Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-12-18

Sammanträde 2012-12-18

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

202 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
KD rapport 20121211 Bilaga KSK organisationsschema.pdf
Kommundirektörens rapport december 2012.pdf
Verksamhetsplan för kommundirektörens stab 2013.pdf

203 Utvecklings- och förändringsarbete inom konsult- och servicekontoret

Förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenterar chefen för konsult- och servicekontoret Ann-Catrine Hagner det pågående utvecklings- och förändringsarbetet inom kontoret.

204 Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur

Dnr 2012/KS 0177 010

Förslag till beslut

* Kommunstyrelsen förklarar uppdraget fullgjort och lägger bifogade utredningsrapporter till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 5 april 2012 kommundirektören i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i form av ökad andel äldre i Tyresö fram till 2025. Utredningsuppdraget avrapporteras i bilagd rapport. Kommunens ekonomichef Dan Näsman föredrar ärendet vid sammanträdet.

Bilagor
Utredningsuppdrag långsiktiga konsekvenser förändrad åldersstruktur.pdf
Tjäsnteskrivelse redovisning konsekvenser av förändrad åldersstruktur.pdf
Äldreomsorgens långsiktiga utveckling i Tyresö.pdf

205 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun antas.
2. Föreskrifterna träder i kraft fyra veckor efter den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har konsult- och servicekontoret gjort en förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun. Två tidigare versioner har gjorts, som dock har upphävts av Länsstyrelsen.

I förslaget till reviderade föreskrifter har ändringar skett för att bättre tillgodose kommuninvånarnas önskemål, "onödiga" föreskrifter som är svåra att efterleva har tagits bort och vissa redaktionella ändringar har gjorts. De punkter som Länsstyrelsen har påpekat har också korrigerats.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen för publicering i länets författningssamling. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Bemyndigandet för en kommun att skriva ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) är begränsat till ordningslagens tillämpningsområde, dvs. är begränsat till offentliga platser som vägar, gator, torg , parker m.m. Kommunen har därutöver viss möjlighet att jämställa vissa, i ordningslagen uppräknade, platser med offentliga platser. Dessa är anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra liknande områden som normalt inte inryms i definitionen av offentliga platser. Detta har gjorts i 3 § i förslaget. Platser som inte är offentliga platser eller räknas upp i 3 § omfattas därmed inte av dessa föreskrifter. Det kan t.ex. gälla skogsområden som inte är anvisade som park enligt detaljplan, skolgårdar, gårdar till förskolor eller innergårdar till bostadshus.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun.pdf
Ordningsföreskrifter.pdf
Kartbilagor ordningsföreskrifter.pdf

206 Uppdrag kring framtidens gymnasium i Tyresö

Dnr 2012/KS 0017 44

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till beslut om framtidens gymnasieskola i Tyresö kommun.
2. Innan projektdirektiven fastställs ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Beskrivning av ärendet
Efter beslut i kommunstyrelsen 2012-01-31 § 4 har en omvärldsanalys och förstudie genomförts för att få ett bättre underlag inför ett framtida beslut om kommunens gymnasieutbildning.

En workshop genomfördes inom förstudiens ram med representanter från kommunstyrelsen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den pekade bland annat ut nedanstående komponenter som nödvändiga i framtidens gymnasium i Tyresö:

* Tydlig vision och koncept/profil (t.ex. entreprenörskap, internationalisering) utifrån kommunens vision och styrkor
* Arbetsplats för unga vuxna
* Eleverna i fokus
* Utbildning istället för skola
* Kreativa och innovativa flexibla lokaler
* Flera utförare

Bilagor
Workshop gymnasiet dokumentation.pdf
Agenda workshop framtidens gymnasium 121001.pdf
Tjänsteskrivelse Framtidens gymnasium.pdf
Projektdirektiv Framtidens gymnasium.pdf

207 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Tyresö kommuns översiktsplan, bestående av en kommunomfattande del från 2008 samt en fördjupning för Östra Tyresö från 2003, bedöms i stora drag vara aktuell.

Beskrivning av ärendet
En översiktsplan ska vara aktuell för att kunna vara vägledande för exempelvis beslut om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Tyresös kommunomfattande översiktsplan är från 2008. Det finns en fördjupning för Östra Tyresö från 2003. Båda dessa delar utgör tillsammans kommunens översiktsplan och ska aktualitetsprövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att intentionerna i den kommunomfattande översiktsplanen från 2008 i stora drag är aktuella. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen har förändrats.

