Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med att Inger Båvner, idrottsförvaltningens c Läs mer...hef, informerar om planerna för Stadion och
om en del andra aktuella idrottsfrågor inom Östermalm.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Bordlagt ärende angående svar på medborgarförslag. Dnr 2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002, 2009-49-002.

4 Tilläggsuppdrag angående samarbetsprojektet Lotsen. Annexet mellan äldreomsorgen, socialtjänsten, landstingets äldrepsykiatri och RSMH. Dnr 2009-177-007.

5 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2009. Dnr 2009-299-099.

6 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Intresseföreningen MellanMålet.

7 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Mansjouren Stockholms län.

8 Ansökan om förlängt bidrag av utvecklingsmedel från länsstyrelsen för implementering av Projektet Barnkraft. Dnr 2008-288-504.

10 Tillsynsbesök vid enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS (Amygdalus/Gärdets gruppbostäder, daglig verksamhet samt 4H-gården).

11 Tillsynsbesök vid enskild verksamhet med inriktning vuxna (SelfHelps-gruppen AB) och för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj (LOCUS).

12 A Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län "Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007. Dnr 2007-598-531.

12 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen. Dnr 2006-560-231.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 12_2006-231- 231aktivitetsnivå Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (19 kb) Bilaga 12_2006-560-231 Anhörigenkät Reg_ 061207 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (778 kb) Bilaga 12_2006-560-231 AA_Slutredovisning på totalnivå Reg 051124 Redovisning av stimulansmedel till Kompetensstegen.pdf (39 kb) Bilaga 12_2006-560-231 AA_Slutredovisning på totalnivå Reg.061207 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (31 kb) Bilaga 12_2006-560-231 aktivitetesnivå Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (19 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB 1 Reg.061207 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (20 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB 2 aktivitetsnivå Reg.071206 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (19 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB.2 Reg 051124 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (20 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB.3 Reg 051124 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (22 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB.4 Reg 051124 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (22 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB1 Enkät Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (778 kb) Bilaga 12_2006-560-231 BB3 Enkät Redovisning av stimulansmedel till Kompetensstegen.pdf (28 kb) Bilaga 12_2006-560-231 Slutredovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (23 kb) Bilaga 12_2006-560-231 Slutredovisning på totalniv, Slutredovisning av stimulansm. från Kompetensstegen.pdf (31 kb) Bilaga 12_2006-560-231 till AA_Redovisning på totalnivå Reg. 071206 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (26 kb) Bilaga 12_Enkät Reg.060608 Slutredovisning av stimulansmedel till Kompetensstegen.pdf (67 kb) Bilaga 12_Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.pdf (22 kb)

Remissärenden

13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg. Dnr 2009-175-006.

14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motioner av Åsa Hagelstedt (v) om minskad konsumtion av kött och av Emma Lindqvist (s) om vegetariska tisdagar. Dnr 2009-104-006, 2009-105-006.

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Nox restaurang, Grev Turegatan 30. Dnr 2009-241-507.

16 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang vid Floras Kulle, Humlegården/Sturegatan . Dnr 2009-219-507.

18 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd för enskild verksamhet - Min Omsorg - att bedriva verksamhet enligt LSS. Dnr 2008-696-603.

20 Svar på enkät från länsstyrelsen om ny mätning av antalet individuella planer enligt 10 § LSS. Dnr 2009-236-600.

Svar på skrivelser

21 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om barn och unga som riskerar att fara illa. Dnr 2009-142-000.

22 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) "Bygg framtidens äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden". Dnr 2009-224-000.

23 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om trafikproblemen i stadsdelen. Dnr 2008-336-000.

Anmälningsärenden

24 Anmälan av månadsrapport mars 2009. Dnr 2009-202-101.

25 Anmälan av stadsrevisionens Revisionsplan 2009 med inriktning 2010-2011.

26 Anmälan av överenskommelse om öppen fritidsverksamhet vid Hjorthagens gård från och med vårterminen 2009. Dnr 2009-126-104.

27 Anmälan av deltagande i ALFA (Alternativ förmedling av sysselsättning, studier praktik och arbete för psykiskt funktionsnedsatta). Dnr 2009-250-007.

28 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillstånd rörande ansökan om tillstånd för enskild verksamhet. Dnr 2008-598-501.

