Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-10-07

Sammanträde 2014-10-07

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport oktober 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2014.pdf

2 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per augusti 2014

Dnr 2014/KS 0391 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Delårsrapporten för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterade rapporten den 23 september 2014 och beslutade överlämna den till kommunstyrelsen.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delårsbokslut per augusti 2014.pdf

3 Delårsrapport 2 2014 för Tyresö kommun *

Dnr 2014/KS 0353 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 godkänns.
2. Nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014.
3. 1 394 tkr omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2014.pdf
Delårsbokslut 2 2014.pdf
Omfördelning mellan verksamhetsområden GAN 2014 06 12 § 67 DNr 2014 GAN 0065.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut augusti 2014.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut 2 2014.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsbokslut 2 2014.pdf
Socialnämnden delårsbokslut 2 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut 2 2014.pdf

4 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen *

Dnr 2014/KS 0378 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse och bilagor taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf

5 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel *

Dnr 2014/KS 0379 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse och bilagor taxa handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

6 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken *

Dnr 2014/KS 0380 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf

7 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet *

Dnr 2014/KS 0381

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa arbete med offentlig kontroll av livsmedel.pdf

8 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter *

Dnr 2014/KS 0382 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter som beslutats av Smohf. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf

9 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande *

Dnr 2012 KSM 0287 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Malmstigen.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §137 detaljplan Malmstigen antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Malmstigen antagande.pdf
Planbeskrivning Kumla_Malmstigen.pdf
PK_Malmstigen_antagande.pdf
Kvalitetsprogram Malmstigen antagande.pdf
Granskningsutlåtande Malmstigen antagande.pdf

10 Exploateringsavtal för Malmstigen *

Dnr 2014 KSM 0794

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inför genomförandet av detaljplanen för Malmstigen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §138 exploateringsavtal Malmstigen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 2.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 3.pdf

11 Grindstolpen, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 0394 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstopen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2) godkänns.
2. Samhällsbyggnadsfövaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med handel vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2). Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse för 37 + 11 lägenheter samt lokaler för centrumändamål. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö strand. Planarbete sker med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för ny detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstopen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2) och ger samhällsbyggnadsfövaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §136 Grindstolpen beslut om granskning.pdf
Tjänsteskrivelse_grindstolpen_granskning.pdf
Grindstolpen_plankarta_granskning A1-L_1_500.pdf
Planbeskrivning_Grindstolpen 1_granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Grindstolpen1.pdf
Dagvattenrapport Grindstolpen1_WRS_inklusive bilagor.pdf
Geoteknikutredning_Grindstolpen1_Geomind_inklusive bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1 Tyresö Rev C.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning_Grindstolpen1_ITERIO.pdf

12 Yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna

Dnr 2006 KSM 0209

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna antas som Tyresö kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen i pågående ärende (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen eller den han utser i sitt ställe ges i uppdrag att för kommunens räkning företräda kommunen i pågående ärende i Mark- och miljödomstolen (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253.

Beskrivning av ärendet
I samband med att detaljplanen för Strandängarna vann laga kraft påbörjade Tyresö kommun inlösen av mark från Tyresö Strands markägarförening. Förrättningen överklagades och ett beslut om förtida tillträde till marken togs. Frågan kring ersättning och fördelning av förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö Strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253 kvarstår dock och Mark- och miljödomstolen har nu berett Tyresö kommun möjlighet att ännu en gång yttra sig i ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen ger chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen eller den han utser i sitt ställe i uppdrag att för kommunens räkning företräda kommunen i pågående ärende i mark- och miljödomstolen (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har lagts till ärendet efter utskottssammanträdet.

Bilagor
yttrande fastighetsreglering.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §139 yttrande Strandängarna.pdf
Tjansteskrivelse yttrande MMD.pdf
Yttrande till MMD.pdf

13 Biblioteksplan 2015-2019 *

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Biblioteksplanen för perioden 2015-2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade förslaget till ny biblioteksplan den 18 september, kultur- och fritidsnämnden den 22 september och barn- och utbildningsnämnden den 23 september. Alla tre nämnder föreslår att Biblioteksplan 2015-2019 antas.

