Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

6 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Remiss (S+Expl) *

7 Skattebefria stöd till cykling, gång och kollektivtrafik. Skrivelse till Kommunstyrelsen från Ann-Margarethe Livh (v). Remiss (S)

8 Samråd i planprocesser. Hemställan till Kommunstyrelsen. Remiss (S) *

9 Lägesredovisning av Slussenprojektet inför programsamråd (Tp+Expl+Sbk) *

10 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel (Tp)

11 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmen. Inriktningsbeslut. Återremiss (Tp)

12 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut (Tp)

13 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) (Tp)

14 Problem med 30-zoner. Skrivelse från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v) (Tp)

15 Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp). Remiss (Tp)

16 ITS Världskongress i Stockholm 2009. Planering av stadens deltagande (Tp) *

17 Väg- och gatuarbeten under 2007. Påverkan på den regionala framkomligheten (Tp+Anl)

18 Yttrande med anledning av laglighetsprövning, Leif Sundberg ./. Stockholm stad mål nr 3865-07 (Tp) *

19 Lugnare trafikrytm utmed huvudgatan Västerled i Bromma, med nya bostäder och gatuombyggnadsåtgärder. Gemensam lägesrapport och genomförandebeslut (Tp+Sbk)

20 Förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg 2004 – 2015. Anmälan av remissyttrande (Tp)

21 Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Vivianne Gunnarsson. Remiss (Anl)

22 Belysningsupprustning i Humlegården. Genomförandebeslut (Anl)

23 Upphandling av parkeringsautomater och tilläggsbeställning till befintliga parkeringsautomater. Genomförandebeslut. Hemligt (T)

24 Införande av boendeparkering i Hammarby Sjöstad (T+Expl)

25 Utredning av vilka lastzoner som kan omvandlas till parkeringsplatser inom innerstaden (T)

26 Busstrafik på Selmedalsringen i Hägersten och på gångväg i anslutning till nämnda gata. Svar till Folkpartiet i Hägersten (T)

27 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut (Stm) *

28 Upprustning av Gustav Adolfs Torg på Norrmalm. Genomförandebeslut (Stm)

29 Renovering av Södra Danviksbrons maskineri. Reviderat genomförandebeslut (Tt)

30 Ersättningsprinciper för skadeståndsreglering av klotter (Tt)

31 Framtagande av en strategi för att komma till rätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c). Remiss (Tt)

32 Omisolering och spårombyggnad av Djurgårdsbron. Genomförandebeslut (Tt)

34 Vägledning om definitionen av hushållsavfall. Anmälan av remissyttrande (A)

35 Upphandling av drift och transporter från återvinningscentralen i Bromma. Tilldelningsbeslut. Hemligt (A) *

36 Återvinningsstationer. Lägesrapport (A)

37 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2007 (Tp)

38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Återremiss Bordlagt 3 april 2007 nr 19 (Stm)

39 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut. Bordlagt 6 mars 2007 nr 18 och 3 april 2007 nr 27 (tidigare G)

Mötesinformation

Justerat:

28 maj 2007

Mikael Söderlund Jan Valeskog


Närvarande:

Ledamöter

Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd)
Mats Lindqvist (mp)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)

 

Ersättare

Lars Bengtson (m) tjänstgörande
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Hampus Rubaszkin (mp)
Charlotte Svensson (s) tjänstgörande
Adnan Bozkurt (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Personalföreträdare

Charlie Magnusson, SKTF


Tjänstemän

Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Christina Durling, Ted Ell, Lars Jolérus, Eva Leijon, Ulla Ritzén, Anette Scheibe, Marita Söderqvist, Göran Gahm och Ingrid Gyllfors samt borgarrådssekreteraren från roteln Ylva Lageson och biträdande borgarrådssekreterare Magnus Thulin.

Vidare de förtroendevalda revisorerna Bengt Leijon och Håkan Apelkrona samt tjänstemännen från revisionskontoret, enhetschef Jan-Erik Ek och revisor Staffan Brunborg §§ 1-2.