29 Anmälan av promemoria 2009-04-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

30 Anmälan av protokoll 2009-04-02 från handikapprådet på Östermalm.

31 Anmälan av protokoll 2009-04-06 från pensionärsrådet på Östermalm.

32 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

34 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

35 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2009-78-000.

36 Anmälan av protokoll 2009-04-02 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 april 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 12 mars justerades den 18 mars 2009.

§2 Bordlagt ärende angående svar på medborgarförslag

Bordlagt ärende angående svar på medborgarförslag

Dnr 2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002, 2009-49-002

Stadsdelsnämnden beslöt att ta upp till behandling ett vid föregående

sammanträde bordlagt tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag till svar på fem medborgarförslag som rör nämndens och förvaltningens verksamhet

inom programområdet socialtjänsten.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande tjänstutlåtande som svar på

medborgarförslagen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att nämnden tar initiativ till ett seminarium kring socialpsykiatrins olika frågor.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna, Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

för några år sedan anordnade nämnden ett välbesökt och uppskattat

seminarium kring socialpsykiatrin, kopplat till den då pågående s.k. Milton-utredningen.

Sedan dess har flera erfarenheter vunnits av de beslut som blev följden av utredningen. Det är nu lämpligt att anordna ett seminarium med återkoppling till dessa erfarenheter.

§3 Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012

Dnr 2008-252-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-25 med förslag till underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer föreliggande underlag till budget 2010 och
  inriktning 2011-2012 samt överlämnar ärendet till kommun-styrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att Rio servicehus får omvandlas till trygghetsboende under förutsättning att riksdagen fastställer förslaget om att inrätta denna boendeform från och med 2010-01-01.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden med hänvisning till vad som nedan anges överlämnar ärendet till kommunstyrelsen,

att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att Rio servicehus får omvandlas till trygghetsboende under förutsättning att riksdagen fast- ställer förslaget att inrätta denna boendeform fr.o.m. 2010-01-01.

Nämnden beslutar samtidigt att verksamheten ska drivas i egen regi samt

att härutöver anföra följande:

Metoden med s.k. avknoppning avbryts. Dels har det visat sig att det finns formella tveksamheter med metoden, dels att det tillsammans med fortsatt konkurrensutsättning ger ökade kostnader för stadsdelsförvaltningen. Utvecklingen för, som förvaltningen påpekar, med sig att fler långtidsarbets-lösa stannar kvar i offentlig förvaltning och den strategiska frågan med ”den allt större skaran entreprenörers koppling till stadens verksamhetssystem” som bl. a. för med sig en omfattande återrapportering i delvis helt olika

system. Staden bör på olika verksamhetsområden i stället verka för en

balans mellan olika utförare där den egna regin med starka kvalitetskrav är basen och där ideella och privata aktörer kan medverka till en positiv

erfarenhetsutveckling.

Ungdomsfrågorna är strategiska framtidsfrågor. Utöver de träffpunkter som nu finns bör som tidigare föreslagits huset intill skateboard-banan lösas in, rustas upp och göras till ett ungdomens allaktivitetshus. Trenden när det gäller ökat ungdomsfylleri i stadsdelen måste brytas. Det är bra att ett samverkansprojekt startas mellan Barn och Ungdom och Socialtjänsten. Här måste ytterligare kreativa förslag till olika lösningar utvecklas.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna, Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är angeläget att medborgarnas möjligheter till information och att lämna synpunkter förbättras och underlättas. Kanske kan, som ett komplement till stadens litet mer tungrodda system, initiativ tas till en ”egen” lätt nåbar, Östermalmshemsida.

Nya Djurgårdsstaden kommer att leda till stora förändringar i hela stads-delen. Det är därför viktigt att nämnd och förvaltning får möjlighet att

löpande påverka planeringen när det gäller trafikutveckling, omsorg och miljö. Särskilt angeläget är det att den service som finns i nuvarande

Hjorthagen inte försämras utan kan dra fördel av tillkommande bebyggelse. I nya Djurgårdsstaden blir det viktigt att redan från början planera in träffpunkter för såväl ungdomar som äldre.

