Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Östermalm växer - Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med
information av Linda Läs mer...Scherdin, planerare på stadsbyggnadskontoret, om
aktuella planprojekt för Östermalms stadsdelsområde

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Riitta Johansson, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om "ett levande Humlan." Dnr 2011-875-1.2.4.

4 Medborgarförslag om skateboardanläggning på Gärdet. Dnr 2011-890-1.2.4.

5 Medborgarförslag om återplantering av Lill-eken på Oxenstiernsgatan.

10 Extra avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

11 Uppföljning av entreprenaden Amygdalus 2011 - Gärdets gruppbostäder och Daglig verksamhet. Dnr 2011-877-1.2.1.

12 Uppföljning av verksamheten Lotsen 2011. Dnr 2011-638-1.2.1.

13 Uppföljning av verksamheten Bryggan 2011. Dnr 2011-718-1.2.1.

14 Uppföljning av 4H-gårdens verksamhet 2011, Stora Skuggan. Dnr 2011-796-1.2.1.

17 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2011.

18 Parkskötseln på Östermalm - lägesredovisning. Dnr 2012-69-3.2.

19 Dianagårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-104-1.1.

20 Uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsärende. Dnr 2012-103-2.6.

22 Utredningsuppdrag till Östermalms stadsdelsförvaltning om konsumentvägledning.

23 Byte av ledamot i sociala delegationen. Dnr 2011-956-1.1.

23 A Komplettering av delegationsordningen.

Remissärenden

24 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum. Dnr 2011-887-1.5.1.

25 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppkallande av plats och gata efter Sonja Kovalevsky. Dnr 2011-874-1.5.1.

26 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (S) om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel. Dnr 2011-772-1.5.1.

27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem. Dnr 2011-872-1.5.1.

28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö (V) om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad. Dnr 2011-859-1.5.1.

29 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på Östermalms Grillen, Östermalmstorg 4A. Dnr 2011-954-1.5.2.

30 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Dnr 2011-967-1.5.2.

31 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105. Dnr 2012-23-1.5.2.

32 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan 18. Dnr 2012-43-1.5.2.

33 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Taverna, Sturegatan 6. Dnr 2012-48-1.5.2.

34 Yttrande till Socialstyrelsen avseende genomförd inspektion vid Kampementets vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-27-1.4.

35 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Svar på skrivelser

36 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2011-843-1.1.

37 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2011-949-1.1.

38 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S). Dnr 2011-953-1.1.

39 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2011-950-1.1.

Anmälningsärenden

40 Anmälan av överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden om samverkan och samarbete avseende barn och ungdomar.

41 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 2011.

42 Anmälan av revisionsrapport om "Insatser för vuxna med missbruksproblematik".

43 Anmälan av revisionsrapport om "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa." Dnr 2011-829-1.2.1.

44 Anmälan av rapport med tilldelningsbeslut av missbruksvårdsupphandling för Stockholms stad 2012-2013. Dnr 2010-772-2.2.1.

45 Anmälan av protokoll 2012-01-12 från rådet för funktionshinderfrågor.

46 Anmälan av protokoll 2011-01-30 från pensionärsrådet på Östermalm.

47 Anmälan av promemoria 2012-02-09 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

48 Anmälan av promemoria 2012-02-09 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

49 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

51 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

52 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2012-32-1.1.

53 Anmälan av protokoll 2012-01-12 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 15 februari 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 december

justerades den 20 december 2011 och nämndens protokoll från sammanträdet den 2 januari 2012 justerades samma dag.

§2 Svar på medborgarförslag om ”ett levande Humlan”

Dnr 2011-875-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-30 med förslag till svar på medborgarförslag om att utveckla Humlegården till en aktivitetspark med syfte att öka tryggeten och skapa fler mötesplatser.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Johan Sjölin (M) på bordläggning av ärendet till kommande sammanträde.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges till 15 mars 2012.

§3 Svar på medborgarförslag om bullerminskande åtgärder på Roslagsvägen

Dnr 2011-776-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-11med förslag till svar på medborgarförslag om bullerminskande åtgärder på Roslagsvägen.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) att medborgarförslaget även överlämnas till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Nämnden överlämnar ärendet till Trafikverket, trafik- och renhållningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden.

§4 Svar på medborgarförslag om skateboardanläggning på Gärdet

Dnr 2011-890-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-26 med förslag till svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardanläggning på lämplig plats kring Gärdet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till idrottsnämnden.

§5 Svar på medborgarförslag om återplantering av Lill-eken på Oxenstiernsgatan

Dnr 2011-914-3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-29 med förslag till svar på medborgarförslag om att återplantera den s.k. ”Lill-eken” på Oxenstiernsgatans mitt och att en minnespark för TV-eken anordnas där.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till trafik- och renhållningsnämnden.

