Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-05-14

Sammanträde 2018-05-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om antagande för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande, Hanviken 2_1 Underskrivet.pdf
Planbeskrivning antagande, Hanviken 2_1.pdf
Plankarta antagande, Hanviken 2_1.pdf
Granskningsutlåtande , Hanviken 2_1.pdf

2 Beslut om planuppdrag Wättingebacken etapp 1

Dnr KSM-2018-638-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Wättingebacken etapp 1 med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2017 hölls en markanvisningstävling för den första detaljplaneetappen av Wättingebacken, en ny stadsdel med totalt 800 bostäder. Detaljplanen syftar till att skapa två bostadskvarter, område 1A och 1B, samt ett parkeringshus. En vinnare i markanvisningstävlingen har utsetts för område 1A. För område 1B har ännu inte någon exploatör fastställts. Parkeringshuset kommer att utvecklas av Tyresö bostäder. Nästa steg i processen är ett beslut om planuppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM_wättingebacken etapp 1.pdf
Behovsbedömning_Wättingebacken etapp 1.pdf

3 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120

Dnr 2017KSM0405.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.Syftet är att möjliggöra en styckning av fastigheten genom att fastighetsindelningen upphävs. Planarbetet kan ske med ett förenklat förfarande enligt PBL (2010:900) 4 kap 18 §.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Strand 1:120 på Slumnäsgatan 28 i Tyresö Strand inkom till kommunen i februari 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen med syftet att stycka fastigheten i två delar.

Fastighetens storlek är 2720 m2. För att fastigheten ska uppnå 3000 m2 och därmed möjliggöra styckning behöver mark köpas till. Tillgänglig mark finns väster om planområdet i grannfastigheterna Tavlan 1 och 2 vilka används och är planlagda för omsorgsboende. Det gör att även del av Tavlan 1 och 2 behöver planändring till bostadsändamål.

Den föreslagna ändringen i detaljplan möjliggör för ytterligare bebyggelse vid kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Strand 1_120.pdf

4 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB *

Dnr KSM-2018-706-251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelsen bemyndigar chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen att teckna erforderligt köpeavtal med Bo Aktivt i Sverige AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktiv.pdf
Genomförandeavtal Boaktivt utkast 20180503.pdf
Bilaga 1_plankarta_Apelvägen_Område_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 2_köpeavtal_Bo Aktivt.pdf
UTKASTBilaga 3_Kvalitetsprogram_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4_dagvattenutredning_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5_tidplan_Bo Aktivt.pdf

5 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB *

Dnr KSM-2018-705-251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelsen bemyndigar chefen för stadsbyggnadsförvaltningen att teckna erforderliga köpeavtal med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, ska ske till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal Wallenstam 20180504.pdf
Bilaga 1 Detaljplan Apelvägen med markerade områden.pdf
Bilaga 2a Köpeavtal Lott A 20180504.pdf
Bilaga 2b Köpeavtal Lott B 20180504.pdf
Bilaga 2c Köpeavtal Lott C 20180504.pdf
Bilaga 3 Fastighetsindelning.pdf
Bilaga 4 Överenskommelse om tilläggsköpeskilling .pdf
UTKASTBilaga 5 Kvalitetsprogram_Wallenstam_180504.pdf
Bilaga 6 Bullerutredning Wallenstam 180327.pdf
Bilaga 7 Dagvattenutredning wallenstam.pdf
Bilaga 8 Tidsplan genomförande Apelvägen.pdf
Bilaga 9 Vegetation_1.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen *

Dnr 2015KSM0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Apelvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.
Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Bilagor
Granskningsutlåtande_Apelvägen_180507.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande_180507.pdf
Plankarta_Apelvägen_antagande_180507.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf

7 Beslut om granskning för bostäder och hotell vid bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planhandlingarna godkänns och stadbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag till ny detaljplan på granskning.

Beskrivning av ärendet
Planförslaget omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande på grund av att förslaget inte var förenligt med kommunens översiktsplan då beslut om planuppdrag gavs. I kommunens nya översiktsplan, antagen 2017, är området utpekat för tät bebyggelse.

I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industri­fastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet. I april 2016 gav kommunen positivt planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder.