§4 Tilläggsuppdrag angående samarbetsprojektet Lotsen Annexet

Dnr 2009-177-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-25 med förslag till tilläggsuppdrag angående samarbetsprojektet Lotsen Annexet mellan äldreomsorgen, socialtjänsten, landstingets äldrepsykiatri och RSMH.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner tilläggsuppdrag angående samarbetsprojektet Lotsen Annexet mellan äldreomsorgen, socialtjänsten, landstingets äldrepsykiatri och RSMH i enlighet med detta tjänstutlåtande.

§5 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr 2009-299-099

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-11 med förslag till nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden nominerar förskoleenheten Hedvig Eleonoras förskolor och Bo Bergmans dagverksamheter till Stockholms stads 2009 års kvalitets-utmärkelse.

§6 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Intresseföreningen MellanMålet

Dnr 2009-214-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-13 med förslag till svar på ansökan från intresseföreningen MellanMålet om verksamhetsbidrag 2009.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsbidrag om 15 tkr till Intresseföreningen MellanMålet avseende 2009.

 2. Verksamhetsbidraget ska belasta socialpsykiatriska enhetens budget 2009.

 3. Nämnden framför därutöver

MellanMålet är ett aktivitetscenter och mötesplats för unga vuxna med målsättning att ge möjlighet till rehabilitering, meningsfulla aktiviteter, social samvaro och arbete. Till ansökan är fogad en mycket utförlig redogörelse för verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar.

Stadsdelsnämnden anser att föreningen MellanMålet gör en stor insats för rehabilitering av unga vuxna inom vårt ansvarsområde och utgör därför ett viktigt komplement till nämndens arbete.

§7 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Dnr 2009-191-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-13 med förslag
till svar på ansökan från Föreningen Mansjouren i Stockholms län om verksamhetsbidrag 2009.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) med instämmande av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd) på återremiss av ärendet för ytterligare beredning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

§8 Ansökan om förlängt bidrag av utvecklingsmedel från länsstyrelsen för implementering av Projektet Barnkraft

Dnr 2008-288-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-02 med förslag att ansöka om förlängt bidrag av utvecklingsmedel från länsstyrelsen för implementering av Projektet Barnkraft.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner ansökan om 560 tkr i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för år tre av projektet ”Barnkraft – stödgruppverksamhet för barn och föräldrar när föräldrar lider av psykiskt ohälsa” för tiden 2009-08-01 – 2010-07-31.

§9 Projekt ”En tobaksfri innerstad”

Dnr 2009-260-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-11 med förslag att godkänna projektet ”En tobaksfri innerstad” samt att ansöka hos länsstyrelsen om projektstöd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner planeringen inför projektet ”En tobaksfri innerstad” samt ansökan om medel hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

§10 Tillsynsplan- och besök för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder

Dnr 2008-1079-602

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-01 angående

Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan och tillsynsbesök 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande som svar på
  länsstyrelsens begäran om tillsynsplan för enskild verksamhet,
  inriktning funktionshinder.

§11 Tillsynsplan- och besök för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Dnr 2008-1077-502

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-27 angående

Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan och tillsynsbesök 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande som svar på
  länsstyrelsens begäran om tillsynsplan för enskild verksamhet,
  inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna.

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av tillsynsbesök
  hos Locus och SelfHelpGruppen AB.

§12 Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen

Dnr 2006-560-231

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-03 med förslag till slutredovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner slutredovisningen till Kompetensstegen.

§13 Slutrapport angående projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007”

Dnr 2007-598-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-29 med förslag till slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande slutrapport till länsstyrelsen.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om lag om valfrihet

Dnr 2009-175-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka införandet av LOV samt

att anföra följande

LOV:s (Lagen om valfrihetssystem) främsta syfte är att underlätta för privata aktörer att etablera sig på äldremarknaden. Istället för att fokusera på behov utifrån de enskilda äldre hamnar fokus på byråkrati och marknad. Det leder inte till bättre kvalité, snarare tvärtom. Att det bara är privata företag som kan erbjuda tilläggstjänster och inte kommunala verksamheter visar att verksamheterna inte har lika förutsättningar. LOV leder i själva verket till ökad administration och byråkratisering med flera parallella system för upphandling och konkurrensutsättning.

För att kunna garantera ett konkurrensneutralt ickevalsalternativt måste kommunen alltid kunna garantera en kommunal verksamhet i närområdet, detta för att både upprätthålla den nya lagen och samtidigt garantera valfriheten.

