Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-09-25

Sammanträde 2003-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören informerar om de ärenden som ska behandlas Läs mer... vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

Allmänna ärenden - öppet nämndsammanträde

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2/10)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(28/8, 4/9)

_________________

3 Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

Inkomna medborgarförslag

a. förslag på fortsatt räcke utefter Spånga Kyrkväg från korsningen med Tenstavägen till Svinningegränd.

_____________________

4 Medborgarkontoret i gamla Spånga

Återremitterat ärende.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-08.
(D nr 012 – 243 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga ner medborgarkontoret
i gamla Spånga med omedelbar verkan.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Överföring av grundskoleverksamheten vid Kämpingeskolan till Enbacksskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att föra över
grundskoleverksamheten vid Kämpingeskolan till Enbacksskolan i enlighet med vad som anförs i detta utlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Gullinge-Kämpinge skolors rektor till rektor även för Enbacksskolan från och med den 1 oktober 2003.

Omedelbar justering.

______________________


SPÅNGA - TENSTA ALLMÄNNA ÄRENDEN
STADSDELSNÄMND 2003-09-25

6 Önskemål från medborgare om parkanläggning vid Bromstensplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-08.
(D nr 305 – 288 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Medborgarförslag om farthinder och ommålning av text 30 km/tim på Solhemsvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-09.
(D nr 305 - 314 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag
i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning i enlighet med detta ärende.

_______________________

8 Medborgarförslag om belysning och p-förbud nattetid under viadukten vid Mamrevägen, Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-09.
(D nr 301 – 270 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning i enlighet med detta ärende.

_____________________

9 Tertialrapport

Utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-

Förslag till beslut

1.


Omedelbar justering.

________________________

10 Remiss rörande ”Utvecklingsavtal för anställda i Stockholm stad”

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-10.
(D nr 200 – 306 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss av motion om kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-26.
(D nr 012 – 268 / 03)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss: Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre

Remissen utsänds nu, tjänsteutlåtandet senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-
(D nr 504 – 298 / 03)

Förslag till beslut

1.
____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss på motion om förändring av straffsatser gällande drogen kat

Remissen utsänds nu, tjänsteutlåtandet senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-
(D nr 502 – 231 / 03)

Förslag till beslut

1.


_________________________

14 Yttrande till länsrätten i Stockholm gällande begäran om laglighetsprövning, enligt 10 kap. kommunallagen, av beslutet att evakuera till Kämpingeskolan

Utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-
(D nr 403 – 232 / 03)

Förslag till beslut

1.

Omedelbar justering.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Kvalitetsgarantier 2003/2004 Avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2003/2004.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Garantier,_TisslingeplanA_15.pdf (109 kb) Garantier_BifrostA_15.pdf (97 kb) Garantier_BikupanA_15.pdf (129 kb) Garantier_Björinge,A15.pdf (108 kb) Garantier_ErikslundA_15.pdf (131 kb) Garantier_fältA_15.pdf (108 kb) Garantier_GullingeA_15.pdf (118 kb) Garantier_HolmingegrändA_15.pdf (107 kb) Garantier_RisingeplanA_15.pdf (133 kb) Garantier_SolhöjdenA_15.pdf (131 kb) Garantier_språkpedagogernaA_15.pdf (101 kb) Garantier_Spånga_ByA_15.pdf (123 kb) Garantier_Spånga_Kyrkväg_470A_15.pdf (96 kb) GarantierAslögA_15.pdf (134 kb) Kval_garanti_BjörkenA_15.pdf (147 kb) Kval_garanti_BromstensskolanA_15.pdf (170 kb) Kval_garanti_BullerbynBromstensgårdA_15.pdf (123 kb) Kval_garanti_BussenhusskolanA_15.pdf (109 kb) Kval_garanti_ElinsborgsskolanA_15_.pdf (110 kb) Kval_garanti_EnbacksskolanA_15_.pdf (131 kb) Kval_garanti_GrottanA_15.pdf (112 kb) Kval_garanti_Gullinge-Kämpinge_skolorA_15.pdf (107 kb) Kval_garanti_GökboetA_15.pdf (127 kb) Kval_garanti_Hjulsta_skolorA_15.pdf (118 kb) Kval_garanti_MånstuganA_15.pdf (136 kb) Kval_garanti_RegnbågenStjärnfalletA_15.pdf (114 kb) Kval_garanti_SolbackenA_15.pdf (134 kb) Kval_garanti_SolstrålenA_15.pdf (117 kb) Kval_garanti_SpråkförskolornaA_15.pdf (114 kb) Kval_garanti_Spånga_gy-grA_15.pdf (137 kb) Kval_garanti_StormhattenA_15.pdf (134 kb) Kval_garanti_SundbyskolanA_15.pdf (123 kb) Kval_garanti_TallbackenA_15.pdf (117 kb) Kval_garanti_TornbackenA_15.pdf (121 kb) Kval_garanti_ÄngstuganA_15.pdf (123 kb)

16 Studieresa till England

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att en förskolechef får göra en studieresa till England under perioden 2003-09-29 -- 10-06.

Omedelbar justering.

__________________________

17 Studieresa till Nya Zeeland för två lärare vid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner en studieresa till Nya Zeeland för två lärare vid Sundbyskolan under perioden 2003-10-23 –-11-11.

_______________________

18 Ansökan om stimulansbidrag för uppförande och inhyrning av förskolepaviljong i kvarteret Gunnebo, Kälvestavägen 120

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-05.
(D nr 324 – 34 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mkr för beställarstöd, 0,5 mkr till förprojektering, 1,2 mkr för särproduktionskostnader samt 0,5 mkr för startkostnader hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Uppföljning av ramavtal för köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande uppföljning av ramavtal för köp av enstaka platser vid Trygg Vård i mellanfjärden AB.

____________________

20 Anmälan av Svar till Arbetsmiljöverket angående brister i arbetsmiljön i Bromstensskolans B-hus

Anmäles Svar 2003-08-28 till Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande AIST 2002/15657, angående brister i arbetsmiljön i Bromstensskolans B-hus.
(D nr 226 – 159 / 02)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-08-12.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-08-27.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

23 Svar på skrivelse från fp ”Hög tid upprätta plan för kvinnofridsfrågor”

Utsänds senare

Föreligger tjänstutlåtande 2003-

Förslag till beslut

1.

__________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Svar på skrivelse från fp ”Hur är det med rätten till social samvaro i hemtjänsten?

Utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-

Förslag till beslut

1.
_________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Svar på skrivelse från fp ”Trygghetslarmen måste ge trygghet”

Utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-

Förslag till beslut

1.

____________________
Kurser/konferenser


_________________________Information/rapporter


_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)