Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2010-03-23

Sammanträde 2010-03-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Stora Kollegiesalen vån 1, ingång Ragnar Östbergsplan 1

2 Justering

Beslutsärenden

Revisorer från Stadsrevisionen samt Ernst & Young inleder ärende 3 med en muntlig sammanfattning av genomförda granskningar 2009. Årsredovisningen ska undertecknas av alla ledamöter, VD och auktoriserade revisorn vid sammanträdet.

3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2009 för Stockholm Business Region

4 VD kommentar avseende årsbokslut 2009 för koncernen Stockholm Business Region

6 Redovisning av 2009 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

7 Förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för koncernen Stockholm Business Region

8 Rapport om deltagande vid världsutställningen i Shanghai

9 Yttrande över Dream Hack ABs ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Stadionklubbarna/DN Galans ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Live Nation Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang

12 Yttrande over Stockholm International Horse Shows ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Interkulturs ansökan om stöd till evenemang

14 Yttrande över Lugerinc ABs ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

16 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 2 februari 2010 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2009 för Stockholm Business Region

SBR 19-177/2010

Ärendet inleddes med att revisor Åsa Lundwall från Ernst & Young och lekmannarevisorn Lars Munters från Stadsrevisionen avlade en muntlig sammanfattning över 2009 års granskningar och revision. Åsa Lundvall framförde att SBR hade god ordning, god intern kontroll och att hon kommer att avlägga en ren revisionsberättelse. Lars Munter summerade Stadsrevisionens uppdrag och framförde att SBR har uppfyllt Kf´s inriktningsmål och ägardirektiven samt att bolaget är välskött. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2009 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 VD kommentar avseende årsbokslut för koncernen Stockholm Business Region

SBR 12-08/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsboklust för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2009 samt Ernst & Youngs rapport över årsbokslut

SBR 12-22/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Stockholm Business Regions svar på revisionskontorets bedömningar och rekommendationer i granskningspromemorian

att överlämna Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet för kännedom

§6 Redovisning av 2009 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 14-09/2010

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2009

§7 Förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 12-20/2010

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD´s förslag med ett förtydligande om att byta ut meningen”sysselsättningen” mot ”antalet sysselsatta” på sidan 5, andra stycket.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande angavs av Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Förlag till beslut

Godkänna förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 med följande tillägg.

Miljöpartiet anser att tillväxtens innehåll är väsentligt. En tillväxt av sociala, miljö och kulturella värden, samt minskad sårbarhet i en föränderlig värld välkomnas. Tillväxt som begrepp definieras alltför ofta med enbart ekonomiska förtecken.

Varumärket The Capital of Scandinavia är inte speciellt charmigt och skulle kanske behöva kompletteras med något begrepp som bättre säljer in Staden som den fantastiska besöks- och evenemangsstad som Stockholm är.

Småföretagande

Bolaget bör aktivt arbeta med att stödja lokal utveckling av småföretagande inom särskilt ytterstadens stadsdelar. Miljöpartiet vill skapa ett småföretagarcentrum där nya företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till småföretagare, bl.a. genom mikrolån till företagare som har svårt att finna start eller riskkapital. Bolaget ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera stöd till företagande och entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda.

Det är väsentligt att kunna erbjuda billiga flexibla lokaler. Billiga lokaler i industriområden trängs dock undan allt mer. Centrumförvaltningen måste förbättras på många platser i Stockholm. Försäljningen till Boultbee har tyvärr visat sig vara negativ för många av stadens centrumanläggningar.

Vi vill även se en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan

fullgjord skolgång.

Staden bör arbeta för att på nationell nivå stärka socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Miljöföretagare

Kraven på ekologiskt hållbara system gör att det finns en stor utvecklingspotential för olika typer av miljöföretag. Det kan gälla nya företag som satsar på produkter som sparar på miljö och naturresurser eller som arbetar med reningsteknik samt konsult och kunskapsföretag.

Även företag inom traditionella branscher där en mer miljöriktig produktion kan utvecklas, till exempel inom information, kultur, byggbranschen, turism, service, hantverk och medicin böruppmärksammas. Sverige och Stockholm har ett gott internationellt rykte inom miljöarbetet.

Detta måste vårdas och särskilt fokus ska läggas på marknadsföring av regionala och lokala miljöföretag.

Besöksnäring

Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse

för inhemska och internationella gäster. I Stockholms besöksnäring ser miljöpartiet en stor framtida utvecklingsmöjlighet vad gäller småföretagande och därmed förknippade arbetstillfällen och även en stor potential hos den språkkunniga i utlandet födda delen av befolkningen. Evenemangsavdelningen ska få fortsätta arbetet utan besparingskrav. SBR/SVB ska också aktivt satsa på hållbar ekoturism och arbeta mer med att lansera profilturism, SVB bör kunna hjälpa miljömedvetna resenärer att välja bra restauranger, hotell, utflykter, transporter etc Aktiva satsningar och att marknadsföra våra pärlor som Ekoparken och skärgården är viktigt. Tillgången som våra tätortsnära naturområden utgör bör tillvaratas. Annan profilturism såsom pridefestivalen ska även fortsatt ha hög prioritet. Produktionen av ”Utflykter och Äventyr” ska återupptas.

