Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd

Dnr 2010-19789
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på fläktbuller utan ytterligare åtgärd, Valhallavägen 126

Remiss från länsstyrelsen - dnr 505-09-66009
Dnr 2008-007393-350
(Hälsoskydd)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Citybanan i Stockholm, övergripande kontrollprogram för byggskedet

Dnr 2010-000076-641
(Plan och Miljö)

11 Miljötillsyn 2010 - Byggande av infrastruktur

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19777
(Plan och Miljö)

12 Miljötillsyn 2010 - Flyg

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19689
(Plan och Miljö)

13 Miljötillsyn 2010 - Årlig tillsynsrapport för buss och tåg depåer

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-019619
(Plan och Miljö)

14 Miljötillsyn 2010 - Energianläggningar

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19533
(Plan och Miljö)

15 Tillsyn av förorenade områden

Rapport från miljöförvaltningens
Dnr 2010-018970
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Miljötillsyn 2010 - Spårtrafik

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19691
(Plan och Miljö)

17 Miljötillsyn 2010 - Kemibranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2010-19105
(Plan och Miljö)

18 Miljötillsyn 2010 - Grafisk och fotografisk industri

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19631
(Plan och Miljö)

19 Miljötillsyn 2010, kross, betong & asfalt - Rapport

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19632
(Plan och Miljö)

20 Ansvarsutredning rörande efterbehandlingsansvar och ansökan om bidrag till saneringskostnad för förorenat område i Vinterviken

21 Förslag till detaljplan för Brunkhalsen 9, Malmtorgsgatan 5 i stadsdelen Norrmalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-8674
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

22 Program för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från stadsbyggnadsnämnden -
S-Dp 2008-21530-54
Dnr 2010-19458
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

23 Miljötillsyn 2010- Årlig tillsynsrapport för motorsportbanor

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-019630
(Plan och Miljö)

24 Miljötillsyn 2010 - Avfallsanläggningar

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19802
(Plan och Miljö)

25 Deltagande i projektet SAFE Urban Logistics

Dnr 2010-19970
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Överklagande av miljödomstolens dom den 8 december 2010 i mål m 6135-09

Dnr 2007-7050
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Ingrid Mårtenson från trafikkontorets nämndsekretariat, Marianne Kängström från avdelningen Plan och miljö och Åsa Hoffman från avdelningen Plan och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker fredagen den 21 januari 2011.

§3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 december 2010 anmäls.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS, Bilaga A, för delegationsperioden 2010-11-13 – 2010-12-10.

1 Tillsyn

1.a Hälsoskydd tillsyn – ej köldmedia

1.b Hälsoskydd tillsynsavgifter – ej köldmedia

1.a Livsmedelskontroll tillsyn

1.b Livsmedelkontroll tillsynsavgifter,

1.a Plan och miljö tillsyn

1.a Plan och miljö tillsynsavgifter, för perioden 2010-11-13 – 2010-12-10

2 Remisser

X Tillsyn

X.1 Tillsyn utom köldmedia

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

§7 Val av ledamöter till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråd

Dnr 2010-19789

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden och väljer följande ledamöter till sitt handikappråd:

Leenu Hernejärvi Handikapporganisationernas

samarbetsorgan (HSO)
Britt-Marie Karlsson HSO
Seppo Mälkki HSO
Britt-Inger Stjernström HSO
Eva Söderberg HSO
Ann Louise Larsson Kapp Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet –

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

(DHR)
Stefan Mattson Synskadades Riksförbund (SRF)

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut om budget/verksamhetsplan 2011
Dnr 2010-19455

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2011 enligt bilaga2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär hos kommunstyrelsen omslutningsförändringar om 20,0 mnkr främst till följd av ökade kostnader och intäkter inom olika projekt samt inom tillsynen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till indikatorer för uppföljning av delmål i stadens miljöprogram enligt bilaga 2:3.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2:4.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2:5.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2:6.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2:7.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 2:8.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:9.

