Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-05-20

Sammanträde 2008-05-20

Datum
Klockan
09.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

6 Utredning av inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (mp) (S+Expl+Sbk)*

7 Motion 2008:16 om ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Svar på remiss (S) *

8 Anmälan av protokoll 3/2008 från nämndens handikappråd (S)

9 Laglighetsprövning av genomförandebeslut för ombyggnad vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Tp) *

10 Karolinska - Norra station. Fördjupning av två översiktsplaner (Tp+Expl) *

11 Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Svar på remiss (Tp)*

12 Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning för etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, som utgör del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby (Tp+Expl+Sbk)

13 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd) (Tp)

14 Åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller. Skrivelse till kommunstyrelsen (Tp) *

15 Arbeta för fler vinkelparkeringar och göra en omedelbar inventering. Uppdrag från nämnden 2007-06-12. Genomförandebeslut (Tp)

16 Flytt av Trafik Stockholm. Inriktningsbeslut (Tp+K)

17 Trafikåtgärder för framkomlighet under renovering av NSA sommaren 2008. Lägesrapport (Anl)

18 Upphandling av entreprenadområde Enskede avseende renhållning och vinterväghållning (Stm) *

19 Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24). Remiss av klimatberedningens slutbetänkande (Stm+Expl) *

20 Teknik och trafiktjänst - inriktning för fortsatt verksamhetsöversyn (Tt)

21 Upphandling av mottagning och behandling av bottenslagg från Högdalens kraftvärmeverk (A) *

22 Upphandling avseende tömning av bottentömmande behållare för hushållsavfall (A)

23 Förlängning av avtal avseende transport av storbehållare med hushållsavfall (A)

24 Förlängning av avtal avseende manuell insamling av hushållsavfall inom Kungsholmen och Vasastan (A)

25 Hämtningsförbud av hushållsavfall inom trånga grändområden. Lägesrapport (A)

26 Naturvårdsverkets förslag om regelförenkling för avfallstransportörer. Svar på remiss (A) *

27 Återvinningsstationer. Lägesrapport (A)

28 Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm (A)

29 Nya fordonsslag i trafiken. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 15 april 2008 nr 16 (T)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 juni 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Gör Hornsgatan till en trivsammare stadsmiljö med bättre luft och grönska, från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

2. Jämställdhet i trafiken? Från Torhild Lamo och Kajsa Stenfeldt båda (v).

3. Spårvagn i Stockholms innerstad? Från Torhild Lamo och Kajsa Stenfeldt båda (v).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Svar på fråga om trafiksäkerhet vid Djurgårdsbron

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på fråga ställd av ledamoten Mats Lindqvist (mp) på sammanträdet den 25 april, om trafiksäkerheten i samband med den pågående renoveringen av Djurgårdsbron. Ombyggnationen är nu färdig och endast målning återstår. Framkomlighetsproblem för t.ex. Räddningstjänst har inte rapporterats. Arbetet har utförts enligt gällande riktlinjer.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Deltagande vid ITS World Congress 2008

ITS (Intelligent Transport systems) World Congress hålls den 16 – 20 november 2008 i New York. Nämndens deltagande vid kongressen behandlades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att delta vid ITS World Congress med 1 + 1.

Anmälan av förvaltningschefens semester och tillförordnad förvaltningschef

En promemoria med förteckning över förvaltningschefens planerade semester och tillförordnad förvaltningschef är delad till nämnden

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan i enlighet med utdelad förteckning.

Anmälan av frågor

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) anmälde följande frågor till trafikkontoret:

1. Vad avser Trafikkontoret att göra med genomfartstrafiken genom Bromma?

2. När kommer svaret på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd?

3. Vad har hänt med cykelbanorna på Djurgårdsvägen?

4. Ska en ny väg byggas på Långholmen?

5. Vad händer just nu på Gjörwellsgatan?

6. Vad görs för att ”Felanmälan inom Stockholms stad” ska fungera bättre?

7. Hur kan skräpdumpningarna på och runt Högdalstopparna förhindras?

8. Vad kan göras åt bilarna uppe på Hökarängstorget?

Ledamoten Torhild Lamo (v) anmälde följande frågor till trafikkontoret:

1. Ny cykelväg är nu klar vid Tegelbacken men det saknas övergångsställen och det är svårt att ta sig fram mellan busshållsplatserna. På vilket sätt och när ska detta lösas?

2. Tidigare fanns markeringar för cykel- respektive gångtrafikanter på den gemensamma gång- och cykelvägen på sträckan bron Kungsholmen – Riddarholmen – Södermalm. Nu är dessa dels bortslitna och dels har de försvunnit med ny bro. Det resulterar i kaos för såväl cyklister som fotgängare. Kan detta åtgärdas inför sommaren då antalet cyklister sannolikt ökar?

