Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tfn.: 08 - 508 03 020

Sammanträdet inleds med att Läs mer...stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (5/10)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 24/8, justerat 31/8)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att låta trycka upp vykort av årets Tensta Marknad-affisch.

b.) Förslag att sätta upp skyltar om kopplingstvång för hundar vid Hjulsta Vattenpark

_______________________

4 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Bordlagt ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-15.
(D nr 303 – 129)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

________________________

5 Tertialrapport 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-

Förslag till beslut

1. Omedelbar justering

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgarförslag om mätning av Elinsborgsskolans elevers utsatthet för bilavgaser från E18

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-30.
(D nr 310 – 375 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgares förfrågan om igångsättning av Nydalsparkens plaskdamm

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-15.
(D nr 304 – 429 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse om protest mot fotbollsplanen i Nydalsparken

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-15.
(D nr 304 – 459 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag angående problem med alkoholister på Skäftingebacken och i Nydalsparken

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-05.
(D nr 399 – 398 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.
___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgares förfrågan om tidigarelagd maskinsopning och sandupptagning

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-25.
(D nr 301 – 306 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-06.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen

1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning, 441 000 kr

2. Lyktan, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, kompletterande ansökan, 70 000 kr

3. Hyllingeskolan, arbetslag 5; Ungdomar och mediers bilder av könsroller, 240 000 kr

4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner, 150 000 kr

5. Kvinnojouren; Fortsatt verksamhet 2006, 390 000 kr

6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; Kompetensutveckling, 200 000 kr

7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal; Utbildning & kompetensutveckling, 40 000 kr

8. Samverkan SDN3/ Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontanidrott vid Bussenhusskolan, 700 000 kr

9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, Konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten, 2 000 000 kr

10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan, 200 000 kr

11. Stadsdelsförvaltn/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum, 100 000 kr

12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltn; Utredning av möjligheterna att delfinansiera en kanslibyggnad vid Spånga idrottsplats, 100 000 kr

13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningens förskolor/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden – utbildningsinsats för förskolepedagoger, 100 000 kr

Avslå projektförslagen

14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke

15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning

16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum

17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga

18. Assyriska föreningen; Antidrog- och alkoholprojekt

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss av förslag till nybyggnad av radiotorn och teknikbodar på fastigheten Sundby 5:6

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-29.
(D nr 308 – 469 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar avstyrka förslaget om nybyggnad av ett radiotorn och två teknikbodar vid Biodlarvägen i Sundby.

Omedelbar justering.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss av ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-21.
(D nr 302 – 468 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattsson Fastighets AB.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remissyttrande angående förslag till reviderat program – Stockholms stads program för kvinnofrid

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-05.
(D nr 004 – 395 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stödcentrum för unga brottsoffer - verksamhetsrapport

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-07.
(D nr 004 – 394 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remissvar om revidering av uppdrag om förändringar i stadens reglemente

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-05.
(D nr 000 – 415 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Remiss av motion om minnesplats för våldets offer

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-04.
(D nr 004 – 353 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utevistelser för äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Rapport avseende åtgärdsplan för äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av äldreombudsmannens rapport för 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-31.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Kvalitetsgarantier 2006/2007

Avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-05.
(D nr 400 – 503 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för de pedagogiska verksamheterna för verksamhetsåret 2006/2007.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
21Bilaga10_ Bifrostvägen gar_06-07.pdf (97 kb) 21Bilaga11_ Gamla Bromstensvägen 111.pdf (92 kb) 21Bilaga12_ Björingeplan kvalitetsgarantier 2006-2007.pdf (110 kb) 21Bilaga13_ Duvbovägen gar_ 06-07.pdf (117 kb) 21Bilaga14_ Gullingeplan gar_ 06-07.pdf (126 kb) 21Bilaga15_ Hjulsta Backar gar 06-07.pdf (134 kb) 21Bilaga16_ Kämpingeb_ och Elinsborgsb_gar_06-07.pdf (136 kb) 21Bilaga17_ Risingeplan 33 gar_ 06-07.pdf (130 kb) 21Bilaga18_ Salagatan kvalitetsgaranti 06-07.pdf (137 kb) 21Bilaga19_ Skäftingebacken gar_ 06-07.pdf (103 kb) 21Bilaga2_ Åtaganden 06-07 Bussenhus.pdf (109 kb) 21Bilaga20_ Småbjörksvägen Kvalitetsgaranti 2006-2007.pdf (150 kb) 21Bilaga21_ Solhemshagväg gar_ 06-07.pdf (77 kb) 21Bilaga22_ Spånga Kyrkväg 470 gar_06-07.pdf (82 kb) 21Bilaga23_ Sundbyvägen kvalitetsgarantier-0607.pdf (134 kb) 21Bilaga24_ Söderbergavägen gar_06-07.pdf (93 kb) 21Bilaga25_ Tallbacken Johannelundsvägen05.pdf (134 kb) 21Bilaga26_ Tensta Allé 10 gar_06-07.pdf (109 kb) 21Bilaga27_ Ekstocksv_ 25 gar_06-07.pdf (125 kb) 21Bilaga28_ Tensta Allé 18 gar_ 2006-2007.pdf (114 kb) 21Bilaga29_ Tensta Allé 52 och Tensta Allé 46 gar 06-07.pdf (130 kb) 21Bilaga3_ Åtaganden 06-07 Elinsborg.pdf (127 kb) 21Bilaga30_ TenstaAlle 40 gar 06-07.pdf (134 kb) 21Bilaga31_ Tenstavägen gar_06-07.pdf (125 kb) 21Bilaga32_ Tisslingeplan gar_06-07.pdf (97 kb) 21Bilaga33_ Tornbacken gar_ 06-07.pdf (91 kb) 21-Bilaga34_ Öppna förskolan gar o VP06-07.pdf (101 kb) 21Bilaga35_ Skydraget Kvalitetsgaranti 2006-2007.pdf (100 kb) 21Bilaga4_ Åtaganden 06-07 Enbacken.pdf (87 kb) 21Bilaga5_ Åtaganden 06-07 Gullinge.pdf (80 kb) 21Bilaga6_ åtaganden 06-07 hjulsta.pdf (139 kb) 21Bilaga7_ Åtaganden 06-07 Spånga.pdf (99 kb) 21Bilaga8_ åtaganden 06-07 Sundby.pdf (116 kb) 21Bilaga9_ Aslögsvägen gar_ 06-07.pdf (170 kb)

22 Lokalt gallringsbeslut avseende gallring av IT-system

Föreligger tjänsteutlåt0nde 2006-09-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande lokala gallringsbeslut av IT-system med uppgift av tillfällig eller ringa betydelse.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Åtgärder med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till inspektionsrapport 2005 – nu IT-system

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-05.
(D nr 012 – 181 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de åtgärder som stadsdelsförvaltningen föreslår för IT-system med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till 2005 års inspektionsrapport.
________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från pensionärsrådets protokoll från 2006-08-18.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Avsägelse ur lokala handikapprådet

Anmäles avsägelse 2006-08-30 ur lokala handikapprådet från Ulla Hammar
tillhörande R – Reumatikerföreningen.

Förslag till beslut

1. Ulla Hammar avgår som ledamot av lokala handikapprådet i Spånga-Tensta.

_____________________

26 Uppföljning av verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Föreligger tjänstutlåtande 2006-09-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ärendet och lägger rapporten till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Deltagande i seminarier i Hannover, Tyskland, för personal i Hjulsta skolor under perioden 26/9 – 1/10 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att en biträdande rektor och två lärare vid Hjulsta skolor får resa i tjänsten till Hannover, Tyskland, för deltagande i seminarier den 26/9 – 1/10 2006.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Inkomna allmänna handlingar i augusti 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-09-05.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Studieresa till Nederländerna för avdelningen för Barn och Ungdom under tiden 2006-11-22 – 2006-11-24

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-08.