 

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 maj 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Stadens revisorer

Stadens förtroendevalda revisorer Bengt Leijon och Håkan Apelkrona presenterade stadsrevisionen. De gick igenom årsrapporter för 2006 avseende trafiknämnden respektive renhållningsnämnden samt diskuterade kommande granskning med nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade efter avslutad överläggning för informationen.

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Skrivelse om busstrafik m m från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

 2. Skrivelse om hur staden kan gå tillväga för att stärka möjligheten att agera mot nedskräpningen i staden från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

 3. Skrivelse om konsekvenserna av nedläggningen av eskortverksamheten för tunga transporter i Stockholm från vice ordföranden Jan Valeskog (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om övergång från Sveavägen

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) ställde fråga rörande det enligt uppgift olycksdrabbade övergångsstället på Sveavägen vid Handelshögskolan och vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om Djurgårdsspårvägen

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade om trafikkontoret anser att det är tekniskt möjligt att förlänga Djurgårdsspårvägen från Norrmalmstorg till Sergels torg, samt att permanenta denna bana till en reguljär spårväg.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden konstaterade att trafikkontoret troligen kommer att få utreda frågan i en kommande remiss och avvaktar med svaret på frågan tills den blir utförligt utredd i det sammanhanget.

Fråga om böter för nedskräpning

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade om det är möjligt för stadens parkeringsvakter, juridiskt och ur andra aspekter, att utdöma och indriva böter för nedskräpning av stadens medborgare, och kommer det i så fall även att vara möjligt när parkeringsvakterna är utlagda på entreprenad?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att återkomma med svar på frågan i samband med svaret på inkommen skrivelse med liknande frågeställning från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

Fråga angående ombyggnaden av Hjälmarsvägen

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade vad det är som gjort att ombyggnaden av Hjälmarsvägen i Årsta dragit ut på tiden.

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade att vissa av de lösningar man först planerat behövde justeras för att fungera tillfredsställande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om genomfartstrafik på Sandfjärdsgatan i Årsta

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade, med anledning av framförda klagomål på genomfartstrafik på Sandfjärdsgatan i Årsta, vad man kan göra åt trafiksituationen där.

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade att trafiken har ökat där. Kontoret har gjort mätningar som visar att medelhastigheten är hög. Trafikpolisen menar att genomfartsförbudet på sträckan är svårt att övervaka.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 maj 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 maj 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-01364

Trafikkontoret hade den 26 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Tertialrapport 1 år 2007

Dnr T2007-111-00820

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 5 mnkr inför trängselskattens införande.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,5 mnkr i tilläggsanslag för investeringar inför trängselskattens införande.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av parkeringsintäkterna med 80 mnkr.

 5. Omslutningsförändringar om 97,6 mnkr på driften för extra underhållsmedel och sålda tjänster, samt 25,1 mnkr på investeringar för miljömiljarden och stadsbidrag m m godkänns för trafik- och gatuverksamheten.

 6. Omslutningsförändringar om 3,5 mnkr för driftprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.

 7. Omslutningsförändringar om 4,3 mnkr inom driftbudgeten godkänns för avfallsverksamheten.

 8. Omslutningsförändringar om 38,0 mnkr för investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.

 9. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med anledning av taxeärendet med ökade driftskostnader om 0,7 mnkr, ökade avskrivningskostnader om 0,1 mnkr samt ökade intäkter om 7,6 mnkr.

 10. Kontoret ges i uppdrag att söka ny etableringsplats för ny återvinningscentral.

 11. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Tjänstemannen från trafikkontoret Ulla Ritzén presenterade ärendet. Fråga ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret har under det första tertialet 2007 genomfört ett gediget arbete med organisationsförändringar för att styra verksamheten mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Organisationen har också behövts förändrats i och med att ett flertal tidigare decentraliserade verksamheter nu slagits samman och finns under kontorets ansvar. Det är därför glädjande att man parallellt påbörjat och genomfört ett flertal av de konkreta uppdrag som getts i budget, verksamhetsplan och nämndbeslut.