En sådan stor ändring krävde nytt uppdrag och inriktningsbeslut vilket fattades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april 2017. Det krävde också att samrådet togs om

Bilagor
Bilaga Gestaltningsprinciper Bäverbäcken.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_granskning_FOKUS_A1-Plankarta_A1.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Granskning 180507.pdf
Tjänsteskrivelse Bäverbäcken.pdf

8 Antagande av strategi för östra Tyresö *

Dnr 2018/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens miljö - och samhällsbyggnadsutskott förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige att anta strategin för östra Tyresö (ej Dyviksudd)

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).

Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin. I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på MSU om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.

I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik.

På MSU i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i MSU i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.

Bilagor
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf
Strategi för Östra Tyresö.pdf

9 Information om Tyresövägen

Dnr 2018/SBF 0042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson informerar om Tyresövägen.

10 Information om trafikutredning, korsningen Bollmoravägen- Njupkärrsvägen

Dnr 2018/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om trafikutredningen gällande korsningen Bollmoravägen- Njupkärrsvägen.

11 Information om Wättingebacken etapp 2

Dnr 2018/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för planavdelningen Heléne Hjerdin informerar om Wättingebacken etapp 2.

12 Slutrapport Solberga

Dnr 2018/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen "Solberga, etapp 7". Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplan som antogs i juni 2012. Entreprenaden pågick under 2015-2017.
Chefen för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och chefen för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin informerar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Solberga etapp 7.pdf
Slutrapport Solberga etapp 7.pdf

13 Information om förskola på Björkbacken.

Dnr 2018/SBF 0049

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om förskola på Björkbacken.

14 Information om Näsby 4:1032, Bansjövägen

Dnr 2018/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om Näsby 4:1032, Bansjövägen.

15 Delårsrapport 1 2018 inklusive rapport om pågående projekt.

Dnr 2018/SBF 0052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om delårsrapport 1 2018 inklusive rapport om pågående projekt.

16 Beslut om avsiktsförklaring medfinansiering ÅVS Stombusstråk 1 och 3 väg 73 Norra Sköndal - Gullmarsplan

Dnr 2018/SBF 0056

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Tyresö kommun har för avsikt att medfinansiera åtgärder enligt ÅVS stombuss väg 73.

Beskrivning av ärendet
Åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) stombuss väg 73 är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik i länet. I ÅVS-rapporten identifieras åtgärder som sammantaget leder till kortare restider och ökad punktlighet för bussresenärer samtidigt som de ökar kapaciteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna kan även leda till viss begränsning av framkomligheten för övrig vägtrafik. Syftet har varit att begränsa de effekterna så långt möjligt. Sammantaget innebär förslagen att man på ett kostnadseffektivt sätt kan korta kollektivtrafikens restider och därigenom ge vinster för både dagens och framtidens resenärer.

Bilagor
Medfinansiering Tyresö ÅVS v 73 TJUT 180507.docx.pdf

17 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från stadsbyggnadsförvaltningen presenteras.

Bilagor
Gudöbroleden 2018-2.pdf

18 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport april 2018.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut april 2018.pdf

§56 Information om Tyresövägen

Dnr 2018/SBF 0042
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson informerar om Tyresövägen.
Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20180514.pdf (167 kb)

§57 Information om trafikutredning, korsningen Bollmoravägen- Njupkärrsvägen

Dnr 2018/SBF 0046
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om trafikutredningen gällande korsningen Bollmoravägen- Njupkärrsvägen.
Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20180514.pdf (167 kb)

§58 Beslut om antagande för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande, Hanviken 2_1 Underskrivet.pdf
Planbeskrivning antagande, Hanviken 2_1.pdf
Plankarta antagande, Hanviken 2_1.pdf
Granskningsutlåtande , Hanviken 2_1.pdf
gestaltningsprinciper.pdf
Utlåtande för detaljplan del av Hanviken 2_1, Bostäder vid Stjärnvägen.pdf
13004900_Dagvattenutredning_Stjärnvägen_20170202_granskningshandling.pdf

§59 Beslut om planuppdrag Wättingebacken etapp 1

Dnr KSM-2018-638-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Wättingebacken etapp 1 med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

§60 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120

Dnr 2017KSM0405.214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.Syftet är att möjliggöra en styckning av fastigheten genom att fastighetsindelningen upphävs. Planarbetet kan ske med ett förenklat förfarande enligt PBL (2010:900) 4 kap 18 §.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.
 