Bilagor
Biblioteksplan 2015-2019.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 140922 § 58 Biblioteksplan.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Biblioteksplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag biblioteksplan.pdf

14 Uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet

Dnr 2014/KS 0384 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet tas fram som grund för ett gemensamt förhållningssätt till föreningars möjlighet att använda skollokaler.

Ordförandeförslag
Tyresö är en kommun med ett rikt och starkt föreningsliv. Detta är något vi på olika sätt vill uppmuntra. En del i detta är den långa traditionen av att föreningar kan hyra lokaler av kommunen i bland annat skolor i samband med turneringar, läger och cuper.

Föreningars möjligheter att använda den typen av lokaler administreras av fritidsenheten på kommunen. Det har dock vid olika tillfällen dykt upp oklarheter och frågor kring hur den här hanteringen bäst ska skötas. Olika skolor har agerat på olika sätt i förhållande till förvaltningen. Vid några tillfällen har föreningar som önskat få tillgång till lokaler på helger eller lov nekats detta. Det finns även oklarheter runt kostnader för att använda kommunens lokaler för den här typen av ändamål.

Det vore önskvärt om alla delar av kommunen hade ett gemensamt förhållningssätt till föreningars möjlighet att använda skollokaler, varför det är påkallat att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet.

Jag föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se till att nya riktlinjer för föreningslivets möjlighet att använda skollokaler etc. tas fram.

15 Svar på remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott

Dnr 2014/KS 0240 002

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Tyresö kommun besvarar remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott med att förorda alternativet Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen för dess fyra utskott för att analysera om utskottsorganisationen korresponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet. Mälardalsrådets medlemmar har bjudits in att komma med synpunkter på remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott senast den 31 oktober 2014.

Remissen ställer upp fyra alternativa modeller för utskottsorganisationen beroende på dess funktion, sammansättning och indelning:

- Dagens modell
- Arbetsgrupper istället för utskott
- Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag
- Sammanslagning av utskott

Kommunkansliet har skickat ut remissen för synpunkter till de politiska partierna i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Nuvarande indelning av utskott har inte upplevts så relevant, då frågeområden ofta har starka kopplingar till flera utskott, som till exempel trafik- och miljöfrågor. Frågor går in i varandra och det behöver organisationen stödja. Det stora antalet ledamöter per utskott har upplevts svårarbetat, samtidigt som endast ett fåtal ledamöter har deltagit. Antalet ledamöter per utskott behöver minskas för att möjliggöra effektivare arbetssätt.

Jag föreslår därför att kommunstyrelsen besvarar remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott med att Tyresö kommun förordar alternativet "Mindre och tydligare".

Bilagor
Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf

16 Svar på remiss om utveckling av Kommunförbundet Stockholms län inför mandatperioden 2015-2018

Dnr 2014/KS 0304 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Remissen Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunledningskontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inför nästa mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och arbetsformer för KSL. KSL har därför skickat ut remissen Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018. Kommunkansliet har vidarebefordrat remissen för synpunkter till de politiska partierna i kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret föreslår att remissen besvaras med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Bilagor
Svar på remiss om utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf
Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf

17 Svar på remiss om IT-forums framtida inriktning

Dnr 2014/KS 0313 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Remissen Förslag till regional samverkan kring e-utveckling från Kommunförbundet Stockholms län besvaras med kommunledningskontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) önskar svar på remiss om IT-forums framtida inriktning. Remissen handlar om hur den regionala samverkan kring e-utveckling ska organiseras, styras och finansieras i Stockholms län efter 31 december 2014. Förslag till svar har tagits fram av konsult- och servicekontoret och kommunledningskontoret, vilka ställer sig bakom remissförslaget.

Bilagor
Yttrande över remissen IT-forums framtida inriktning.pdf
Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf

18 Svar på revisionsrapport om kommunens styrmodell

Dnr 2014/KS 0275 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse antas som svar på revisionsrapporten om kommunens styrmodell.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens styrmodell. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens styrmodell i huvudsak är ändamålsenlig när det gäller innehåll, implementering och uppföljning. Däremot anser revisorerna att målstyrningsprocessen inte är tillfredsställande, samt att stringensen i hur man redovisar måluppfyllelse ska öka. I förslaget till svar från kommunledningskontoret redovisas kommentarer till revisorernas synpunkter.