Vidare bedömer förvaltningen att fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö delvis är genomförd men att den i stort är aktuell. Fördjupningen kompletteras av översiktsplanen från 2008. Detaljplanearbete i enlighet med fördjupningen pågår. Stora delar av Inre Brevik är klara, och för Raksta, Solberga och Bergholm är planeringen påbörjad.

Bilagor
ÖP aktuellpröv MSU § 159.pdf
ÖP aktuellpröv Tjskr 1.pdf
ÖP aktuellpröv Upprap 2.pdf
ÖP aktuellpröv S+MP yttrande 3.pdf

208 Planuppdrag ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Förslag till beslut

* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Tyresö kommun. Ett samrådsförslag till ny översiktsplan ska finnas vid utgången av år 2014.

Beskrivning av ärendet
Sedan kommunens översiktsplan antogs år 2008 har en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen förändrats. Bland annat har en ny plan- och bygglag trätt i kraft och en ny regional utvecklingsplan antagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner dock att Tyresö kommuns översiktsplan i stora drag är aktuell.

Att ta fram en ny översiktsplan tar många år och för att även framöver uppfylla kraven och förväntningarna på vad en översiktsplan ska innehålla och hur den ska fungera krävs att arbetet med en ny inleds nu. Att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan är ett mål i kommunplanen för år 2014.

Bilagor
ÖP Planuppdrag MSU § 160.pdf
ÖP Planuppdrag Tjskr 1.pdf

209 Beslut om utställning gällande detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö

Dnr 2011 KSM 0074 214

Förslag till beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan Ugglevägen etapp 9 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9. Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor. Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap. Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid. Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området. En fastighet lämnas utanför planområdet på grund av olämpliga geotekniska markförhållanden.

Planen har varit ute på samråd under perioden 1 december 2011 till 12 februari 2012. Under samrådet inkom 38 yttranden varav 11 var från myndigheter och föreningar.

Planarbetet sker med normalt förfarande.

Bilagor
Ugglevägen Detplan MSU § 162.pdf
Ugglevägen detplan Tjskr 1.pdf
Ugglevägen Planbeskr 2.pdf
Ugglevägen Samrådsred 3.pdf
Ugglevägen Genomförandebeskr 4.pdf
Ugglevägen Bilaga genomförandebeskr 5.pdf
Ugglevägen detplan S yttrande 6.pdf
Ugglevägen norr 7 Plankarta.pdf
Ugglevägen söder 8 Plankarta.pdf
Ugglevägen Stabutred 9.pdf

210 Beslut om utställning för gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik

Dnr 2011 KSM 0459 254

Förslag till beslut

1. Utställningshandlingarna för gatukostnadsutredning Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 26 326 846 kronor. Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 167 417 kronor för en befintlig fastighet med index för november 2011 som bas.

Bilagor
Ugglevägen GK MSU § 163.pdf
Ugglevägen GK Tjskr 1.pdf
Ugglevägen GK Gatukostut 2.pdf
Ugglevägen GK sammanst 3.pdf
Ugglevägen GK process 4.pdf
Bilaga 2_1 Gatukostnad Ugglevägen.pdf
Bilaga 2_2 gatukostnad Ugglevägen.pdf

211 Tillämpning av miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr 2012 KSM 0859 556

Förslag till beslut

1. Tyresö kommun tillämpar följande definition vid anskaffning av personalbilar samt bilar till verksamheten:

* Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut maximalt 120 g/km koldioxid per km (motsvarar cirka 5,0 liter bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km). De måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005 PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.
* Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.
* Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen av nya modeller och ge förslag till ny definition, när marknaden mognat och det finns ett utbud av miljöklassade fordon enligt vägtrafikskattelagen som inte ger kraftigt fördyrade inköp.
3. Tyresö kommuns miljöbilsdefinition ska omprövas minst en gång per år.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade under 2008 beslut om att tillämpa SFS 2006:1572 vid anskaffning av personalbilar. Denna förordning har upphävts och ersatts av SFS 2009:1.