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommunikationsplan enligt bilaga 2:10.

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2011 med hänvisning till miljöpartiets förslag i fullmäktige om nämndens budgetram och inriktning, samt i övrigt anföra följande:

Miljöpartiet beklagar djupt den kraftiga nedskärning som skett av Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget under den borgerliga majoritetens tid vid makten. Istället för stora neddragningar behövs en stark satsning på miljöarbetet för att Stockholm ska kunna bli en långsiktigt hållbar stad.

Miljöpartiet föreslog i vårt budgetförslag att stadens miljöarbete skulle stärkas på en rad områden. Vi föreslog bland annat satsningar på miljöarbete i skolan, ett mer aktivt miljömålsarbete, åtgärder för förbättrad luftkvalitet i staden, stärkt fokus på kemikalieanvändningen, ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen samt ett kraftigt stärkt klimatarbete.

Vi vill skärpa stadens klimatmål och anser att förslaget om att nämndmålet för 2011 på 3,4 ton/capita visar på en för låg ambitionsnivå. Vi anser att utsläppen per person varje år ska minska så att vi når målet 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare 2015. Staden bör även sätta som mål att utsläpp från Stockholmarnas konsumtion och flygresor ska minska.

Arbetet för att minska kemikaliebelastningen i Stockholmarnas vardag är oerhört viktigt. Det är glädjande att visst arbete med kemikaliefrågor är planerat att genomföras under året. Att enbart satsa på tillsynsåtgärder är dock inte tillräckligt för att nå en giftfri miljö. Stadens insatser måste kompletteras med mer proaktivt arbete och insatser där kommunens alla påverkansmöjligheter används för att minimera stockholmarnas kemikaliebelastning.

Vi anser att det bör finnas ett särskilt nämndmål som går ut på att MHN ska bidra till att åtgärder genomförs så att målen inom åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsnormer för luft uppnås. Vi anser också att det bör finnas ett nämndmål om bättre miljö och hälsa genom mer aktiv hantering av anmälningsärenden enligt miljöbalken.

Den borgerliga majoritetens arbete för insamling av matavfall är en skamfläck för Stockholm. År 2010 samlades bara ett par procent av hushållens matavfall i Stockholm in, trots att det nationella målet var att minst 35 % av avfallet skulle samlas in. Detta politiska misslyckande gör också att Stockholm inte klarar sin försörjning av biogas vilket leder till långa köer vid stadens biogasmackar. Därmed försvåras introduktionen av biogasfordon som är viktig pusselbit för att skapa ett hållbart transportsystem i Stockholm. Det är inte nog att öka tillsynsinsatserna på avfallssidan för att få en ökad insamling av biologiskt avfall, det krävs även att nämnden och förvaltningen arbetar långsiktigt och förbyggande för att underlätta för Stockholmarna att sortera sitt matavfall.

Vi saknar i verksamhetsplanen den typen av satsningar på långsiktigt och framåtriktat miljöarbete som tidigare gjorts bland annat genom miljömiljarden. Exempel på långsiktiga satsningar som skulle behövas är sanering av förorenad mark även på platser som inte ska bebyggas, insatser för en långsiktigt hållbar snöhantering i staden och verkningsfulla åtgärder för att minska belastningen av luftföroreningar så att Stockholm kan klara de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Med de ekonomiska ramar miljöförvaltningen nu tilldelas kan Stockholm aldrig bli en långsiktigt hållbar stad.

Miljöförvaltningen bör i samarbete med andra förvaltningar under året framarbeta ett förslag om hur nästa vinters snömassor ska hanteras för att undvika dispensansökan för sjötippning.