Bilagor
Kommunens styrmodell.pdf
Svar på revisorernas rapport om kommunens styrmodell.pdf

19 Svar på motion om åtgärder för att förebygga självmord *

Dnr 2013/KS 0400 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Åtgärder för att förebygga självmord" till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till socialnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Socialnämndens svar på motion om att förebygga självmord.pdf
Motion om åtgärder för att förebygga självmord.pdf

20 Svar på motion om ett mänskligare Tyresö *

Dnr 2013/KS 0304 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om ett mänskligare Tyresö till kommunfullmäktige den 22 augusti 2013. Motionen remitterades till HR-chefen för förslag till besvarande. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Svar på motion om ett mänskligare Tyresö.pdf
Motion om ett mänskligare Tyresö.pdf

21 Svar på motion om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg *

Dnr 2012/KS 0416 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en lägesrapport om förberedelserna för att kunna bygga ett tredje körfält på Tyresövägen.

Bilagor
PM Tyresövägen Lägesrapport 2014-09-21.pdf
Svar på motion från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-02-13.pdf
Bilaga åtgärdsplan Tyresövägen 2013.pdf
Fysiska åtgärder Tyresövägen 2015-2016.pdf
Skiss åtgärder Tyresövägen 3 körfält etapp 1.pdf
Motion ang. förslag om kollektivfil mellan strandtorget och Tyresö motorväg från Anders Erixon (V).pdf

22 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2014

Dnr 2014/KS 0371 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 177 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2014.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,5 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2014.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 177 kr per timme och årsarvodet höjs med 2,5 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2014 respektive den 1 april 2014.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 25 september 2014 och föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-09-25 § 39.pdf

23 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommundirektör
Delegationsbeslut om tf kommundirektör 12-19 oktober 2014, dnr 2014/KS 0388 20

Bilagor
Förordnande som tf kommundirektör under perioden 12 oktober - 19 oktober 2014.pdf

24 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden oktober 2014.pdf
Kommuninvest Ny strategi för kapitalförstärkning.pdf
Rapport Hjärnkoll Valplattformsgranskning.pdf
Brev till Wejherowo 2014-10-02.pdf
Riktlinjer för synpunktshantering i Tyresö kommun.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 140924 Palliativt kunskapscentrum.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 140924 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildning.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport augusti-september 2014.pdf
Månadsrapport fastighet protokollstudrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-09-25 § 43.pdf
Skrivelse Kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsförening.pdf
Brev om finskan som nationellt minoritetsspråk.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (120 kb)

§141 Kommundirektörens rapport oktober 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2014.pdf

§142 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per augusti 2014

Dnr 2014/KS 0391 10

Kommunstyrelsens beslut
* Delårsrapporten för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterade rapporten den 23 september 2014 och beslutade överlämna den till kommunstyrelsen.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delårsbokslut per augusti 2014.pdf

§143 Delårsrapport 2 2014 för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0353 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 godkänns.
2. Nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014.
3. 1 394 tkr omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2014.pdf
Delårsbokslut 2 2014.pdf
Omfördelning mellan verksamhetsområden GAN 2014 06 12 § 67 DNr 2014 GAN 0065.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut augusti 2014.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut 2 2014.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsbokslut 2 2014.pdf
Socialnämnden delårsbokslut 2 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut 2 2014.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delårsbokslut per augusti 2014.pdf

§144 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0378 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse och bilagor taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf

§145 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0379 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse och bilagor taxa handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

§146 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0380 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf

§147 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0381

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa arbete med offentlig kontroll av livsmedel.pdf

§148 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0382 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter som beslutats av Smohf. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Bilagor
tjänsteskrivelse och bilagor taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf

§149 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0287 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 59 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Malmstigen.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §137 detaljplan Malmstigen antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Malmstigen antagande.pdf
Planbeskrivning Kumla_Malmstigen.pdf
PK_Malmstigen_antagande.pdf
Kvalitetsprogram Malmstigen antagande.pdf
Granskningsutlåtande Malmstigen antagande.pdf

§150 Exploateringsavtal för Malmstigen

Dnr 2014 KSM 0794

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inför genomförandet av detaljplanen för Malmstigen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §138 exploateringsavtal Malmstigen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 2.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 3.pdf