Den nya definitionen innebär bland annat att utbudet av modeller på marknaden i ett kort perspektiv kommer att begränsas kraftigt. Förändringen kan innebära att många väljer att behålla äldre bilar eller att köpa mindre miljövänliga bilar privat istället för att välja alternativet personalbil. Enligt den CERO-analys som kommunen har genomfört skulle det påverka miljöbelastningen mycket negativt.

Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till miljöbilsdefinition som ska tillämpas inom kommunen. Definitionen ska omprövas vid behov, dock minst en gång per år.

Bilagor
Miljöbil def MSU § 170.pdf
Miljöbil def MP yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse miljöbilsdefinition.pdf

212 Ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2012/KS 0349 007

Förslag till beslut

1. Brottsofferjouren Nacka-Värmdö-Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 131 400 kronor för verksamhetsåret 2013.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast den sista februari 2014. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2012 lämnas in.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö är en ideell organisation med stödpersoner som arbetar ideellt och stödjer brottsoffer inom jourens upptagningsområde. Föreningen har mellan år 1994-2011 beviljats medel med tre kronor per kommuninvånare av Tyresö kommun.

Brottsofferjouren har ansökt om att få verksamhetsbidraget höjt till fyra kronor per kommuninvånare.

Kommundirektören gör bedömningen att brottsofferjouren utför ett mycket värdefullt arbete som komplement till kommunens egna verksamheter inom området. Verksamhetsbidrag bör därför även beviljas för verksamhetsåret 2013. Bedömningen är dock att bidraget bör ligga kvar på tre kronor per kommuninvånare. Även om inte bidraget per invånare höjs så blir verksamhetsbidraget högre då antalet kommuninvånare har ökat i kommunen.

Bilagor
DOC031012-03102012 103353.pdf
Tjänsteskrivelse asökan om verksamhetsbidrag til Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf

213 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2012/KS 0403 003

Förslag till beslut

* Kommunjurist Eva Nilsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

214 Fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2012/KS 0112 001

Förslag till beslut

* Till ny ledamot i kommunala rådet för funktionshinder utses Gerd Dufberg (M).

Beskrivning av ärendet
Ted Bondefalk (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot föreslås Gerd Dufberg (M).

Bilagor
Avsägelse Ted Bondefalk.pdf

215 Anmälan av delegationsbeslut om sponsring

Dnr 2012/KS 0420 012

Förslag till beslut

* Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om sponsring Tyresö Trollbäcken IBK, 2012-11-26, dnr 2012/KS 0420 012

Bilagor
Sponsringsavtal Tyresö Trollbäcken IBK.pdf
Delegationsbeslut sponsring Tyresö Trollbäcken IBK.pdf

216 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör

Dnr 2012/KS 0408 20

Förslag till beslut

* Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om förordnande som tf kommundirektör 27 december 2012 - 4 januari 2013, 2012-12-04, dnr 2012/KS 0408 20

Bilagor
Delegationsbeslut förordnande som tf kommundirektör.pdf

217 Kommunstyrelsens meddelanden december 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Bevakningsrapport november 2012 Stockholmsregionens europakontor.pdf
Socialnämndens beslut om utökat mottagande av ensamkommande asylsökande barn.pdf
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-21 § 81 Nya överenskommelser mottagande flyktingbarn.pdf
Mål budget och VP 2013 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
dom målnr P 1919-12 nacka tingsrätt-12122012113330.pdf
Återkoppling Länsrapporten 2011 ANDT.pdf
Bilaga Alkoholtillsyn Stockholms län.pdf
Bilaga ANDT-förebyggande Stockholms län.pdf
Bilaga Tobakstillsyn Stockholms län.pdf
Fastighetsavdelningens månadsrapport november 2012.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november 2012.pdf
KS meddelanden december 2012.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (247 kb)

§202 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
KD rapport 20121211 Bilaga KSK organisationsschema.pdf
Kommundirektörens rapport december 2012.pdf
Verksamhetsplan för kommundirektörens stab 2013.pdf
Öppna jämförelser 2012 Trygghet och säkerhet.pdf

§203 Utvecklings- och förändringsarbete inom konsult- och servicekontoret

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenterar chefen för konsult- och servicekontoret Ann-Catrine Hagner det pågående utvecklings- och förändringsarbetet inom kontoret.

