Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

8 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Nämdö

10 Bostadsbebyggelsen i Munkmora, Samanfattning av miljökonsekvensbeskrivning

14 Antagande av entreprenör för avloppsledning mellan Hemmesta och Ålstäket

18 Utred säkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen Gamla Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen

19 Ersättning till viltvårdare i Värmdö kommun

§104 Kontoret informerar

§105 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§106 Utställning av detaljplan för Gamla Brunnsvägen (I4), Värmdö kommun

§107 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Värmdö kommun

§108 Bostadsbebyggelse i Munkmora ­ Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning

§109 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m.fl., Älvsby industriområde, sydost

§110 Granskning av detaljplan för Torsby 1:342 - Dragudden

§111 Antagande av ändring genom tillägg av Stadsplan 2 för fastigheten Skevik 6:1 (Thun-Ollevägen)

§112 Antagande av entreprenör för avloppsledning mellan Hemmesta och Ålstäket

§113 Utökning av VA-verksamhetsområde 2013

§114 Godkänna förfrågningsunderlag, konsult Fabriksstaden etapp 2 norra

§115 Södermöja 1:97 och S:2, medgivandeprövning

§116 Utred säkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen

§117 Ersättning för viltvårdare

§118 Åtgärdsplan för ökad återvinning av fosfor och kväve i Värmdö kommun

§119 Belysningsprogram för Värmdö kommun

§120 Utställning av detaljplan för Mörtnäs 1:12