§6 Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2012-19-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-20 med förslag till verksamhetsberättelse 2011 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan och äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel inom Parkmiljö, 1,2 mnkr.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämna den till kommunfullmäktige,

att godkänna att resultatenhetens nettoresultat inom förskolan och äldre- omsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen,

att hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investerings-
medel inom Parkmiljö om 1,2 mkr samt

att härutöver framhålla följande

Allmänt

Bokslutet visar på ett smärre överskott tack vare att nämnden tillskjutit medel från äldreomsorgen, barn och ungdom samt från förvaltningsorganisationen och nämnd. Extra satsningar kunde ha skett till äldreomsorgen som visar en del brister. Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för borgerliga alliansen och så är inte fallet i år heller. Få vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom för-skolan.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det angeläget att ytterligare minska barngruppernas storlek och samtidigt öka antalet personal per grupp. Arbetet med att minska barngruppernas storlek har sedan länge varit ett krav från socialdemokraterna och påbörjades redan 2002. Att höja andelen förskollärare av antalet anställda är viktigt för den pedagogiska kvaliteten. Brukarundersökningar visar att föräldrarna på Östermalm är mycket nöjda med förskoleverksamheten. Skolinspektionens pekade i sin rapport på en del områden som stadsdelen bör arbeta med. Detta gäller bland annat att barngruppernas storlek och sammansättning inte utvärderas kontinuerligt. Skolinspektionen framhöll vidare att det vid intervjuer framgick ”att det inte görs någon övergripande uppföljning och utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning samt att det saknas underlag för att bedöma gruppernas lämplighet och vilka effekter barn-gruppernas storlek och sammansättning medför för verksamheten”.

Vårdnadsbidraget har aldrig vari en succé för den borgerliga alliansen och så är inte fallet i år heller. Få vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och

resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen som har ett överskott finns behov av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering liksom när det gäller planering för morgondagens äldreomsorg. Därutöver skulle bemanningen inom vård- och omsorgsboenden kunna utökas.

Socialtjänsten

När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd, med ökade kostnader motsvarande knappt 20 % högre jämfört med föregående år, visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt slår igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan Att Jobbtorgen inte kan ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt.

Upphandlingar och utmaningar/avknoppningar

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är utmaning tidigare avknoppning och upphandling enligt den s.k. aktivitetsplanen. Utmaningen/avknoppningen som metod har visat sig strida mot formella regler och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;

Äldreomsorg

Under de senaste månaderna av 2011 har ett av stadsdelens vård- och omsorgsboenden - Linnégården, drivet av Carema- fått problem att leverera en god kvalitet i sin omsorg. Det märks både i stadens brukarundersökningar för 2011, där boendets kundnöjdhet försämrats kraftigt, och i de missförhållanden som kommit fram under senare delen av året. Fallet - och andra liknande fall i Stockholm - visar på behovet av bättre regler för upphandling, effektivare kontrollsystem och full meddelarfrihet även på de entreprenaddrivna boendena.

Alla vård- och omsorgsboenden måste väldigt noggrant följas upp, särskilt med hänsyn till personaltäthet, rätten till utevistelse, värdigt bemötande, matkvalitet och måltidssituation. Valfriheten inom äldreomsorgen är mycket viktig, men för att kunna ha högsta valfrihet och kvalitet behöver det finnas kommunala och idéburna alternativ att välja.

Även hemtjänstens brukare, liksom boende på vård- och omsorgsboenden, behöver få möjligheter att ta del av kulturella upplevelser.

Individ- och familjeomsorg

De allra största nedskärningarna i stadens verksamheter har, sedan den moderatledda majoriteten tog över 2006, skett inom omsorgen om de mest utsatta; barn som lever i utsatta miljöer, personer med missbruks- och psykiska problem. Nedskärningarna har drabbat verksamheternas kvalitet, trots att nämnden delvis har kompenserat för de stora besparingar som har gjorts av den moderatledda majoriteten i Stockholm under de senaste fyra åren. Utifrån de resurser och förutsättningar som majoriteten har gett verksamheterna så gör förvaltningen ett bra jobb.

Förskolor

För att leva upp till nämndmålet: ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm” och åtagandet ”Förskolan skall i sitt miljöarbete vidta åtgärder som värnar om livsmiljön” bör alla förvaltningens förskolor förslagsvis

Grön flagg-certifieras och MSC- certifieras. Miljöarbetet måste intensifieras och formaliseras.

Förskolorna bör få stöd och resurser för att kunna erbjuda barnen en större andel god, ekologisk och näringsriktig kost lagad från grunden. Önskvärt vore att få redovisat andelen hel- och halvfabrikat av förskolematen.Likaså bör det i förskoleundersökningen frågas efter nöjdhet kring mat och måltidssituation. Det är viktig information för att nämnden ska kunna utvärdera verksamheterna på ett tillförlitligt sätt.

Vi förutsätter även att de förbrukningsartiklar som används till barnen; lek-saker, plasthandskar vid blöjbyte, krämer, tvålar, m.m. är miljö- och kemikaliesäkrade. Exempelvis innehåller många leksaker, parfymerade produkter och en stor del av marknadens engångshandskar i plast, ftalater - en mjukgörare i plasten som är hormonstörande och som enligt Stockholms miljöprogram är en högprioriterad kemikalie som inte ska finnas i stadens verksamheter.