Det finns dock anledning till oro över vissa prognostiserade kostnader och intäkter. De stora redan beslutade investeringsprojekten, Nordsyd-axeln, Norra länken, Norrbro, trafikplatsen vid Hjorthagen m fl, tenderar i dagens ansträngda anläggningsmarknad att kraftigt överskrida sin budget. I fallet med Norra Länken och Nordsyd-axeln är avtal redan skrivna och de ökade kostnaderna kommer oundvikligen att falla ut inom de kommande åren. Samtliga ovan nämnda projekt är nödvändiga för Stockholms tillväxt och utveckling och därmed högst rimliga att prioritera. Det är samtidigt lika självklart att alla möjligheter tas i upphandlingar, förhandlingar och avtal för att minska riskerna och osäkerheten och för att reducera kostnaderna.

Trafik- och renhållningsnämnden har ett lika stort ansvar för att hushålla med skattebetalarnas medel som övriga staden. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas. Det är inte god hushållning att genomföra mindre prioriterade projekt när anläggningsmarknaden börjar närma sig överhettning. Det har redan visat sig vid ett flertal upphandlingar att man enbart får in något enstaka anbud eller att de kraftigt överskrider budget.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring. Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga A3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga A2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Remiss

Dnr T2007-000-01004

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 27 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om erforderlig budgetjustering med anledning av eventuellt införande av en ny dagvattentaxa.

 3. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att i samråd med exploateringskontoret inleda förhandlingar om ett nytt markavtal med Stockholm Vatten AB i enlighet med redovisningen i utlåtandet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om erforderlig budgetjustering med anledning av eventuellt införande av en ny dagvattentaxa.

 3. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att i samråd med exploateringskontoret inleda förhandlingar om ett nytt markavtal med Stockholm Vatten AB i enlighet med redovisningen i utlåtandet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga B2.

§7 Skrivelse till kommunstyrelsen om att skattebefria stöd till cykling m m. Remiss

Dnr T2007-300-00912

Trafikkontoret hade den 4 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Samråd i planprocessen. Hemställan till kommunstyrelsen. Remiss

Dnr T2006-512-03526

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Lägesredovisning av Slussenprojektet inför programsamråd

Dnr T2007-420-01110

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 27 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en skrivelse från Ulf Christerson inkommen den 25 april 2007 och Green Sweden den 5 maj 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att medverka i programsamråd för Slussenprojektet.

Tjänstemannen från trafikkontoret Göran Gahm föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Trafikkontorets förslag tillstyrks.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är mycket glädjande att Slussen-projektet nu kan gå ut på samråd så att

stadens invånare får möjligheten att delta i diskussionen om Slussens framtid. Genom detta samråd kan enskilda, organisationer och andra föra fram åsikter, idéer och synpunkter angående hur de vill att det framtida Slussen skall utformas och vilka hänsynstaganden som de ser som viktiga att ta med sig i den kommande behandlingen av ärendet.

Det fortsatta arbetet med planeringen av Slussen innebär att en rad avvägningar och prioriteringar skall behandlas. Det finns ett antal frågeställningar av principiell art som är centrala. Det gäller framförallt Slussens gestaltning, dess funktion som trafiknav, tillvaratagandet av det offentliga rummet och etableringen av handel. Dessa frågeställningar bör därför ges särskild uppmärksamhet i det framtida arbetet.

Slussens centrala läge och dess intressanta historia bidrar till det stora intresse som finns för Slussens utformning. Värdet av att Slussen ges en attraktiv utformning är därför stor, och frågan om hur detta kan genomföras samtidigt som Slussens övriga funktioner garanteras är central.

Ett av målen med ombyggnaden av Slussen är att säkerställa framkomligheten för bilar och bussar, samtidigt som den spårbundna kollektivtrafiken ges goda förutsättningar. Slussen kommer inom överskådlig framtid att vara en helt central knytpunkt för Stockholmstrafiken, och därför måste kapaciteten för samtliga trafikantgrupper hålles på en hög nivå. Hur ombyggnaden skall kunna genomföras utan att kapaciteten minskas utan till och med ökas, bland annat för bilar och bussar, är därför en central frågeställning som skall besvaras i programarbetet. I de vidare diskussionerna måste även framkomligheten för sjötrafik lyftas fram.