Miljöpartiet anser att lönekompensation ska framgå i fullmäktiges budget och avsatte för detta 2,6 mnkr för MHN 2011.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag med hänvisning till socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige, samt att därutöver anföra följande:

Miljöarbetet är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Bekämpandet av klimathotet och andra miljömässiga utmaningar – som exempelvis Östersjöns överlevnad, buller, förbrukningen av ändliga resurser samt luftkvaliteten – måste genomsyra alla verksamheter. Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen och visa att det är möjligt för en storstad att minimera sin klimatpåverkan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en avgörande roll i dessa uppgifter.

Socialdemokraternas budgetalternativ innebär att:

• Stockholm ska planeras med ett miljöperspektiv och koldioxidutsläppen minskas

• Stockholm ska vara fritt från fossila bränslen år 2030.

• Staden ska införa klimatkrav i sina upphandlingar.

• Staden ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet i samtliga egna verksamheter, och

ha tillgång till den expertkunskap som är nödvändig för att göra detta möjligt.

• Stockholm ska, till år 2014, ha inrättat samtliga naturreservat som utpekas i Översiktplan 99.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utveckla det förebyggande miljöarbetet som ett strategiskt verktyg för att ställa om Stockholm till en hållbar stad. Stadens miljöprogram löper ut 2011 och i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram har miljö- och hälsoskyddsnämnden en viktig roll. Vi vill se nya och mer ambitiösa miljömål i det nya miljöprogrammet. Utsläppen av koldioxid ska minska markant till år 2015 och målet ska vara att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Nämnden utgör en viktig resurs för klimat- och energieffektiviseringsarbetet i staden och ska bistå stadens bolag och nämnder i arbetet med att uppfylla målet om minskade utsläpp av växthusgaser. Målsättningar måste vara styrande och inte bara konstatera en redan pågående utveckling.

Staden bör ställa miljö- och klimatkrav vid sina upphandlingar. Kommunstyrelsen ska ta fram en ny upphandlingspolicy och nämnden ska bistå med sin kunskap inom miljöområdet. Nya bostäder som markanvisas i Stockholm ska ha lägre energiförbrukning än i dagsläget.

Den minst skadliga miljöpåverkan är den som aldrig äger rum. Därför måste också det förebyggande arbetet prioriteras starkare. Tillsynskampanjer och riktad information till verksamheter och medborgare kan vara mycket effektivt, men kan knappast intäktsfinansieras. För det måste kommunen avsätta resurser. Det ska vara enkelt för medborgarna att leva miljövänligt och bidra till minskad miljöpåverkan och ett bättre klimat. Alla verksamheter måste också aktivt söka upp positiva exempel och informera om sina egna framgångar. I dag finns inga resurser inom den reguljära verksamheten för att informera eller sprida exempel. Dessa delar av nämndens verksamhet måste förstärkas. En ”grön linje” med tillgänglig information för medborgare och verksamheter ska inrättas. Staden ska också inrätta klimatrådgivare som vänder sig till medborgare.

Kontrollen av inomhusmiljön och buller i stadens fastigheter är också ett viktigt område. Inomhusmiljön i exempelvis förskolor och skolor påverkar barnens och elevernas hälsa och resultat. Luftkvaliteten och buller ska mätas oftare än idag och resurser tillföras för att förbättra luftkvaliteten och ljudmiljön där det behövs.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens miljöbilsprojekt har genom åren bidragit till en miljövänligare bilpark i Stockholm. Projektet ska kontinuerligt flytta fram positionerna och följa teknikutvecklingen noga. En stor utmaning kommer de närmaste åren att ligga i att Stockholm ska bli en stad där andelen elbilar växer. För elbilar behövs förbättrad tillgång till laddningsstationer. Vi vill se en bred satsning på att skapa förutsättningar för elbilar i staden. Ett sådant arbete ska omfatta bostadsbolagen, parkeringsbolaget, trafik- och renhållningsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden. Arbetet ska samordnas av miljöförvaltningen.

