25 augusti lade en skrivelse som innebär att trafikkontoret nu kommer att utreda hur miljözoner för dubbdäck kan införas i Stockholm. Detta går helt i linje med uppmaningen från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i dagens beslut. Nämnden kommer noga att följa utvecklingen av luftkvalitetsfrågorna och målet är att Stockholm inte ska bryta mot luftkvalitetsnormen för PM10.

§34 Skrivelse om utsläpp från tvåtaktsmotorer i Stockholm från Katarina Luhr m.fl. (MP)

Dnr 2011-011362

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.