Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-04-02

Sammanträde 2019-04-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport april 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §18.pdf
Månadsuppföljning februari 2019.pdf

2 Information om säkerhet och beredskap inklusive civilt försvar

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschefen informerar vid sammanträdet om säkerhet och beredskap inklusive civilt försvar.

3 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen i ett första steg noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
2019-03-01 Lokal och funktionsprogram Tyresö kommunhus.pdf

4 Riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Dnr 2019/KS 0069 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer för säkerhetsinstallationer antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef och fastighetschef har tagit fram förslag till riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken lägsta nivå för tekniska installationer gällande inbrottslarm och passerkontrollsystem som ska finnas i varje byggnad och lokal för Tyresö kommuns verksamhet. Målsättningen är effektivare arbetssätt, sänkta kostnader för investering, underhåll och drift samt förbättrad fysiska säkerhet i kommunens verksamhetslokaler.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för säkerhetsinstallationer.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf
Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf

5 Förslag till nya objekt till cykelplanen

Dnr 2019/SBF 0032

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- De tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fastställde en cykelplan 2013. Cykelplanen är ett planerings- och genomförandeverktyg som identifierat och redovisar viktiga åtgärder för att skapa ett cykelvänligare Tyresö. Till cykelplanens genomförande finns för närvarande ett årligt investeringsanslag hos tekniska kontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Under våren 2019 avslutas några av de sista större åtgärderna i cykelplanen som tekniska kontoret har rådighet över. Resterande åtgärder är sådana som ingår i andra projekt som till exempel längs Tyresövägen eller som ingår i nya detaljplaner. Det finns också åtgärder kvar som kräver omfattande utredningar och andra investeringsmedel, bland dem kan nämnas en gång- och cykelbana längs Kärrvägen och en bro över Drevviken till Huddinge. Kvar finns också några mindre åtgärder av mer rekreativ karaktär.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att revidera cykelplanen och det arbetet ska påbörjas under 2019. För att inte tappa fart i utbyggnationen av gång- och cykelvägnätet under 2019-2020 är det angeläget att nya objekt kan tas upp i cykelplanen innan den revideringen är klar. Stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret har identifierat tre "saknade länkar" och föreslår därför att följande åtgärder tas med i cykelplanen innan revideringen.

Bränneribacken - en gång- och cykelbana anläggs längs med Bränneribacken mellan Kumla allé och Fornuddsvägen.

Krusbodavägen - en gång- och cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Renlavsgångens västra angöring. Möjligtvis att förbättringar kan behöva göras ända ner förbi Dalskolan till Wättinge gårdsväg.
Töresjövägen - en gång- och cykelbana anläggs längs med Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 § 19.pdf
tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
5. Den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 tillämpas redan i bokslutet för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2018. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet till fullmäktiges behandling.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, föra över 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 till budget 2019 enligt bilaga 1, avskriva de upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) samt att överföra 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 till budget 2019. Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att tillämpa den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 redan i bokslutet för 2018, avsluta de särskilda uppdragen bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö och kulturhus i anslutning till Tyresö centrum samt förlänga det särskilda uppdraget om strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en uppdaterad version av årsredovisningen och en reviderad tjänsteskrivelse lagts till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §20.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 50 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018

Dnr 2019/KS 0139 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport redovisas i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och koncernredovisning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2018.pdf
Års- och koncernredovisning 2018 Tyresö bostäder med revisionsberättelse.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018

Dnr 2019/KS 0045 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar redovisas i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf

9 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen sam bevilja ledamöterna ansvarsfrihet. Revisionshandlingar bifogas ärendet innan sammanträdet.

Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0142 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser. Sedan kommunledningsutskottets behandling har protokolls- och revisionshandlingar lagts till ärendet samt slutversion av årsredovisningen.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2019-03-15 § 14.pdf
§ 14 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 2018.pdf
ÅRSREDOVISNING 2018 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse för 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för 2018.pdf
Revisionsrapport -Granskning av årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §24.pdf

11 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0141 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. Sedan kommunledningsutskottets behandling har protokoll från direktionens sammanträde lagts till ärendet.

Bilagor
Protokoll 2019-02-26 § 5 Årsredovisning 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §25.pdf

12 Avveckling av AB Vårljus

Dnr 2019/KS 0041 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.

Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år 1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma den 8 maj.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf

13 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Dnr 2018/KS 0402 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2018 beviljades föreningen bidrag med 4 kronor per invånare i Tyresö kommun, 4 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare enligt bilaga vilket för Tyresö kommun innebär bidrag om 288 024 kronor beräknat på att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att jourens framtid ser oviss ut med nuvarande ekonomi och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd behöver kommunerna lämna verksamhetsbidrag om minst 6 kronor per invånare.