§204 Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur

Dnr 2012/KS 0177 010

Beslut

- Kommunstyrelsen förklarar uppdraget fullgjort och lägger bifogade utredningsrapporter till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 5 april 2012 kommundirektören i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i form av ökad andel äldre i Tyresö fram till 2025. Utredningsuppdraget avrapporteras i bilagd rapport. Kommunens ekonomichef Dan Näsman föredrar ärendet vid sammanträdet.Bilagor
Utredningsuppdrag långsiktiga konsekvenser förändrad åldersstruktur.pdf
Tjäsnteskrivelse redovisning konsekvenser av förändrad åldersstruktur.pdf
Äldreomsorgens långsiktiga utveckling i Tyresö.pdf

§205 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigeDe reviderade lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun antas.

2. Föreskrifterna träder i kraft fyra veckor efter den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har konsult- och servicekontoret gjort en förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun. Två tidigare versioner har gjorts, som dock har upphävts av Länsstyrelsen.

I förslaget till reviderade föreskrifter har ändringar skett för att bättre tillgodose kommuninvånarnas önskemål, ”onödiga” föreskrifter som är svåra att efterleva har tagits bort och vissa redaktionella ändringar har gjorts. De punkter som Länsstyrelsen har påpekat har också korrigerats.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen för publicering i länets författningssamling. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Bemyndigandet för en kommun att skriva ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) är begränsat till ordningslagens tillämpningsområde, dvs. är begränsat till offentliga platser som vägar, gator, torg , parker m.m. Kommunen har därutöver viss möjlighet att jämställa vissa, i ordningslagen uppräknade, platser med offentliga platser. Dessa är anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra liknande områden som normalt inte inryms i definitionen av offentliga platser. Detta har gjorts i 3 § i förslaget. Platser som inte är offentliga platser eller räknas upp i 3 § omfattas därmed inte av dessa föreskrifter. Det kan t.ex. gälla skogsområden som inte är anvisade som park enligt detaljplan, skolgårdar, gårdar till förskolor eller innergårdar till bostadshus.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun antas.

2. Föreskrifterna träder i kraft fyra veckor efter den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.


Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till de reviderade ordningsföreskrifterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun.pdf
Ordningsföreskrifter.pdf
Kartbilagor ordningsföreskrifter.pdf

§206 Uppdrag kring framtidens gymnasium i Tyresö

Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till beslut om framtidens gymnasieskola i Tyresö kommun.

2. Innan projektdirektiven fastställs ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Beskrivning av ärendet
Efter beslut i kommunstyrelsen 2012-01-31 §4 har en omvärldsanalys och förstudie genomförts för att få ett bättre underlag inför ett framtida beslut om kommunens gymnasieutbildning.

En workshop genomfördes inom förstudiens ram med representanter från kommunstyrelsen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den pekade bland annat ut nedanstående komponenter som nödvändiga i framtidens gymnasium i Tyresö:

- Tydlig vision och koncept/profil (t.ex. entreprenörskap, internationalisering) utifrån kommunens vision och styrkor

- Arbetsplats för unga vuxna

- Eleverna i fokus

- Utbildning istället för skola

- Kreativa och innovativa flexibla lokaler

- Flera utförare

Bilagor
Workshop gymnasiet dokumentation.pdf
Agenda workshop framtidens gymnasium 121001.pdf
Tjänsteskrivelse Framtidens gymnasium.pdf
Projektdirektiv Framtidens gymnasium.pdf

§207 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommuns översiktsplan, bestående av en kommunomfattande del från 2008 samt en fördjupning för Östra Tyresö från 2003, bedöms i stora drag vara aktuell.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-05 § 159 (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En översiktsplan ska vara aktuell för att kunna vara vägledande för exempelvis beslut om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Tyresös kommunomfattande översiktsplan är från 2008. Det finns en fördjupning för Östra Tyresö från 2003. Båda dessa delar utgör tillsammans kommunens översiktsplan och ska aktualitetsprövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att intentionerna i den kommunomfattande översiktsplanen från 2008 i stora drag är aktuella. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen har förändrats.

