Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-28

Sammanträde 2016-01-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrumAllmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frå Läs mer...gor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p1 föräldrabalken (FB).

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p1 föräldrabalken (FB).

7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

7:A Förnyad upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark i Rinkeby

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Information om anmälan av risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom hemtjänst i egen regi till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt IVO:s beslut i ärendet

9 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

12 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

13 Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och omsorgsboenden 2016

14 Ett Rinkeby som duger för Alice Bah Kuhnke (MP)

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz m.fl. (L)
Dnr 186-2015-1.6.

15 Pride-flaggor i Rinkeby-Kista under Stockholm Pride

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 454-2015-1.6.

16 Kameror ökar tryggheten i Rinkeby-Kista

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 579-2015-1.6.

Remissärenden

17 Riktlinjer för Stockholms stad sociala investeringsfond

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 173-968/2015)
Dnr 639-2015-1.5.1.

18 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 152-1753/2015)
Dnr 629-2015-1.5.1.

19 Stockholms miljöprogram 2016-2019

20 Motion om namngivning av platser i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) (KS dnr 314-331-2004)
Dnr 650-2015-1.5.1.

21 Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 110-1982/2015) av utredning från Statens kulturråd
Dnr 692-2015-1.5.1.

22 Parkeringsplan för Sollentuna kommun

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 124-2046/2015)
Dnr 720-2015-1.5.3.

23 Alkoholservering gällande Taco Bar Kista

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 677-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

24 Samråd om detaljplan för kv. Kvarnseglet m.fl. i Rinkeby

25 Samråd om detaljplan för kv. Kvarnfallet m.fl. i Rinkeby

26 Ombyggnad av Rinkeby Allé och markansvisning till AB Familjebostäder

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 672-2015-1.2.5.

27 Samråd om detaljplan för Kista Äng

28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

29 Konferenser och utbildningar

31 Protokoll från pensionärsrådet

32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7:A Förnyad upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark i Rinkeby

§8 Information om anmälan av risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom hemtjänst i egen regi till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) samt IVO:s beslut i ärendet

§9 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§12 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§13 Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och omsorgsboende

§14 Ett Rinkeby som duger åt Alice Bah Kuhnke (MP)

§15 Pride-flaggor i Rinkeby-Kista under Stockholm Pride

§16 Kameror ökar tryggheten i Rinkeby-Kista

§17 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

§18 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

§20 Motion om namngivning av platser i Stockholms stad

§21 Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

§22 Parkeringsplan för Sollentuna kommun

§23 Alkoholservering gällande Taco Bar Kista

§24 Samråd om detaljplan för kv Kvarnseglet m.fl.

§25 Samråd om detaljplan för kv. Kvarnfallet m.fl. i Rinkeby

§26 Ombyggnad av Rinkeby Allé och markanvisning till AB Familjebostäder

§27 Samråd om detaljplan för Kista Äng

§28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§29 Konferenser och utbildningar

§31 Protokoll från pensionärsrådet

§32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige med mera i urval