§151 Grindstolpen, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 0394 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2) godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med handel vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2). Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse för 37 + 11 lägenheter samt lokaler för centrumändamål. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö strand. Planarbete sker med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för ny detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §136 Grindstolpen beslut om granskning.pdf
Tjänsteskrivelse_grindstolpen_granskning.pdf
Grindstolpen_plankarta_granskning A1-L_1_500.pdf
Planbeskrivning_Grindstolpen 1_granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Grindstolpen1.pdf
Dagvattenrapport Grindstolpen1_WRS_inklusive bilagor.pdf
Geoteknikutredning_Grindstolpen1_Geomind_inklusive bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1 Tyresö Rev C.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning_Grindstolpen1_ITERIO.pdf
Särskilt yttrande, S.pdf

§152 Yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna

Dnr 2006 KSM 0209

Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna antas som Tyresö kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen i pågående ärende (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen eller den han utser i sitt ställe ges i uppdrag att för kommunens räkning företräda kommunen i pågående ärende i Mark- och miljödomstolen (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I samband med att detaljplanen för Strandängarna vann laga kraft påbörjade Tyresö kommun inlösen av mark från Tyresö Strands markägarförening. Förrättningen överklagades och ett beslut om förtida tillträde till marken togs. Frågan kring ersättning och fördelning av förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö Strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253 kvarstår dock och Mark- och miljödomstolen har nu berett Tyresö kommun möjlighet att ännu en gång yttra sig i ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september och föreslår att kommunstyrelsen ger chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen eller den han utser i sitt ställe i uppdrag att för kommunens räkning företräda kommunen i pågående ärende i mark- och miljödomstolen (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har lagts till ärendet efter utskottssammanträdet.

Bilagor
yttrande fastighetsreglering.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §139 yttrande Strandängarna.pdf
Tjansteskrivelse yttrande MMD.pdf
Yttrande till MMD.pdf

§153 Biblioteksplan 2015-2019

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Biblioteksplanen för perioden 2015-2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade förslaget till ny biblioteksplan den 18 september, kultur- och fritidsnämnden den 22 september och barn- och utbildningsnämnden den 23 september. Alla tre nämnder föreslår att Biblioteksplan 2015-2019 antas.

Bilagor
Biblioteksplan 2015-2019.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 140922 § 58 Biblioteksplan.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Biblioteksplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag biblioteksplan.pdf

§154 Uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet

Dnr 2014/KS 0384 003

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet tas fram som grund för ett gemensamt förhållningssätt till föreningars möjlighet att använda skollokaler.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en kommun med ett rikt och starkt föreningsliv. Detta är något vi på olika sätt vill uppmuntra. En del i detta är den långa traditionen av att föreningar kan hyra lokaler av kommunen i bland annat skolor i samband med turneringar, läger och cuper.

Föreningars möjligheter att använda den typen av lokaler administreras av fritidsenheten på kommunen. Det har dock vid olika tillfällen dykt upp oklarheter och frågor kring hur den här hanteringen bäst ska skötas. Olika skolor har agerat på olika sätt i förhållande till förvaltningen. Vid några tillfällen har föreningar som önskat få tillgång till lokaler på helger eller lov nekats detta. Det finns även oklarheter runt kostnader för att använda kommunens lokaler för den här typen av ändamål.

Det vore önskvärt om alla delar av kommunen hade ett gemensamt förhållningssätt till föreningars möjlighet att använda skollokaler, varför det är påkallat att ta fram riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet.

Jag föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se till att nya riktlinjer för föreningslivets möjlighet att använda skollokaler etc. tas fram.

Beslut/Protokollsutdrag
§154_prot_20141007.pdf (166 kb)

§155 Svar på remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott

Dnr 2014/KS 0240 002

Kommunstyrelsens beslut
* Tyresö kommun besvarar remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott med att förorda alternativet Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade anslutit sig till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande och reserverat sig mot beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen för dess fyra utskott för att analysera om utskottsorganisationen korresponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet. Mälardalsrådets medlemmar har bjudits in att komma med synpunkter på remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott senast den 31 oktober 2014.

