Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema: Söderortsvisionen
Jesper Ackinger och Lotte Vidén från Stockholms stads stadsledni Läs mer...ngskontor informerar om Vision Söderort 2030.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ett musik- och kulturhus för unga - med hjälp av vuxna

5 Ny förskola i kvarteret Marievik - genomförandebeslut

7 Organisation för patientsäkerhetsarbete enligt patientsäkerhetslagen

8 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Remissärenden

9 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

10 Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

11 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

12 Samrådsremiss för planprogram för bostadsbebyggelse på tre platser i mellersta Hägerstensåsen

13 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för november 2011
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

23 Nedläggning av faderskapsärende

24 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 7 december 2011.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 21 december 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 24 november justerades
29 november 2011.

Ärende 23 utgår.

Dagordningen godkändes.

___________________

§2 Ett musik- och kulturhus för unga – med hjälp av vuxna.

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden om möjligheten att inrätta ungdoms- och kulturverksamhet i den nedlagda brandstationen i Midsommarkransen. Exploateringskontoret äger och ansvarar för fastigheten och hyr idag ut lokalerna. Förvaltningen har nyligen öppnat en ungdomsgård vid Radiusbacken, Telefonplan och har för närvarande inga planer på eller förutsättningar att starta ytterligare en ungdomsverksamhet i området.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2011.

Dnr 463-2011-1.2.4

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att överlämna medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden.

2. Att tillägga följande.

I det inkomna medborgarförslaget finns många intressanta tankar om en möjlig utveckling av den före detta brandstationen i Midsommarkransen. Förslaget bör därför lämnas vidare till stadsbyggnadsnämnden, som en av flera viktiga synpunkter att ta med i det kommande arbetet med att upprätta ett områdesprogram för Aspudden och Midsommarkransen.

Kvarteret Brandstegen 1 ingår i den så kallade LM-staden, ett område som av Riksantikvarieämbetet klassats som riksintresse för kulturmiljövården. Sådana områden får inte utsättas för exploatering som påtagligt skadar värdena. Från detta drar vi slutsatsen att istället för att i första hand förespråka rivning och exploatering (vilket en del av nämndens ledamöter gjort) bör man fokusera på att hitta sätt att såväl bevara som utveckla befintliga byggnader inom fastigheten. Med andra ord: Att se möjligheterna istället för att leta efter hinder.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att stadsdelen inte har de ekonomiska resurser som skulle krävas för att på egen hand genomföra medborgarförslagets idéer. Vi har full förståelse för detta och anser inte heller att något sådant ligger inom stadsdelens ansvarsområde. I stadsdelsnämndens uppdrag ingår dock, utöver de primära ansvarsområdena, att också väcka ärenden i frågor som i övrigt rör stadsdelen.

Hur behoven av till exempel ungdomsverksamheter i området ser ut och hur nuvarande förutsättningar utifrån budget att starta ytterligare verksamheter ser ut, det är två skilda frågor.

Stadsdelsnämnden ska även stärka den lokala demokratin och delaktigheten. Inkomna medborgarförslag bör därför bedömas utifrån om de innehåller sådant som nämnden anser skulle vara till gagn för stadsdelens invånare. Ett yttrande över ett medborgarförslag kan inte enbart vara inriktat på att svara på frågan om stadsdelen på egen hand har möjlighet att genomföra förslaget eller ej.

De föreslagna framtida verksamheterna i den före detta brandstationen är också av den karaktären att fler medborgare än de som är bosatta i Hägersten-Liljeholmen troligen skulle kunna få nytta av dem, vilket är ytterligare ett bra skäl att lämna förslaget vidare till en central nämnd.

Av ovan nämnda skäl bör medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden, för att där kunna användas som underlag i arbetet med områdesprogrammet för Aspudden och Midsommarkransen.

Vi vill också påpeka att i Kulturförvaltningens förslag till Kulturvision 2030 framhålls vikten av att kulturen utvecklas och görs tillgänglig för alla. Mötesplatser efterfrågas, som skulle kunna vara i form av allaktivitetshus, där möjligheter finns att ta del av evenemang och att själva kunna skapa. Kulturen ska finnas där invånarna finns.

Så sent som vid stadsdelsnämndens senaste sammanträde den 24 november 2011 ställde sig också en enig nämnd bakom förvaltningens förslag till yttrande, där man bland annat skrev: ’I takt med att staden förtätas ställs nya krav på gemensamma ytor för att utöva kultur. Mötesplatser efterfrågas med möjlighet att ta del av evenemang och att själva kunna skapa. Förutom en vision kring kulturen efterfrågar förvaltningen en strategi kring organisationen. Behov finns av en central organisation för samordning av satsningar och insatser över staden som kan komplettera och stötta stadsdelarna där så behövs. (…) Kulturen behöver finnas där invånarna finns, inte minst för de grupper som är minst rörliga över staden. Sannolikheten ökar även att de kulturovana tar del av utbudet ju enklare kulturen är att nå.’