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Strand 1:120 på Slumnäsvägen 28 i Tyresö Strand inkom till kommunen i februari 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen med syftet att stycka fastigheten i två delar.
 
För att kunna möjliggöra en styckning krävs det att fastighetsplanen upphävs och att fastigheten bör vara minst 3 000 m2 för att uppnå områdesprincipen. Fastighetens storlek är 2720 m2 och för att möjliggöra styckning behöver mark köpas till.
 
Förslaget är att tillköp görs från fastigheterna Tavlan 1 och Tavlan 2 som båda är i kommunal ägo.
 
Den föreslagna ändringen i detaljplan möjliggör för ytterligare bebyggelse vid kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att 1) stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.
2)Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120.
3)Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att avstyckningen ska godkännas utan tillköp av mark.
Anita Mattsson (S) lämnar ett tilläggsyrkande att nya riktlinjer för avstyckningar i området ska antas.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande att godkänna avstyckningen utan tillköp av mark och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande för att nya riktlinjer för avstyckningar i området ska antas och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordföranden ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse för Strand 1_120.pdf

§61 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Mötet ajourneras i 15 minuter.
2. Ärendet återremitteras med motivering att se över höjderna av husen, så att alla har en nockhöjd på 38 meter mot Äppelgränd samt dela upp planområdet i två delar. Även de ekonomiska kalkylerna ska ses över.
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Anita Matsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga) samt hänvisar till tidigare särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 128 (se bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga)
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.
 
Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.
 
Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår med instämmande av alliansen att fastigheterna 1:540 och 1:541 utgår från planområdet.
 
Yrkande
Anna Lund (KD) yrkar på att mötet ajourneras.
 
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) yrkar att alla tre hus mot Äppelgränd (norra delen av planområdet) får en nockhöjd på 38 meter.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att undvika avsteg från regeringens riktlinjer för buller.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på återremiss av ärendet. Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) instämmer i yrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och stadsbyggnadsutskottet bifaller Anna Lunds (KD) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.
 
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Marie Åkesdotter (MP) yrkande om att återremittera ärendet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande_180507.pdf
Plankarta_Apelvägen_antagande_180507.pdf
Gestaltningsprinciper_Apelvägen.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen UTKAST 180504.pdf

§62 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB

Dnr KSM-2018-706-251
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras,  med motiveringen att de ekonomiska kalkylerna samt den pågående detaljplanen ska ses över.
 
Särskilt yttrande
Anita Matsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB.  I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktiv.pdf
Genomförandeavtal Boaktivt utkast 20180503.pdf
Bilaga 1_plankarta_Apelvägen_Område_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 2_köpeavtal_Bo Aktivt.pdf
UTKASTBilaga 3_Kvalitetsprogram_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4_dagvattenutredning_Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5_tidplan_Bo Aktivt.pdf

§63 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB

Dnr KSM-2018-705-251
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras, med motivering att de ekonomiska kalkylerna samt den pågående detaljplanen ska ses över.
 
Särskilt yttrande
Anita Matsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, ska ske till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras och finner att miljö- och stadsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal Wallenstam  20180504.pdf
Bilaga 1 Detaljplan Apelvägen med markerade områden.pdf
Bilaga 2a Köpeavtal Lott A 20180504.pdf
Bilaga 2b Köpeavtal Lott B 20180504.pdf
Bilaga 2c Köpeavtal Lott C 20180504.pdf
Bilaga 3 Fastighetsindelning.pdf
Bilaga 4 Överenskommelse om tilläggsköpeskilling .pdf
UTKASTBilaga 5 Kvalitetsprogram_Wallenstam_180504.pdf
Bilaga 6 Bullerutredning Wallenstam 180327.pdf
Bilaga 7 Dagvattenutredning wallenstam.pdf
Bilaga 8 Tidsplan genomförande Apelvägen.pdf
Bilaga 9 Vegetation_1.pdf

§64 Beslut om granskning för bostäder och hotell vid Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras, med motivering att göra en översyn av antal hus i området samt en översyn av avstånden mellan husen.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) hänvisar till skriftlig reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41 (se bilaga).
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Planförslaget omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.
 
Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande på grund av att förslaget inte var förenligt med kommunens översiktsplan då beslut om planuppdrag gavs. I kommunens nya översiktsplan, antagen 2017, är området utpekat för tät bebyggelse.
 
I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industri­fastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet. I april 2016 gav kommunen positivt planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder.
 
En sådan stor ändring krävde nytt uppdrag och inriktningsbeslut vilket fattades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april 2017. Det krävde också att samrådet togs om
 
Yrkande
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att ärendet återremitteras.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag på detaljplanen.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att återremittera ärendet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.
 
Bilagor
Bilaga Gestaltningsprinciper Bäverbäcken.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_granskning_FOKUS_A1-Plankarta_A1.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Granskning 180507.pdf
Tjänsteskrivelse Bäverbäcken.pdf

§65 Antagande av strategi för östra Tyresö

Dnr 2018/SBF 0051
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Strategin för östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) samt  Inger Gemicioglu (V) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).
 
Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin.  I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på MSU om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.
 
I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik.
 
På MSU i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i MSU i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att strategin för östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att 1) utöka möjligheten att stycka sin fastighet, minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter. Inger Gemicioglu (V) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.
2) Minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö. Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Mats Lindblom (L) yrkar att strategin inte ska stänga möjligheten för samfälligheter eller grupper av fastighetsägare att, som ett alternativ till kommunalt VA,  driva lokala anläggningar för dricksvattenproduktion och lokala reningsverk för avloppsrening.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) båda yrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandena. Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om miljö- och stadsbyggnadsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf
Strategi för Östra Tyresö.pdf

§66 Information om Wättingebacken etapp 2

Dnr 2018/SBF 0047
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chef för planavdelningen Heléne Hjerdin informerar om Wättingebacken etapp 2.
Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20180514.pdf (167 kb)

§67 Slutrapport Solberga

Dnr 2018/SBF 0048
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet bordläggs.
 
Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen "Solberga, etapp 7". Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplan som antogs i juni 2012. Entreprenaden pågick under 2015-2017.
Chefen för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig och chefen för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin informerar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse_Slutrapport Solberga etapp 7.pdf
Slutrapport Solberga etapp 7.pdf

§68 Information om förskola på Björkbacken.

Dnr 2018/SBF 0049
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om förskola på Björkbacken.
Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20180514.pdf (167 kb)

§69 Information om Näsby 4:1032, Bansjövägen

Dnr 2018/SBF 0050
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Planchef Ida Olén informerar om Näsby 4:1032, Bansjövägen.
Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20180514.pdf (167 kb)

§70 Delårsrapport 1 2018 inklusive rapport om pågående projekt.

Dnr 2018/SBF 0052
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om delårsrapport 1 2018 inklusive rapport om pågående projekt.
Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20180514.pdf (167 kb)

§71 Beslut om avsiktsförklaring medfinansiering ÅVS Stombusstråk 1 och 3 väg 73 Norra Sköndal - Gullmarsplan

Dnr 2018/SBF 0056
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tyresö kommun har för avsikt att medfinansiera åtgärder enligt ÅVS stombuss väg 73.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) stombuss väg 73 är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik i länet. I ÅVS-rapporten identifieras åtgärder som sammantaget leder till kortare restider och ökad punktlighet för bussresenärer samtidigt som de ökar kapaciteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna kan även leda till viss begränsning av framkomligheten för övrig vägtrafik. Syftet har varit att begränsa de effekterna så långt möjligt. Sammantaget innebär förslagen att man på ett kostnadseffektivt sätt kan korta kollektivtrafikens restider och därigenom ge vinster för både dagens och framtidens resenärer.
 
Bilagor
Medfinansiering Tyresö ÅVS v 73 TJUT 180507.docx.pdf

§72 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Eventuell information från stadsbyggnadsförvaltningen presenteras.
 
Bilagor
Gudöbroleden 2018-2.pdf

§73 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Bilagor
Månadsrapport april 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20180514.pdf (167 kb)

§74 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut april 2018.pdf