Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Klimatchef Björn Hugosson informerar om stadens miljöprogram 2016-2019

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 2 för år 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

6 Upprustning av Kista gård

Skrivelse av Benjamin Dousa (M) och Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-232-2016

7 Entledigande av vice ordförande, ledamot och ersättare samt val av vice ordförande, ledamot och ersättare i sociala delegationen år 2016

8 Försöksverksamhet med bidrag till föreningar

Remissärenden

9 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 140-1087/2016)
Dnr 1.5.1.-477-2016

10 Äldreomsorg efter behov

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:45 av Dennis Wedin (M) (KS-dnr 106-686/2016)
Dnr 1.5.1.-260-2016

11 Våld mot äldre kvinnor

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016-51 av Sofia Modigh (KD) (KS dnr 106-737/2016)
Dnr 1.5.1.-274-2016

12 Internationell strategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 171-482/2016)
Dnr1.5.1.-354-2016

13 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

14 Strategisk inriktning för företagsområden

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 132-1049/2015)
Dnr 1.5.1.-303-2016

15 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

16 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 134-175/2015)
Dnr 1.5.1.-314-2016

17 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 151-614/2016)
Dnr 1.5.1.-333-2016

18 Alkoholservering gällande Restaurang Isas Spis

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-475-2016

Anmälningsärenden

19 Svar på beslut för förskola efter Skolinspektionens tillsyn av Rinkeby-Kista kommunala förskoleverksamhet

20 Förteckning över personuppgiftsbehandlingar

20:b Deltagande i gemensam upphandling av "Enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatrin"

21 Inkomna skrivelser från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

24 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§4 Förvaltnmingens och nämndens information och frågor

§6 Upprustning av Kista Gård Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L)

§7 Entledigande av vice ordförande, ledamot och ersättare samt val av vice ordförande, ledamot och ersättare i sociala delegationen år 2016

§8 Försöksverksamhet med bidrag till föreningar

§9 Reviderade riktlinjer för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 140-1087-2016)

§10 Äldreomsorg efter behov. Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:45 av DennisWedin (M) (KS-dnr 106-686/2016)

§11 Våld mot äldre kvinnor. Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:51 av Sofia Modigh (KD) (KS-dnr 106-737/2016)

§12 Internationell strategi för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 171-482/2016)

§13 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 129-1092/2016)

§14 Strategisk inriktning för företagsområden. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 132-1049/2015)

§15 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 171-908/2016)

§16 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 134-175/2015)

§17 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa. Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 151-614/2016) Beslut 1.

§18 Alkoholservering gällande Restaurang Isas Spis. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§19 Svar på beslut för förskola efter Skolinspektionens tillsyn av Rinkeby-Kista kommunala förskoleverksamhet

§20 Förteckning över personuppgiftsbehandlingar

§20:B Deltagande i gemensam upphandling av "Enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatrin"

§21 Inkomna skrivelser från förtroendevalda

§23 Konferenser och utbildningar

§24 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§27 Protokollsutdrag fråm kommunfullmäktige m.m. i urval