Förslag till beslut

1.Stadsdelsnämnden godkänner att avdelningen för barn och ungdom får i tjänsten göra en studieresa till Nederländerna under tiden 2006-11-22 – 2006-11-24.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Kurser/Konferenser

31 Information/rapporter

Mötesinformation

 

§233 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-10-05.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 7/2006 från 2006-08-24 blivit justerat 2006-08-31.

_______________________

§234 Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige

Anmäldes protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2006-09-04; Fyllnadsval.

Anna Jonazon (s) utsågs till ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2006.

BESLUT

1. Protokollsutdraget läggs till handlingarna.

_________________________

§235 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes följande inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att låta trycka upp vykort av målning som föreställer livet i Tensta

b.) Förslag att sätta upp skyltar om kopplingstvång för hundar vid Hjulsta Vattenpark

c.) Förslag på förbättrad skötsel av och vid parkbänkar

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§236 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-15.

(D nr 303 – 129 / 06)

ÄRENDET

I stadsdelen Solhöjden finns behov av ca 20 förskoleplatser till hösten 2006. Den lilla förskolan på Solhemsbackarna är inte rationell som förskola och föreslås rivas och ge plats åt en modernare paviljongbyggnad med två avdelningar. En bit av parkmarken intill måste dock tas i anspråk. Evakuering under byggtiden skulle kunna ske till den närliggande öppna förskolan på Solhems Hagväg 10.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 24 augusti och återupptogs nu till behandling.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl yrkade bordläggning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

________________________

§237 Tertialrapport 2

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-13

ÄRENDET

Stadsdelens verksamheter följs upp på olika sätt vid olika tidpunkter under året genom internrevision, ILS-genomgångar, månadsrapporter och tertialrapporter.

I detta ärende redovisas kostnader och intäkter tom augusti månad.

När nämnden erhållit de utbyggnadsmedel som beräknas i ärendet, bedöms anslag 1, verksamhetsanslaget, rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar ligger dock 10 Mkr över budget på helårsbasis. Åtgärder har vidtagits för att begränsa dessa kostnader.

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vilket beräknas medföra ett underskott på 11 Mkr.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar med sammanlagt 8,0 Mkr för försålda platser vid Bromstensgården och intäkter från Migrationsverket avseende vård av unga.

  3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för en förskolepaviljong på Solhöjden, kvarteret Hjälmfast, 0,8 Mkr.

  4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

___________________

§238 Svar på medborgarförslag om mätning av Elinsborgsskolans elevers utsatthet för bilavgaser från E18

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-30.

(D nr 310 – 375 / 06)

ÄRENDET

En medborgare refererar till att mätningar skall göras av förskolebarns utsatthet för avgaser från Essingeleden och önskar att samma mätningar görs på bl.a. eleverna vid Elinsborgsskolan som ligger nära E18.

Förvaltningen föreslog att förslagsställaren vänder sig till miljöförvaltningen som har kunskap om detta.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bordläggning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

_____________________

§239 Svar på medborgares förfrågan om igångsättning av Nydalsparkens plaskdamm

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-15.

(D nr 304 – 429 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att Nydals plaskdamm åter ska sättas i bruk.

Förvaltningen svarade bl.a. att man planerar att inför sommarsäsongen 2007 åter sätta plaskdammen i bruk.

För barn och ungdom har förvaltningen under denna sommar uppfört en spontan-idrottsarena i form av en s.k. ”Kulanplan” och i höst kommer viss lekutrustning att placeras i parken och områdets grillplats restaureras.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________________________

§240 Svar på skrivelse om protest mot fotbollsplanen i Nydalsparken

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-15.