Utöver att vara ett viktigt trafiknav fyller Slussen även en central funktion som mötes- och handelsplats. Mycket talar för att möjligheterna att utveckla den funktionen är god, något som bland annat skapar förutsättningar för en tryggare och mer levande plats. Särskild vikt bör därför läggas på frågeställningar kring hur det offentliga rummet ska utformas för att på bästa sätt skapa en miljö som inbjuder till ett levande stadsliv. Möjligheten att på ett tidigt stadium genomföra markanvisningar för att utröna intresset för etablering av handel i anslutning till Slussen bör behandlas. Att skapa ett stadsrum som upplevs som tryggt är viktigt. Miljöerna får inte i sig vara brottsbefrämjande. Långa osäkra passager under mark bör undvikas, liksom murar utan fönster och entréer.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga C2.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga C3.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga C4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt enligt bilaga C4.

§10 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel. Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2007

Dnr T2007-313-01112

Trafikkontoret hade den 10 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i detalj undersöka redovisade sju objekt där alternativ till cykeltrafik på huvudgator finns samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet enligt gällande cykelplaner.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr T2007-420-00427

Trafikkontoret hade den 20 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att detaljprojektera ombyggnaden av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 1,1 miljoner kronor fram till genomförandebeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2007-410-01239

Trafikkontoret hade den 16 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om Nybrogatan mellan Strandvägen och Östermalmstorg, enligt redovisat förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten)

Dnr T2005-300-01706

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa ISA enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Problem med 30-zoner. Skrivelse från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v)

Dnr T2007-320-00475

Trafikkontoret hade den 20 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s :

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att avsluta försöken med upprepningsskyltning av 30- zoner.

 3. Kontoret får i uppdrag att påbörja en allmän inventering av samtliga trafikskyltar med målsättning att minska det totala antalet skyltar.

 4. Kontoret får i uppdrag att inventera möjliga befintliga 30-sträckor utanför zoner där säsongs-, eller tidsbegränsning kan införas.

 5. Därutöver anförs följande:

Den stora mängden skyltar i trafiken medför att trafikanter slutar att uppmärksamma de som verkligen är väsentliga. Det är därför snarare en minskning än en ökning av antalet skyltar som kommer att bidra till att hastighetsgränserna efterlevs.

Många 30-sträckor längs huvudgator fyller sitt syfte under delar av dagen (skolor, förskolor mm) eller delar av året (badplatser). Där det finns möjlighet bör perioden då 30 km/h begränsas efter förutsättningarna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§15 Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp). Remiss

Dnr T2007-330-00714

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 26 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa utlåtandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa utlåtandet till kommunstyrelsen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

§16 ITS Världskongress i Stockholm 2009. Planering av stadens deltagande

Dnr T2007-000-01369

Trafikkontoret hade den 25 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen inrikning på stadens satsningar inför ITS 2009.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Väg- och gatuarbeten under 2007 med stor inverkan på den regionala framkomligheten

Dnr T2007-410-01415

Trafikkontoret hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

Tjänstemannen Ingrid Gyllfors föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Längs Gjörwellsgatan är det i dagsläget en avsmalning som bidrar till stora köer i riktningen mot Västerbron. För att öka framkomligheten från Kungsholmen ut på Västerbron uppdras kontoret att vidta åtgärder för att ta bort avsmalningen.

Längs Götgatan, från Tjärhovsgatan fram till Noe Arksgränd, är det i dagsläget två parallella cykelbanor. Resterande sträcka på Götgatan har cykelbanor i huvudsak på trottoarerna. För att öka framkomligheten uppdras kontoret att ta bort de cykelbanor som ligger i vägbanan längs hela Götgatan.