Slutligen kan tilläggas att även vi har tankar om framtida möjlig användning av den före detta brandstationen som är i linje med förslagsställarens idéer. Brandstationen kan bli ett slags Folkets hus för medborgarna, ett allaktivitetshus som rymmer många olika verksamheter. Ett sådant hus skulle kunna ägas av staden (ej stadsdelen), med möjlighet för olika aktörer att hyra in sig. En mötesplats för alla åldrar.

På bottenplanet kan ordnas två stora salar för musik och dans, med möjlighet att under vår och sommar öppna dörrarna mot parken eller innergården. På övervåningen kan ordnas många små aktivitetsrum för föreningar, studiecirklar med mera. I de gamla verkstäderna kan ordnas konstnärsateljéer och utställningslokaler. Musik- och replokaler skulle också kunna finnas. Lokaler skulle också kunna hyras ut till ett kafé eller en enklare restaurang med uteservering.

Självklart behöver byggnaderna byggas om och tillgänglighets-anpassas. En sådan investering bör dock Stockholms stad ha råd med. På sikt lär den ge mycket mer tillbaka.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill även framhäva att det redan finns två samlingslokaler med kommunalt driftstöd inom vår stadsdel, nämligen Midsommargården i Telefonplan samt Hägerstensåsens Medborgarhus på just Hägerstensåsen. Ingen av lokalerna är fullt uthyrda och här finns möjlighet till mer beläggning, t.ex. i linje med de önskemål om lokaler som framförs i diskussionen om brandstationen i Midsommarkransen.”

______________________

§3 Verksamhetsplan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Nämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar med 113,3 mnkr.

4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer,
bilaga 7.

5. Nämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.

6. Nämnden godkänner internkontrollplan för 2012, bilaga 5.

7. Nämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

Ärendet

Verksamheten omsluter 1 692,3 miljoner kronor (mnkr) inklusive. Omslutningsförändringar. Jämfört med 2011 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 75,5 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar och satsningar i verksamheterna. Satsningarna består huvudsakligen av ökning av förskoleschablonen samt ersättningsnivåerna inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2011.

Dnr 475-2011-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2012.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med omarbetad verksamhetsplan med hänvisning till denna reservation samt till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetreservationer i kommunfullmäktige och med följande prioriteringar

- aktivitetsplanen avslås i sin helhet

- driften av Axgården vård- och omsorgsboende kvarstår i kommunens regi

- Trekanten och Axelsbergs servicehus ska vara kvar som servicehus och inte omvandlas till trygghetsboende

- en bemanningsgaranti med lägsta bemanning för äldreboendena tas fram

- maxgränsen för barngruppernas storlek ska hållas, det målet ska ha samma prioritet som barnomsorgsgarantin

- rätt till heltid ska erbjudas alla anställda

- höjd kvalitet på upphandlingar, med bland annat tydligare miljökrav och sociala och etiska krav, samt förbättrad uppföljning

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Ett jämlikt Hägersten-Liljeholmen

Alla stadsdelar ska vara spännande att växa upp i, bra att bo i, arbeta och engagera sig i och vara trygga i på ålderns höst. Klimatkrisen kräver att staden ställer om. Det behövs fler bostäder, främst billiga hyresrätter som låginkomsttagare och ungdomar har råd med. Kultur och föreningsliv ska blomstra i våra förorter.

Hög kvalitet i en utbyggd förskola och trygg äldreomsorg är viktigt för jämställdheten. Rätten till arbete är grundläggande för tryggheten. Unga ska garanteras möjlighet till arbete eller studier. Det växande missbruket av cannabis ska bekämpas.

Lokal demokrati och stadsmiljö

Ett brett engagemang i föreningar, politik, kultur och idrott lägger grunden för ett samhälle där alla känner sig delaktiga. De politiska diskussionerna ska föras och besluten fattas så nära invånaren som möjligt. Bostadsbristen ska byggas bort, men det betyder inte att vi ska bygga var och hur som helst. Vi vill ta tillvara medborgarnas kunskap genom att använda omvänd planprocess och områdes-planering. Nämnd och förvaltning ska bjuda in till områdesmöten vid behov. Det är viktigt att byggandet bidrar till att de unika kvaliteterna i våra förortsstadsdelar förstärks. Omvandlingen av hyresrätter måste också upphöra. Spårväg Syd krävs för att binda samman söderort på tvären.

Ekonomi

Med våra partiers budgetförslag skulle stadsdelsnämnden få mer pengar i budget, vilket gör det lättare att klara kvalitet och löneökningar. Det ska vara staden centralt som håller buffert för det ekonomiska biståndet, och det ska fördelas i ett eget anslag. Budgeten bör rymma både en rimlig nivå för likvärdig service och en ram för lokala satsningar. Om vi lägger samman miljonerna i vinster i avknoppade företag och upphandlad verksamhet inom staden som obeskattade förs ut från riskkapitalbolagen till skatteparadisen får vi stora belopp som behövs för att höja kvaliteten i välfärden. Resurserna räcker inte heller för att motverka de strukturella underskotten. Pengen inom stöd och service till personer med funktionsned-sättningar och individ- och familjeomsorg är i stort sett oförändrade.

Medarbetarna

En förutsättning för nöjda brukare är att personalen trivs, har rätt kompetens, är tillräckligt många och har goda löne- och anställningsvillkor. Arbetsmiljön måste följas lika noga som ekonomin. Staden har som fortsatt mål att administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska ytterligare trots att förvaltningens administration redan idag är mycket slimmad.

Att öka bemanningen och erkänna det viktiga arbete som administratörerna gör motverkar ohälsa pga av för hög arbetsbeslastning och personalomsättning.

Vi anser också att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det ska finnas friskvård på betald arbetstid för alla anställda.

Förskola

Skolinspektionens tillsyn har under året identifierat ett antal områden med brister inom förskoleverksamheten i stadsdelen. Till exempel så arbetar man inte tillräckligt medvetet för att motverka traditionella könsrollsmönster liksom att barngruppernas storlek och sammansättning inte utvärderas kontinuerligt. Det är viktigt att förvaltningen arbetar med att de insatser som behövs för att utveckla verksamheten inom dessa identifierade utvecklingsområdena.

På grund av ett ökat behov av förskoleplatser i vår stadsdel har stadsdelens förskolor svårigheter att följa Kommunfullmäktiges mål om högst 14 barn i småbarnsgrupp respektive högts 18 barn i åldergruppen 4 – 5 år. Vi anser att det är lika viktigt att hålla barnomsorgsgarantin som att hålla målen om barnantalet. Det ena målet ska inte nås på bekostnad av det andra.

Fritid och kultur

Fritidsgårdarna ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar och tillgängliga för unga med funktionsnedsättningar. Ett genusperspektiv ska integreras i fritidsverksamheten.

Social omsorg

Det behövs en långsiktig satsning på socialtjänsten. Idag är resursbristen det stora problemet. Arbetsbelastningen är hög och dokumentationskraven ökar. Det behövs också fler tjänster i familjevården för att klara att arbeta enligt nya riktlinjer.

Nämnden ska prioritera insatser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, till exempel arbetsträning, kooperativ, offentligt skyddat arbete, studier etc. Alla ungdomar oberoende av funktionsförmåga som är mellan 16 och 19 år ska kunna få sommarjobb, genom samarbete mellan kommunen, entreprenörer, lokala företag och föreningar.

Äldreomsorg

Äldres självbestämmande och behov ska styra insatserna. De äldre ska vara nöjda till 100 procent med den hjälp de får. Äldreomsorgen ska värnas mot privata utförare som sätter vinst före de äldres bästa och undandrar landet skatteinkomster. Så länge vinstintressena får styra och de anställda inte har rätt till fullt meddelarskydd och kollektiv-avtal i privat driven omsorg är det tryggare med kommunal omsorg.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning i äldreomsorgen ska förbättras för alla personalkategorier.

Fixartjänsten ska utvidgas och även gälla äldre mellan 67 och 75 år. Alla äldre ska få regelbunden utevistelse utan tidspress och det sociala innehållet öka genom mer kultur och aktiviteter. Servicehusen i Trekanten och Axelsberg ska vara kvar som ett tryggt alternativ för äldres boende. Behov av lägenhet i servicehus och vård- och omsorgsboende ska bedömas mer generöst än idag. Stadsdelsnämnden ska också införa en bemanningsgaranti där det fastställs en lägsta bemanningsnivå som ska finna på boendena.

Upphandling och konkurrensutsättning

De borgerliga partierna i staden har under de senaste fem åren systematiskt sålt ut stora delar av den kommunala verksamheten till privata aktörer. För dem har det varit viktigast att privatisera så mycket som möjligt. Vi vill stoppa fortsatt konkurrensutsättning så att det ska finnas kvar kommunal verksamhet.

Dagens situation ställer emellertid helt nya krav på både nämnd och förvaltning. Från att ha administrerat, budgeterat och planerat egen verksamhet ska nu all verksamhet upphandlas och granskas årligen. Det påverkar både politikerrollen och tjänstemannarollen. För att möte de nya kraven behövs kompetensutveckling för nämnd och medarbetare som arbetar med upphandling och uppföljning.

Om avtalen inte är helt uppfyllda när beslut ska fattas om förlängning, ska principen vara att avtalen inte förlängs. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven.

Ett upphandlingsreglemente behöver också införas med fokus på förfrågningsunderlagets kvalitet, demokratiskt inflytande, krav på miljöpåverkan och arbetsförhållanden samt med tydliga och uppföljningsbara klausuler om antidiskriminering och meddelarfrihet. Möjligheten att ställa krav i upphandlingar ska användas aktivt.”

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Att inte bifalla förvaltningens förslag.

2. Att anföra följande

I den bästa av världar skulle vi yrka på att ärendet återremitterades till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund, men nu ser verkligheten (tyvärr) annorlunda ut och vi nöjer oss med att konstatera att i Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318 mnkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228 mnkr från Arbetsmarknadsnämnden för åtgärder i stadsdelsnämnderna. För Hägersten-Liljeholmens del skulle det ha inneburit cirka 40 mnkr mer i kassan.

Förstärkta ekonomiska resurser är dock inte allt. Vi hade också gjort andra prioriteringar och ställt högre krav inom nämndens olika verksamheter. Det hade berört bland annat följande områden.

- Stärkt miljö- och klimatkompetens, i syfte att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten om och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

- Prioriterat arbete med energieffektivisering och -rådgivning, såväl inom förvaltningen som gentemot företag och hushåll.
Förstärkt konsumentvägledning, i syfte att ge medborgarna makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val.

- Höjd kvalitet på upphandlingar, med bland annat tydligare miljökrav och sociala och etiska krav, samt förbättrad uppföljning.

- Mer ambitiösa mål för andelen ekologiska livsmedel, 40 % redan år 2012, samt arbete med att öka kunskaperna om ekologi och matens miljöpåverkan.

- Minskade barngrupper och mindre storlek på enheterna inom förskolan, samt tillgång till genuspedagoger i alla förskolor.

- Arbete för äkta valfrihet, där kvaliteten på till exempel äldreomsorgen ska vara det som styr, inte ideologiska bindningar till i vilken form verksamheterna drivs.

- Utredning av möjligheterna till arbetstidsförkortning för personal med fysiskt och psykiskt tunga arbetsuppgifter.

- Mer offensivt arbete mot diskriminering och för ökad tillgänglighet.

- Förstärkningar till den sociala barn- och ungdomsvården och till missbruksvården.

- Förstärkt arbete för att motverka hemlöshet, med ett tydligare barnperspektiv.

- Förstärkt budget- och skuldrådgivning, med garanti om hjälp inom högst en månad.

- Effektivare arbetsmarknadsåtgärder, där nuvarande Jobbtorg ersätts av ’En-dörr-in’-verksamheter i stadsdelen.”

___________________

§4 Utökning av förskolan Årstaberg

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga till förskolan Årstaberg i Årstadal.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med utökningen av den befintliga förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna ett tilläggsavtal med PCS Projektservice AB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i behov av förskoleplats i Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 213 barn 2012 till 6 032 barn 2015 och till 6 081 barn 2017. Stadsdelsförvaltningen föreslår att den befintliga paviljongförskolan Årstaberg byggs till för att möta barnomsorgsbehovet inför färdigställandet av planerade permanenta förskolor inom Liljeholmen, Årstadal och Årstaberg.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 december 2011.

Dnr 564-2011-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stockholms befolkning ökar och behovet av förskoleplatser är stort. Man bör dock vara försiktig med att skapa för stora förskolekomplex. Vi vill se många förskolor där enheterna är hanterliga i storlek så att de blir trevliga inslag i stadsdelen, både för barn och föräldrar. Föräldrar våndas tillräckligt idag för att få sina livspussel att gå ihop. De ska inte utöver det behöva oroa sig för att barnen tas om hand på alltför stora förskoleenheter. Barn har också svårt att relatera till alltför många människor.

Även om parken rustas upp går det inte att komma undan att arean ute kommer minska per barn och även måltiderna kommer att försvåras på grund av för små utrymmen och för stor organisation.

Med detta sagt godkänner vi ändå förslaget om att bygga till förskolan, då det är en temporär lösning i väntan på att planerade permanenta förskolor färdigställs.”

___________________

§5 Ny förskola i kvarteret Marievik - genomförandebeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om ny förskola i kvarteret Marievik i Årstadal.
  1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

  1. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med JM AB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i behov av förskoleplats i Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 213 barn 2012 till 6 032 barn 2015 och till 6 081 barn 2017. Stadsdelsförvaltningen föreslår att en ny permanent förskola med fyra grupper hyrs in i kvarteret Marievik i Årstadal. Förskolan kommer preliminärt vara klar för start under juli 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 december 2011.

Dnr 566-2011-2.6

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att bifalla förvaltningens förslag.

2. Att anföra följande.

Om avsikten är att permanenta förskolan bör man direkt planera för ett riktigt tillagningskök. Barnen i vår stadsdel har rätt till näringsrik mat av hög kvalitet.”

___________________

§6 Ny byggnad för ungdomscafé i Sannadalsparken

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om en ny byggnad för ungdomscafé i Sannadalsparken.
  1. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av den nya byggnaden samt att teckna avtal med fastighetskontoret.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår i ärendet en ny byggnad i Sannadalsparken i enlighet med genomförandeärendet för upprustning av parken daterat 14 maj 2009. Byggnaden kommer bland annat användas för ett ungdomscafé. Byggnaden får även en allmän toalett som kan nås utifrån. Fastighetskontoret som blir fastighetsägare har redovisat en hyreskalkyl som innebär en årshyra på 590 000 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 november 2011.

Dnr 567-2011-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att det blir en permanent lokal för allaktiviteter som alliansen har lovat i Sannadalsparken. Nämnden vill dock understryka vikten av att förvaltningen intensifierar arbetet med att hitta en lämplig användning av huset på dagtid vilket mycket väl kan vara riktad till alla åldersgrupper.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att vi nu äntligen har ett ärende på dagordningen som handlar om att bygga en ny byggnad i Sannadalsparken som ska inrymma en lokal för ungdomsverksamhet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i många år krävt nya lokaler som skulle kunna rymma en fritidsgård.

Vi har även fört fram tankar på ett allaktivitetshus där olika generationer skulle kunna mötas. Vore det inte för att vi ständigt har lyft frågan i alla sammanhang och drivit på för ett beslut så hade det förmodligen inte blivit någon lokal. Önskemålet är dock fortfarande att det i lokalen finns en fritidsgård som i mycket större utsträckning än ett café kan erbjuda varierade aktiviteter att välja bland och som i förlängningen håller ungdomarna borta från stökiga miljöer.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Detta är ett viktigt projekt som Miljöpartiet helt och fullt stöder. Det är dock olyckligt att ett redan dyrt projekt fördyrats ytterligare. Det leder till att annan viktig verksamhet drabbas. På sikt bör fördyrande kostnader ligga på den centrala beställaren, d.v.s. fastighetskontoret, och inte drabba stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämndens verksamheter.”

___________________

§7 Organisation för patientsäkerhetsarbete enligt patientsäkerhetslagen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner organisationen för patientsäkerhetsarbetet för hälso- och sjukvården.

Ärendet

En ny patientsäkerhetslag infördes 1 januari 2011 som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av det organisatoriska ansvaret för att uppnå lagkravet på hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2012.

Dnr 556-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna. Om en nedskriven fordran betalas in ska man bokföra inbetalningen som en intäkt på den enhet som normalt har ansvaret för intäkten. Enligt delegation har förvaltningschefen rätt besluta högst 10 000 kr per motpart (kund/klient) och nedskrivningstillfälle.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 november 2011.

Dnr 571-2011-2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En ny bestämmelse har införts i föräldrabalken om umgängesstöd vid umgänge mellan ett barn och en förälder i de fall där föräldrarna inte kan enas om umgänget. Socialförvaltningen föreslår med anledning av detta att stadens riktlinjer för handläggning av familjerättsärenden ska revideras så att de klargör hur umgängesstödet ska användas och vad socialtjänstens yttrande till domstolen bör innehålla.

Förvaltningen välkomnar den nya bestämmelsen och ändringen i riktlinjerna, som innebär att barnets perspektiv ställs i centrum på ett tydligt sätt. I tjänsteutlåtandet lämnas synpunkter på sådant som behöver förtydligas i förslaget till riktlinjer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 426-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi anser att i alla ärenden som rör barn ska FN:s konvention om barnets rättigheter vara inte bara vägledande utan styrande. Även i tvister mellan föräldrar om vårdnad, boende, umgänge och där föräldrarna kommit i konflikt med varandra ska barnkonventionen vara styrande. I riksdagen har Miljöpartiet föreslagit att barnen ska ha rätt till sitt eget juridiska ombud i vårdnadstvister, precis som i LVU-ärenden. Barnets ombud ska verka för en lösning till barnets bästa och inte ta ställning mellan föräldrarna.

Riktlinjerna är ett steg i rätt riktning och behöver följas upp och utvärderas efter ett år.”

___________________

§10 Stockholms stad program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Staden har utarbetat ett förslag till nytt program för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Programmet fastställer mål för stadens arbete vad gäller kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, barn som upplevt våld mellan närstående vuxna samt män som utövat våld i nära relation.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget, men anser att antalet indikatorer är för högt och att flera är svåra att mäta. Förvaltningen anser även att förslaget behöver kompletteras med riktlinjer som anger hur arbetet ska bedrivas i staden inte bara vad gäller programmets målgrupper utan även till stöd för andra som utsatts för våld i nära relation. Riktlinjerna bör även innehålla skrivningar om strukturerade riskbedömningar och om samarbete med frivilligorganisationer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 november 2011.

Dnr 521-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor, samt för traumatiserade barn som bevittnat våld.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.”

___________________

§11 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss om förslag till en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet avseende munhälsobedömning och munvårdutbildning, har inkommit till nämnden för yttrande. Syftet är att förtydliga det gemensamma ansvaret för detta.

En god munhälsa är viktigt för den enskildes välbefinnande och livskvalitet. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att kommunerna i Stockholms län tecknar en länsövergripande överenskommelse med Stockholms läns landsting om uppsökande verksamhet avseende munhälsobedömning och munvårdsutbildning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 november 2011.