Vidare bedömer förvaltningen att fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö delvis är genomförd men att den i stort är aktuell. Fördjupningen kompletteras av översiktsplanen från 2008. Detaljplanearbete i enlighet med fördjupningen pågår. Stora delar av Inre Brevik är klara, och för Raksta, Solberga och Bergholm är planeringen påbörjad.Bilagor
ÖP aktuellpröv MSU § 159.pdf
ÖP aktuellpröv Tjskr 1.pdf
ÖP aktuellpröv Upprap 2.pdf
ÖP aktuellpröv S+MP yttrande 3.pdf

§208 Planuppdrag ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Tyresö kommun. Ett samrådsförslag till ny översiktsplan ska finnas vid utgången av år 2014.

Beskrivning av ärendet
Sedan kommunens översiktsplan antogs år 2008 har en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen förändrats. Bland annat har en ny plan- och bygglag trätt i kraft och en ny regional utvecklingsplan antagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner dock att Tyresö kommuns översiktsplan i stora drag är aktuell.

Att ta fram en ny översiktsplan tar många år och för att även framöver uppfylla kraven och förväntningarna på vad en översiktsplan ska innehålla och hur den ska fungera krävs att arbetet med en ny inleds nu. Att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan är ett mål i kommunplanen för år 2014.Bilagor
ÖP Planuppdrag MSU § 160.pdf
ÖP Planuppdrag Tjskr 1.pdf

§209 Beslut om utställning gällande detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö

Dnr 2011 KSM 0074 214

Beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan Ugglevägen etapp 9 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-05 § 162 (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9. Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor. Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap. Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid. Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området. En fastighet lämnas utanför planområdet på grund av olämpliga geotekniska markförhållanden.

Planen har varit ute på samråd under perioden 1 december 2011 till 12 februari 2012. Under samrådet inkom 38 yttranden varav 11 var från myndigheter och föreningar.

Planarbetet sker med normalt förfarande.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att utställningshandlingarna för detaljplan Ugglevägen etapp 9 godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att strandskyddet inte ska upphävas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.Bilagor
Ugglevägen Detplan MSU § 162.pdf
Ugglevägen detplan Tjskr 1.pdf
Ugglevägen Planbeskr 2.pdf
Ugglevägen Genomförandebeskr 4.pdf
Ugglevägen Bilaga genomförandebeskr 5.pdf
Ugglevägen detplan S yttrande 6.pdf
Ugglevägen norr 7 Plankarta.pdf
Ugglevägen söder 8 Plankarta.pdf
Ugglevägen Stabutred 9.pdf
Samrådsredogörelse Ugglevägen.pdf

§210 Beslut om utställning för gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik

Dnr 2011 KSM 0459 254

Beslut

1. Utställningshandlingarna för gatukostnadsutredning Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 26 326 846 kronor. Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 167 417 kronor för en befintlig fastighet med index för november 2011 som bas.Bilagor
Ugglevägen GK MSU § 163.pdf
Ugglevägen GK Tjskr 1.pdf
Ugglevägen GK Gatukostut 2.pdf
Ugglevägen GK sammanst 3.pdf
Ugglevägen GK process 4.pdf
Bilaga 2_1 Gatukostnad Ugglevägen.pdf
Bilaga 2_2 gatukostnad Ugglevägen.pdf

§211 Tillämpning av miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr 2012 KSM 0859 556

Beslut

1. Tyresö kommun tillämpar följande definition vid anskaffning av personalbilar samt bilar till verksamheten:

- Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut maximalt 120 g/km koldioxid per km (motsvarar cirka 5,0 liter bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km). De måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005 PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.

- Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

- Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen av nya modeller och ge förslag till ny definition, när marknaden mognat och det finns ett utbud av miljöklassade fordon enligt vägtrafikskattelagen som inte ger kraftigt fördyrade inköp.

3. Tyresö kommuns miljöbilsdefinition ska omprövas minst en gång per år.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande och instämt i Marie Åkesdotters (MP) reservation om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade under 2008 beslut om att tillämpa SFS 2006:1572 vid anskaffning av personalbilar. Denna förordning har upphävts och ersatts av SFS 2009:1.

Den nya definitionen innebär bland annat att utbudet av modeller på marknaden i ett kort perspektiv kommer att begränsas kraftigt. Förändringen kan innebära att många väljer att behålla äldre bilar eller att köpa mindre miljövänliga bilar privat istället för att välja alternativet personalbil. Enligt den CERO-analys som kommunen har genomfört skulle det påverka miljöbelastningen mycket negativt.

Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsförvalningen utarbetat ett förslag till miljöbilsdefinition som ska tillämpas inom kommunen. Definitionen ska omprövas vid behov, dock minst en gång per år.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att:

1. Tyresö kommun tillämpar följande definition vid anskaffning av personalbilar samt bilar till verksamheten:

- Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut maximalt 120 g/km koldioxid per km (motsvarar cirka 5,0 liter bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km). De måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005 PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.

- Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

- Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen av nya modeller och ge förslag till ny definition, när marknaden mognat och det finns ett utbud av miljöklassade fordon enligt vägtrafikskattelagen som inte ger kraftigt fördyrade inköp.

3. Tyresö kommuns miljöbilsdefinition ska omprövas minst en gång per år.


Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att:

1. Tyresö kommun ska följa regeringens nya miljöbilsdefinition, men förstärka den (utifrån den framkomna kritiken)

2. Köpa energieffektiva mindre bilar (hålla nere vikten)

3. Alltid sträva efter att köra förnybart

4. Göra undantag för tyngre bilar och arbetsmaskiner som inte finns på marknaden (inga problem att hitta miljöbilar när det gäller personbilar).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Miljöbil def MSU § 170.pdf
Miljöbil def MP yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse miljöbilsdefinition.pdf

§212 Ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2012/KS 0349 007

Beslut

1. Brottsofferjouren Nacka-Värmdö-Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 175 200 kronor för verksamhetsåret 2013.

2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast den sista februari 2014. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2012 lämnas in.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö är en ideell organisation med stödpersoner som arbetar ideellt och stödjer brottsoffer inom jourens upptagningsområde. Föreningen har mellan år 1994-2011 beviljats medel med tre kronor per kommuninvånare av Tyresö kommun.

Brottsofferjouren har ansökt om att få verksamhetsbidraget höjt till fyra kronor per kommuninvånare.

Kommundirektören gör bedömningen att brottsofferjouren utför ett mycket värdefullt arbete som komplement till kommunens egna verksamheter inom området. Verksamhetsbidrag bör därför även beviljas för verksamhetsåret 2013. Vid beredning av ärendet gjordes en överenskommelse om att höja verksamhetsbidraget till 4 kronor per kommuninvånare.Bilagor
DOC031012-03102012 103353.pdf
Tjänsteskrivelse asökan om verksamhetsbidrag til Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf

§213 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2012/KS 0403 003

Beslut

- Kommunjurist Eva Nilsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§214 Fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2012/KS 0112 001

Beslut

- Till ny ledamot i kommunala rådet för funktionshinder utses Gerd Dufberg (M).

Beskrivning av ärendet
Ted Bondefalk (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot föreslås Gerd Dufberg (M).

Bilagor
Avsägelse Ted Bondefalk.pdf

§215 Anmälan av delegationsbeslut om sponsring

Dnr 2012/KS 0420 012

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om sponsring Tyresö Trollbäcken IBK, 2012-11-26, dnr 2012/KS 0420 012Bilagor
Sponsringsavtal Tyresö Trollbäcken IBK.pdf
Delegationsbeslut sponsring Tyresö Trollbäcken IBK.pdf

§216 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör

Dnr 2012/KS 0408 20

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om förordnande som tf kommundirektör 27 december 2012 - 4 januari 2013, 2012-12-04, dnr 2012/KS 0408 20

Bilagor
Delegationsbeslut förordnande som tf kommundirektör.pdf

§217 Kommunstyrelsens meddelanden december 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.Bilagor
Bevakningsrapport november 2012 Stockholmsregionens europakontor.pdf
Socialnämndens beslut om utökat mottagande av ensamkommande asylsökande barn.pdf
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-21 § 81 Nya överenskommelser mottagande flyktingbarn.pdf
Mål budget och VP 2013 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
dom målnr P 1919-12 nacka tingsrätt-12122012113330.pdf
Återkoppling Länsrapporten 2011 ANDT.pdf
Bilaga Alkoholtillsyn Stockholms län.pdf
Bilaga ANDT-förebyggande Stockholms län.pdf
Bilaga Tobakstillsyn Stockholms län.pdf
Fastighetsavdelningens månadsrapport november 2012.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november 2012.pdf
KS meddelanden december 2012.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående nämndplan 2013.pdf