(D nr 304 – 459 / 06)

ÄRENDET

Boende på Tensta allé protesterar mot den nya fotbollsplanen, ”kulanplanen”, som anlagts i Nydalsparken i Tensta under sommaren. Många ungdomar, främst större pojkar, samlas på platsen och spelar fotboll till långt in på natten och de kringboendes nattsömn blir störd.

Förvaltningen beklagade att de kringboende känner sig störda. Planerna på ”kulanplan” i Nydalsparken har tagits upp på stadsdelsförnyelsens öppna möte för allmänheten för att den skulle förankras bland de boende. Anledningen till placeringen är att Nydalsparken är en central park i Tensta där många ungdomar vistas och det finns ett behov av en näridrottsplats som är lätt att nå för de flesta. Det finns ett stort behov av att få ungdomar att delta i meningsfulla aktiviteter i stället för att driva runt i området.

Förvaltningen hade nu vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för att de kringboende ska bli störda, bl.a. är bollspel inte tillåtet efter kl 22.00.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§241 Medborgarförslag angående problem med alkoholister på Skäftingebacken och i Nydalsparken

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 399 – 398 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att parkbänkarna kring Skäftingebacken och Nydalsparken i Tensta ska ta bort för att de har blivit ett tillhåll för alkoholister.

Förvaltningen tar problemet på allvar men menade att det inte var aktuellt att ta bort parkbänkarna. Det tillgänglighetsuppdrag förvaltningen har innebär bl.a. att det ska finnas parkbänkar utspridda i stadsdelen. Arbetet med missbrukarna, via öppenvården, fortsätter och man kommer kontinuerligt att följa upp problemet.

Vid ordnings- och störningsproblem hänvisade förvaltningen att ringa polisen på 112.

Numret gäller vid pågående brott eller i akuta lägen. Vid tips om återkommande problem rekommenderar polisen att man ringer 114 14 då man automatiskt kopplas till närmsta polisstation och kan göra en anmälan via telefon.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

___________________________

§242 Svar på medborgares förfrågan om tidigarelagd maskinsopning och sandupptagning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-25.

(D nr 301 – 306 / 06)

ÄRENDET

Ett önskemål har framförts om att tidigarelägga sandsopningen efter vintern och att den ska vara avslutad samtidigt som i innerstaden.

Förvaltningen svarade att slutdatumet för sandupptagning är detsamma i Spånga-Tensta som i innerstaden. Den fastlagda tiden är 1 maj för torgytor och senast den 15 maj för övriga ytor. Detta år var april månad kall med minusgrader nattetid och snön låg kvar ovanligt länge. Entreprenören fick därför, efter förhandling med hela västerort, en förlängd upptagningstid med 14 dagar.

Nuvarande entreprenörskontraktet gäller till 2007-09-30 med möjlighet till 1 års förlängning. Tidigarelagd sandupptagning med 2 veckor skulle öka kostnaden med 300-400 tkr .

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§243 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-06.

(D nr 013 – 513 / 06)

ÄRENDET

De stadsdelsförnyelsemedel, 8 mkr, som nämnden beslutat om gällande tillbyggnad av Hjulstaskolans idrottssal kommer endast delvis att hinna genomföras under 2006. Därför kan 4,5 mkr av dessa medel användas till andra projektansökningar. Av förvaltningens projekt återstår ca 500 000 kr som inte heller hinner användas under året.

Förvaltningen föreslog nu att projekt för sammanlagt ca 4,7 mkr godkänns.

- 1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning. Arbetsgruppens förslag: 441 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 2. Lyktan, Brukarrådet, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet.

Arbetsgruppens förslag: 170 000 kr. Förvaltningsgruppens förslag: 70 000 kr,

- 3. Hyllingeskolan, arbetslag 5; Ungdomar och mediers bilder av könsroller.

Arbetsgruppens förslag: 240 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner.

Arbetsgruppens förslag: 150 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 5. Kvinnojouren; fortsatt verksamhet 2006.

Arbetsgruppens förslag: 390 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; kompetensutveckling.