För stockholmarnas hälsa är det angeläget att uppnå en god luftkvalitet. Därför är det viktigt att följa utvecklingen noga och arbeta fram nya incitament för minskad dubbdäcksanvändning. Staden ska i detta arbete ha en fortlöpande dialog med regeringen i syfte att möjliggöra ändamålsenliga lösningar. Så länge inget alternativ finns ska den befintliga lagstiftningen användas för att säkra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormerna.

Att stockholmarna har närhet till grönområden och parker är viktigt för stockholmarnas livskvalitet och en väsentlig del i Stockholms attraktionskraft. Stockholm kommer att bli en miljonstad innan år 2030, vilket gör att byggandet av nya bostäder och arbetsplatser kommer att vara expansivt. Nämnden är en viktig resurs när det gäller utveckling och uppföljning, dels av de miljöprofilerade stadsdelarna, men också av alla stockholmares livskvalitet och närmiljö. Ett större invånarantal ökar trycket på stadens parker och grönområden och gör det viktigt att peka ut strategiskt viktiga naturområden. Samtliga naturreservat som utpekades i Översiktsplan 99 och också återfinns i den nya översiktsplanen ska inrättas under mandatperioden.

En annan miljöaspekt är att hitta lösningar på problematiken kring snödumpning i stadens vatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara med och bidra till att finna lösningar på dessa vattenrelaterade frågor.

För att stärka det förebyggande miljöarbetet, införa en stadsövergripande miljökompetens, införa en grön linje, införa klimatrådgivning samt förstärka tillsyn och inspektion innebär det socialdemokratiska budgetalternativet i kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter hade tillförts 19 miljoner kronor.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

V:s tidigare presenterade miljöprogram för 2011.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Miljöförvaltningen har jobbat hårt med att rationalisera och därmed effektivisera sitt arbete. Det har varit en tuff men nödvändig utmaning för förvaltningen att möta kommunfullmäktiges befogade sparkrav. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan se att resultatet har blivit en mycket mer kvalitativ och effektiv verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade i sin budget för 2011 att öka anslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 6,7 miljoner kronor jämfört med 2010. Genom denna satsning signaleras det att förvaltningens omläggning av verksamheten har givit goda resultat och att staden fortsätter prioritera miljö- och klimatarbetet. Stadens ambitiösa klimatarbete med energieffektivisering som en huvudstrategi skall fortsätta. För att stödja denna verksamhet fortlöpande har Energicentrum genom kommunfullmäktiges budget tillförts 3 miljoner kronor.

Luftkvalitetsfrågan kommer även framgent att vara en av Stockholms allra viktigaste miljöfrågor. Mätning, uppföljning och åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för luften i staden är en prioriterad fråga.

Andra viktiga områden är klimatsmart byggande och grön IT, inomhusmiljön i skolor och förskolor, informations- och servicefunktioner till allmänhet och tillsynsobjekt, miljöbilar och biogas, luftkvalitet samt skadedjur. Även det fortsatta arbetet mot spridning av gifter och farliga kemikalier är angeläget och ska ha hög prioritet.

I takt med att Stockholm växer får vi möjlighet att effektivisera och miljöanpassa staden.

Arbetet med att utveckla miljöprofilsområden, som exempelvis Norra Djurgårdsstaden, spelar en viktig roll och i detta långsiktiga arbete har givetvis miljö- och hälsoskyddsnämnden med sin expertis och sitt lösningsorienterade sätt att arbeta en viktig roll att spela även i fortsättningen.

Det är positivt att se att förvaltningen väljer att särskilt lyfta fram arbetet med inomhusmiljön i skolor och förskolor. Barnen vistas en stor del av dagen inomhus i dessa lokaler och därför är det av stor vikt att inomhusmiljön är god. Då ungefär hälften av inspektionerna i nuläget visar på brister som kräver uppföljning är det viktigt att informationen ökar, att inspektionerna intensifieras och att ärendena följs upp så att en god inomhusmiljö kan säkerställas.