För Tyresö kommun gör förvaltningen bedömningen att en höjning till 5 kronor per invånare kan motiveras. Bidrag om 5 kronor per invånare motsvarar 240 020 kronor beräknat utifrån att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019) samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §28.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Redovisning av verksamhetsbidrag för 2018 samt verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 och verksamhetsplan 2018 mer mera.pdf
Brottsofferjourens statistik för verksamhetsåret 2018.pdf
Statistik för Tyresö kommun Brottsofferjouren 2018.pdf

14 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0160 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser Ebba Ljungdahl, konsult, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med den 15 april 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

15 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från från Anja Eklund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses Harald Lindkvist (MP).

Beskrivning av ärendet
Anja Eklund (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Harald Lindkvist (MP).

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen april 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-03-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-03-20
Hållbarhetsutskottet 2019-03-20, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-3-20

17 Kommunstyrelsens meddelanden april 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:10, 19:11, 19:15, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:20 sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län,
se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56955041/1552554637686/01FS%202019%20020%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20Stockholms%20l%C3%A4ns%20sammanst%C3%A4llning%20%C3%B6ver%20v%C3%A4gar%20och%20vissa%20lokala%20trafikf%C3%B6reskrifter%20inom%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Inbjudan Webbsändning Öppet samtal i demokratins namn 10 april 2019.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-03-15.pdf
Revisionen Södertörns brandförsvarsförbund Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2018.pdf
Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf
Rapport -Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Miljöcertifiering.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2019-03-14.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2019-02-07.pdf
Årsredovisning och bokslut Södertörnskommunerna 2018.pdf
Yttrande Södertörnskommunerna Myndighetssamarbete 2019-02-28.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2019.pdf
AB Vårljus Protokoll 1 2019.pdf
AB Vårljus Protokoll 2 2019.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf
Revisionsrapport Granskning av exploateringsavtal.pdf
Öppet brev från finska föreningen om minoritetsrättigheter.pdf
Svarsskrivelse till Tyresö Finska Förening.pdf
Skrivelse Personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf
Svar på skrivelse om personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-03-21 § 31 Behovsanalys.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-03-19 § 15 Behovsanalys.pdf
Bilagor
17 AB Vårljus Protokoll 1 2019.pdf (1 464 kb) 17 AB Vårljus Protokoll 2 2019.pdf (881 kb) 17 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-03-19 § 15 Behovsanalys.pdf (1 186 kb) 17 Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf (294 kb) 17 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-03-21 § 31 Behovsanalys.pdf (757 kb) 17 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2019-02-07.pdf (258 kb) 17 Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2019-03-14.pdf (276 kb) 17 Rapport -Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf (3 865 kb) 17 Revisionen Södertörns brandförsvarsförbund Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2018.pdf (1 937 kb) 17 Revisionsrapport Granskning av exploateringsavtal.pdf (4 141 kb) 17 Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf (586 kb) 17 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2019.pdf (265 kb) 17 Skrivelse Personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf (75 kb) 17 Svar på skrivelse om personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf (481 kb) 17 Svarsskrivelse till Tyresö Finska Förening.pdf (290 kb) 17 Sveriges kommuner och landsting Inbjudan Webbsändning Öppet samtal i demokratins namn 10 april 2019.pdf (56 kb) 17 Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-03-15.pdf (13 667 kb) 17 Södertörns brandförsvarsförbund Miljöcertifiering.pdf (109 kb) 17 Yttrande Södertörnskommunerna Myndighetssamarbete 2019-02-28.pdf (262 kb) 17 Årsredovisning och bokslut Södertörnskommunerna 2018.pdf (6 273 kb) 17 Öppet brev från finska föreningen om minoritetsrättigheter.pdf (786 kb)

§60 Kommundirektörens rapport april 2019

Dnr 2019/KS 0003 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2019.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §18.pdf
Månadsuppföljning februari 2019.pdf

§61 Information om säkerhet och beredskap inklusive civilt försvar

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Säkerhetschefen informerar vid sammanträdet om säkerhet och beredskap inklusive civilt försvar.
Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20190402.pdf (166 kb)

§62 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:
- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.
 
Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.
 