Arbetsgruppens förslag: 200 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsförening Soocdaal; Utbildning & kompetensutv

Arbetsgruppens förslag: 55 000 kr. Förvaltningens förslag: 40 000 kr

- 8. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontan-idrott Bussenhusskolan. Arbetsgruppens förslag: 700 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten. Arbetsgruppens förslag: 2 000 000, Förvaltningens förslag: Bifall

- 10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan.

Arbetsgruppens förslag: 200 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 11. Stadsdelsförvaltningen/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum,

kostnad 100 000 kr. Förvaltningens förslag: 100 000 kr

- 12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; utredning om gemensam kanslibyggnad vid Spånga IP.

Arbetsgruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningen/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden, utbildn för förskolepedagoger, Arb.gruppens förslag:100 000 kr. Förvaltningens förslag:Bifall

- 14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke.

Arbetsgruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning

Arbetsgruppens förslag: 335 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum.

Arbetsgruppens förslag: 260 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga

Arbetsgruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- 18. Assyriska föreningen; Antidrog och alkoholprojekt.

Arbetsgruppens förslag: 357 000 kr. Förvaltningsgruppens förslag: Avslag

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl yrkade bifall till förvaltningens förslag nr 8, 9 och 10 samt i övrigt bordläggning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar enligt följande:

1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning, bordläggs.

2. Lyktan, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, kompletterande ansökan, bordläggs.

3. Hyllingeskolan, arbetslag 5; Ungdomar och mediers bilder av könsroller, bordläggs.

4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner, bordläggs.

5. Kvinnojouren; Fortsatt verksamhet 2006, bordläggs.

6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; Kompetensutveckling, bordläggs.

7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal; Utbildning & kompetensutveckling, bordläggs.

8. Samverkan SDN3/ Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontanidrott vid Bussenhusskolan. 700 000 kr godkänns som stadsdelsförnyelse.

9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, Konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten. 2 000 000 kr godkänns som stadsdelsförnyelse.

10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan. 200 000 kr godkänns som stadsdelsförnyelse.

11. Stadsdelsförvaltn/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum, bordläggs.

12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltn; Utredning av möjligheterna att delfinansiera en kanslibyggnad vid Spånga idrottsplats, bordläggs.

13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningens förskolor/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden – utbildningsinsats för förskolepedagoger, bordläggs.

14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke, bordläggs.

15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning, bordläggs.

16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum, bordläggs.

17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga, bordläggs.

18. Assyriska föreningen; Antidrog- och alkoholprojekt, bordläggs.

§244 Remiss av förslag till nybyggnad av radiotorn och teknikbodar på fastigheten Sundby 5:6

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-29.

(D nr 308 – 469 / 06)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har remitterat ett ärende till stadsdelsförvaltningen för synpunkter angående nybyggnad av ett 30 m högt radiotorn och två teknikbodar. Den föreslagna platsen för uppsättning av mast och teknikbodar ligger på en höjd vid Biodlarvägen i Sundby.

Trots informationen från Statens strålskyddsinstitut föreslog förvaltningen nämnden att avstyrka uppsättningen för bättre placering i förhållande till förskolorna i stadsdelen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar avstyrka förslaget om nybyggnad av ett radiotorn och två teknikbodar vid Biodlarvägen i Sundby.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______________________

§245 Remiss av ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-21 samt protestlistor från hyresgäster på Åvingegränd.

(D nr 302 – 468 / 06)

ÄRENDET

Ett ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål invid Åvingegränd i Tensta behandlades av marknämnden den 15 juni. Marknämnden beslöt att återremittera ärendet för att inhämta och föra in stadsdelsnämndens synpunkter i ärendet.

Ansökan gäller möjlighet att bygga en lågprisbutik för livsmedel (Lidl) på marken intill en befintlig parkering.