Parklekar

Parklekarna är viktiga för stadsdelens barn och unga. Det kan man se inte minst på de imponerande besökstalen. Vi är glada över det miljöarbete som görs, men skulle önska att miljöarbetet intensifierades, utvecklades och blev mer utåtriktat, särskilt i Tessinparken. Målsättningen måste vara att bli bäst i staden! Synd att andelen ekologiskt i verksamheten minskat, då många föräldrar är villiga att betala extra för ett ekologiskt alternativ i parken. Även här förutsätter vi att de produkter som köps in och används i verksamheten: allt från grillkol till flytande tvål – är miljö- och kemikaliesäkrade.

Fält- och preventionsenheten

Arbetet inom fält- och prevention är imponerande, innovativt och viktigt. Vi känner oss oroliga inför den nedskärning av enheten som blir då en av de anställda går i pension.

Sommarjobb

Stadsdelen borde ha en sommarjobbsgaranti – att alla ungdomar som söker sommarjobb ska kunna erbjudas en plats.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; verksamhetsberättelsen visar att fler personer av olika anledningar tvingas söka försörjningsstöd, vilket ju är mycket svårt för de individer som drabbas. Vår stadsdel behöver satsa mer på jämlikhetsarbete, bland annat genom att söka påverka kommun och landsting. Vänsterpartiet har länge föreslagit att SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd, men att registreras som socialbidragstagare är ju stigmatiserande i sig. Det vore bättre med fritt resande under lågtrafik, vilket skulle gynna alla grupper med minimala inkomster. Det skulle få hjulen att börja rulla lite mer.

En annan avvikelse i årsredovisningen är svårigheterna med utsorteringen av matavfall för biologisk behandling. Starkare krav ska ställas på fastighetsägarna att tillhandahålla fastighetsnära insamling. Det måste vara ett absolut krav vid nybyggnation. Där det råder utrymmesbrist i fastigheterna kan en miljöstuga på gatumark fungera som alternativ.

§7 Uppföljning av hemtjänst i kommunal och privat regi 2011

Dnr 2011-138-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-17 med förslag att godkänna uppföljning av hemtjänst i kommunal regi samt anmälan av uppföljningar i privat regi 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner genomförd uppföljning av hemtjänst i
kommunal regi 2011.

2. Genomförda uppföljningar av hemtjänst i privat regi 2011 enligt till detta tjänsteutlåtande bifogade bilagor, anmäls och översänds till äldreförvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; man kan konstatera att den kommunala hemtjänsten i högre grad än de privata utförarna har en högre andel tillsvidareanställda. Det är givet att sådana anställningar bidrar till en bättre arbetsmiljö och trygghet vilket gagnar de äldre som har hemtjänst.

§8 Genomförda ramavtalsuppföljningar inom äldreomsorgen 2011

Dnr 2011-139-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-05 angående genomförda ramavtalsuppföljningar inom äldreomsorgen 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

De enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga med genomförda uppföljningar av vård- och omsorgsboenden i privat regi anmäls och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; enligt de ramavtals-uppföljningar inom äldreomsorgen som genomförts visar två privata vård-givare – Carema AB och Opalen AB att ”Tillståndet inte överensstämmer med faktiska förhållanden”. De dokumentationsavvikelser och brister i läke-medelshanteringen som redovisas i uppföljningen måste ses som mycket allvarliga och snarast åtgärdas. Det framgår dock inte helt klart vid vilken tidpunkt bristerna ska vara avhjälpta.

§9 Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Dnr 2012-63-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01 angående brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Genomförda brukarundersökningar inom äldreomsorgen år 2011 anmäls och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; de områden inom äldreomsorgen som uppvisar minst nöjdhet i stadsdelen, liksom i staden i övrigt, är utevistelse, aktiviteter och inflytande. Dessa tre områden är mycket viktiga för hälsa och trivsel.Särskilt utevistelser har stora förebyggande hälsoeffekter.Det är därför viktigt att de boende på stadens vård- och omsorgsboenden och de som får hjälp av hemtjänsten har rätt att komma ut varje dag samt erbjuds meningsfulla aktiviteter. Biståndsbedömda promenader bör heller inte begränsas till ett par gånger i veckan. Det måste vara en mänsklig rättighet att få komma ut varje dag för den som så önskar.

Då dagverksamheten är viktig för att få en meningsfull vardag bör denna utvecklas och utökas. Många äldre vill gå oftare på dagverksamhet men nekas, då denna är biståndsbedömd. Denna bedömning bör bli mer generös och prioriteras.

Det boende som visar på lägst kundnöjdhet är Linnégården, där har även flera fall av missförhållanden rapporterats under senare delen av året. Dessa fall och erfarenheter från andra äldreboenden i Stockholm visar på stora behov av bättre regler för upphandling och effektivare kontrollsystem.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är väldigt tydligt att storstäder och därmed Östermalm har en hel del att lära av mindre kommuner. Det är givetvis positivt att de allra flesta är relativt nöjda med bemötandet och det arbete som personalen gör hos de äldre på Östermalm. Det som man däremot är mindre nöjd med är områden som information, inflytande, social samvaro och aktiviteter. Här måste staden och Östermalm arbeta för att öka människors delaktighet inom nämnda om-råden, som därmed bidrar till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen .

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; rutinmässig, daglig dokumentation med återkoppling om den enskilde brukaren är grundläggande för säkerheten i omsorgen. Brukar-undersökningar ger en överblick av äldreomsorgen i stort. Den här undersök-ningen visar att de äldre i storstäderna är mer missnöjda än de är i landsorts-kommunerna och på Östermalm är de tyvärr mest missnöjda i hela Stockholm. Problemområden är inflytande, information, social samvaro och aktiviteter. Det brister när det gäller att nå personalen vid behov. De äldre upplever också att det är svårt att påverka hur hjälpen ska utföras och de får inte information inför förändringar.

Att bortfallet är så pass stort som 45% har säkert flera förklaringar, men med den indikation som redan finns måste man vara öppen för tolkningen att det kan handla om brist på inflytande, det vill säga att man uppfattar det som meningslöst att uttrycka sitt missnöje. Att också Socialstyrelsens undersök-ning visar att äldre med sämre hälsotillstånd, oro och ängslan är mindre nöjda än de med gott hälsotillstånd gör ju inte resultatet mindre alarmerande.

Det här visar vad den obönhörliga privatiseringen av äldreomsorgen har inneburit för de äldre. Resultatet är nedslående eftersom äldreomsorgsinspektörernas granskning 2006-2007 visade att de väl fungerande verksamheter på Östermalm som utmärkte sig för ”lyhördhet för de äldre och systematiska arbetsformer” (sid. 4) alla återfanns inom kommunal egen regi:

Ÿ Bo Bergmans dagverksamhet

Ÿ Rehabiliteringsenheten på Kattrumpstullens vård och omsorgsboende

Ÿ Fältöverstens hemtjänstgrupp

Ÿ Dianagårdens vård och omsorgsboende

§10 Extra avtalsuppföljning avseende Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-66-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-24 angående extra avtalsuppföljning avseende Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP), Berit Snapp (C) och Thomas Linn (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S), Berit Bornecrantz Dias (V) och Milly Namiro Darlson (S) .

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner den extra uppföljningen av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avtalet med Carema om driften av Linnégården ska hävas och förvalt- ningen förbereda för att ta över verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (M) enligt följande; de rapporter om upprepade missförhållanden som funnits under de senaste månaderna gör att det finns skäl att häva avtalet med Carema. För de boendes skull är det inte rimligt att ta fler risker med driften. Stadsdelsförvaltningen bör nu ta över och driva boendet i egen regi och sedan bör det utredas om en idéburen, icke vinstdrivande, organisation kan ta över driften.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; den extra avtalsuppföljning som förvaltningen och äldreförvaltningen genomfört visar att bristerna på Linnégården är så stora att det bör finnas grund för uppsägning av avtalet. Det gäller t.ex. stöd till personal, ej adekvat kompetens bland personalen, osäkerhet i ledarskap, gruppchefernas kompetens ej tillräcklig och samarbete. Vi anser inte att de åtgärder som

Carema redovisar är av den kvaliteten att företaget kan fortsätta driva Linnégården.

De missförhållanden som uppdagats på Linnégården och konkursen av Dianagården visar att nuvarande ordning med centralt upphandlad verksamhet inte fungerar. Som det nu är beslutas upphandlingen av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. I de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För bättre balans och större valfrihet bör också stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften avi det här fallet Linnégården.

Vi anser vidare att vi måste tillförsäkra östermalmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte att det används till att göra stora vinster åt aktieägarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; i november 2011 handlade det om äldreboendet Koppargården i Vällingby. Finansborgarrådet Sten Nordin sa till Aftonbladet: - Som en direkt följd av den senaste tidens skriverier säger vi upp avtalet med Carema Care AB. Driften övergår nu i kommunal regi.

Det vore en lättnad om vårdskandalerna kunde upphöra. Samtidigt är det viktigt att meddelarskyddet fungerar. Vid Linnégården har, enligt Östermalmsnytt, verksamhetschefen underlåtit att göra tre Lex Sarah-anmälningar till Socialstyrelsen, trots att personalen larmat. Man frågar sig om hon var rädd för repressalier från sin arbetsgivare eller vad det berodde på? Bolagiseringar och upphandlingar i offentlig sektor har enligt Transparecy International bland annat givit ett alltför svagt skydd för så kallade whistleblowers.

Östermalm hade 2006-2007 fyra äldreomsorgsverksamheter som utmärkte sig för ”lyhördhet för de äldre och systematiska arbetsformer” (äldreomsorgsinspektörernas rapport sid. 4). De drevs alla i egen regi. Ser fram emot att få tillbaka tryggheten för våra äldre.

§11 Uppföljning av entreprenaden Amygdalus 2011

Dnr 2011-877-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-30 angående uppföljning av entreprenaden Amygdalus 2011 – Gärdets gruppbostäder och Daglig verksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten inom entreprenaden Amygdalus och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; i samband med upphandlingen av Gärdets gruppbostäder 2008 uttryckte vi en viss oro huruvida företaget hade tillräcklig ekonomisk styrka eller backup om något skulle hända som innebär stora ekonomiska påfrestningar. I företagets budget-prognos för 2012 uttrycks en sådan oro ”med tanke på att stadens ersättningsnivåer i nuläget inte täcker kostnaderna”.

Upphandlingen handlade om en dogmatisk övertro från majoritetens sida att en privat verksamhetsform generellt är bättre än en offentlig.

§12 Uppföljning av verksamheten Lotsen 2011

Dnr 2011-638-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-30 angående uppföljning av verksamheten inom träfflokalen/återhämtningscentrum Lotsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten Lotsen och lägger den till handlingarna.

§13 Uppföljning av verksamheten Bryggan

Dnr 2011-718-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-07 angående uppföljning av verksamheten Bryggan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten Bryggan och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit
Bornecrantz Dias (V) enligt följande;Bryggan på Östermalm är en pålitlig och mycket viktig verksamhet för de hemlösa, där Convictus som ansvariga gör ett enastående bra arbete. Det är olyckligt för brukarna och Convictus att det funnits ett hot om nedskärningar, alternativt nedläggning, både över Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör under stora delar av 2011. Orsaken är den moderatledda majoritetens i Stadshuset ovilja under lång tid att lämna klara besked om finansieringen. Det tyder på att man inte riktigt inser hur viktigt det är med trygghet för målgruppen.

§14 Uppföljning av 4H-gården Stora Skuggan

Dnr 2011-796-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-30 angående uppföljning av 4H-gårdens verksamhet i Stora Skuggan 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten inom 4H-gården Stora Skuggan och lägger den till handlingarna.

§15 Uppföljning av assistansverksamheten VHassistans 2001

Dnr 2011-878-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-11 angående uppföljning av assistansverksamheten VHassistans 2001.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av VHassistans och lägger den till handlingarna.

§16 Redovisning till Länsstyrelsen av verksamhet med personligt ombud 2011

Dnr 2011-798-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01 med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms län begäran (Beteckning 704-27721-2011) om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2001.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud 2011 och översänder densamma till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§17 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2011

Dnr 2012-99-1.3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-30 med redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2011.

§18 Parkskötseln på Östermalm - lägesredovisning

Dnr 2012-69-3.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-26 med läges-redovisning av parkskötseln på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner lägesredovisningen.

§19 Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-104-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01angående Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återtar driften i egen regi av Dianagårdens vård- och omsorgs-boende från och med den 21 februari 2012.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är glädjande att Dianagårdens vård- och omsorgsboende som i fyra år drivits av företaget

DigniCare nu återgår i kommunal regi. Under dessa år med DigniCare har Dianagårdens personal hunnit träffa många olika enhetschefer som kommit och gått, vilket medfört ständiga omställningar och påfrestningar i kontinuiteten.

Eftersom Östermalm inte haft ett enda omsorgsboende i egen regi blir nu Dianagården ett alternativ för de som verkligen vill välja ett kommunalt boende. Det innebär också en möjlighet för stadsdelen att bevara och förstärka kompetensen inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är det område som svarar för den största delen av stadsdelens budget. DigniCares konkurs borde väcka frågan om kvaliteten på de centrala upphandlingarna.

§20 Uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden -Inriktningsärende

Dnr 2012-103-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01med förslag att godkänna inriktningen om uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner inriktningen om uppförande av vård- och
  omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden.

 2. Nämnden föreslår att Micasa Fastigheter får i uppdrag att bygga det nya vård- och omsorgsboendet i kvarteret Brofästet i Norra
  Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi är positiva till att Micasa som ska få uppdraget att utforma vård- och omsorgsboendet i kvarteret Brofästet poängterar: ”Byggnaden måste energi- och miljömässigt och arkitektoniskt vara unik.” Man har även för avsikt att utlysa en internationell arkitekttävling vilket förhoppningsvis kan utmynna i arkitektoniska lösningar man annars skulle missat.

Vi hoppas att man ur energi- och miljösynpunkt tillgodogör sig den senaste forskningen och till den tänkta referensgruppen även knyter arkitekter med erfarenheter från hållbar arkitektur, en kemistrateg och forskningsinstitut som exempelvis IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Rescilience center.

Förhoppningsvis kan även exempelvis stämningsförhöjare som t ex. kakelugn, öppen spis eller kamin övervägas och arbetas in i arkitekturen, likaså användandet av trä som byggmaterial, då detta är ett sunt material, men dessutom binder kol (C) vilket jorden har stort behov av. Något som även bör övervägas är möjligheten till vid utformningen är ett eller flera anhörigrum/ övernattningsrum.

§21 Bidrag till utomstående organisationer; ansökningar från pensionärsföreningar i Östermalms stadsdelsområde

Dnr 2011-730-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01 med förslag till svar på ansökningar från pensionärsföreningar i Östermalms stadsdels-område om ekonomiskt bidrag.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att ekonomiskt bidrag beviljas i detta ärende till vissa pensionärsföreningar med summa 15000kr medan prövning av resterande ansökningar senareläggs.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja pensionärsföreningar ekonomiska bidrag enligt följande:

PRO Gärdet 8 000 kr

PRO Östermalm Enligt norm

SPF Djurgården 7 500 kr

SRF Innerstaden 15 000 kr

Dansträffen 3 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias enligt följande; pensionärsföreningarna fyller en mycket viktig funktion i vår stadsdel. Dessa föreningar ska kunna ha bra lokaler till sin verksamhet för samlingar och nöjen. Föreningarna ska också ha möjlighet att utvecklas. Det är därför viktigt att föreningarna genom bidrag ges möjlighet till aktiviteter och engagemang.