Dnr 503-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att tandhälsan uppmärksammas och att uppsökande verksamhet prioriteras. Det krävs mer av uppsökande verksamhet för att problem ska kunna förebyggas. En god tandhälsa är också en rättighet för alla, oavsett ekonomiska tillgångar.

En svårighet för den uppsökande verksamheten är att nå dem som ännu inte kommit in i äldreomsorgens och hemtjänstens register. Metoder behöver tas fram för hur man ska kunna nå alla som behöver förebyggande hjälp med sin munhälsa.”

___________________

§12 Samrådsremiss för planprogram för bostadsbebyggelse på tre platser i mellersta Hägerstensåsen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för tre markanvisade platser på Hägerstensåsen som kommit på remiss till stadsdelsnämnden. Programmet omfattar ca 240 nya lägenheter.

Generellt ser förvaltningen positivt på den föreslagna bebyggelsen men ser det som mycket viktigt att finna och genomföra tillfredsställande åtgärder som kompensation för de värden som tas i anspråk för bebyggelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2011.

Dnr 535-2011-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Stadsdelsnämnden åberopar följande förslag till yttrande över remissen.

Planprogrammets bilder och ritningar har flera allvarliga brister. Den utbyggda förskolan Gläntan vid Hägerstensåsens skola saknas. I samband med utbyggnaden av förskolan Gläntan till sex avdelningar togs mer mark i anspråk till förskolegård. Hela fastigheten som förskolan ligger på, fram till skolbyggnaden, används till utegård. Totalt samsas nära 150 förskolebarn och 400 skolbarn om utrymmet omkring skolan. Detta framgår inte av skisserna i förslaget.

Huset på Sedelvägen 44 är bara en våning högt på ritningarna, trots att det är sex våningar i verkligheten. Det anslutande parkeringshuset som löper längs med Sedelvägen österut saknas helt.

Utan ritningar som ger en rättvisande bild av områdets helhet är det svårt att göra en bedömning av lämpligheten att bygga nytt på den angivna marken. Men vi ser trots bristerna i underlaget flera allvarliga problem med att bygga hus på de föreslagna platserna.

Hällsluttningen närmast skolbyggnaden där det föreslås byggas ett trekantshus med sex våningar, används i dag i stor utsträckning av skolbarnen på Hägerstensåsens skola. Hällsluttningen är den enda naturmarken i anslutning till skolgården, och används mycket av mellanstadieeleverna. Skolgården har tidigare beskurits i flera omgångar, bland annat har skolgården norr om skolbyggnaden gjorts om till förskolegård. Med 400 barn på skolan finns det ett stort behov av ytor för fri lek, också för större barn.

Behovet av förskoleplatser i stadsdelen är mycket stort, och det är positivt att hela tio förskoleavdelningar finns med i förslaget. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning anser att nya förskoleavdelningar måste ha utegård i direkt anslutning till den nya bebyggelsen, och vi instämmer i detta. Det är redan många barngrupper på Hägerstensåsen som använder existerande parker och naturmark för utevistelse.

Men behovet av förskoleavdelningar med egna utegårdar gör också att mer av den mycket värdefulla naturmarken på Hägerstensåsens sluttningar kommer att behöva tas i anspråk om förslaget blir verklighet.

Mer mark än för själva byggnaderna. Vi ställer oss tveksamma till om det då går att bevara tillräckligt mycket naturmark för att säkra habitatet för eklevande arter. I förslaget tas ingen mark i anspråk för utegårdar eller kvartersmark, och ändå visar ekhabitatsanalysen att bebyggelse nära idrottsplatsen gör ekhabitatet mer sårbart.

Hägerstensåsen bör få se ut som en ås även i framtiden. Vi är därför tveksamma till stora suterränghus i åsens sluttningar som ’planar ut’ åsen för ögat. I förslaget står att sluttningarna kommer att vara synliga även med den nya bebyggelsen, men vi har svårt att se detta på skisserna i förslaget. De karaktäristiska lamellhusen längs åsen hamnar helt i skymundan. Om alla hus som finns i förslaget skulle byggas skulle även mycket av den fina synliga berghällen vid den här delen av åsen sprängas bort.

Husen norr om tunnelbaneuppgången ser mindre ut på skisserna än de är i verkligheten. Avståndet till tunnelbaneuppgången är inte mer än några meter, och därför avstyrker vi förslaget om att bygga ut tunnelbanebyggnaden och höja den med fler våningar. Tunnelbanan är väl synlig från alla håll utom om man kommer från åsenhållet, och det finns många andra sätt att göra tunnelbanenedgången mer synlig än att höja byggnaden.

