Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S&E)

6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

7 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Harven 54 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (M&V) * Södermalm

8 Tilläggsavtal för överenskommelse om exploatering inom kv Snöflingan 3 - hotellet (I) Kungsholmen

9 Tilläggsavtal nr 1 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till Ramavtalet rörande Hjorthagen (I) Östermalm

10 Markanvisning för bostäder m m inom fastigheten Vasastaden 1:17 (Norra Station) Hemligt (I) Norrmalm

11 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Bromsten 8:1 i Bromsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) (Y) Spånga-Tensta

12 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB (Y) Hässelby-Vällingby

13 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Remiss (Y + Sbk) * Hässelby-Vällingby

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1, samt inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 14:22, 14:23, 14:26 och Vinsta 4:1, i Hässelby Villastad, till Svenska Hem i Bromma Mark AB. (Y) * Hässelby-Vällingby

15 Markförvärv åt Bromma stadsdelsförvaltning för stödboende av psykiskt handikappade och gruppbostäder inom den sydöstra delen av Beckomberga (Y) Hässelby-Vällingby

16 Detaljplan för kv Kopisten i Råcksta. Remiss. Överenskommelse om exploatering för parkeringsändamål inom fastigheten Kopisten 2 med Stockholms Stads Parkerings AB samt tomträttsupplåtelse (Y) Hässelby-Vällingby

17 Tomträttsupplåtelse för gatukök av fastigheterna Hårspännet 1 till Bröderna Brothers HB respektive Plattången 1 till Fruängens Takeaway Wok Handelsbolag (Y) Hägersten-Liljeholmen

18 Överenskommelse om överlåtelse och exploatering av fastigheterna Lidarände 1, Helgafjäll 5 samt del av Akalla 4:1 i Kista för mässa, hotell och kontor samt detaljplan för kv Helgafjäll 5 m m i Kista. Genomförandebeslut (Y) Rinkeby-Kista

19 Upphandling av elgrossist som leverantör av material till den offentliga belysningsanläggningen i Stockholms stad (M&T + Tk)

20 Stockholms miljöprogram - övergripande mål och riktlinjer. Remiss (M&T) *

21 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun. Remiss (M&T) *

22 Betänkande GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar (SOU 2007:21). Remiss (M&T) *

23 Konsthallen 2 på Djurgården; skrivelse från Christer Mellstrand (c). Bordlades 14 juni 2007 nr 9 (I) Östermalm

24 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Startpromemoria och beslut om påbörjad utredning. Bordlades 14 juni 2007 nr 20 (Y+Sbk) Enskede-Årsta-Vantör

25 Programarbete för utveckling av Gullmarsplan. Remiss. Bordlades 14 juni 2007 nr 22 (Y) Enskede-Årsta-Vantör

Mötesinformation

Justerat:4 september 2007
Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Jan Tigerström (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Helena Bonnier (m)
Carl Viktor Skårman (m)
Gulan Avci (fp)
Mustafa Tümtürk (s)
Jari Visshed (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Emilia Hagberg (mp)

Ersättare
Sebastian Carlsson (m) tjänstgörande
Anders Alvebäck (m)
Per Hallberg (m)
Camilla Thorstensson (kd)
Christer Mellstrand (c)
Margareta Malm (s) tjänstgörande
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hoffsten (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt biträdande borgarrådssekreteraren från roteln Thord Swedenhammar.

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 september 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om Nordisk Byggdags jubileumskonferens

Förvaltningschefen Krister Schultz informerade om Nordisk Byggdags jubileumskonferens den 20 – 21 september i Stockholm. En inbjudan till konferensen var dukad till nämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden tackade för informationen.

Önskemål om föredragningar

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) framförde önskemål om föredragning av Värtanområdet och om Hjorthagenområdet. Hon framförde även önskemål om föredragning om kontorets miljömiljardsprojekt.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) framförde önskemål om föredragning om Järvafältet, en helhetsbild av alla planerade infrastrukturprojekt där.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att ordföranden Joakim Larsson (m) tillsammans med vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) och förvaltningschefen Krister Schultz ställer samman ett förslag på kommande föredragningar.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 augusti 2007 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 augusti 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 6 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga A

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A

§5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr E2007-120-01215

Exploateringskontoret hade den 4 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-00954

Exploateringskontoret hade den 1 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B.

§7 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Harven 54 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2006-551-2125

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 31 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Inte avstyrka Acasso Music AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Harven 54.

 2. Omedelbart justera beslut i detta ärende med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 30 augusti 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Tilläggsavtal för överenskommelse om exploatering inom kv Snöflingan 3 – hotellet

Dnr E2007-511-01070

Exploateringskontoret hade den 13 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering av Snöflingan 3 för hotell.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Tilläggsavtal nr 1 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till ramavtalet rörande Hjorthagen

Dnr E2007-620-01171

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande Tilläggsavtal nr 1 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till ramavtal rörande Hjorthagen.

 2. Nämnden underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande, senast 2007-12-01.

 3. Nämnden godkänner föreliggande överenskommelse om marköverlåtelse med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C.

§10 Markanvisning för bostäder m m inom fastigheten Vasastaden 1:17 (Norra Station) Hemligt

Dnr E2007-554-00587

Exploateringskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Vasastaden 1:17 till Bouwfonds Veidekke AB, Veidekke Bostad AB, Ikano Bostaden AB, SBC Mark AB samt Einar Mattsson Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga D2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först det gemensamma yrkandet av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) samt yrkandet av ledamoten Emilia Hagberg (mp) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Vasastaden 1:17 till Bouwfonds Veidekke AB, Veidekke Bostad AB, Ikano Bostaden AB, SBC Mark AB samt Einar Mattsson Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D2.

§11 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Bromsten 8:1 i Bromsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab)

Dnr M2006-510-01570

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för skoländamål inom fastigheten Bromsten 8:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa nödvändiga avtal för genomförandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för skoländamål inom fastigheten Bromsten 8:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa nödvändiga avtal för genomförandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E.

§12 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB

Dnr M2006-513-01110

Exploateringskontoret hade den 18 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m till IKANO Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) samt yrkandet av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m till IKANO Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F3.

§13 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Remiss

Dnr E2007-510-00644

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt Stadsbyggnadskontoret hade den 7 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa föreliggande utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1, samt inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 14:22, 14:23, 14:26 och Vinsta 4:1, i Hässelby Villastad, till Svenska Hem i Bromma Mark AB

Dnr E2007-513-01412

Exploateringskontoret hade den 9 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1, samt inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 14:22; 14:23; 14:26 och Vinsta 4:1, till Svenska Hem i Bromma Mark AB och godkänner undertecknat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplaner för de bägge områdena.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) samt yrkandet av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m till IKANO Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Rättelse: Beslutet som antogs av nämnden på sammanträdet lyder enligt nedan:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1, samt inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 14:22; 14:23; 14:26 och Vinsta 4:1, till Svenska Hem i Bromma Mark AB och godkänner undertecknat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplaner för de bägge områdena.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande gavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G3.

§15 Markförvärv åt Bromma stadsdelsförvaltning för stödboende av psykiskt handikappade och gruppbostäder inom den sydöstra delen av Beckomberga

Dnr E2007-500-01071

Exploateringskontoret hade den 14 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att förvärva mark och byggnad av NVB-bolaget samt överlåta byggnaden och upplåta de blivande fastigheterna med tomträtt till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H.

§16 Detaljplan för kv Kopisten i Råcksta. Remiss. Överenskommelse om exploatering för parkeringsändamål inom fastigheten Kopisten 2 med Stockholms Stads Parkerings AB samt tomträttsupplåtelse

Dnr E2007-512-01250

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kopisten i Råcksta, S-Dp 2006-22236-54.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

 3. Nämnden ger kontoret delegation för att upplåta fastigheten Kopisten 2 med tomträtt till Stockholms Stads Parkerings AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först det gemensamma yrkandet av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kopisten i Råcksta, S-Dp 2006-22236-54.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

 3. Nämnden ger kontoret delegation för att upplåta fastigheten Kopisten 2 med tomträtt till Stockholms Stads Parkerings AB.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I.

§17 Tomträttsupplåtelse för gatukök av fastigheterna Hårspännet 1 till Bröderna Brothers HB respektive Plattången 1 till Fruängens Takeaway Wok Handelsbolag

Dnr E2007-513-01299

Exploateringskontoret hade den 10 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta och teckna tomträttsavtal för fastigheterna Hårspännet 1 respektive Plattången 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta och teckna tomträttsavtal för fastigheterna Hårspännet 1 respektive Plattången 1.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J.

§18 Överenskommelse om överlåtelse och exploatering av fastigheterna Lidarände 1, Helgafjäll 5 samt del av Akalla 4:1 i Kista för mässa, hotell och kontor samt detaljplan för kv Helgafjäll 5 m m i Kista. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00997

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till överenskommelse om exploatering av fastigheterna Lidarände 1, Helgafjäll 5 samt del av Akalla 4:1 i Kista för mässa, hotell och kontor.

 2. Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till överenskommelse om exploatering av fastigheterna Lidarände 1, Helgafjäll 5 samt del av Akalla 4:1 i Kista för mässa, hotell och kontor.

 2. Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga K

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K.

§19 Upphandling av elgrossist som leverantör av material till den offentliga belysningsanläggningen i Stockholms stad

Dnr E2007-006-01066

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 20 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen vid trafikkontoret att på exploateringsnämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Stockholms miljöprogram – övergripande mål och riktlinjer. Remiss

Dnr E2007-007-01251

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L3.

§21 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun. Remiss

Dnr E2007-000-00886

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Betänkande GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar (SOU 2007:21). Remiss

Dnr 2007-520-01039

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga M2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M2.

§23 Konsthallen 2 på Djurgården; skrivelse från Christer Mellstrand (c)

Dnr E 2007-530-00752

Bordlagt 14 juni 2007 nr 9

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga N1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga N2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N1.

Ersättaryttrande gavs av Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N2.

§24 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Startpromemoria och beslut om utredning

Dnr E2007-511-00904

Bordlagt 14 juni 2007 nr 20

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Jonas Eklund den 12 juni 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredning av förutsättningarna för en ny stadsdel i Årsta.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att gemensamt med stadsbyggnadskontoret anordna ett arkitekt- och stadsbyggnadsuppdrag i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredning av förutsättningarna för en ny stadsdel i Årsta.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att gemensamt med stadsbyggnadskontoret anordna ett arkitekt- och stadsbyggnadsuppdrag i enlighet med utlåtandet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga O4.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga O2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O3.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Camilla Torstensson (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga O4.

§25 Programarbete för utveckling av Gullmarsplan. Remiss

Dnr E2007-530-00762

Bordlagt 14 juni 2007 nr 22

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden översänder och åberopar kontorets utlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen om programarbete för att utveckla Gullmarsplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden översänder och åberopar kontorets utlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen om programarbete för att utveckla Gullmarsplan.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga P2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P3.