§15 Svar på remisser från kommunstyrelsen om motioner om minskad konsumtion av kött samt om vegetariska tisdagar

Dnr 2009-104-006, 2009-105-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-16 med förslag till svar på två remisser från kommunstyrelsen om dels om motion från Åsa

Hagelstedt (v) om minskad konsumtion av kött och dels om motion från Emma Lindqvist (s) om vegetariska tisdagar.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden anför följande som svar på remisserna:

De måltider som serveras i kommunens bespisningar skall var av hög kvalitet och så långt det är möjligt även säkerställa att de ger det näringstillskott som varje individ, i sina olika situationer är i behov av. För att detta skall kunna verkställas krävs stor kunskap och anpassning till de olika målgrupperna. Vi kommer att fortsätta stödja de ansvariga personer inom kommunens verksamheter som handhar dessa frågor bl a genom vidareutbildning i kost- och näringskunskap.

Vi motsätter oss bestämt ett direktiv från kommunen att under en veckodag enbart erbjuda vegetariska måltider. Vi anser att valfrihetprincipen skall råda även inom detta område. Vi litar på att leverantörerna finner de bästa alternativen i samråd med sina beställare.

Vi anser vidare att det kan vara av stort värde att alternativ erbjuds för att tillgodose olika kostvanor och intressen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; det är bra att andelen ekologisk mat ökar i stadsdelens förskolor. Tyvärr är variationerna stora. I vissa förskolor är det bara mjölken som är ekologisk. I ena remissen framförs förslaget, att när kött serveras, så ska minst hälften vara Kravmärkt eller vara naturbeteskött. Finns det någon förskola i stadsdelen som lever upp till detta?

§16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Nox Restaurang

Dnr 2009-241-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-18 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Nox Restarang, Grev Turegatan 30, 102 42 Stockholm (SotN dnr 19-2009-00860).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Saris Mat & Vin AB, Box 5292, 102 42 Stockholm bör ej utifrån
  en social bedömning beviljas tillstånd att på Nox Restaurang till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan
  11.00 - 02.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

§17 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid Floras Kulle

Dnr 2009-219-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-10 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid uteserveringen Floras Kulle, Humlegården/Sturegatan, 114 46 Stockholm (SotN dnr 19-2009-00675).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Debaser Restaurang AB, Johannesgränd, 111 30 Stockholm bör ej utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på Floras Kulle till allmänheten få servera starköl, vin och
  spritdrycker klockan 11.00 - 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enlig kommunallagen

Dnr 2009-183-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-09 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 929-09) angående överklagande av Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2008-12-18 § 11 att godkänna överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättande av kontaktcenter för äldreomsorgsfrågor; nu laglighetsprövning enligt

kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om Min Omsorgs ansökan om att bedriva korttidstillsyn enligt LSS

Dnr 2008-696-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-25 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7022-08-66788) angående företaget Min Omsorgs ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker Min Omsorgs ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet, korttidstillsyn, enligt 23 § LSS under förut- sättning att lokalerna är handikappanpassade då verksamheten
startar.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om verksamhet med personligt ombud år 2008

Dnr 2009-205-502

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-06 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 704-08-49219) med redovisning av hur verksamheten med personligt ombud har bedrivits under år 2008 med anledning av erhållna statsbidrag till verksamheten.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län som svar på begäran om redovisning av verksamheten med personligt ombud 2008.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Svar på enkät från Länsstyrelsen i Stockholms län om individuella planer enligt 10 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2009-236-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-20 med förslag till svar på enkät till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7011-09-016820) om ny mätning av antal individuella planer enligt 10 § LSS.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län som svar på begäran om redovisning av individuella planer enligt 10 § LSS.