Vi är också tveksamma till att förlänga Sedelvägen åt väster eftersom höjdskillnaderna på platsen är så stora. En skarp kurva runt ett tiovåningshus i ett stråk med många gångtrafikanter och cyklister verkar direkt farligt. Om det ska byggas hus i området Växeln-Banken förespråkar vi alternativ B med bilväg från Inteckningsvägen. Huset närmast tunnelbanan i området Växeln-Banken är för stort både i omfång och höjd i förhållande till närliggande bebyggelse. Det blir troligen svårt att hitta en bra angöringslösning för huset.

Den del av förslaget som kallas Sparbanksboken är bättre anpassat till både terräng och omkringliggande bebyggelse.”

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Som svar på remissen anföra följande.

Vi ser inte lika positivt som förvaltningen på den föreslagna bebyggelsen, och tror inte heller att de grönkompensationsåtgärder som föreslås är tillräckliga. Vår inställning är fortfarande att främst redan exploaterad mark, till exempel före detta industrimark, är det som ska tas i anspråk för nya bostäder och annan ny bebyggelse.

Vid planering av ny bebyggelse är det också viktigt att medborgarna inte bara får komma till tals i slutskedet av processen utan att de involveras tidigt i stadsplaneringen, genom en så kallad omvänd planprocess. Vi efterlyser generellt sett mer dialog och en mer heltäckande områdesplanering.

I det aktuella ärendet har många kritiska röster hörts, vilket indikerar att det finns en stor risk för fördyrande och försenande överklaganden. Vår bedömning är därför att planerna som de ser ut idag inte kan tillstyrkas. Vi föreslår istället att omarbetningar sker, och då inte enbart med beaktande av inkomna synpunkter utan genom ett utökat och fördjupat samråd.”

___________________

§13 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1

Yttrande till AB Storstockholms Lokaltrafik

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till
AB Storstockholms Lokaltrafik.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En spårvägs- och stomnätsstrategi har tagits fram på uppdrag av SL:s styrelse och Stockholms Trafik- och renhållningsnämnd. Strategin avser den centrala delen av Stockholmsregionen och är den första etappen av en strategi för kollektivtrafikens stomnät som i en andra etapp ska innefatta hela länet. Målåret för strategin är 2030.

Förvaltningen tolkar strategin som att spårvägar i innerstadsmiljöerna är det mest önskvärda för att kunna möta ökade kapacitetskrav och skapa de bästa förutsättningarna för en utveckling av innerstaden med goda stadsmiljöer på ett hållbart sätt. Förvaltningen anser dock att en noggrann avvägning måste göras mellan olika lösningar för hela regionen utifrån nyttan att tillgodose ett ökat kollektivt resande i stort i regionen. Förvaltningen anser att det vore olyckligt om de stora investeringarna i spårväg inom de närmaste decennierna enbart lokaliserades till stadens centrala delar. Ytterstaden riskerar då att bli eftersatt och få samma goda utveckling som ett fast, stabilt och pålitligt linjenät skulle kunna ge.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 november 2011.

Dnr 467-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stockholms södra delar som helhet är beroende av en väl fungerande infrastruktur där spårvägar utgör en viktig del. En fungerande kollektivtrafik behövs för att skapa goda möjligheter till resande till och mellan regionens alla delar. Genom att binda samman Stockholms södra delar med spårbundna tvärförbindelser skapas förutsättningar för att ytterstaden utvecklas i enlighet med utveckling som utmålas i Stockholms stads vision för söderort 2030.

För Stockholms södra delar är Spårvägar en förutsättning för att uppnå Söderortsvisionen. Spårväg är en av de viktigaste beståndsdelarna för att utveckla Stockholms södra delar. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående spårbunden kollektivtrafik skapar en attraktion för att få fler företagsetableringar i Söderort och därmed på sikt fler arbetstillfällen till Söderort. En effektiv tvärkommunikation binder även samman ytterstadsdelarna och skapar förutsättningar för en naturlig integration.

Nämnden ger också den tolkningen som förvaltningen att strategin endast utgår från innerstadsperspektiv att spårvägar i innerstads-miljöerna är det mest önskvärda för att kunna möta ökade kapacitets-krav och skapa de bästa förutsättningarna för en utveckling. Nämnden tycker att detta är olycklig och ytterstaden riskerar att bli eftersatt.

Det är viktigt att det görs ett noga övervägande som beaktar hela söderorts framtida utveckling och ger Spårvägar den högsta prioriteten, i det fortsatta strategiska arbetet.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi är nöjda med förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ang. Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 samt anför följande:

Det är glädjande att det nu tas fram en långsiktig strategi för ett vägburet stomnät för staden. De utbyggnadsplaner som redovisas är ambitiösa och i huvudsak i linje med den utveckling av kollektivtrafiken som vi vill se i staden.

Målåret 2030 ligger dock långt fram i tiden och redan idag behövs kraftfulla åtgärder för att tillmötesgå kollektivtrafikens behov, genom att avsätta gaturum för nya kollektivtrafikkörfält.