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på frågan från ledamoten Mats Lindqvist om cykelbanor. Avseende cykelbanor på Djurgårdsvägen är det Djurgårdsförvaltningen som är väghållare och som ansvarar för ombyggnationerna.

Avseende Gjörwellsgatan hänvisades till kontorets redovisning och föredragning av ärende nr 17 på dagens sammanträde.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen och uppdrog åt trafikkontoret att besvara de övriga frågorna vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 maj 2008 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 maj 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Trafikkontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 1 2008

Dnr T2008-111-01359

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 13 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden hemställer om omslutningsförändring om 94,5 mnkr hos kommunstyrelsen.

3. Nämnden godkänner förslag till indikatorer i miljöprogrammet.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

God budgetdisciplin och hushållning med skattebetalarnas medel ska genomsyra hela stadens verksamhet. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring.

Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Trafik- och renhållningsnämnden förutsätter att alla avdelningar inom kontoret arbetar lika målmedvetet med ekonomistyrning och budgethållning. Oaviserade underskott är i grunden inte acceptabla och kräver åtgärder på den aktuella avdelningen så att nämndens och ytterst kommunfullmäktiges mål uppnås.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga A2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Utredning av inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (mp)

Dnr T2008-510-00775

Trafikkontoret samt exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 17 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på motion 2008:20.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§7 Motion 2008:16 om ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Svar på remiss

Dnr T2008-000-00792

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av protokoll 3/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde nr 3 den 28 februari 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§9 Laglighetsprövning av genomförandebeslut för ombyggnad vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Yttrande till Länsrätten i Stockholms län

Dnr T2007-410-04546

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna kontorets utlåtande.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Karolinska – Norra station. Fördjupning av två översiktsplaner

Dnr T2007-512-01604

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 24 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som inlägg överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som inlägg överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga B2.

§11 Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Svar på remiss

Dnr T2008-000-01123

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även yttrande från nämndens handikappråd inkommen den 13 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning för etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, som utgör del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby

Dnr T2006-512-02947

Trafikkontoret samt exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 22 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lämnad redovisning i det gemensamma utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga C1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga C2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga C2.

§13 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-320-00610

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gamla stans soc.dem.förening inkommen den 19 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Skrivelse till kommunstyrelsen

Dnr T2007-321-04294

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning av åtgärdsprogrammet.

2. Nämnden beslutar att översända redovisningen till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning av åtgärdsprogrammet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

OS (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholm är inne i en tillväxtfas som saknar motstycke i stadens moderna historia. Ekonomin går för högvarv samtidigt som befolkningen blir allt större. År 2030 beräknas stadens befolkning ha ökat med 150 000 personer till närmare en miljon invånare. Redan idag är efterfrågan på bostäder i Stockholm stor och priserna mycket höga i jämförelse med resten av Sverige. Att skapa förutsättningar för ett fortsatt starkt bostadsbyggande har därför hög prioritet. Åtgärdsprogram som detta riskerar att få allvarliga konsekvenser för dagens positiva utveckling.

Det tillvägagångssätt som används i Stockholm har säkrat att nya bostäder blivit godtagbara ur bullersynpunkt. Kraven på ljudförhållanden inomhus klaras alltid, och i varje ny lägenhet är det möjligt att inreda sovrum mot den tysta sidan. Ljudnivåerna i en tät storstad är dock av natur­liga skäl högre än på många andra platser. En viss tolerans för bullerstörningar utomhus måste därför accep­teras i stadens centrala delar. Det faktum att dessa bostäder idag betingar ett kvadratmeterpris som är högst i Sverige visar också att det finns många människor som anser att fördelarna med att bo centralt i en storstad överväger nackdelarna. Därför är det inte heller rimligt att statliga riktlinjer förhindrar utbyggnaden i områden, där många människor allra helst vill bo.

