Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information om pågående planeringsprojekt inom Öst Läs mer...ermalm av Susanna Stenfeldt, områdesansvarig planarkitekt, stadsbyggnadskontoret och information om program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden av Christina Salmhofer, exploateringskontoret.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag - beslutsärenden

2 Klättervägg i Tessinparken

3 Breitenfeldsgatans gräsyta

4 TAGE-skåp (ta och ge-skåp)på alla förskolor

Beslutsärenden

5 Förstudie för utredning av möjlighet till förskolebuss i Östermalms stadsdelsnämndsområde

6 Skrivelse om socialtjänsten

Svar på skrivelse från Therese Carlborg med flera (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-234-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Modulbostäder på Östermalm

Svar på skrivelse från Therese Carlborg med flera (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-366-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

9 Serveringstillstånd till Norra Bryggan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-305-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Serveringstillstånd till Oktaven Restaurang

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-311-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Serveringstillstånd till Restaurang Proviant Gärdet

Dnr 2016-341-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Serveringstillstånd till Restaurang Sushi Oi

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-375-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Serveringstillstånd till restaurang Alma

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-403-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:15) av Johanna Sjö (M)
Dnr 2016-172-1.5.3.

15 Samverkan mellan skola och socialtjänst

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:28) av
Lotta Edholm (L) och Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Dnr 2016-164-1.5.1.

16 Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:31) av Per Ossmer (SD), Dan Kareliusson (SD), Martin Westmont (SD) och Margareta Haglund (SD)
Dnr 2016-207-1.5.1.

17 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-262-1.5.1. (Omedelbar justering)

18 Revidering av reglemente för socialnämnden

19 Biblioteksplan 2016-2020

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-229-1.5.1.

20 Ändring av mandatperioder, sammansättning med mera och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-268-1.5.1. (Omedelbar justering)

21 Rapport "Framtida inriktning för färdtjänsten"

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-362-1.5.3. (Omedelbar justering)

22 Delrapport från äldreboendeutredningen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-369-1.5.1.

23 Strategisk inriktning för företagsområden

24 Tomträttsavgälder för småhus

25:a Tomträttsavgälder för flerbostadshus

25:b Revidering av program för hållbar stadsutveckling - Norra Djurgårdsstaden

Remiss från exploateringskontoret med flera
Dnr 2016-233-1.5.3.

26 Detaljplan för Östermalm 1:61 med flera avseende el-tunnelanläggning City Link etapp 2

27 Detaljplan för Älgen 5 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-02552 Dnr 2016-350-1.5.3. (Omedelbar justering)

28 Detaljplan för fastigheterna Riddaren 23 och 25 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2014-10801 Dnr 2016-357-1.5.3. (Omedelbar justering)

29 Detaljplan för del av fastigheterna Östermalm 3:62 och 2:117, Strandvägskajen

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2014-14876
Dnr 2016-397-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

30 Månadsrapport för juli 2016

31 Beskrivning av socialtjänsten inom Stockholms stad 2015

32 Granskningsrapport 14 - Helhetssyn och tillgänglighet

Funktionshinderinspektörer maj 2016
Dnr 2016-425-1.2.1.

33 Lägesrapport om projekt Stella- det tredelade föräldraskapet

34 Anmälan av svar på förvaltningsremiss - Förnyat samråd för vattenverksamhet för bergrumsgarage inom fastighet Hjorthagen 1:5

35 Arbetsmiljöverkets avslutsbrev i inspektionsärende -Hemtjänst Linnégatan 61

36 Arbetsmiljöverkets beslut i inspektionsärende -Dianagårdens vård- och omsorgsboende

37 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

38 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

39 Anmälan av promemoria 2016-08-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

40 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

42 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande lex Sarah

Anmälningsärenden

43 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen i egen regi verksamhet

44 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2016- äldreomsorg

45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2016

46 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2016-06-09
Protokoll 2016-06-28
Protokoll 2016-07-07

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 TAGE-skåp (ta och ge-skåp)på alla förskolor

§5 Förstudie för utredning av möjlighet till förskolebuss i Östermalms stadsdelsnämndsområde

§7 Modulbostäder på Östermalm

§8 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Serveringstillstånd till Norra Bryggan

§10 Serveringstillstånd till Oktaven Restaurang

§11 Serveringstillstånd till Restaurang Proviant Gärdet

§12 Serveringstillstånd till Restaurang Sushi Oi

§13 Serveringstillstånd till restaurang Alma

§14 Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

§15 Samverkan mellan skola och socialtjänst

§16 Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

§17 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

§20 Ändring av mandatperioder, sammansättning med mera och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§21 Rapport "Framtida inriktning för färdtjänsten"

§22 Delrapport från äldreboendeutredningen

§25:b Revidering av program för hållbar stadsutveckling - Norra Djurgårdsstaden­

§27 Detaljplan för Älgen 5 i stadsdelen Östermalm

§28 Detaljplan för fastigheterna Riddaren 23 och 25 i stadsdelen Östermalm

§29 Detaljplan för del av fastigheterna Östermalm 3:62 och 2:117, Strandvägskajen

§32 Granskningsrapport 14 - Helhetssyn och tillgänglighet

§33 Lägesrapport om projekt Stella- det tredelade föräldraskapet

§34 Anmälan av svar på förvaltningsremiss - Förnyat samråd för vattenverksamhet för bergrumsgarage inom fastighet Hjorthagen 1:5

§35 Arbetsmiljöverkets avslutsbrev i inspektionsärende -Hemtjänst Linnégatan 61

§36 Arbetsmiljöverkets beslut i inspektionsärende - Dianagårdens vård-och omsorgsboende

§37 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§38 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§39 Anmälan av promemoria 2016-08-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

§40 Information från stadsdelsdirektören

§42 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande lex Sarah

§43 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen i egen regi verksamhet

§44 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2016 - äldreomsorg

§45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2016 - socialtjänsten

§46 Anmälan av sociala delegationens protokoll