Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-02-14

Sammanträde 2019-02-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Minnesanteckningar från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av rapport "Effekter av miljözoner i Stockholms stad" (Stab)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Cykelparkering 2019-2020. Genomförandebeslut (Tp)

9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2019. Genomförandebeslut (Inf)

10 Kommunikationssystem i ledningstunnlar city. Genomförandebeslut (Inf)

Dnr: T2018-03331

Sekretess enligt 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 7 december 2018
Stockholms stads trafikkontor

11 Levande Stockholm 2019. Genomförandebeslut (Stm+Stab+Tp)

12 Arbetsprogram år 2019 för reinvestering av gatuytor med tillhörande anordningar. Genomförandebeslut (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

13 Verksamhetsplan 2019 för trafiknämnden (Adm & Stab)

Dnr: T2018-02787

OJ
*
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
13 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2019.pdf (19 kb) 13 Bilaga 10 Plan för upphandling 2019.pdf (51 kb) 13 Bilaga 11 Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (23 kb) 13 Bilaga 12 Kompetensförsörjningsplan trafikkontoret 2019.pdf (242 kb) 13 Bilaga 13 Ansökan om medel för klimatinvesteringar 2019.pdf (442 kb) 13 Bilaga 14 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder.pdf (197 kb) 13 Bilaga 14.1 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bandhagens centrum.pdf (852 kb) 13 Bilaga 14.10 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Trappor Farsta och Skarpnäck.pdf (411 kb) 13 Bilaga 14.11 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Trappor Enskede.pdf (409 kb) 13 Bilaga 14.12 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Utredning belysningsanläggning.pdf (414 kb) 13 Bilaga 14.2 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Stieg Trenters torg.pdf (566 kb) 13 Bilaga 14.3 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bromstens Plan.pdf (429 kb) 13 Bilaga 14.4 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Husby centrum.pdf (667 kb) 13 Bilaga 14.5 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Kvarnhagsplan.pdf (424 kb) 13 Bilaga 14.6 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Spånga Torg.pdf (407 kb) 13 Bilaga 14.7 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Harpsundsvägen.pdf (910 kb) 13 Bilaga 14.8 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Brunskogstorget.pdf (405 kb) 13 Bilaga 14.9 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Kastanjetorget.pdf (412 kb) 13 Bilaga 15 Förvaltningsgrupp den 20 december 2018 utdrag ur protokollet.pdf (182 kb) 13 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2019.pdf (20 kb) 13 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2019.pdf (526 kb) 13 Bilaga 4 Prioriterade projekt utanför ram VP 2019.pdf (199 kb) 13 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2019.pdf (484 kb) 13 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2019.pdf (612 kb) 13 Bilaga 7 Förslag till framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik och gång 2019-2022.pdf (279 kb) 13 Bilaga 8 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden.pdf (755 kb) 13 Bilaga 9 Trafiknämndens system för intern kontroll.pdf (309 kb)

14 Studera och redovisa möjliga effekter för trafik, parkering och stadsmiljö av självkörande fordon. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

15 Effekter av försök med full prio för buss. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

16 Åtgärdsplan Gångplan 2019. Lägesrapport (Tp)

18 Redovisning och utvärdering av reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2013-2018 (Stm)

19 Digitalt verksamhetsstöd för gatuinformation. Upphandling (Stm)

20 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Södermalm Öst-Väst, Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Spånga-Tensta samt Hässelby-Vällingby. Upphandling (Stm)

21 Ändring av parkeringsavgifter för MC och moped klass 1 samt ändring av reducerad avgift för parkering med tillstånd för rörelsehindrad. Förslag till kommunfullmäktige (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2019-00064

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Minnesanteckningar från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§7 Anmälan av rapport "Effekter av miljözoner i Stockholms stad", Dnr T2019-00347

§8 Cykelparkering 2019-2020. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02684

§9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2018-03425

§10 Kommunikationssystem i ledningstunnlar city. Genomförandebeslut, Dnr T2018-03331

Sekretess enligt 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 7 december 2018 Stockholms stads trafikkontor

Beslut/Protokollsutdrag
10 protut.pdf (303 kb)

§11 Levande Stockholm 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2018-03436

§12 Arbetsprogram år 2019 för reinvestering av gatuytor med tillhörande anordningar. Genomförandebeslut, Dnr T2018-03398

§13 Verksamhetsplan 2019 för trafiknämnden, Dnr T2018-02787

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
13 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2019.pdf (19 kb) 13 Bilaga 10 Plan för upphandling 2019.pdf (51 kb) 13 Bilaga 11 Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (23 kb) 13 Bilaga 12 Kompetensförsörjningsplan trafikkontoret 2019.pdf (242 kb) 13 Bilaga 13 Ansökan om medel för klimatinvesteringar 2019.pdf (442 kb) 13 Bilaga 14 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder.pdf (197 kb) 13 Bilaga 14.1 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bandhagens centrum.pdf (852 kb) 13 Bilaga 14.10 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Trappor Farsta och Skarpnäck.pdf (411 kb) 13 Bilaga 14.11 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Trappor Enskede.pdf (409 kb) 13 Bilaga 14.12 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Utredning belysningsanläggning.pdf (414 kb) 13 Bilaga 14.2 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Stieg Trenters torg.pdf (566 kb) 13 Bilaga 14.3 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bromstens Plan.pdf (429 kb) 13 Bilaga 14.4 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Husby centrum.pdf (667 kb) 13 Bilaga 14.5 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Kvarnhagsplan.pdf (424 kb) 13 Bilaga 14.6 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Spånga Torg.pdf (407 kb) 13 Bilaga 14.7 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Harpsundsvägen.pdf (910 kb) 13 Bilaga 14.8 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Brunskogstorget.pdf (405 kb) 13 Bilaga 14.9 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Kastanjetorget.pdf (412 kb) 13 Bilaga 15 Förvaltningsgrupp den 20 december 2018 utdrag ur protokollet.pdf (182 kb) 13 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2019.pdf (20 kb) 13 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2019.pdf (526 kb) 13 Bilaga 4 Prioriterade projekt utanför ram VP 2019.pdf (199 kb) 13 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2019.pdf (484 kb) 13 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2019.pdf (612 kb) 13 Bilaga 7 Förslag till framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik och gång 2019-2022.pdf (279 kb) 13 Bilaga 8 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden.pdf (755 kb) 13 Bilaga 9 Trafiknämndens system för intern kontroll.pdf (309 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
13 protut OJ.pdf (395 kb)

§14 Studera och redovisa möjliga effekter för trafik, parkering och stadsmiljö av självkörande fordon. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2018-03394

§15 Effekter av försök med full prio för buss. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2018-03387

§16 Åtgärdsplan Gångplan 2019. Lägesrapport, Dnr T2018-02750

§18 Redovisning och utvärdering av reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2013-2018, Dnr T2018-03399

§19 Digitalt verksamhetsstöd för gatuinformation. Upphandling, Dnr T2018-01249

§20 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Södermalm Öst-Väst, Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Spånga-Tensta, Rinkeby/Kista samt Hässelby-Vällingby. Upphandling, Dnr T2018-02087

§21 Ändring av parkeringsavgifter för MC och moped klass 1 samt ändring av reducerad avgift för parkering med tillstånd för rörelsehindrad. Förslag till kommunfullmäktige, Dnr T2018-03546