Stockholm är en av de kommuner i landet som arbetat mest med frågan om bullrets hälsoeffekter. I detta arbete ingår att kartlägga buller, vidta åtgärder vid bullerkällan, genomföra förbättringar i befintlig bebyggelse samt följa upp hur människor upplever störningar från trafikbuller. Staden har på flera sätt verkat för minskat trafikbuller, bland annat genom att delfinansiera tunnelför­läggningen av stora trafikleder, så som Södra och Norra Länken

Redan dagens hårda regler för buller och annan miljöpåverkan försvårar byggandet av den täta staden. Bostadsbyggandet kompliceras inte minst av den bristande samordningen mellan Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En bostadsmiljö som ur bullersynpunkt anses lämplig enligt PBL kan senare bedömas innebära olägenheter för män­niskors hälsa enligt Miljöbalken. Ett föreläggande riktas då mot den som ansvarar för bullerstör­ningen och inte mot den som antagit planen. Föreläggandena kan tvinga väg- eller spårhållaren till kost­samma bullerskydds­åt­gärder. Risken för fram­tida ingripanden har medfört att Vägverket och SL överklagat ett antal detalj­planer i Stockholm. En ytterligare skärpning av rådande praxis skulle motverka den täta staden, bostadsbyggandet och uppfyllandet av andra väsentliga miljömål. Situationen på Stockholms bostadsmarknad med högst kvadratmeterpriser i några av de mest bullerutsatta områdena bekräftar också att människor prioriterar att bo centralt framför låga bullernivåer. Det är inte rimligt att statliga riktlinjer förhindrar utbyggnaden i områden där många människor allra helst vill bo.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (m) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§15 Arbeta för fler vinkelparkeringar och göra en omedelbar inventering. Uppdrag från nämnden 2007-06-12. Genomförandebeslut

Dnr T2007-340-01667

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från nämndens handikappråd inkommen den 13 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga vinkelparkering på gator enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag godkänns delvis.

2. Föreslagna vinkelparkeringar på gator godkänns i enlighet med kontorets förslag.

3. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag på vinkelparkeringar.

4. Därutöver anförs följande:

Den expansion som Stockholm nu genomgår saknar motstycke i jämförelse med de decennierna. Fram till år 2030 beräknas stadens invånarantal öka till en miljon. Detta ställer höga krav på hur trafiken planeras. Den största utbyggnaden av kollektivtrafiken sedan tunnelbanan genomförs samtidigt som ny vägkapacitet mellan norr och söder skapas. Som ett självklart led i den växande staden behöver också antalet parkeringsplatser utökas. Fler vinkelparkeringar är ett sätt att skapa fler parkeringsplatser på en begränsad yta.

Det är inte hållbart att trafikanterna dag efter dag åker varv på varv för att hitta parkering i närheten av sin bostad eller annan målpunkt. Detta är både negativt ur ett miljöperspektiv och ur ett mänskligt perspektiv där vardagens alla sysslor ska hinnas med.

Framtidens stad kräver lösningar som förstår staden och bejakar dess utveckling, vilket även innefattar parkeringsmöjligheterna för stadens invånare. Trafikkontorets arbete med fler vinkelparkeringar har pågått under en längre tid och nämnden anser att nya parkeringsplatser måste bli verklighet inom kort. Därför anser nämnden att kontoret ska anlägga vinkelparkeringar på gator i enlighet med tjänsteutlåtande samt därutöver återkomma med ytterligare förslag på vinkelparkeringar i staden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga E3.

§16 Flytt av Trafik Stockholm. Inriktningsbeslut

Dnr T2008-020-01762

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 13 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen inriktning för flytt av Trafik Stockholm samt överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Trafikåtgärder för framkomlighet under renovering av Nordsydaxeln sommaren 2008. Lägesrapport

Dnr T2008-320-01667

Trafikkontoret hade den 12 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

Tjänstemännen från trafikkontoret Anette Scheibe och Lars Jolérus föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

§18 Upphandling av entreprenadområde Enskede avseende renhållning och vinterväghållning

Dnr T2008-440-01484

Trafikkontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga F.

§19 Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24). Remiss av klimatberedningens slutbetänkande

Dnr T2008-007-01149

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 25 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av klimatberedningens slutbetänkande med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av klimatberedningens slutbetänkande med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga G1.

§20 Teknik och trafiktjänst - inriktning för fortsatt verksamhetsöversyn

§21 Upphandling av mottagning och behandling av bottenslagg från Högdalens kraftvärmeverk

Dnr T2008-702-01613

Trafikkontoret har avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör eller valda entreprenörer i enlighet med resultatet från utvärderingen av inkomna anbud.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Upphandling avseende tömning av bottentömmande behållare för hushållsavfall

Dnr T2008-703-01628

Trafikkontoret hade den 28 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Förlängning av avtal avseende transport av storbehållare med hushållsavfall

Dnr T2008-703-01629

Trafikkontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalen med ett år.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Förlängning av avtal avseende manuell insamling av hushållsavfall inom Kungsholmen och Vasastan

Dnr T2008-703-00294

Trafikkontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalen med ett år.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Hämtningsförbud av hushållsavfall inom trånga grändområden. Lägesrapport

Dnr T2008-703-01630

Trafikkontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Naturvårdsverkets förslag om regelförenkling för avfallstransportörer. Svar på remiss

Dnr T2008-700-00881

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker i huvudsak Naturvårdsverkets förslag till förenkling av reglerna för avfallstransportörer och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Återvinningsstationer. Lägesrapport

Dnr T2008-702-01593

Trafikkontoret hade den 25 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Lägesrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag godkänns delvis.