Uppfyllandet av klimatmålen förutsätter en överföring av betydande trafikmängder till kollektivtrafik till låga priser, om möjligt snabbare utbyggnad av Spårväg Syd i enlighet med Stockholms stads Söderortsvision. Spårtrafik är det mest optimala ur flera aspekter. Tunnelbanans förlängning från Hagsätra till Älvsjö är viktig att också ha med i den långsiktiga planeringen för att knyta ihop tunnelbanan med pendeltåget i söderort.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi är nöjda med förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ang. Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 samt anför följande:

Det är glädjande att det nu tas fram en långsiktig strategi för ett vägburet stomnät för staden. De utbyggnadsplaner som redovisas är ambitiösa och i huvudsak i linje med den utveckling av kollektivtrafiken som vi vill se i staden. Målåret 2030 ligger dock långt fram i tiden och redan idag behövs kraftfulla åtgärder för att tillmötesgå kollektivtrafikens behov, genom att avsätta gaturum för nya kollektivtrafikkörfält.

Uppfyllandet av klimatmålen förutsätter ett stopp för den så kallade ’Förbifarten’ och en överföring av betydande trafikmängder till kollektivtrafik till låga priser, om möjligt snabbare utbyggnad av Spårväg Syd i enlighet med Stockholms stads Söderortsvision. Spårtrafik är det mest optimala ur flera aspekter. Tunnelbanans förlängning från Hagsätra till Älvsjö är viktig att också ha med i den långsiktiga planeringen för att knyta ihop tunnelbanan med pendeltåget i söderort.”

___________________

§14 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg

Dagliga verksamheter, yrkesgrupper och gruppbostäder

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar sammanställningen av årets egna brukarundersökningar vid dagliga verksamheter, yrkesgrupper och gruppbostäder. Resultaten är överlag goda, brukarna trivs och känner sig väl bemötta. Undersökningarna används i enheternas arbete med att utveckla verksamheterna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 november 2011.

Dnr 351-2011-1.2.1

___________________

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 13 december 2011.

___________________

§16 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 8 december 2011.

___________________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 6 december 2011.

___________________

§18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 25 november 2011.

___________________

§19 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag att döpa om Sannadalsparken till Olle Engkvist park

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 18 november 2011, dnr 544-2011-1.2.3

Översänds till Namnberedningen på stadsbyggnadskontoret.

Anställ fler synskadade inom stadens verksamheter

Från Synskadades Riksförbund Stockholms stad, 23 november 2011,

Dnr 551-2011-2.3.2

Förslag på åtgärder för bättre tillgänglighet, Liljeholmen-Marieberg

(rubricerat medborgarförslag)

Inkom 24 november 2011, dnr 558-2011-1.2.3

Översänds till Trafikkontoret

Synpunkter på omvandling från servicehus till trygghetsboende (Trekanten)

Från anhörig till boende, inkom 24 november 2011

Dnr 562-2011-1.2.3

Argument för att inte omvandla servicehus till trygghetsboende (Trekanten)

Från anhörig till boende, inkom 24 november 2011,

Dnr 563-2011-1.2.3

Synpunkter på omvandling från servicehus till trygghetsboende (Trekanten)

Från anhörig till boende, 1 december 2011, dnr 578-2011-1.2.3

Synpunkter på omvandling från servicehus till trygghetsboende (Trekanten)

Inkom 1 december 2011, dnr 579-2011-1.2.3

Protest mot att ombilda Trekantens servicehus till trygghetsboende

Namnlistor inkomna 13 december 2011, dnr 601-2011-1.2.3

___________________

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

___________________

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

Utökning av tidigare inlämnad skrivelse om kostnader för ombyggnation av servicehus

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Carita Stenbacka Tenezakis (V) och Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ytterligare ett par frågor för beredning till tidigare inlämnad skrivelse om kostnader för ombyggnation av servicehus. Dnr 506-2011-7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Axgården

Maria Manneholm besvarade fråga från Eva Fagerhem (S) om Axgården.

Förslag till teman till öppna frågestunden

Eva Fagerhem (S) lämnade två förslag till teman på öppna frågestunden. Ett med information från Micasa Fastigheter AB som har hand om stadens omsorgsfastigheter. Abit Dundar (FP) återkommer i frågan. Det andra förslaget gällde den gamla brandstationen i Midsommarkransen. Gunnar Ohlsén informerade att en start PM kommer att behandlas i stadsbyggnadsnämnden i januari 2012 och föreslog att nämnden avvaktar stadsbyggnadsnämndens beslut.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för november 2011. Dnr 76-2011-1.2.1

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

Avtackning

Ordföranden Abit Dundar (FP) avtackade Abdikani Mohamed (S) som slutar i nämnden i och med årsskiftet. Beate Lindberg (MP) slutar också sitt uppdrag i nämnden men avtackades vid sammanträdet 24 november.

Abit Dundar avslutade den öppna delen av sammanträdet med att önska alla God Jul och tacka nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete under 2011.

___________________

§23 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 7 december 2011.

___________________