Förvaltningen föreslog nämnden att tillstyrka markkontorets förslag.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bordläggning,

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

________________________

§246 Remissyttrande angående förslag till reviderat program – Stockholms stads program för kvinnofrid

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 004 – 395 / 06)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden har remitterat sitt förslag till reviderat handlingsprogram för Operation kvinnofrid till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Förvaltningen deltar tillsammans med övriga järvastadsdelar i projektet Kvinnofrid Järva, finansierat av kompetensfonden. Det föreslagna handlingsprogrammet stödjer det arbete som bedrivs inom ramen för detta projekt och den egna stadsdelens kvinnofridsarbete.

Nämnden föreslogs tillstyrka det reviderade programmet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________

§247 Stödcentrum för unga brottsoffer - verksamhetsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-07.

(D nr 004 – 394 / 06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över socialtjänstnämndens verksamhetsrapport angående stödcentrum för unga brottsoffer.

Sedan mars 2005 bedriver Spånga-Tensta, Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder ett stödcentrum Järva med placering hos polisen i Rinkeby.

Förvaltningen anser att verksamheten vid stödcentret för unga brottsoffer fyller en mycket viktig funktion.

Förvaltningens uppfattning var att denna verksamhet ska drivas och samordnas av socialtjänstnämnden och att samarbete ska sökas med stödcentra från andra kommuner i Stockholms län.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________

§248 Remissvar om revidering av uppdrag om förändringar i stadens reglemente

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 000 – 415 / 06)

ÄRENDET

Förslag till förändringar i reglementen och instruktioner i stadens reglementen har skickats på remiss till stadens nämnder.

Förvaltningen instämde i de föreslagna förändringarna och ansåg det bra att ansvarsfrågan blir tydlig för både reglementen och instruktioner.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

________________________

§249 Remiss av motion om minnesplats för våldets offer

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-04.

(D nr 004 – 353 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om en minnesplats för våldets offer för yttrande.

Förvaltningen instämde i motionärens förslag att staden ska inrätta en minnesplats för våldets offer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________________

§250 Utevistelser för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-15.

(D nr 504 – 540 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen fick i höstas nämnden uppdrag att undersöka möjligheten till mer utevistelse för de äldre.

Förvaltningen informerade nu att utifrån de resurser som äldreomsorgen förfogar över finns ingen möjlighet att utöka utevistelserna för de äldre.

För dem som bor på servicehusen finns trädgårdarna att tillgå. De äldre som bor i ordinärt boende kan endast väldigt sporadiskt komma ut i sällskap med personal.

Hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter är koncentrerade kring serviceuppgifter och den personliga omvårdnaden. Många äldre som bor i särskilt boende är dessutom för sjuka och svaga för att kunna gå ut. Alla särskilda boenden har ambitionen att utnyttja sina balkonger/uteplatser så mycket som möjligt.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

__________________________

§251 Rapport avseende åtgärdsplan för äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-04.

(D nr 504 – 400 / 06)

ÄRENDET

Med anledning av en kritisk inspektörsrapport lades en åtgärdsplan för äldreomsorgenfram för nämnden vid junisammanträdet. Förvaltningen fick då i uppdrag att avlägga en ny rapport på septembernämnden.

Förvaltningen redogjorde i den nu föreliggande rapporten för hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

________________________

§252 Anmälan av äldreombudsmannens rapport för 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-31.

(D nr 504 – 541 / 06)

ÄRENDET

Äldreombudsmannen sammanställer för varje år en rapport över sin verksamhet.

I den redovisas de samtal/kontakter som denne haft. I rapporten för 2005 framgår bl.a. att kontakterna från vår stadsdel är lika många 2005(24) som 2004(25)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

______________________

§253 Kvalitetsgarantier 2006/2007. Avdelningen för barn och ungdom

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 400 – 503 / 06)

ÄRENDET

I kvalitetsgarantierna ska brukarna informeras om vilken verksamhet respektive enhet åtar sig att genomföra med angiven budget. Där ska också anges hur man hanterar klagomål och synpunkter samt hur man kan få rättelse och kompensation när enheten inte når upp till sina åtaganden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för de pedagogiska verksamheterna för verksamhetsåret 2006/2007.