För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen i ett första steg noterar informationen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
2019-03-01 Lokal och funktionsprogram Tyresö kommunhus.pdf

§63 Riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Dnr 2019/KS 0069 84
 
Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för säkerhetsinstallationer antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef och fastighetschef har tagit fram förslag till riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken lägsta nivå för tekniska installationer gällande inbrottslarm och passerkontrollsystem som ska finnas i varje byggnad och lokal för Tyresö kommuns verksamhet. Målsättningen är effektivare arbetssätt, sänkta kostnader för investering, underhåll och drift samt förbättrad fysiska säkerhet i kommunens verksamhetslokaler.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för säkerhetsinstallationer.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf
Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf

§64 Förslag till nya objekt till cykelplanen

Dnr 2019/KSTK 0026 80
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- De tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande i hållbarhetsutskottet 2019-03-20 § 19 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fastställde en cykelplan 2013. Cykelplanen är ett planerings- och genomförandeverktyg som identifierat och redovisar viktiga åtgärder för att skapa ett cykelvänligare Tyresö. Till cykelplanens genomförande finns för närvarande ett årligt investeringsanslag hos tekniska kontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Under våren 2019 avslutas några av de sista större åtgärderna i cykelplanen som tekniska kontoret har rådighet över. Resterande åtgärder är sådana som ingår i andra projekt som till exempel längs Tyresövägen eller som ingår i nya detaljplaner. Det finns också åtgärder kvar som kräver omfattande utredningar och andra investeringsmedel, bland dem kan nämnas en gång- och cykelbana längs Kärrvägen och en bro över Drevviken till Huddinge. Kvar finns också några mindre åtgärder av mer rekreativ karaktär.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att revidera cykelplanen och det arbetet ska påbörjas under 2019. För att inte tappa fart i utbyggnationen av gång- och cykelvägnätet under 2019-2020 är det angeläget att nya objekt kan tas upp i cykelplanen innan den revideringen är klar. Stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret har identifierat tre "saknade länkar" och föreslår därför att följande åtgärder tas med i cykelplanen innan revideringen.
 
Bränneribacken -  en gång- och cykelbana anläggs längs med Bränneribacken mellan Kumla allé och Fornuddsvägen.
 
Krusbodavägen - en gång- och cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Renlavsgångens västra angöring. Möjligtvis att förbättringar kan behöva göras ända ner förbi Dalskolan till Wättinge gårdsväg.
Töresjövägen - en gång- och cykelbana anläggs längs med Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att de tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Anki Svensson (M) yrkar återremiss för framtagande av konsekvensanalys. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) stödjer Anki Svenssons (M) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras för framtagande av konsekvensanalys. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 § 19.pdf
tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf

§65 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018

Dnr 2019/KS 0130 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 984 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
Kommunstyrelsens beslut
5. Den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 tillämpas redan i bokslutet för 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2018. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet till fullmäktiges behandling.
 
Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.
 
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, föra över 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 till budget 2019 enligt bilaga 1, avskriva de upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) samt att överföra 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 till budget 2019. Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att tillämpa den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 redan i bokslutet för 2018, avsluta de särskilda uppdragen bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö och kulturhus i anslutning till Tyresö centrum samt förlänga det särskilda uppdraget om strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en uppdaterad version av årsredovisningen och en reviderad tjänsteskrivelse lagts till ärendet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §20.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 50 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf

§66 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018

Dnr 2019/KS 0139 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
3. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport redovisas i bilaga.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och koncernredovisning.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2018.pdf
Års- och koncernredovisning 2018 Tyresö bostäder med revisionsberättelse.pdf

§67 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018

Dnr 2019/KS 0045 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar redovisas i bilaga.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf

§68 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för komplettering med revisionshandlingar.
 
Jäv
Christoffer Holmström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen sam bevilja ledamöterna ansvarsfrihet.
 
Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf

§69 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0142 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser. Sedan kommunledningsutskottets behandling har protokolls- och revisionshandlingar lagts till ärendet samt slutversion av årsredovisningen.
 
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2019-03-15 § 14.pdf
§ 14 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 2018.pdf
ÅRSREDOVISNING 2018 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse för 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för 2018.pdf
Revisionsrapport -Granskning av årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §24.pdf

§70 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0141 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. Sedan kommunledningsutskottets behandling har protokoll från direktionens sammanträde lagts till ärendet.
 
Bilagor
Protokoll 2019-02-26 § 5 Årsredovisning 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §25.pdf

§71 Avveckling av AB Vårljus

Dnr 2019/KS 0041 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.
 
Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år 1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma den 8 maj.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf

§72 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Dnr 2018/KS 0402 007
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.
 
Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2018 beviljades föreningen bidrag med 4 kronor per invånare i Tyresö kommun, 4 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö kommun.
 
Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare enligt bilaga vilket för Tyresö kommun innebär bidrag om 288 024 kronor beräknat på att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att jourens framtid ser oviss ut med nuvarande ekonomi och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd behöver kommunerna lämna verksamhetsbidrag om minst 6 kronor per invånare.
 
För Tyresö kommun gör förvaltningen bedömningen att en höjning till 5 kronor per invånare kan motiveras. Bidrag om 5 kronor per invånare motsvarar 240 020 kronor beräknat utifrån att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019) samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår 1) att brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019) och 2) att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 6 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §28.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Redovisning av verksamhetsbidrag för 2018 samt verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 och verksamhetsplan 2018 mer mera.pdf
Brottsofferjourens statistik för verksamhetsåret 2018.pdf
Statistik för Tyresö kommun Brottsofferjouren 2018.pdf

§73 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0160 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser Ebba Ljungdahl, konsult, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med den 15 april 2019.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§74 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0002 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från från Anja Eklund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses Harald Lindkvist (MP).
 
Beskrivning av ärendet
Anja Eklund (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Harald Lindkvist (MP).
Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20190402.pdf (153 kb)

§75 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen april 2019

Dnr 2018/KS 0442 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-03-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-03-20
Hållbarhetsutskottet 2019-03-20, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-3-20
 
Bilagor
Rättegångsfullmakt 2019-03-29.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20190402.pdf (193 kb)

§76 Kommunstyrelsens meddelanden april 2019

Dnr 2018/KS 0403 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:10, 19:11, 19:14, 19:15,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:20 sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län,
se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56955041/1552554637686/01FS%202019%20020%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20Stockholms%20l%C3%A4ns%20sammanst%C3%A4llning%20%C3%B6ver%20v%C3%A4gar%20och%20vissa%20lokala%20trafikf%C3%B6reskrifter%20inom%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf
 
Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Inbjudan Webbsändning Öppet samtal i demokratins namn 10 april 2019.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-03-15.pdf
Revisionen Södertörns brandförsvarsförbund Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2018.pdf
Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf
Rapport -Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Miljöcertifiering.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2019-03-14.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2019-02-07.pdf
Årsredovisning och bokslut Södertörnskommunerna 2018.pdf
Yttrande Södertörnskommunerna Myndighetssamarbete 2019-02-28.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2019.pdf
AB Vårljus Protokoll 1 2019.pdf
AB Vårljus Protokoll 2 2019.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf
Revisionsrapport Granskning av exploateringsavtal.pdf
Öppet brev från finska föreningen om minoritetsrättigheter.pdf
Svarsskrivelse till Tyresö Finska Förening.pdf
Skrivelse Personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf
Svar på skrivelse om personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf
Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner under våren.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-03-21 § 31 Behovsanalys.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-03-19 § 15 Behovsanalys.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 1028 Behovsanalys.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20190402.pdf (197 kb)
Bilagor
§ 76 AB Vårljus Protokoll 1 2019.pdf (1 464 kb) § 76 AB Vårljus Protokoll 2 2019.pdf (881 kb) § 76 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-03-19 § 15 Behovsanalys.pdf (1 186 kb) § 76 Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf (294 kb) § 76 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-03-21 § 31 Behovsanalys.pdf (757 kb) § 76 Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner under våren.pdf (846 kb) § 76 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2019-02-07.pdf (258 kb) § 76 Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2019-03-14.pdf (276 kb) § 76 Rapport -Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner.pdf (3 865 kb) § 76 Revisionen Södertörns brandförsvarsförbund Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2018.pdf (1 937 kb) § 76 Revisionsrapport Granskning av exploateringsavtal.pdf (4 141 kb) § 76 Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf (586 kb) § 76 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2019.pdf (265 kb) § 76 Skrivelse Personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf (75 kb) § 76 Svar på skrivelse om personalparkering för Bollmora vårdcentral.pdf (481 kb) § 76 Svarsskrivelse till Tyresö Finska Förening.pdf (290 kb) § 76 Sveriges kommuner och landsting Inbjudan Webbsändning Öppet samtal i demokratins namn 10 april 2019.pdf (56 kb) § 76 Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-03-15.pdf (13 667 kb) § 76 Södertörns brandförsvarsförbund Miljöcertifiering.pdf (109 kb) § 76 Yttrande Södertörnskommunerna Myndighetssamarbete 2019-02-28.pdf (262 kb) § 76 Årsredovisning och bokslut Södertörnskommunerna 2018.pdf (6 273 kb) § 76 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 1028 Behovsanalys.pdf (1 852 kb) § 76 Öppet brev från finska föreningen om minoritetsrättigheter.pdf (786 kb)