Ackreditering av Stockholmsguiderna bör läggas som utbildning på Universitetsnivå

Viktigt är att SVB arbetar för att bevara Stockholms attraktivitet och charm som besöksort.”

§8 Rapport över deltagande vid världsutställningen i Shanghai

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att deltagande på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai för följande förtroendevalda bekostas av Stockholm Business Region: Ordförande Sten Nordin, vice ordförande Carin Jämtin samt Ulla Hamilton samt en medarbetare vardera.

att i övrigt godkänna rapporten för medverkan vid världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai den 10-13 juni 2010.

§9 Yttrande över DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-25/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja DreamHack AB en marknadsföringsinsats om 100000 kronor för marknadsföringen av DreamHack Stockholm 2010 och Stockholm.

§10 Yttrande över Stadionklubbarna/DN Galans ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-26/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stadionklubbarna/DN Galan en marknadsföringsinsats om 500000 kronor till marknadsföringen av DN-Galan 2010 och Stockholm

§11 Yttrande över Live Nation Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-27/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Live Nation Sweden AB en marknadsföringsinsats om 300000 kronor för marknadsföringen av NHL Premiere 2010 och Stockholm

§12 Yttrande över Stockholm International Horse Shows ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-28/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stockholm International Horse Show en marknadsföringsinsats om 200000 kronor till marknadsföringen Stockholm International Horse Show 2010 och Stockholm

§13 Yttrande över Interkulturs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-29/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Interkultur en marknadsföringsinsats om 50000 kronor för förstudien av Swedish International Choral Festival 2012 och Stockholm

§14 Yttrande över Lugerinc ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-30/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Lugerinc AB en marknadsföringsinsats om 200000 kronor till marknadsföringen av musikfestivalen Sonisphere 2010 och Stockholm

Reservation angavs av Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att inte bevilja marknadsföringsinsats och uttala följande.

Evenemanget Sonisphere ger god PR och goda besökssiffror. Problemet ligger i placeringen av festivalen. Med 45000 besökare ska vistas i mycket känsliga delar av Nationalstadsparken uppstår onödiga problem. Redan förra året, då med betydligt lägre antal besökare uppstod stort slitage och åverkan på bl.a. värdefulla ekar i Nationalstadsparken. Utlovad uppföljning med rapport till Förbundet för Ekoparken har inte gjorts.

Festivalen måste ges ny lokalisering lämpligen i ett område som tål detta stora besöksantal.

Kanske kan Stockholmsmässans område eller Kungens kurva vara lämpligt.

I nuvarande form kan inte ansökan beviljas.”

§15 Anmälan av sammanställning till stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

att godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

§16 Anmälan av redovisning av kontorsyttrenden lämnade av Stockholm Business Region

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Turismen står sig oförändrad under januari – februari och näringen är fortsatt positiv

· Rekrytering av säsongspersonal till STC pågår och utbildning om Stockholmskunskap ingår och lön utgår till personalen under alla utbildningstillfällen.

· En kampanj på facebook pågår med olika samarbetspartners i syfte att locka fler danska och norska besökare.

· TUR- mässan (Sveriges största resemässa) i Göteborg startar på onsdag den 24 mars.

· En rapport om privatturismen kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter inom kort

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· Arbetet med sommarjobbssatsningen pågår och förhoppningen är att Stockholms stad kan erbjuda 3000 lediga sommarjobb och näringslivet lika många.

· Under 2009 uppnåddes resultatet om 71 nyinvesteringar till regionen.

· Stockholm är Europas fjärde bästa stad för utländska investeringar visar rankingen av FDI Magazine och Financial Times

· Planeringen inför Stockholmsmötet den 31 maj pågår och en inbjudan kommer inom kort skickas ut.

§19 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Kronprinsessan Viktoria och Sten Nordin invigde Innovationscentret i Värtan där miljöteknikföretag har möjlighet att visa upp sina produkter och tjänster.

· Stockholms stad/SBR har inlett ett samarbete med Örebro inför aktiviteterna kring Love 2010.

· I samband med kronprinsessans och herr Daniel Westlings bröllop kommer SBR koncernen ta emot utländska journalister i syfte att lyfta fram Stockholms styrkor och fördelar

· SBR har tillsammans med 16 partnerkommuner och 20 fastighetsägare deltagit i fastighets- och investerarmässan MIPIM i Cannes, Frankrike. Mässan hade cirka 18000 besökare och Stockholm som första miljöhuvudstad uppmärksammades särskilt.

· Arbetet med att samlokalisera Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholm pågår och länets kommunstyrelseordföranden har ökat på samarbetet i syfte att höja kvaliteten i nyföretagandet. Nyföretagarcentrum kan behöva få ett utökat ekonomiskt stöd framöver vilket SBRs styrelse får ta ställning till i ett senare skede.

§20 Övrigt

Inga övriga frågor har anmälts.