Remissen ställer upp fyra alternativa modeller för utskottsorganisationen beroende på dess funktion, sammansättning och indelning:

- Dagens modell
- Arbetsgrupper istället för utskott
- Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag
- Sammanslagning av utskott

Kommunkansliet har skickat ut remissen för synpunkter till de politiska partierna i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Nuvarande indelning av utskott har inte upplevts så relevant, då frågeområden ofta har starka kopplingar till flera utskott, som till exempel trafik- och miljöfrågor. Frågor går in i varandra och det behöver organisationen stödja. Det stora antalet ledamöter per utskott har upplevts svårarbetat, samtidigt som endast ett fåtal ledamöter har deltagit. Antalet ledamöter per utskott behöver minskas för att möjliggöra effektivare arbetssätt.

Jag föreslår därför att kommunstyrelsen besvarar remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott med att Tyresö kommun förordar alternativet "Mindre och tydligare".

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att Tyresö kommun ska besvara remissen Översyn av Mälardalsrådets utskott med att förorda alternativ 2 Arbetsgrupper istället för utskott.

Marie Åkesdotter (MP) ansluter sig till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf

§156 Svar på remiss om utveckling av Kommunförbundet Stockholms län inför mandatperioden 2015-2018

Dnr 2014/KS 0304 005

Kommunstyrelsens beslut
* Remissen Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunledningskontorets yttrande. Kommunstyrelsen avstår från att avge eget yttrande.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inför nästa mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och arbetsformer för KSL. KSL har därför skickat ut remissen Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018. Kommunkansliet har vidarebefordrat remissen för synpunkter till de politiska partierna i kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret föreslår att remissen besvaras med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall med tillägget att följande mening läggs till i befintligt förslag till beslut:

Kommunstyrelsen avstår från att avge eget yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Svar på remiss om utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf
Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf

§157 Svar på remiss om IT-forums framtida inriktning

Dnr 2014/KS 0313 005

Kommunstyrelsens beslut
* Remissen Förslag till regional samverkan kring e-utveckling från Kommunförbundet Stockholms län besvaras med kommunledningskontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) önskar svar på remiss om IT-forums framtida inriktning. Remissen handlar om hur den regionala samverkan kring e-utveckling ska organiseras, styras och finansieras i Stockholms län efter 31 december 2014. Förslag till svar har tagits fram av konsult- och servicekontoret och kommunledningskontoret, vilka ställer sig bakom remissförslaget.

Bilagor
Yttrande över remissen IT-forums framtida inriktning.pdf
Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf

§158 Svar på revisionsrapport om kommunens styrmodell

Dnr 2014/KS 0275 016

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse antas som svar på revisionsrapporten om kommunens styrmodell.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens styrmodell. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens styrmodell i huvudsak är ändamålsenlig när det gäller innehåll, implementering och uppföljning. Däremot anser revisorerna att målstyrningsprocessen inte är tillfredsställande, samt att stringensen i hur man redovisar måluppfyllelse ska öka. I förslaget till svar från kommunledningskontoret redovisas kommentarer till revisorernas synpunkter.

Bilagor
Kommunens styrmodell.pdf
Svar på revisorernas rapport om kommunens styrmodell.pdf

§159 Svar på motion om åtgärder för att förebygga självmord

Dnr 2013/KS 0400 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Åtgärder för att förebygga självmord" till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till socialnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Till att börja med vill jag uttrycka mitt fulla stöd till motionärernas beskrivning av allvaret i frågeställningen och hur angeläget det är att samhället prioriterar och jobbar aktivt med att förebygga självmord och självmordsbeteende samt ger stöd till personer som upplevt självmord i sin närhet.

Att människor begår självmord är ett misslyckande från samhällets sida som är förknippat med stor tragik. Detta då upptäckten endera inte gjorts i tid eller att stödet varit otillräckligt. Bortsett från den djupa sorgen som givetvis lämnas efter hos anhöriga innebär det en kostnad för samhället i form av produktionsförluster och medicinsk behandling. Det gör att varje människoliv som går om intet berör oss alla, på ett eller annat sätt.

