Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Julbelysning längs Skarpnäcks allé

(Utsändes)
Dnr 1.2.4 .-338/16
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

9 Investera i batteridrivna lövblåsar

(Utsändes)
Dnr: 1.2.4. -350/16
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

10 Riktlinjer för kränkande särbehandling

(Utsändes)
Dnr: 1.1. -441/16
Handläggare: Helen Littzell Tel: 08-508 15 030

11 Beslut och anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäker fordran 2016

(Utsändes)
Dnr: 2.1. -397/16
Handläggare: Eila Hellman Tel: 08-508 15 063
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 - 2018

(Utsändes)
Dnr: 1.1. -526/14
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2017

(Utsändes)
Dnr: 1.1. -421/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

14 Förslag till detaljplan för Understen 1 i stadsdelen Kärrtorp

Svar på remiss, S-Dp 2015-15419 från
stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3. -392/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

15 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen (Malmövägen/Ystadsvägen)

Svar på remiss, S-Dp 2014-00357 från
stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3. -420/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

16 Remiss om Vision 2040 - ett Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 119-1401/2015
Dnr: 1.2.1. -437/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

17 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling)

Remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 171-1104/2016
Dnr: 1.5.1. -331/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Månadsrapport november 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Christina Carleson Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021 Sida 5 (5)

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förvårdnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lisen Lindström Tel: 08-508 15 143

26 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsplan för Skarpnäcks

§8 Julbelysning längs Skarpnäcks allé

§9 Investera i batteridrivna lövblåsar

§10 Riktlinjer kränkande särbehandling

§11 Beslut och anmälan om nedskrivning och

§12 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd

§13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds

§14 Förslag till detaljplan för Understen 1 i

§15 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 i

§16 Remiss om Vision 2040 - ett Stockholm för alla

§17 Levande lokala centrum (Riktlinje för

§18 Godkännande av månadsrapport

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§22 Inkomna och utgående skrivelser från

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende

§25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap