Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-03-16

Sammanträde 2016-03-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport mars 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2016.pdf

2 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive internkontroll

Dnr 2016/KS 0076 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse för 2015 samt genomförd internkontroll för kommunövergripande verksamheter utifrån verksamhetsplan 2015. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd internkontroll godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §25.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsberättelse kommunövergripande verksamheter 2015.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringsplan uppföljning 2015.pdf

3 Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen

Dnr 2016/KS 0077 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har arbetat fram tillgänglighetsplan för åren 2017-2019 med förslag till aktiviteter för 2017 och föreslår att kommunstyrelsen fastställer planen.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen, 2015-06-02 § 116, att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen skulle kunna integreras i styrprocessen från och med 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanen behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Med den föreslagna ordningen blir planen en naturlig del av styrprocessen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Tillgänglighetsplan.pdf
Kommunala funktionshinderrådets protokollsutdrag 2016-02-04 § 4.pdf
Tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

4 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren

Dnr 2016/KS 0075 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i genomförandet av kommunens program "Attraktiva Alby" för utvecklingen av Alby naturreservat, har kultur- och fritidsnämnden gett fritidsavdelningen hos utvecklingsförvaltningen i uppdrag att modernisera och anpassa löpspåren i Alby till gällande normer och regler. För att genomföra åtgärder behöver kommunstyrelsen besluta om dispens från naturreservatsreglerna A9 om att dra fram ledningar i luft, mark och vatten samt A10 om att anlägga väg eller motsvarande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har kompletterande handlingar i form av en spårutredning och kultur- och fritidsnämndens beslut att modernisera löpspåren lagts till ärendet.

Bilagor
Spårutredning Tyresö 150821.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat.pdf
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 151019 § 79.pdf

5 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för att uppföra visningshus för lantdjur

Dnr 2016/KS 0078 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas.

Beskrivning av ärendet
Fastighet- och facility-enheten har haft ett uppdrag att bistå utvecklingsförvaltningen med upprättande av arrendeavtal för Uddby gård inom Alby naturreservat. Enligt arrendeavtalet ska visningsverksamheten fortsätta och utvecklas, vilket kräver en ny visningsbyggnad då dagens logbyggnad inte uppfyller gällande krav på god djurhållning och säkerhet vid visningsverksamhet. För att uppföra visningsbyggnaden krävs dispens från föreskrifterna för naturreservatet, vilket kräver beslut i kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har tjänsteskrivelsen kompletterats med uppgifterna att kostnaden för visningshuset är beräknad till 5,2 miljoner kronor vilket finansieras inom ramen för anslaget för utveckling av Alby fritidsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för visningshus för lantdjur.pdf
Uddby Visningsgård bilaga 1 och 2.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §24.pdf

6 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar konsult- och servicekontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §28.pdf
Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

7 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32 *

Dnr 2016KSM0089

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige under våren 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.

För att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet avseende Agaten 32 samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Protokollsutdrag §25 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

8 Antagande av detaljplan för Agaten 32 *

Dnr 2014KSM0796

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Förslaget var utställt för granskning 8 december 2015 - 8 januari 2016. Därefter har planhandlingarna kompletterats beträffande upphävande av fastighetsplan, framtida fastighetsbildning samt beträffande värdet av att spara ytterligare träd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Agaten 32 med utökad byggrätt till tre parhus.

Bilagor
Protokollsutdrag §26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten 11_Planbeskrivning.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

9 Antagande av detaljplan för Plåtslagaren 11

Dnr 2015KSM0920.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändring av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Bollmora. Ändringens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får bygga inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta. Planarbetet sker med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 i dess lydelse eftre 1 januari 2015.

Samråd har hållits i två veckor, mellan 27 januari och 10 februari, enligt de bestämmelser som finns i PBL gällande begränsat standardförfarande. Samtliga sakägare har medgivit förslaget till ändring, vilket är ett lagstadgat krav för att planändringen ska kunna tas vidare direkt för beslut om antagande utan granskning. Synpunkter som inkommit under samrådet är sammanfattade och redogjorda för i samrådsredogörelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att ändring av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag §30 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_beslut_antagnade_Plåtslagaren11.pdf
planbeskrivning_plåtslagaren11_antagande.pdf
plankarta_plåtslagaren11_nyversion-A3-L.pdf
samrådsredgorelse_plåtslagaren11_antagande.pdf

10 Beslut om granskning för Kryddvägen etapp 3

Dnr 2015KSM0599

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus.

Samråd och markanvisningstävling har hållits under 2014. Tävlingsbidraget och inkomna synpunkter under samrådet har utgjort underlag för det vidareutvecklade planförslaget. Till detaljjplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §23 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteutlåtande Basilikagränd beslut om granskning.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-västra-Reinova.pdf
DP-Kryddvagen_PKgranskning_FOKUS.färg.pdf
Basilikagränd Kvalitetsprogram_160217.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen3_utan namn.pdf
Dagvattenutredning_Basilikagränd_slutlig.pdf

11 Beslut om granskning för Raksta etapp 8

Dnr 2013KSM0891 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt förfarande påbörjat innan den 1 januari 2015 varvid beslut om granskning tas i kommunstyrelsen. Planen har stöd i kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan för östra Tyresö och tas därmed fram utan program.

Planen var ute på samråd 5 augusti-30 september 2014 och flera ändringar har gjorts i planen efter samrådet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §27 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_beslut om granskning, raksta 8.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning_Bilaga 1.pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Samrådsredogörelse_Raksta 8.pdf

12 Beslut om granskning, gatukostnadsutredning Raksta etapp 8

Dnr 2013KSM0921

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Raksta, etapp 8 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 27 038 535 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 150 682 kronor för en befintlig fastighet, baserat på kostnadsnivå för februari 2016. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §28 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_granskning_gatukostnader Raksta_påskriven.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 1.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 2.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta Samrådsredogörelse.pdf

13 Godkännande av arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora

Dnr 2016 KSM 0546

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora med Nobina Sverige AB godkänns.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Nobina vill säkerställa kollektivtrafiken i Tyresö genom att upprätthålla lagstadgad möjlighet till rast för sina anställda. Arrendet innebär att mark upplåts för rastlokal i form av en mörkröd container på 12 kvm. Lokalen är planerad att vara belägen på Ällmoravägen vid ändhållplatsen för Tyresö Brevik-bussen.

Bilagor
Protokollsutdrag §32 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal påskrift av Nobina.pdf

14 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00 *

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §29.pdf

15 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång *

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

1. Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.

2. Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.

3. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet med förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

16 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling *

Dnr 2015/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016.pdf
Inbjudan-Regionbildning-framtidens-utmaningar-april-2016.pdf
KSOMinne160204u.pdf
Kallelse till rådsmöte i Mälardalsrådet.pdf
Informationsbrev till förtroendevalda om tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-02-05.pdf
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av kommunens tillsyn av fristående förskolor.pdf
laglighetsprövning beslut flyktingar GAN.pdf
laglighetsprövning beslut flyktingar socialnämnden.pdf
Skrivelse Styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf
Revisionsrapport styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf
Månadsrapport från SBF .pdf
Program för historiedag 2016.pdf
Årets klimatstad 2016_inbjudan_finalkonferens.pdf

§37 Kommundirektörens rapport mars 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2016.pdf

§38 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive internkontroll

Dnr 2016/KS 0076 10

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd internkontroll godkänns.*

- Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets eget förslag till kommunplan.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse för 2015 samt genomförd internkontroll för kommunövergripande verksamheter utifrån verksamhetsplan 2015. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd internkontroll godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §25.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsberättelse kommunövergripande verksamheter 2015.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringsplan uppföljning 2015.pdf

§39 Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen

Dnr 2016/KS 0077 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har arbetat fram tillgänglighetsplan för åren 2017-2019 med förslag till aktiviteter för 2017 och föreslår att kommunstyrelsen fastställer planen.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen, 2015-06-02 § 116, att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen skulle kunna integreras i styrprocessen från och med 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanen behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Med den föreslagna ordningen blir planen en naturlig del av styrprocessen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Tillgänglighetsplan.pdf
Kommunala funktionshinderrådets protokollsutdrag 2016-02-04 § 4.pdf
Tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§40 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren

Dnr 2016/KS 0075 90

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas.

Reservation
Ulrica Riis Pedersen (C) anmäler en reservation för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Centerpartiet (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Som ett led i genomförandet av kommunens program "Attraktiva Alby" för utvecklingen av Alby naturreservat, har kultur- och fritidsnämnden gett fritidsavdelningen hos utvecklingsförvaltningen i uppdrag att modernisera och anpassa löpspåren i Alby till gällande normer och regler. För att genomföra åtgärder behöver kommunstyrelsen besluta om dispens från naturreservatsreglerna A9 om att dra fram ledningar i luft, mark och vatten samt A10 om att anlägga väg eller motsvarande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har kompletterande handlingar i form av en spårutredning och kultur- och fritidsnämndens beslut att modernisera löpspåren lagts till ärendet.

Bilagor
Spårutredning Tyresö 150821.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat.pdf
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 151019 § 79.pdf

§41 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för att uppföra visningshus för lantdjur

Dnr 2016/KS 0078 90

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas.

Reservation
Ulrica Riis Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Centerpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastighet- och facility-enheten har haft ett uppdrag att bistå utvecklingsförvaltningen med upprättande av arrendeavtal för Uddby gård inom Alby naturreservat. Enligt arrendeavtalet ska visningsverksamheten fortsätta och utvecklas, vilket kräver en ny visningsbyggnad då dagens logbyggnad inte uppfyller gällande krav på god djurhållning och säkerhet vid visningsverksamhet. För att uppföra visningsbyggnaden krävs dispens från föreskrifterna för naturreservatet, vilket kräver beslut i kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har tjänsteskrivelsen kompletterats med uppgifterna att kostnaden för visningshuset är beräknad till 5,2 miljoner kronor vilket finansieras inom ramen för anslaget för utveckling av Alby fritidsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för visningshus för lantdjur.pdf
Uddby Visningsgård bilaga 1 och 2.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §24.pdf

§42 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar konsult- och servicekontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) yrkar att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska beslutas idag.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §28.pdf
Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

§43 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32

Dnr 2016/KSM 0089

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige under våren 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.

För att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet avseende Agaten 32 samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Protokollsutdrag §25 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

§44 Antagande av detaljplan för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Förslaget var utställt för granskning 8 december 2015 - 8 januari 2016. Därefter har planhandlingarna kompletterats beträffande upphävande av fastighetsplan, framtida fastighetsbildning samt beträffande värdet av att spara ytterligare träd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Agaten 32 med utökad byggrätt till tre parhus.

Bilagor
Protokollsutdrag §26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten 11_Planbeskrivning.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

§45 Antagande av detaljplan för Plåtslagaren 11

Dnr 2015/KSM 0920 214

Kommunstyrelsens beslut
- Ändring av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Bollmora. Ändringens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får bygga inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta. Planarbetet sker med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 i dess lydelse eftre 1 januari 2015.

Samråd har hållits i två veckor, mellan 27 januari och 10 februari, enligt de bestämmelser som finns i PBL gällande begränsat standardförfarande. Samtliga sakägare har medgivit förslaget till ändring, vilket är ett lagstadgat krav för att planändringen ska kunna tas vidare direkt för beslut om antagande utan granskning. Synpunkter som inkommit under samrådet är sammanfattade och redogjorda för i samrådsredogörelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att ändring av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag §30 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_beslut_antagnade_Plåtslagaren11.pdf
planbeskrivning_plåtslagaren11_antagande.pdf
plankarta_plåtslagaren11_nyversion-A3-L.pdf
samrådsredgorelse_plåtslagaren11.pdf

§46 Beslut om granskning för Kryddvägen etapp 3

Dnr 2015/KSM 0599

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Jäv
Mats Lindblom (L) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus.

Samråd och markanvisningstävling har hållits under 2014. Tävlingsbidraget och inkomna synpunkter under samrådet har utgjort underlag för det vidareutvecklade planförslaget. Till detaljjplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande
Leif Kennerberg (KD) yrkar att granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §23 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteutlåtande Basilikagränd beslut om granskning.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-västra-Reinova.pdf
DP-Kryddvagen_PKgranskning_FOKUS.färg.pdf
Basilikagränd Kvalitetsprogram_160217.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen3_utan namn.pdf
Dagvattenutredning_Basilikagränd_slutlig.pdf

§47 Beslut om granskning för Raksta etapp 8

Dnr 2013/KSM 0891 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt förfarande påbörjat innan den 1 januari 2015 varvid beslut om granskning tas i kommunstyrelsen. Planen har stöd i kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan för östra Tyresö och tas därmed fram utan program.

Planen var ute på samråd 5 augusti-30 september 2014 och flera ändringar har gjorts i planen efter samrådet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §27 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_beslut om granskning, raksta 8.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning_Bilaga 1.pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Samrådsredogörelse_Raksta 8.pdf

§48 Beslut om granskning, gatukostnadsutredning Raksta etapp 8

Dnr 2013/KSM 0921

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Särskilt yttrande
Jörgen Bengtsson (SD) anmäler ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Sverigedemokraterna (bilaga). Ej undertecknat vid justeringen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Raksta, etapp 8 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 27 038 535 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 150 682 kronor för en befintlig fastighet, baserat på kostnadsnivå för februari 2016. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att granskningshandlingarna godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §28 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_granskning_gatukostnader Raksta_påskriven.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 1.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 2.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta Samrådsredogörelse.pdf

§49 Godkännande av arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora

Dnr 2016 KSM 0546

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora med Nobina Sverige AB godkänns.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Nobina vill säkerställa kollektivtrafiken i Tyresö genom att upprätthålla lagstadgad möjlighet till rast för sina anställda. Arrendet innebär att mark upplåts för rastlokal i form av en mörkröd container på 12 kvm. Lokalen är planerad att vara belägen på Ällmoravägen vid ändhållplatsen för Tyresö Brevik-bussen.

Bilagor
Protokollsutdrag §32 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal färg.pdf

§50 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Särskilt yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande från Vänsterpartiet i kommunledningsutskottet den 26 november 2015, § 180 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §29.pdf

§51 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslut 2 och 3 för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:
1. Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.
2. Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.
3. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet med förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) yrkar att att-sats 1 anses besvarad, att-sats 2 avslås och att-sats 3 anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till att-sats 2 och 3 i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska bifallas.
Kommunstyrelsen beslutar att att-sats 1 anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska avslås.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska bifallas.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 2.

Ordföranden ställer frågan om att-sats 3 ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 3 ska bifallas.
Kommunstyrelsen beslutar att att-sats 3 anses besvarad.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

§52 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Dnr 2015KS0468.001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet till särskilt yttrande från Miljöpartiet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 2 mars 2016, § 35 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

§53 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016.pdf
Inbjudan-Regionbildning-framtidens-utmaningar-april-2016.pdf
KSOMinne160204u.pdf
Kallelse till rådsmöte i Mälardalsrådet.pdf
Informationsbrev till förtroendevalda om tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-02-05.pdf
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av kommunens tillsyn av fristående förskolor.pdf
laglighetsprövning beslut flyktingar GAN.pdf
laglighetsprövning beslut flyktingar socialnämnden.pdf
Skrivelse Styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf
Revisionsrapport styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf
Månadsrapport från SBF.pdf
Program för historiedag 2016.pdf
Årets klimatstad 2016_inbjudan_finalkonferens.pdf