§22 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) med frågor om handläggning av anmälningar om missförhållanden som gäller barn och unga

Dnr 2009-142-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-06 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) med frågor om handläggning av anmälningar om missförhållanden som gäller barn och unga.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om äldreboende i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2009-224-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-06 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ”bygga framtidens äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§24 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om trafikproblemen i stadsdelen

Dnr 2008-336-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-06 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om trafikproblemen i stadsdelen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Nämnden tillskriver Trafiknämnden med begäran om att stadsdelarna regelmässigt hörs i frågor och förslag till åtgärder som påverkar den lokala trafikutvecklingen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; det är angeläget att trafikutvecklingen följs upp regelbundet. När det gäller den borttagna bommen i korsningen Sibyllegatan-Karlavägen är det bra att SL inte längre upplever detta som problem till följd av den beslutade väjningsplikten på Karlavägen västerut. Men den borttagna bommen har samtidigt fört med sig en minskad trafiksäkerhet för promenerande i Karlavägens mittremsa. Även när det gäller öppningen av korsningen Linnégatan-Narvavägen är det viktigt att följa utvecklingen då trafiken utmed Linnégatan passerar både skolor och äldreboenden. Vi noterar samtidigt med tillfredställelse att den borgerliga majoritetens tidigare förslag att ta bort cykelbanan utmed Sturegatan har dragits tillbaka. Detsamma gäller det tidigare förslaget att öppna upp för trafik i korsningen Oxenstiernsgatan-Karlavägen som meddelats i annat sammanhang.

§25 Anmälan av månadsrapport mars 2009

Dnr 2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

enligt prognosen förväntas liksom föregående år ett större överskott, främst inom äldreomsorgen till följd av ålderssammansättningen.

En av grundstenarna i stadsdelsnämndreformen är att stadsdelarna inom

ramen för den budget som beviljas av kommunfullmäktige har möjlighet att göra vissa omfördelningar beroende på de behov som finns lokalt. Det är därför viktigt att förvaltningen i ett tidigt skede har beredskap för sådana omfördelningar. Vi ser med stor oro på hur försörjningsstödet kan komma att öka i lågkonjunkturen och redan nu kan man se att socialtjänsten förväntas få större behov än den budget som är tilldelad. Finanskris och lågkonjunktur kan spä på denna utveckling. Även utvecklingen när det gäller barn och ungdom kan komma att kräva utökade resurser, exempelvis när det gäller barnomsorg och särskilda ungdomssatsningar.

§26 Anmälan av Stadsrevisionens Revisionsplan 2009 med inriktning 2010-2011

Dnr 2009-215-102

Anmäldes Stadsrevisionens Revisionsplan 2009 med inriktning för 2010-2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsplanen läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av överenskommelse om öppen fritidsverksamhet i Hjorthagens ungdomsgård

Dnr 2009-126-104

Anmäldes överenskommelse med Föreningen Hjorthagens Gård om öppen fritidsverksamhet i Hjorthagens ungdomsgård från och med vårterminen 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av avsiktsförklaring till deltagande i ALFA

Dnr 2009-250-007

Anmäldes avsiktsförklaring till deltagande i ALFA (Alternativ förmedling av sysselsättning, studier, praktik och arbete för psykiskt funktionsnedsatta).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillstånd för LUFT utredning och behandling AB

Dnr 2008-598-501

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-03-26 rörande ansökan om tillstånd för enskild verksamhet (Beteckning 7021-2008-52657).

Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om tillstånd för öppen verksamhet enligt 7 kap 1 § 4p socialtjänstlagen (SoL) för LUFT utredning och behandling AB, Artemisgatan 49 C, med motivering att verksamheten inte är tillståndspliktig.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-04-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; det är beklämmande att den borgerliga majoriteten har försummat det viktiga uppdraget att göra provköp hos folköls- och tobaksförsäljarna i vår stadsdel. Och detta under två års tid, både 2008 och 2007.

Detta är något som stadsdelarna är ålagda att göra. Det är en enkel, billig och effektiv åtgärd för att försvåra för våra minderåriga att komma åt tobak och öl.

Inte undra på att resultaten för vår stadsdel är så dåliga i Stockholmsenkäten, både när det gäller alkohol och tobak.

I lokaltidningen kan man idag läsa att 40 % av Gärdesskolans flickor röker och 15% av pojkarna. Skrämmande siffror! Antagligen är det hur lätt som helst för minderåriga att köpa cigaretter. Det är dags att äntligen ta i med krafttag!

§32 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-04-06 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§33 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-12 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -09) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av pojken NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-04-03 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§35 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-04-02 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§36 Information från stadsdelsdirektören

Trygghetsvandring

Brottsförebyggande rådet hade denna gång förlagt trygghetsvandringen till universitetsområdet och Lappkärrsbergsområdet. Trygghetsvandringen ägde rum den 24 mars och man fann bl a att Universitets norra T-baneuppgång, som är stängd, håller en mycket dålig vistelsemiljö och SL kommer att

kontaktas om bättre tillsyn.