Huvudansvaret för suicidnära patienter vilar inte på kommunen utan åligger i enlighet med HSL (hälso- och sjukvårdslagen) i första hand landstingets psykiatri. Där finns kompetens, erfarenhet och erforderliga rutiner för att ta emot och behandla patienter samt för att ge anhörigstöd. I Tyresö jobbar socialtjänsten nära öppenpsykiatrin Capio Tyresö och ska slå larm så fort ett destruktivt och självskadligt beteende där risk för suicid misstänks. I enlighet med HSL och SoL (socialtjänstlagen) finns också ett tätt samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning vilka anses vara en riskgrupp. Härutöver är det kommunens ansvar att främja goda levnadsförhållanden för dess invånare och erbjuda såväl direkt utsatta som anhöriga relevant stöd i enlighet med SoL. Något som ytterligare får betraktas som ett långsiktigt preventivt arbete för att motverka till exempel självmord.

Sedan flera år finns framtagna riktlinjer, omfattande program och överenskommelser på såväl nationell som regional nivå där samverkan sker för att förebygga suicid och ge nödvändigt stöd till anhöriga. Att självmordstalen sjunkit kraftigt sedan 1980-talet är en framgång men att nedgången avtagit under senare år är en viktig påminnelse om att utvecklingsarbetet aldrig får avstanna. I likhet med socialnämnden och socialförvaltningen är det dock min uppfattning att den typen av åtgärder och insatser som föreslås i motionen redan pågår inom befintliga verksamheter, i såväl Tyresö kommun som i Stockholms läns landsting. Vi föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens svar på motion om att förebygga självmord.pdf
Motion om åtgärder för att förebygga självmord.pdf

§160 Svar på motion om ett mänskligare Tyresö

Dnr 2013/KS 0304 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om ett mänskligare Tyresö till kommunfullmäktige den 22 augusti 2013. Motionen remitterades till HR-chefen för förslag till besvarande. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka Miljöpartiet i Tyresö för att ni också väljer att engagera er i frågor om hbtq-personers rättigheter och möjligheter i Tyresö. Det är för mig glädjande med ytterligare stöd för mitt och vårt arbete. Ni är hjärtligt välkomna.

I december 2012 antogs en Likabehandlingspolicy i Tyresö. Med stöd i den, och i samband med att den antogs, fick kommunens HR-chef i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för kommunens arbete med hbtq-frågor. Dessa riktlinjer antogs sedan av kommunstyrelsen i slutet av 2013. Arbetet har sedan tagit fart bland annat med utbildningar för kommunens chefer. Hbtq-frågor stod helt i fokus vid den senaste stora chefsdagen i kommunen.

Det arbete som lagts ner kommer att återkopplas inom ramen för verksamhetsberättelserna från våra förvaltningar. Den första återkopplingen kommer våren 2015 och avser då det arbete som genomförts under helåret 2014.

Utöver de riktlinjer som kommunen redan jobbar efter tog Alliansen ytterligare initiativ under hösten 2014. Initiativet var kopplat till att Alliansen i regeringen avsatte pengar till Socialstyrelsen för att undrelätta för kommuner att arbeta med hbtq-frågor utifrån de kriterier som ställs upp i den Hbt-strategi för Sverige som Alliansen fick på plats i inledningen av 2014. För övrigt den första samlade hbt-strategin i Sverige någonsin.

Kommunstyrelsen beslutade att Tyresö kommun ska ansöka om statligt stöd från Socialstyrelsen för att intensifiera vårt lokala arbete med hbtq-frågor. Vi vill se ett arbete som leder till att ett antal verksamheter i Tyresö blir hbtq-certifierade. Detta innebär dock inte att det enbart är de utvalda verksamheterna som har ett ansvar att arbeta efter de antagna hbt-riktlinjerna - det ansvaret vilar på alla. Oavsett vilken verksamhet man vänder sig till eller använder sig av som Tyresöbo ska man få ett bra bemötande alldeles oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

I ansökan om stöd för att fördjupa arbetet med hbt-frågor som uppdraget ska mynna ut i prioriterar vi särskilt ungdomars situation i skolan och tillgång till bra fritidsverksamhet samt ungas hälsa. Vi lyfter även fram arbetet inom Socialtjänsten.

