Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 (Verksamhetsstöd)

8 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden(Verksamhetsstöd)

9 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad central-upphandling av gemensam IT-service (GSIT) Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 031-961/2013 (Verksamhetsstöd)

10 Yttrande över överklagande av nämndens beslut om timavgift, Sjösabrinken 30, Stockholm Underrättelse från länsstyrelsen, dnr 5051-1932-2013 (Hälsoskydd)

11 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd Remiss från kommunstyrelsen/socialroteln, dnr 329-210/2014 (Hälsoskydd)

12 Riktad tillsyn oljecistern 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

13 Riktad tillsyn fastighetsägare 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

14 Årsrapport 2013, tillsyn av skolor och förskolor Redovisning av förvaltningens rapport (Hälsoskydd)

15 Riktad kontroll; Växtbaserade kosttillskott 2013 (Livsmedelskontrollen)

16 Projektrapport: Bekämpningsmedelsrester i färskpressad juice (Livsmedelskontrollen)

17 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen/stadsmiljöroteln, dnr 000049/2014 (Plan och Miljö)

18 Skrivelse om ökad möjlighet till kvittoredovisning för kollektivtrafikresor i konsultbranscher Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) (Plan och Miljö)

19 Deltagande i externfinansierat projekt om innovativa och hållbara affärsmodeller (Plan och Miljö)

20 Deltagande i NeZeR - ett projekt om nära noll energi renovering, delfinansierat med bidrag från EU (Plan och Miljö)

21 Motion om starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 000129/2014 (Plan och Miljö)

22 International Renewable Energy Forum, Mexico maj 2014 (Plan och Miljö)

23 Skrivelse från MP, Katarina Luhr m.fl., driva pilotprojekt med källsortering i flerfamiljshus (Plan och Miljö)

24 Tillsynsrapport Kemikalier i arbetskläder och profilkläder (Plan och Miljö)

25 Tillsynsrapport 2013 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (Plan och Miljö)

26 Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2013 (Plan och Miljö)

27 Tillsynsrapport för kemibranschen 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

28 Miljötillsyn 2013 - verkstadsbranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

30 Remiss av direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket Remiss från kommunstyrelsen, dnr 368/2014 (Plan och Miljö)

31 Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 393/2014 (Plan och Miljö)

32 Luften i Stockholm - Årsrapport 2013 (SLB-analys)

Dnr: 2014-3995

PÖvrigtFörvaltningschefens informationOJ = Omedelbar justering

P = Personalföreträdare har rätt att närvara

* = Myndighetsutövningsärende; efter möte med stadens revisorer
bestämdes att ärenden som handlar om myndighetsutövning ska
markeras som sådana i föredragningslistan.

33 Val av ny ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr 2014-2272

§8 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2014-4129

§9 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad central-upphandling av gemensam IT-service (GSIT) Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 031-961/2013 Dnr 2014-2484

§10 Yttrande över överklagande av nämndens beslut om timavgift, Sjösabrinken 30, Stockholm Underrättelse från länsstyrelsen, dnr 5051-1932-2013 Dnr 2010-6024

§11 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd Remiss från kommunstyrelsen/socialroteln, dnr 329-210/2014 Dnr 2014-2386

§12 Riktad tillsyn oljecistern 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-3863

§13 Riktad tillsyn fastighetsägare 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2013-9285

§14 Årsrapport 2013, tillsyn av skolor och förskolor Redovisning av förvaltningens rapport Dnr 2014-4257

§15 Riktad kontroll; Växtbaserade kosttillskott 2013 Dnr 2014-4182

§16 Projektrapport: Bekämpningsmedelsrester i färskpressad juice Dnr 2014-4185

§17 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen/stadsmiljöroteln, dnr 000049/2014 Dnr 2014-2475

§18 Skrivelse om ökad möjlighet till kvittoredovisning för kollektivtrafikresor i konsultbranscher Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. Dnr 2013-17440

§19 Deltagande i externfinansierat projekt om innovativa och hållbara affärsmodeller Dnr 2013-14824

§20 Deltagande i NeZeR ­ ett projekt om nära noll energi renovering, delfinansierat med bidrag från EU Dnr 2014-3865

§21 Motion om starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 000129/2014 Dnr 2014-2873

§22 International Renewable Energy Forum, Mexico, maj 2014 Dnr 2014-3996

§23 Skrivelse från MP, Katarina Luhr m.fl., driva pilotprojekt med källsortering i flerfamiljshus Dnr 2013-002977

§24 Tillsynsrapport Kemikalier i arbetskläder och profilkläder Dnr 2014-3828

§25 Tillsynsrapport 2013 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Dnr 2014-3854

§26 Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2013 Dnr 2013-17432

§27 Tillsynsrapport för kemibranschen 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-2697

§28 Miljötillsyn 2013 - verkstadsbranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-1358

§30 Remiss av direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket Remiss från kommunstyrelsen, dnr 368/2014 Dnr 2014-3739

§31 Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-4271

§32 Luften i Stockholm - Årsrapport 2013 Dnr 2014-3995

§33 Val av ny ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund Dnr 2014-5479