Kontoret uppdras därutöver att förbättra framkomligheten längs Hamngatan genom att utreda möjligheterna för att signalreglera alternativt ta bort övergångsstället utanför NK samt att flytta taxizonen till entrén vid Regeringsgatan.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt enligt bilaga F2.

§18 Yttrande med anledning av laglighetsprövning, Leif Sundberg ./. Stockholm stad mål nr 3865-07

Dnr T2006-110-02483

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Leif Sundberg inkommen den 16 april 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län inge och åberopa till tjänsteutlåtandet bilagda yttrande, och att förklara förslaget omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län inge och åberopa till tjänsteutlåtandet bilagda yttrande, och att förklara förslaget omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga G2.

§19 Lugnare trafikrytm utmed huvudgatan Västerled i Bromma, genom nya bostäder och gatuombyggnadsåtgärder. Gemensam lägesrapport och genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00140

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 2 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Katarina Staaf den 15 maj 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den gemensamma lägesrapporten och ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra ombyggnadsåtgärder på gatan Västerled från Alviksvägen till Nockeby Torg enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 6 miljoner kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades dels till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordförande Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet framlagt av honom själv m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar att bifalla återremissyrkandet.

Reservationer i denna del

Mot beslutet om återremiss reserverade sig vice ordförande Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till att ärendet avgörs i dag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden hade alltså beslutat enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet:

 1. Ombyggnadsåtgärderna på gatan Västerled från Alviksvägen till Nockeby Torg genomförs enligt kontorets förslag.

 2. Ärendet återremitteras.

 3. Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret har genom detta ärende besvarat ett uppdrag givet av Trafik- och renhållningsnämnden vid beslut om verksamhetsplan 2007. Uppdraget syftar till att arbeta in nya principer för att få bilister att hålla hastighetsbegränsningarna längs utpekade huvudgator. Trafiksäkerhetsåtgärder ska inte enbart bestå av fysiska hinder som gupp och refuger. Moderna och alternativa lösningar som även uppfyller kraven på att en huvudgata ska ha bra framkomlighet måste användas. I uppdraget exemplifierades med bättre upplysta övergångsställen och automatisk hastighetsövervakning tillsammans med ett aktivt arbete för att hitta gestaltningsidéer för gaturummen.

Stadsbyggnadskontoret kopplades in för att utveckla idéer om hur bebyggelse skulle kunna skapa en gatumiljö som bidrar till en lugnare trafikrytm. Längs flera av huvudgatorna finns sträckor som passerar genom grönområden vilket kan locka till högre hastigheter som sedan inte dämpas i tillräcklig utsträckning när man kommer in i mer bebyggda områden. Trafik- och renhållningsnämnden såg då en möjlighet i att komplettera med mer bebyggelse längs dessa sträckor.

Kontoren har lämnat ett förslag till möjlig bebyggelse som delvis uppfyller de intentioner som fanns i uppdraget från trafik- och renhållningsnämnden. Flerfamiljshus är dock inte lämpligt längs gatan utan kontoret uppdras att återkomma med ett alternativ där den kompletterande bebyggelsen utgörs av stadsradhus, småvillor och parhus.

§20 Förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg 2004 – 2015. Anmälan av remissyttrande

Dnr T2007-300-00277

Trafikkontoret hade den 24 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontoret förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga I2.

§21 Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Vivianne Gunnarsson (mp). Remiss

Dnr T2007-000-00670

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga J1.

Särskilt uttalande avgavs även av ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga J2.

§22 Belysningsupprustning i Humlegården. Genomförandebeslut

Dnr T2007-610-01416

Trafikkontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra belysningsupprustning i Humlegården.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Upphandling av parkeringsautomater och tilläggsbeställning till befintliga parkeringsautomater. Genomförandebeslut

Dnr T2007-006-01193

Trafikkontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av parkeringsautomater och en tilläggsbeställning till befintliga parkeringsautomater.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbelut.

 3. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Införande av boendeparkering i Hammarby Sjöstad

Dnr T 2007-340-00825

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 25 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som yttrande över uppdraget i årets budget.