Prioriterade verksamheter:
* Elevhälsan
* Grundskolor, skolår 7-9
* Kultur och Fritid (särskilt verksamhet riktad till ungdomar) samt Fritidsgårdsverksamheten
* Individ och Familjeomsorgen

Tyresö tar ansvar för arbetet med hbtq-frågor. Vi kommer att fortsätta utveckla och fördjupa detta arbete framöver. Vi kommer att leva upp till våra målsättningar och se till att Tyresö ligger långt framme även på detta område. Det är glädjande att det finns ett brett stöd för detta arbete. Med tanke på det pågående arbetet utefter de riktlinjer som finns föreslår vi att Miljöpartiets motion anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion om ett mänskligare Tyresö.pdf
Motion om ett mänskligare Tyresö.pdf

§161 Svar på motion om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg

Dnr 2012/KS 0416 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen och reserverat sig mot beslutet med hänvisning till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en lägesrapport om förberedelserna för att kunna bygga ett tredje körfält på Tyresövägen.

Ordförandeutlåtande
Ett av Tyresös största projekt är de stora satsningarna på Tyresövägen. Alliansen har sett till att ta tag i frågan om framkomlighet och förbättringar för kollektivtrafik, cykel och biltrafik. Beslut om att dra igång detta omfattande projekt togs redan i 2012 och åtgärdsprogrammet startade redan 2013. Varför Vänsterpartiets motion nog mer bör ses som ett inspel i projektets detaljutformning än som ett nytt förslag.

Varje år framåt kommer avsevärda pengar investeras i åtgärder som förbättrar framkomligheten för såväl privatbilism, kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik. Det skapas sammanhängande gång- och cykelstråk hela vägen från Östra Tyresö till Tyresö Centrum. Vägen breddas steg för steg till tre körfält. Vi skapar nya infartsparkeringar, ser till att busshållplatser förlängs så att fler bussar ryms och bygger bort farthinder och farliga passager från vägen. Projektet drivs enligt och planeras enligt Trafikverkets fyrstegsprincip där både mer mjuka åtgärder blandas med byggande.

De åtgärder som redan vidtagits har enligt de trafikmätningar som genomförs haft positiva effekter på trafikflödet. Just nu pågår arbete med nödvändiga planändringar på några platser längs vägen för att möjliggöra nya steg i satsningen. En stor åtgärd som ligger planerad för 2016 är att flytta och gräva ner den stora kraftledningen vid Petterboda.

Flera åtgärder är omfattande och kräver planering som tar tid, varför det inte är möjligt att på en kort tid lösa allt. Det är ett orealistiskt önsketänkande att tro något annat och att försöka förespegla en sådan bild till andra.

Vårt mål är med projektet och dessa stora satsningar är tydligt. Framkomligheten ska bli bättre, kollektivtrafiken få bättre och mer attraktiva förutsättningar och cykeltrafiken få goda möjligheter att öka kraftigt.

Med detta anser vi att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
PM Tyresövägen Lägesrapport 2014-09-21.pdf
Svar på motion från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-02-13.pdf
Bilaga åtgärdsplan Tyresövägen 2013.pdf
Fysiska åtgärder Tyresövägen 2015-2016.pdf
Skiss åtgärder Tyresövägen 3 körfält etapp 1.pdf
Motion ang. förslag om kollektivfil mellan strandtorget och Tyresö motorväg från Anders Erixon (V).pdf

§162 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2014

Dnr 2014/KS 0371 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 177 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2014.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,5 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2014.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 177 kr per timme och årsarvodet höjs med 2,5 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2014 respektive den 1 april 2014.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 25 september 2014 och föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-09-25 § 39.pdf

§163 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommundirektör
Delegationsbeslut om tf kommundirektör 12-19 oktober 2014, dnr 2014/KS 0388 20

Bilagor
Förordnande som tf kommundirektör under perioden 12 oktober - 19 oktober 2014.pdf

§164 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden oktober 2014.pdf
Kommuninvest Ny strategi för kapitalförstärkning.pdf
Rapport Hjärnkoll Valplattformsgranskning.pdf
Brev till Wejherowo 2014-10-02.pdf
Riktlinjer för synpunktshantering i Tyresö kommun.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 140924 Palliativt kunskapscentrum.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 140924 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildning.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport augusti-september 2014.pdf
Månadsrapport fastighet protokollstudrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-09-25 § 43.pdf
Skrivelse Kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsförening.pdf
Brev om finskan som nationellt minoritetsspråk.pdf