Nämnden ska arbeta målinriktat med att förbättra och tillgängliggöra informationen till såväl medborgare som tillsynsobjekt. Arbetet har hittills resulterat i ett flertal uppskattade e-tjänster och andra digitala verktyg för stockholmarna, exempelvis när det gäller planering för bergvärme och kartläggning av radonförekomst. Vi ser gärna fler applikationer av denna typ, där stockholmarna tydligt och lätt kan ta del av kunskap som staden har byggt upp. Enkätundersökningar visar att förvaltningens breda informationsarbete även har tagits emot väl av verksamhetsutövarna. Detta framgångsrika arbete ska givetvis fortsätta. Målsättningen måste vara att, genom bland annat utnyttja nya tekniska lösningar, effektivisera tillsynen och göra informationen så lättillgänglig som möjligt för både medborgare och tillsynsobjekt. Det sparar både tid och resurser för såväl förvaltningen som människor och företag i Stockholm.

Arbetet för att öka antalet miljöbilar i staden kommer att intensifieras under 2011 i och med att kommunfullmäktige har avsatt resurser för miljöbilsprojektet och dessutom kommer att anta en elbilsstrategi. Det är viktigt att staden tar sitt ansvar i denna fråga och växlar upp arbetet med att förbättra förutsättningarna och undanröja hindren för miljöbilar. Arbetet med att i samråd med relevanta aktörer öka biogastillgången måste intensifieras.

Det finns en stor och växande marknad för biogasfordon i Stockholm, men bristen på tillgångssidan för drivmedel gör att den inte kan utvecklas till sin fulla potential. Orsaken till detta måste i samråd med marknadsaktörerna analyseras på ett lösningsorienterat sätt. I detta sammanhang kommer stadens satsning på avfallskvarnar att kunna fylla en viktig funktion.

Det är också viktigt att påpeka att arbetet med miljöbilar måste präglas av teknikneutralitet och att huvudansvaret vilar på marknadens parter; stadens uppgift är att underlätta och möjliggöra för marknaden att växa fram, inte att styra den.

Vad gäller Stockholms problem med skadedjur, framförallt råttor, måste detta problem ägnas större uppmärksamhet. Nämnden bör i samråd med relevanta aktörer undersöka och söka undanröja orsakerna bakom detta problem.

§9 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på fläktbuller utan ytterligare åtgärd, Valhallavägen 126

Remiss från länsstyrelsen – dnr 505-09-66009
Dnr 2008-007393-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet i sin helhet och fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 24 augusti 2009.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Citybanan i Stockholm, övergripande kontrollprogram för byggskedet

Dnr 2010-76

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Förelägga Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297, att under byggandet av Citybanan i Stockholm följa det upprättade dokumentet ”Citybanan i Stockholm, övergripande kontrollprogram – Miljö i byggskedet”, TRV 2010/58651, daterad 2010-06-03.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är beklagligt att transporterna inom projekt Citybanan bidrar till överskridandet av miljökvalitetsnormen för partiklar, och därmed bidrar till försämrad hälsa bland stockholmarna. De negativa effekter transporterna medför för luftmiljön bör kompenseras genom att andra åtgärder samtidigt genomförs som gör att de samlade halterna av luftföroreningar inte överskrider den lagstadgade miljökvalitetsnormen under byggtiden.

Ärendet illustrerar det borgerliga styrets felaktiga förhållningssätt till normerna. Utsläppen bör sänkas med så stor marginal att normerna klaras även vid ökningar från specifika kända eller planerade projekt. Kraven på luftkvaliteten skulle ha uppnåtts redan 2005. Regeringsbeslutet om tillåtlighet för Citybanan fattades också 2005. Staden och de andra aktörerna som behöver agera i enlighet med åtgärdsprogrammet från 2004 har haft gott om tid på sig att minska utsläppen så mycket att normerna skulle klaras trots bl.a. byggandet av Citybanan.