___________________

§254 Lokalt gallringsbeslut avseende gallring av IT-system

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 012 – 542 / 06)

ÄRENDET

Det gallringsbeslut avseende handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som stadsdelsnämnden 2003 fattade beslut om saknade uppgifter om IT-system.

Förvaltningen hade nu förtecknat IT-system med uppgifter av tillfällig eller ringa betydelse och föreslog nämnden att godkänna gallringsbeslutet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande lokala gallringsbeslut av IT-system med uppgift av tillfällig eller ringa betydelse.

___________________

§255 Åtgärder med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till inspektionsrapport 2005 – nu IT-system

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-05.

(D nr 012 – 181 / 06)

ÄRENDET

Stadsarkivet har begärt uppgift om gallring av IT-system.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna redovisningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de åtgärder som stadsdelsförvaltningen föreslår för IT-system med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till 2005 års inspektionsrapport.

________________________

§256 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets protokoll från 2006-08-18.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§257 Avsägelse ur lokala handikapprådet

Anmäldes avsägelse 2006-08-30 ur lokala handikapprådet från Ulla Hammar tillhörande R – Reumatikerföreningen.

(D nr 002 – 510 / 06)

BESLUT

1. Ulla Hammar avgår som ledamot av lokala handikapprådet i Spånga-Tensta.

_____________________

§258 Uppföljning av verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Förelåg tjänstutlåtande 2006-09-04.

(D nr 012 – 104 / 06)

ÄRENDET

Nämnden har begärt att få en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd. Inom Arbete och Bistånd
återfinns handläggning av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, budget- och skuldrådgivare, boutredare, studie- och yrkesvägledare, viss administration samt flyktingmottagandet.

Förvaltningen redogjorde för hur arbetet nu organiserats gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser i Jobbaktiv, Bidragsgrupp, Basgrupp och Rehabgrupp.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bordläggning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

______________________

§259 Deltagande i seminarier i Hannover, Tyskland, för personal i Hjulsta skolor under perioden 26/9 – 1/10 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-07.

(D nr 299 – 543 / 06)

ÄRENDET

En biträdande rektor och två lärare vid Hjulsta skolor ansöker att i Hannover, Tyskland, få delta i seminarier kring två projekt inom ramen för det övergripande EU-programmet Comenius.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att en biträdande rektor och två lärare vid Hjulsta skolor får resa i tjänsten till Hannover, Tyskland, för deltagande i seminarier den 26/9 – 1/10 2006.

_____________________

§260 Inkomna allmänna handlingar i augusti 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-09-05.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________

§261 Studieresa till Nederländerna för avdelningen för Barn och Ungdom under tiden 2006-11-22 – 2006-11-24

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-08.

(D nr 299 – 544 / 06)

ÄRENDET

Sedan 1997 har avdelningen för barn och ungdom tagit emot studiebesöksgrupper från Nederländerna.

Avdelningen för barn och ungdom ansöker nu om att få göra en studieresa till Nederländerna.

BESLUT

1.Stadsdelsnämnden godkänner att avdelningen för barn och ungdom får i tjänsten göra en studieresa till Nederländerna under tiden 2006-11-22 – 2006-11-24.

______________________

§262 Kurser/Konferenser

Togs upp Kompetensfondens avslutningsdag för Kompetensutveckling för fritidsledare i öppen verksamhet den 25 oktober för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 2 från varje politiskt block kan delta.

______________________

§263 Ansökan om stimulansbidrag från socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-11.

(D nr 504 – 545 / 06)

ÄRENDET

Stimulansbidrag har tilldelats kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Spånga-Tensta ansöker om medel för insatser inom rehabilitering, kost/nutrition, läkemedelsgenomgångar och öppen verksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___________________________

§264 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 264)

_________________