§22 Utredningsuppdrag om konsumentvägledning

Dnr 2012-60-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-30 med förslag till utredningsuppdrag om konsumentvägledning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP), Berit Snapp (C) och Thomas Linn (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S), Berit Bornecrantz Dias (V) och Milly Namiro Darlson (S) .

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att till tertialrapport 1 i maj återkomma med alternativ för konsumentvägledning från och med den 2012-09-01.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att inte göra nedskärningar på konsumentvägledningen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilson m fl (MP) enligt följande; sedan den moderatledda majoriteten år 2006 tog över makten i Stockholm har konsumentvägledningen nedrustats kraftigt. I dag har Östermalms stadsdel mindre än motsvarande en halvtidstjänst konsument-vägledning, något som ska jämföras med Konsumentverkets rekommendation om en heltids konsumentvägledare per 20 000 invånare. I dagens samhälle med det enorma marknadsföringstrycket och nya former för försäljning av varor och tjänster, finns snarare ett större behov av konsumentvägledning, jämfört med tidigare, än tvärtom.

Konsumentvägledningen är därför en mycket betydelsefull servicefunktion för invånarna i Stockholm, även på Östermalm. Att ytterligare minska eller helt ta bort denna service skulle vara helt fel väg att gå. I en så stor stadsdel som Östermalm borde en konsumentvägledare på heltid vara ett minimum.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; En väl fungerande konsumentvägledning är viktig för att säkerställa maktförhållandena mellan medborgarna som konsumenter och företag m.fl. vid köp av varor och tjänster. Konsumentvägledningen bidrar också till en sund konkurrens mellan producenterna i vårt marknadsekonomiska samhälle.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; förvaltningen föreslår inte fortsatt gemensam upphandling av konsumentvägledningen tillsammans med en del andra stadsdelsnämnder vilket är positivt eftersom det inneburit en sekretessbelagd process som är undandragen demokratisk insyn och där inga krav ställs på att konsumentvägledningen skall ha en oberoende ställning.

Men konsumentvägledning blir en alltmer viktig samhällsfunktion där synnerligen stora krav ställs på kompetens och en oberoende ställning mot privatekonomiska intressen. Förvaltningen menar att Östermalm har en befolkning som i stor utsträckning klarar sådana frågor själva, men just därför skulle Östermalm bli än mer ojämlikt utan en konsumentvägledning. På så vis kan inte likställighetsprincipen uppfyllas. Verksamheten bör drivas i kommunens egen regi och bör även ha en tydlig anknytning till den budget- och skuldrådgivning som drivs i stadsdelens egen regi i samarbete med övriga innerstadsstadsdelar.

§23 Byte av ledamot i sociala delegationen 2012

Dnr 2011-956-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-19 angående sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser ersättaren Catrin Tetzell (FP) till ledamot i sociala
  delegationen och ersätter därmed ledamoten Mark Klamberg (FP).

 2. Nämnden utser Berit Snapp (C) till att förutom ordförande och vice
  ordförande i sociala delegationen få fatta ordförandebeslut enligt
  LVU och LVM.

§24 Komplettering av delegationsordningen

Dnr 2012-112-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-08 med förslag till komplettering av Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden kompletterar delegationsordningen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§25 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum

Dnr 2011-887-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

§26 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Dnr 2011-874-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (S) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Sonja Kovalevsky verkade som matematiker och professor vid Stockholms universitet. Det är därför viktigt att uppkalla en gata och plats efter henne i Frescati.

§27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (S) om inrättande av fler bryggplatser samt kajer med gästhamnar för turisk och maritim handel

Dnr 2011-772-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-25 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (S) om inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks-/beroendeproblem

Dnr 2011-872-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks-/beroendeproblem.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ett annat gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag som svar på remissen,

att föreslå att det i kvalitetsgarantin läggs till att alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden,

att för unga vuxna ska ett första samtal garanteras inom tre dagar amt

att därutöver anföra följande:

Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruks- och beroendeproblematik.Om en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser.

Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter att en person sökt hjälp verkar rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en lång tid, även då motivation finns, och därför föreslår vi att staden skriver in i vårdgarantin att "alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden", som i Malmö stads vårdgaranti. Även om erbjudandet inte antas av alla som är under utredning så vore det bra om alla fick en möjlighet till stödsamtal medan utredningen pågår.

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare. Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom två till tre dagar.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet,
att i kvalitetsgarantin lägga till att alla klienter ska erbjudas stödsamtal
under utredningstiden,
att för unga vuxna ska ett första samtal garanteras inom tre dagar samt
att därutöver anföra följande:

Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik. Om en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser. Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter att en person sökt hjälp verkar rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en lång tid, även då motivation finns, och därför föreslår vi att staden skriver in i vårdgarantin att ”alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden”, som i Malmö stads vårdgaranti. Även om erbjudandet inte antas av alla som är under utredning så vore det bra om alla fick en möjlighet till stödsamtal medan utredningen pågår.