§11 Miljötillsyn 2010 - Byggande av infrastruktur

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19777

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Byggande av infrastruktur – Tillsynsrapport 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Trafikverket, SL och exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Miljötillsyn 2010 – Flyg

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19689

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för flyg – november 2009 till och med oktober 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Swedavia Bromma flygplats och till Södersjukhuset.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och enligt följande:

Tillsynsrapporten visar tydligt att Bromma flygplats innebär stora olägenheter för Stockholms miljö och invånare. Rapporten redovisar att det under perioden har kommit ovanligt många frågor och mycket missnöje från allmänheten.

Detta understryker att 2007 års beslut att förlänga avtalet med Luftfartsverket med 30 år var djupt olyckligt. Socialdemokraterna driver därför att Stockholm stad uppvaktar regeringen för att omförhandla avtalet och få till stånd en snar stängning av Bromma flygplats.

§13 Miljötillsyn 2010 - Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-019619

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens avrapportering.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Miljötillsyn 2010 – Energianläggningar

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19533

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för energianläggningar”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till AB Fortum Värme, AB Stockholmshem och Fastighetsägarna Stockholm AB.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Tillsyn av förorenade områden

Rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2010-018970

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten om tillsyn av förorenade områden 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Miljötillsyn 2010 – Spårtrafik

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19691

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för spårtrafik – november 2009 till och med oktober 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Trafikverket och till SL.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Miljötillsyn 2010 – Kemibranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19105

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010 kemibranschen”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Miljötillsyn 2010 – Grafisk och fotografisk industri

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19631

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010 – Grafisk och fotografisk industri”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som omnämns i rapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Miljötillsyn 2010, kross, betong & asfalt – Rapport

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19632

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010, KROSS; BETONG & ASFALT”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§20 Ansvarsutredning rörande efterbehandlingsansvar och ansökan om bidrag till saneringskostnad för förorenat område i Vinterviken

Dnr 2008-2632

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens bedömning av det miljörättsliga ansvaret för efterbehandling av förorenat område vid fastigheten Stockholm Aspudden 1:1, dvs. att inget rättssubjekt kan utpekas såsom rättsligt ansvarig för efterbehandling enlig 10 kap miljöbalken.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker att staden ansöker om bidrag för sanering av ovanstående område.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansvarsutredningen och beslutet ska översändas till exploateringskontoret.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§21 Förslag till detaljplan för Brunkhalsen 9, Malmtorgsgatan 5 i stadsdelen Norrmalm

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget till detaljplan.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§22 Program för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-19458

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att:

- stadens miljöprogram med kompletteringen om hållbart byggande arbetas in,

- en detaljerad analys görs för att bedöma om bebyggelsen i de norra delarna utgör skada på Nationalstadsparkens naturvärden (biblioteket på Albanoberget och bebyggelsen norr om Albanoskogen),

- de ekologiska förstärkningsåtgärder som ska prioriteras är ekmiljöer.

2 Det särskilt utreds förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning med spårtrafik (hållplats för tunnelbana och/eller Roslagsbana samt att en öst-västlig spårförbindelse utreds vidare).

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Det är mycket positivt att förutsättningarna för gång- och cykel i området prioriteras i programmet. Vi delar även förvaltningens synpunkt att en anslutning till spårbunden kollektivtrafik skulle vara mycket positiv. Det är viktigt att det finns goda möjligheter till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik när nya områden bebyggs, det minskar såväl trängsel som utsläpp från trafiken.