”Tillsammans mot skräpet”

Söndagen den 19 april kl 12.00 går startskottet för städkampanjen ”Tillsammans mot skräpet” med att ordförande Helena Bonnier (m) avtäcker ny parkskylt. Parkleken anordnar en skräpfest med massor av aktiviteter för stora och små.

Hela programmet finns att ta del av via www.tillsammansmotskrapet.se.

Annonseras även i lokaltidningarna.

Äldreomsorg

På tidigare fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) meddelade äldreomsorgschef Marianne Snell att det serveras både röd och gul saft på vård- och omsorgsboendena. Trots att de flesta vill ha röd saft tillfrågas alltid de

boende om vad de vill ha att dricka. Det finns andra alternativ.

Vidare meddelade Marianne Snell med hänvisning till tidigare fråga

2009-03-12 § 27 om kvaliteten på maten vid Dianagårdens vård- och

omsorgsboende att det är Sodexo som är matleverantör och att det är väldigt svårt att finna leverantörer av specialkoster.

En förskola planeras att till höststarten överta hemtjänstlokalen i botten-våningen på Rio vård- och omsorgsboende och hemtjänstpersonalen kommer därför att redan den 25 maj föras över på tre andra adresser, dvs Sandels-gatan, Fältöversten och Rio servicehus.

Äldreomsorgens budget 2009 omfattas även av olika stimulansmedel som

innebär att en hel del aktiviteter kan erbjudas de äldre såsom besök på

”Sinnenas trädgård”, olika bussutflykter, få välja sina egna festmåltider

(t.ex. födelsedag, bröllopsdag), musikpedagoger som besöker äldreboendena för att dra i gång allsång med de äldre, SPA-behandlingar m.m.

Barn och Ungdom

Avdelningschef Mats Claesson delade ut en sammanställning över barn-gruppernas storlek per förskola och avdelning.

Mats Claesson meddelade att drygt hundra provköp av tobak ägt rum under januari och februari i år. Av dessa hade ca en tredjedel av försäljnings-ställena inte krävt legitimation, vilket de borde ha gjort, då ungdomen som köpte tobak var nyss fyllda 18 år och kunde lika gärna ha varit ett par år

yngre. Nya provköp hos de försäljningsställen som inte begärt legitimation har ägt rum, men resultatet är ännu inte klart. Varje provköp måste ha föregåtts av ett tillsynsbesök.

I maj/juni startar provköp av öl.

Valborg

Inför Valborgshelgen kommer informationsblad mot langning att delas ut onsdagen den 29 april utanför sys­tem­butikerna på Östermalm. Conny

Karlsson, som är förvaltningens prevensions­sam­ordnare, har presenterat

ett schema för 1-timmespass utanför sys­tem­bu­tikerna i Garnisonen,

Fältöversten, Nybrogatan och Jarlaplan som både tjäns­te­män och förtroende-valda kan anmäla sig till.

§37 Övriga frågor

Muntliga rapporter

Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
rapporterade från deltagandet i lokala pensionärsrådets sammanträde
den 6 april, ordförande Helena Bonnier (m) och ledamoten Britt Westerlind (kd) rapporterade från seminarium ”mot en god demensvård” den 19 mars, ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Britt Westerlind (kd) rapporterade i sin tur från Rädda Barnens konferens den 26 mars ”barn som rymmer och kastas ut hemifrån” och ledamoten Johan Sjölin (m) rapporterade till sist att han deltagit i en konferens om samverkan mellan kommunerna och polismyndigheten.

Information från stadsdelens Resursgrupp

Utdelades folder från Resursgruppen för Kvinnofrid – Våld i nära relationer.

”För dig som har blivit utsatt för våld i en nära relation”.

§38 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Miljötänk i förskolorna” 2009-339-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse ”om att se över vilka möjligheter som finns att miljöeffektivisera förskolornas lokaler och verksamheter”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§39 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ”satsa på rätt verksamhet för ungdomarna”

Dnr 2009-340-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att ”satsa på rätt verksamhet för ungdomarna.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.