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare. Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom två till tre dagar.

§29 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö (V) om införande av en hbt-policy i Stockholms stad

Dnr 2011-859-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-16med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö (V) om införande av en hbt-policy i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledaoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak tillstyrka motionen samt

att därutöver anföra följande:

Det finns goda skäl att ta fram en HBT-policy, något Stockholms Läns landsting redan gjort. Att synliggöra fördomsfulla beteenden och normer och

minska den diskriminering som fortfarande drabbar HBT-personer är

angeläget och det finns ett behov av ökad kompetens hos Stockholms stads anställda.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att att bifalla remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; internationell forskning har visat att hbt-personer rapporterar en sämre hälsa jämfört med övrig befolkning och att hälsoskillnaderna har samband med utsatthet, diskriminering och en rådande heteronorm.

Var femte ung hbt-person har någon gång blivit utsatta för våld av någon närstående, och självmordstankar är vanligare bland hbt-ungdomar än hos heterosexuella i samma ålder. Det behövs en stor utbildningsinsats för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att bättre kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner.

Ökad forskning kring hbt-personers hälsa samt att utveckla kompetensen för olika yrkesgrupper i hbt-frågor är angeläget liksom att hbt-perspektivet tas upp på vårdutbildningarna i gymnasiet och högskolan samt i fortbildningsverksamheten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; meningen med policyn framgår av de övergripande målen:

Ÿ synliggörande

Ÿ kompetens

Ÿ bemötande

Det tar tid innan ett nytt perspektiv inarbetats. Först måste det synliggöras innan det kan tas för givet. Det gör vi ju numera beträffande kvinnors och mäns lika rättigheter, men det tog mer än hundra år av kvinnokamp. Ändå har vi inte helt nått fram, trots att perspektivet ingår i våra jämställdhetsplaner.

Vi tror kanske att de flesta kan det mesta om hbt, men med mindre än tre år sedan vår äktenskapslag blev könsneutral, och lagen om registrerat partnerskap avskaffades, är det ändå bara i början av ett brett allmänt accepterande. Enskilda präster och samfund vägrar ännu att viga homosexuella och vissa föreningar kan vägra anta hbt-personer som medlemmar. Det behövs en hbt-policy under en tid för att skapa större förståelse innan vi kan lägga frågan “till handlingarna“. Att låta hbt-perspektivet ingå i jämställdhets- och mångfaldsplanen kan vara ett sätt att implementera policyn.

§30 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Östermalms Grillen

Dnr 2011-954-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-19 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Östermalms Grillen, Östermalmstorg 4 A, 114 42 Stockholm (dnr 9.1.1-04094/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms Grill Aktiebolag, c/o Malki, Kryddgårdsvägen 107, 145 73 Norsborg bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker vid Östermalms Grillen kl 11.00 – 23.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§31 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på Spritmuseum

Dnr 2011-967-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-28 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38, 115 21 Stockholm (dnr 9.1.1-9952/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stiftelsen Vin & Sprit, Museet, Dalagatan 100, 113 43 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten och till slutna sällskap få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker vid Spritmuseum
kl 08.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§32 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på Kungliga Musikhögskolan

Dnr 2012-23-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-16 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 91 Stockholm (dnr 9.1.1-097720/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Kungliga Musikhögskolans studentkår, Box 27711, 115 31 Stockholm, bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att för slutet sällskap få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker vid Kungliga Musikhögskolan kl 18.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§33 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Hotellet

Dnr 2012-43-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-18 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm (dnr 9.3.81-00147/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Hotellet A W AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker vid Hotellet, fredag till lördag samt dag före helgdag kl 11.00 - 03.00 samt på uteserveringen måndag-söndag kl 11.00 – 23.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§34 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Taverna

Dnr 2012-48-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-20 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Taverna, Sturegatan 6, 114 35 Stockholm

(dnr 9.1-152/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Catering Riche Sturehof Aktiebolaget, Nybrogatan59, 4 tr, 114 40 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker vid Taverna kl 11.00 - 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§35 Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr 2012-27-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-25 med anledning av Socialstyrelsens underrättelse 2012-01-11 (dnr 9.1-37155/2011) om möjlighet för nämnden att lämna yttrande över utredningsmaterial från genomförd inspektion av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

I kommuniceringen av Socialstyrelsens utredningsmaterial rörande inspektion av Kampementets vård- och omsorgsboende finns inget ytterligare att tillägga.