Vi ställer oss däremot tveksamma till den låsning som att-satsen om en kapacitetsminskning av Roslagsvägen medför. Vi anser inte att risken att skapa en flaskhals, vilket skulle vara till förfång även för resenärer med bussar i kollektivtrafik, är rätt metod för att minska miljöpåverkan från trafiken i området. Vår inriktning är istället att de goda förutsättningarna för gång och cykel, i kombination med möjligheten att ansluta området till spårbunden kollektivtrafik, ska leda till att dessa trafikslag väljs i första hand, och därmed leda till ett miljövänligare resande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Tillstyrka programmet under förutsättning att:

- en omgestaltning av Roslagsvägen även innehåller en anpassning av kapaciteten mot bakgrund av överföring till och Norra Länkens kapacitetsförstärkning,

- stadens miljöprogram med kompletteringen om hållbart byggande arbetas in,

- en detaljerad analys görs för att bedöma om bebyggelsen i de norra delarna utgör skada på Nationalstadsparkens naturvärden (biblioteket på Albanoberget och bebyggelsen norr om Albanoskogen),

- de ekologiska förstärkningsåtgärder som ska prioriteras är ekmiljöer.

2 Det särskilt utreds förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning med spårtrafik (hållplats för tunnelbana och/eller Roslagsbana samt att en öst-västlig spårförbindelse utreds vidare).

3 justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden m.fl. (MP) enligt följande:

Förslaget till bebyggelse i Albano kan tillföra Stockholm stora värden genom ökade undervisningslokaler och fler studentbostäder. För att projektet på allvar också ska bli ett lyft även för miljön krävs att de spårbundna kommunikationerna till området byggs ut med nya hållplatser redan under projektets byggfas. Det måste också säkerställas att planerna på förbättrade grönsamband med ekplantering och ekodukt över Roslagsvägen genomförs inom projektet. Amitionerna för byggnadernas energianvändning behöver förstärkas genom att energiproduktion inom området genom till exempel solceller och solfångare planeras in. Om det i den vidare analysen framkommer att bebyggelsen i de norra delarna utgör skada på Nationalstadsparkens naturvärden bör ärendet återkomma till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för förnyad bedömning.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

V tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

Därutöver vill V särskilt betona vikten av att ny bebyggelse anpassas till nödvändiga miljö- och klimatkrav och i princip blir självförsörjande på energi utöver ev. fjärrvärme. Detta bör ske genom bebyggelse av "passiv-hus" karaktär och genom egen energiproduktion i form av bergvärme, solceller, solpaneler och vindkraft (lokal eller extern) som kompensation för bergvärmeproduktionens elbehov.

V instämmer särkilt i förvaltningens förslag om reduktion av Roslagsvägen, utredning om "intunnling" av Värtabanan, behov av spårbunden kollektivtrafik och ev. förflyttning av biblioteket.

V är i princip positiva till de biologiska försträkningsåtgärderna, men anser att det inte får ske på bekostnad (ekonomiskt eller på annat sätt) av andra prioriterade åtgärder och att de måste fylla en reell funktion. Gröna tak är viktiga i tätbebyggda områden utan grönpartier och vatten, men skulle kunna undvaras i detta fall.

§23 Miljötillsyn 2010- Årlig tillsynsrapport för motorsportbanor

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-019630-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens avrapportering.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§24 Miljötillsyn 2010 – Avfallsanläggningar

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-19802

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010 – avfallsanläggningar”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som omnämns i rapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§25 Deltagande i projektet SAFE Urban Logistics

Dnr 2010-19970

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i projektet SAFE Urban Logistics.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till nämndens ordförande att underteckna miljöförvaltningens förbindelse att deltaga i projektet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till miljöförvaltningen att teckna ev. konsortialavtal med de övriga parterna i projektet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Överklagande av miljödomstolens dom den 8 december 2010 i mål M 6135-09

Dnr 2010-19970

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar i första hand att Miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, fastställer länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2009, dnr 505-08-48895.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar i andra hand att Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom på så sätt att avgiften fastställs till 4300 kr ((875*4)+800), motsvarande 5 timmar handläggningstid.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdra5 åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 12 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§27 Förvaltningschefen Gunnar Söderlund informerar om aktuella rättsfall

Förvaltningschefen Gunnar Söderlund informerar om aktuella rättsfall.