 2. Nämnden godkänner nya parkeringsprinciper i Hammarby Sjöstad.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet till Katarina-Sofia stadsdelsnämnd som svar på skrivelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som yttrande över uppdraget i årets budget.

 2. Nämnden godkänner nya parkeringsprinciper i Hammarby Sjöstad.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet till Katarina-Sofia stadsdelsnämnd som svar på skrivelse.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga K2.

§25 Utredning av vilka lastzoner som kan omvandlas till parkeringsplatser inom innerstaden

Dnr T2007-340-01518

Trafikkontoret hade den 3 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som yttrande över uppdraget i årets budget.

 2. Nämnden godkänner lämnad redogörelse samt uppdrar åt kontoret att upphäva vissa lastzoner och istället inrätta avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som yttrande över uppdraget i årets budget.

 2. Nämnden godkänner lämnad redogörelse samt uppdrar åt kontoret att upphäva vissa lastzoner och istället inrätta avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga L2.

§26 Busstrafik på Selmedalsringen i Hägersten och på gångväg i anslutning till nämnda gata. Svar till Folkpartiet i Hägersten

Dnr T2007-331-00598

Trafikkontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Tjänstemannen från trafikkontoret Erik Andersson föredrog ärendet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2007-400-01291

Trafikkontoret hade den 18 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag om en revidering av genomförandebeslut med omedelbar justering.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Upprustning av Gustav Adolfs Torg på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-530-00243

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del genomförandet av upprustning av Gustav Adolfs Torg omfattande investeringsutgifter om 60 mnkr.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger nämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att genomföra projektet Gustav Adolfs Torg.

 3. Nämnden godkänner att genomföra den föreslagna beläggningen på Norrbro.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Renovering av Södra Danviksbrons maskineri. Reviderat genomförandebeslut

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§30 Ersättningsprinciper för skadeståndsreglering av klotter

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§31 Framtagande av en strategi för att komma till rätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c). Remiss

Dnr T2007-510-00965

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna och åberopa kontorets utlåtande som svar på motionen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga M.

§32 Omisolering och spårombyggnad av Djurgårdsbron. Genomförandebeslut

Dnr T2007-420-01292

Trafikkontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Djurgårdsbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Slutrapport för miljömiljardsprojekt 54 "Insamling av farligt avfall via röda boxar". Anmälan

Dnr T2007-630-01328

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden beslutar att överlämna rapporten till stadsledningskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden beslutar att överlämna rapporten till stadsledningskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga N.

§34 Vägledning om definitionen av hushållsavfall. Anmälan av remissyttrande

Dnr T2007-630-01327

Trafikkontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§35 Upphandling av drift och transporter från återvinningscentralen i Bromma. Tilldelningsbeslut

Dnr T2007-006-01329

Trafikkontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med SITA Sverige AB för dift av ÅVC Bromma.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Återvinningsstationer. Lägesrapport

Dnr T2007-630-01330

Trafikkontoret hade den 24 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten och lägger den till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) samt vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) samt vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) framställda yrkandet, d v s:

 1. Trafikkontorets förslag till beslut godkänns.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med konkreta förslag för nedgrävning av återvinningsstationer.

 3. Kontoret får i uppdrag att i samråd med FTI genomföra försök med mindre s k ”pocketstationer” där endast en eller två av de mest effektiva fraktionerna kan sorteras.

 4. Därutöver anförs följande:

Producentansvaret ställer i lag krav på ett aktivt samarbete mellan producenterna (materialbolagen) och kommunerna. Det finns viss otydlighet i respektive parts ansvarsområde och därför genomförs regelmässiga samråd där avtal och åtgärder diskuteras. Trafikkontoret uppdras att genomföra samråd med FTI för att utreda möjligheterna att placera ut mindre återvinningsstationer där endast tidningspapper och glas kan lämnas.