§36 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2011-739-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-07 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 21189-11) med anledning av klagandens synpunkter på nämndens yttrande 2011-11-24 § 10; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ärendet gäller överklagande av nämndbeslutet 2011-09-29 § 18 om att lägga en anmälan om överenskommelse om samverkan mellan stadsdelsförvaltningar, landstinget och kriminalvården till handlingarna.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Hjorthagens gungpark

Dnr 2011-843-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-17 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om att åtgärda den överbeväxta sluttningen som skymmer utsikten mot vattnet i Hjorthagens gungpark på Dianavägen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§38 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om TV-eken

Dnr 2011-949-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-27 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om park på platsen bredvid TV-eken.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är med glädje vi läser att förvaltningen kommer att verka för att Trafikkontoret snarast återplanterar Lill-eken till sin ursprungliga plats. Då platsen formellt är Trafikkontorets ansvar, men i allra högsta grad ligger i förvaltningens och de närboendes intresse önskar vi att förvaltningen inleder ett samarbete med Trafikkontoret för att säkra att platsen utformas på ett sätt som gagnar de boende i området och tillgodoser deras behov om en ersättning för det förlorade trädet.

§39 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om återplantering av

Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om återplantering av Lill-eken

Dnr 2011-953-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-27 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om att den s.k. Lill-eken snarast bör återplanteras.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§40 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-950-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-01 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”rätt till plats på vård- och omsorgsboende.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslagsamt

att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att under 2011 betydligt färre beslut har ändrats i förvaltningsrätten jämfört med 2010. Det tyder på att bedömningarna i bistånds-besluten, jämfört med 2010, har ändrats till det bättre. Samtidigt bör inte det faktum att 68 procent av 19 överklagade beslut stod fast i förvaltningsrätten ses som tillfredsställande. Även om det är svårt att i samtliga enskilda fall göra rätt biståndsbedömningar ska det ju inormalfallet inte vara nödvändigt för en gammal person, i behov av omsorg, att överklaga ett beslut för att få det bistånd hon/han har rätt till. Förhoppningsvis kommer det under 2012 att vara klart färre beslut, jämfört med 2011, som överklagas som ändras i förvaltningsrätten.

§41 Anmälan av överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden

Dnr 2012-56-8.

Anmäldes överenskommelse 2011-12-19 mellan Östermalms stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden om samverkan inom förskola-skola och förskola-skola-fritid-socialtjänst-verksamhetsområdet barn och ungdomar med funktionsnedsättning, rutiner för övergången från förskola samt riktlinjer för anmälan till socialtjänsten.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§42 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om statsbidrag

Dnr 2011-871-1.2.6.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2011-12-21 om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 2011 (dnr 40865/2011).

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Stockholms stad 2563400 kr för detta ändamål.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§43 Anmälan av revisionsrapport om insatser för vuxna med missbruksproblematik

Dnr 2011-957-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (Nr 11) om insatser för vuxna med missbruksproblematik.

Revisionskontoret har granskat om stadsdelsnämnderna har ändamålsenliga system och rutiner för att hantera signaler avseende personer som kan behöva stöd och hjälp för missbruksproblematik samt om det finns en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av de insatser som ges.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

§44 Anmälan av revisionsrapport om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Dnr 2011-829-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (Nr 9) om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och stadens riktlinjer.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

§45 Anmälan av rapport med tilldelningsbeslut av missbruksvårdsupphandling för Stockholms stad 2012-2013

Dnr 2010-772-2.2.1

Anmäldes upphandlingsrapport med tilldelningsbeslut av missbruksvårdsupphandling för Stockholms stad 2012-2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Upphandlingsrapporten läggs till handlingarna.

§49 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-02-09 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. De ledamöter och ersättare i nämnden som önskar delta i den i förteckningen upptagna konferensen anmäler detta till nämnd-sekreteraren.

2. Promemorian lägg i övrigt till handlingarna.

§50 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-01-17 om XX redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XX ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§51 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012-32-1.1.

Anmäldes förteckning 2012-02-01 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt

delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Personalärenden

· Allmänt ärende

· Ekonomi/upphandling

§52 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-01-12 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§53 Information från stadsdelsdirektören

Förskolorna i Lappkärrsberget

Stor oro hos personal och föräldrar i bostadsområdet Lappkärrsberget uppstod i och med att en lokaltidning hade publicerat ett meddelande från ett planeringsmöte hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) att båda förskolorna i Lappkärsberget skulle sägas upp för avflyttning till årsskiftet 2012/2013.

Göran Månsson har i skrivelse 2012-01-24 till såväl VD som styrelseordförande för SSSB framfört att staden inte kan acceptera en sådan ”planering” och begärt besked från SSSB.

Invigning av konstverk

Kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) inviger konstnären Mikael Paulis konstverk ”Eld utan rök” torsdagen den 16 februari 2012 kl 18.00 vid Stockholms Stadion, huvudentrén.

§54 Övriga frågor

Rapport från förtroenderåd

Ersättare Marie Schött (M) rapporterade från förtroenderådet på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende den 1 februari 2012.

§55 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (M) om hävning av avtalet med Carema om driften av Linnégården

Dnr 2012-111-7.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om hävning av avtalet med Carema om driften av Linnégården.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§56 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om sändning av nämndens sammanträden via webb-TV

Dnr 2012-119-1.6.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse med förslag att stadsdelsnämndens sammanträden direktsänds på webb-TV.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§57 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl om Linnégården

Dnr 2012-118-7.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en gemensam skrivelse om Linnégården.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§58 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om återvinning av matavfall

Dnr 2012-117-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om återvinning av matavfall.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.