2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till fler platser för nedgrävning av återvinningsstationer,

3. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till fler platser för pocketstationer.

4. Därutöver anförs följande:

Det råder säkerligen olika uppfattningar om hur städat det är vid stadens återvinningsstationer. Hur det är städat enligt avtal redovisas i ärendet, men inte hur folk uppfattar städningen. Stockholms invånare menar säkerligen att städat innebär att man efter tömning sopar bort småskräp och städar vid stationer rent allmänt. Det är inte en tillfredsställande lösning att trafikkontoret måste bekosta anställda som kontrollerar städning och tömning av stationerna. Det är därför viktigt att trafikkontoret intensifierar tonen mot FTI då staden inte ska lägga skattemedel på en verksamhet som redan är betald och ska ombesörjas av förpackningsindustrin.

Störst besöksfrekvens vid stationerna torde främst vara när stockholmarna är lediga vilket medför att trycket är som störst på helger. Det innebär att stationerna blir överfulla under helgerna, men tömning sker inte förrän på måndag morgon/förmiddag. Kontoret måste därför verka för att stationerna även töms och städas på helger.

Återvinningsstationernas placering och utseende är en del i arbetet med att göra Stockholm till en ren och vacker stad. För att kombinera stadens ambition att bli renare och vackrare med att ge möjligheten till återvinning för medborgarna, anser nämnden att kontoret ska arbeta vidare med nedgrävningen av återvinningsstationer vid platser som har ett högt publikt värde, till exempel kajer och torgytor där många stockholmare och turister rör sig och där återvinningsstationerna är särskilt svåra att förena med en attraktiv stadsbild.

För att möjliggöra nedgrävningen av ytterligare återvinningsstationer ska staden arbeta för att detta blir ekonomiskt möjligt och försvarbart. En rimlig förutsättning är ett delat finansiellt ansvarstagande, där även branschen och andra intressenter bidrar aktiv för att göra Stockholm till en renare och snyggare stad.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§28 Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Dnr T2008-703-01617

Trafikkontoret hade den 2 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten om utredningen med kontorets kommentarer och lägger den till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga I.

§29 Nya fordonsslag i trafiken. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2007-300-04989

Bordlagt 15 april 2008 nr 16

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2. Kontoret får i uppdrag att verka för att Vägverket ändra reglerna kring vilka fordon som får stå i MC-rutor så att även smala motorcyklar/EU-mopeder med fler än två hjul kan nyttja parkeringsplatserna.

3. Därutöver anförs följande:

Teknikutvecklingen visar att reglerna för vilka motorfordon som får parkering i MC-rutor snabbt föråldras. Nya mc, med två framhjul, men som inte är bredare än vanliga mc, ökar nu i försäljning. Kontoret måste därför påtala för Vägverket att reglerna för mc-rutor behöver ändras så att även de fordon, som av alla uppfattas som mc, men som juridiskt nu inte tillåts stå i rutorna, får parkera där.

Motorcyklar/EU-mopeder är bra då de många gånger är miljövänligare än bilar, de minskar trängseln såväl på gator som på parkeringar, och de bidrar ytterst lite till försämrad luftkvalitet på grund av sin låga vikt och att de sällan framförs med dubbdäck.

Kontoret bör redovisa hur de arbetar med att underlätta för tvåhjuliga motordrivna fordon. Det skulle kunna gynnas exempelvis genom att öka antalet p-platser, och att tillåta dessa fordon i bussfiler och cykelboxar.

EU-mopedister har emellanåt svårt att lagligt, på ett enkelt sätt, ta sig mellan olika platser då vägnät och skyltning är uppbyggda då detta fordonsslag inte fanns. Kontoret bör därför göra en översyn av de vägar där förbud för EU-mopeder råder för att se om förbudet fortfarande är relevant.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

***

Ordföranden Mikael Söderlund (m) gratulerade ersättaren Lars Randerz (s) som nyligen fyllt 50 år med en blomsterbukett. Blommor kommer även att skickas till ledamoten Annika Ödebrink (s) som också fyllt 50 år nyligen.

*

Slutligen hälsade ordföranden Mikael Söderlund (m) nämnden välkomna på avslutningsmingel i Prinsens Galleri efter sammanträdet den 17 juni. Separat inbjudan skickas till nämnden.