Nedgrävning av återvinningsstationer är ett starkt önskemål bland stockholmarna. Trafikkontoret har vid tidigare samråd med FTI efterfrågat deras ställningstagande kring detta och FTI har klargjort att man inte anser att detta ligger inom deras lagliga skyldighet i producentansvaret. Trafikkontoret uppdras därför att återkomma till nämnden med konkreta förslag för att genomföra nedgrävningar.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

§37 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2007

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 15 mars 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Återremiss

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 3 april 2007 nr 19

Trafikkontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Tjänsteutlåtandet har sedermera kompletterats med ett tillägg daterat den 2 maj 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) samt vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt, det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) samt vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) framställda yrkandet, d v s:

 1. Kontorets förslag att avskaffa dagstädningen på Norrtullsgatan, Vanadisvägen, Karlbergsvägen, Rörstrandsgatan och Norrbackagatan avstyrks.

 2. Parkeringsförbud vid dagstädning mellan 09.00-14.00 tillstyrks.

 3. Övriga förändringar enligt kontorets förslag tillstyrks.

 4. Parkeringsövervakningen i samband med dagstädning förstärks.

 5. Därutöver anförs följande:

Förvaltningens förslag innebär att 432 p-platser försvinner nattetid i den del av staden med störst efterfrågan på parkeringsplatser och därmed kanske störst parkeringsproblem i Stockholms innerstad. Det kommer inte att motverkas av att det positiva sker med att p-platser tillkommer på helt andra områden. Det kommer att resultera i stora problem för de boende på Norrmalm och förorsaka ökad söktrafik och fler trafikfarliga parkeringar. I andra delar av staden underlättas boendeparkeringen då fler platser tillkommer, dock så sker det i geografiskt andra delar av staden där parkeringsproblemen inte är lika stora som i denna del av staden.

Motivet till detta är enligt förvaltning och utredningen i praktiken de problem som uppstår i samband med snöbortforsling vintertid på de gator där busstrafik förekommer. Detta har de senaste åren skett en eller två gånger per år och är ett litet problem jämförelsevis med till exempel de problem bussarna dagligen har på vissa smala gator, med parkerade bilar och nyttofordon. Problemen med parkerade fordon på städgator har alltid varit relativt större när inte parkeringsövervakningen har fungerat på dessa gator. En sådan konsekvent bevakning av gator med dagstädning är en förutsättning för att detta system skall fungera.

Dagstädning är knappast ett bullerproblem som är svårare om det sker på dagtid än om städningen och snöröjningen sker nattetid. Normalt sker städningen snabbt utefter gatorna, under förutsättning att inte felparkerade bilar tillåts stå kvar. Ökad olycksrisk för barn har inte kunnat visats med statistik eller andra fakta. Barnen befinner sig främst på förskolor och skolor under denna tid på dagen. Risken för fler olyckor med barn inblandade är istället, i motsats till vad förvaltningen föreslår, ett viktigt skäl att inte tillåta dagstädning längre än till kl. 14.00, då många barn på låg- och mellanstadiet går hem från skolan efter kl.14.00.

Ett problem är naturligtvis att kostnaderna för städning, snöröjning och parkerings-övervakning blir högre med ett system med dagstädning. Dock skall detta vägas mot tillgängligheten av parkeringsplatser som med förvaltningens förslag drastiskt minskar. De boende i innerstaden har fått sina boendeparkeringsavgifter höjt till 500 kr per månad. Då är det orimligt att försvåra boendeparkeringen genom att kraftigt minska antalet parkeringsplatser i områden med särskilt svåra parkeringsproblem.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§39 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-00485

Bordlagt 6 mars 2007 nr 18 och 3 april 2007 nr 27

Trafikkontoret hade den 7 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Bällstavägen vid handelsträdgården enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 6 miljoner kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Projektet vid Bällstavägen avbryts.

 2. Därutöver anförs följande:

I ljuset av de stora investeringar som trafikkontoret redovisar i prognosen bör en genomgripande utvärdering genomföras av samtliga planeringsprojekt. Bällstavägen hör inte till de projekt som trafik- och renhållningsnämnden placerar högst på prioriteringslistan.

De investeringsmedel som frigörs bör omfördelas till högre prioriterade investeringsprojekt där resurser helt eller delvis saknas.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.