Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-12-04

Sammanträde 2018-12-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport december 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §191.pdf

2 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att i verksamhetsberättelsen 2018 besluta om särskilda uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som beslutas fortsätta 2019 ska införas i nämndplanen som ett nämnduppdrag.
2. Nämnderna ska endast hantera särskilda uppdrag som nämnden är ensamt ansvarig för och inte delas av flera nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda uppdrag som gäller för fler nämnder.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 träder en ny kommunplan i kraft för mandatperioden 2019-2022. I samband med uppföljningen av särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018 ska beslut tas om uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som ska fortsätta under 2019 föreslås införas i nämndplanerna som ett nämnduppdrag. Nämnderna föreslås besluta om de särskilda uppdrag som enbart ligger inom nämndens verksamhetsområden. Särskilda uppdrag som fler nämnder delar på hanteras av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts.pdf

3 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:
a) Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
b) Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
c) Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
d) Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 717 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 236 920 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 253 146 000 kronor
Äldreomsorg 361 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 107 712 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 470 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert 149 581 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 727 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

e) Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
f) Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
g) Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.

Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.

Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 reviderad 2018-11-27.pdf
Kommunplan 2019-2022 - reviderad 2018-11-27 ändringsmarkerad.pdf

4 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun *

Dnr 2018/KSTK 0038 83

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 §163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade renhållningsordningen samt att den ska träda ikraft 1 januari och ersätta nuvarande lokala renhållningsordningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §199.pdf
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019 ändringar.docx

5 Information om bytespunkt Gullmarsplan

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar vid sammanträdet om bytespunkt Gullmarsplan.

6 Trafikstrategi för Tyresö kommun *

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen bordlade ärendet vid sitt novembersammanträde.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §183.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 §118.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018 - 180917.pdf
Trafikstrategi_180921.pdf
Bilaga1. Nulägesbeskrivning trafikstrategi Tyresö Orginal.pdf

7 Exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG, tillhörande detaljplan för Granitvägen *

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen med Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Solhöjden/SPG förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.

Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beredning av ärendet gavs en muntlig redovisning av avtalet och utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har avtalshandlingar bifogats ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §141.pdf
Tjänsteskrivelse Granitvägen Solhöjden_SPG.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
EXPLOATERINGSAVTAL_Brf_Solhöjden_slutversion.pdf

8 Marköverlåtelseavtal med Sveab Fastigheter i Tyresö AB, tillhörande detaljplan Granitvägen *

Dnr KSM2018-1522-256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Sveab Fastigheter i Tyresö AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderligt köpebrev med Sveab Fastigheter i Tyresö AB i enlighet med godkända avtal i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen. I marköverlåtelseavtalet regleras villkor för att försäljning av ett område, som utgör del av fastigheten Bollmora 1:94, ska ske till Sveab Fastigheter i Tyresö AB för uppförande av cirka 140 hyresrätter. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Sveab förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.

Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beredning av ärendet var handlingarna i ärendet utkastversioner. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Utskottet föreslår även att kommunstyrelsen bemyndigar chefen för stadsbyggnadsförvaltningen att teckna erforderligt köpebrev med Sveab Fastigheter i Tyresö AB i enlighet med godkända avtal i fullmäktige. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har nya versioner av handlingar bifogats ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §143.pdf
Tjänsteskrivelse_Sveab.pdf
Marköverlåtelseavtal Sveab signerat.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Sveab.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU Sveab.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

9 Antagande av detaljplan Granitvägen *

Dnr KSM2016-448-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bostadskvarter A samt allmän platsmark norr om Granitvägen i detaljplanen för Granitvägen antas inte.
2. Detaljplanen för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.

Förvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet har en ny bedömning gjorts att bostadskvarter A och allmän platsmark norr om Granitvägen tas ur detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att inte anta bostadskvarter A och allmän platsmark norr om Granitvägen, övriga delar inom planområdet bedöms kunna antas. Tjänsteskrivelse, planbeskrivning, plankarta och gestaltningsprinciperna har uppdateras sedan utskottsbehandlingen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf
Tjänsteskrivelse_Granitvägen181128.pdf
Planbeskrivning_Granitvägen181128.pdf
Plankarta_Granitvägen_181128.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen181128.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf

10 Arrendeavtal för båtklubbar

Dnr 2018/SBF 0101

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Brobänkens bryggförening godkänns.
2. Arrendeavtal med Bryggföreningen Jura godkänns.
3. Arrendeavtal med Bryggföreningen Strandhugget godkänns.
4. Arrendeavtal med Domherrens bryggförening godkänns.
5. Arrendeavtal med Krökens brygga godkänns.
6. Arrendeavtal med Krönetvägens bryggförening godkänns.
7. Arrendeavtal med Noretvikens båtklubb godkänns.
8. Arrendeavtal med Ugglevikens bryggförening godkänns.
9. Arrendeavtal med Vasspirens båtklubb godkänns.
10. Arrendeavtal med Vikvägens bryggförening godkänns.
11. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkända arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal nu behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till arrendeavtal samt ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkända arrendeavtal.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §150.pdf
Tjänsteskrivelse_undertecknad.pdf
Halvunderskrivet avtal Krökens brygga.pdf
Halvunderskrivet avtal Ugglevikens bryggförening.pdf
Halvunderskrivet Vasspiren.pdf
Arrendeavtal Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Jura.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Strandhugget.pdf
Arrendeavtal Domherrens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Krönetvägens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Noretvikens båtklubb.pdf
Arrendeavtal Vikvägens bryggförening.pdf

11 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner

Dnr 2018/KS 0301 50

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019.

Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Socialnämnden och kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inte antar överenskommelsen. Sedan kommunledningsutskottet har kompletterande underlag lagts till ärendet.

Bilagor
Komplettering Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §201.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1062.pdf

12 Integritetspolicy *

Dnr 2018/KS 0244 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Integritetspolicyn antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.

Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integritetspolicyn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §200.pdf
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

13 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd *

Dnr 2018/KS 0364 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.

Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.

Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §202.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

14 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare under perioden 1 januari 2019 och längst till och med 31 maj 2019 *

Dnr 2018/KS 0388 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kvarstår under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
2. Ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstår under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
3. Chefen för Medborgarfokus och Tekniska kontoret får i uppdrag att efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besluta om när dels kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, dels byggnadsnämndens ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman, slutligen flyttas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 6 september 2018, dock senast den 31 maj 2019. Vid den tidpunkt när ansvaret för myndighetsutövningen slutligen har överlämnats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund upphör delegationen enligt bilaga 1 automatiskt för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Förslag till delegation i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen avseende kommunstyrelsens myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019 antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fattade den 6 september 2018 beslut om att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019 får ansvaret för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna inom förbundet. Som en följd av detta har kommunstyrelsens och byggnadsnämndens reglementen samt ett nytt förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen anpassats till fullmäktiges beslut.

Då beslutsprocessen hos de övriga medlemskommunerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har dröjt, behöver ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Tyresö kommun kvarstå hos kommunstyrelsen under en interimsperiod till dess ansvaret slutligen kan överlämnas till förbundet, dock längst till och med den 31 maj 2019. Därutöver behöver också ansvaret för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstå under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett bemyndigande avseende delegation för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

Chefen för Medborgarfokus och tekniska kontoret föreslås ges i uppdrag att, efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, fatta beslut om vid vilken tidpunkt som ansvaret för myndighetsutövningen slutligen överlämnas till förbundet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen etc under perioden 1 januari 2019 - 31 maj 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 januari och längst till och med 31 maj 2019.pdf

15 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet *

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Strategi för minskad ungdomskriminalitet, innehållande handlingsplan innehållande mål, aktiviteter, verksamhetsansvar, medverkansansvar och samverkansaktörer antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Återrapporteringen av uppdraget strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar uppdraget samt föreslår att kommunfullmäktige antar strategin för minskad ungdomskriminalitet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §189.pdf
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

16 Återrapportering av ordförandeuppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö noteras.
2. Trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag 2017-02-07 § 23 att inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät samt att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån resultatet av inventeringen. Trygghetsinventeringen har genomförts och analyserats och enklare brister har åtgärdats. Övriga förslag till åtgärder föreslås beaktas i tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget samt beslutar att trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §190.pdf
Tjänsteskrivelse Tryggt att ta sig fram.pdf

17 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast 2018-12-21.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf

18 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet *

Dnr 2018/KS 0347 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige. Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.

I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inrättar ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01 bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare samt beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar så, föreslås kommunstyrelsen fastställa datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §203.pdf
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

19 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning *

Dnr 2018/KS 0349 008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning. Rutinen har beslutats av kommundirektören och bifogas under meddelanden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning samt att den ska ersätta nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §205.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

20 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0333 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning, vilka beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslaget är anpassat efter ärendet om ett nytt hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen samt ändring av namn på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet. Beslutet föreslås därför gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunsstyrelsens delegationsordning.pdf
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

21 Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande verksamhet

Dnr 2018/KS 0260 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument antas.
2. Den nya dokumenthanteringsplanen ersätter nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.

Beskrivning av ärendet
En kommunövergripande dokumenthanteringsplan för gemensamma handlingstyper inom styrande och stödjande funktioner antogs senast 2016 tillsammans med en dokumenthanteringsplan för digitala handlingar. Då kommunen bör arbeta med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning föreslås planen delas in efter verksamhetsområden och därmed utgöra en prototyp i övergången till en arkivredovisning som är mer anpassad efter digitala arbetsflöden.

Ett annat skäl till att se över dokumenthanteringsplanen är att kommunen behöver fastställa aktuella gallringsfrister för handlingar som kan innehålla personuppgifter som ett led i anpassning till dataskyddsförordningen. Den nuvarande dokumenthanteringsplanen behöver även revideras eftersom den saknar hanteringsanvisningar för vissa gemensamma administrativa områden, som nu lagts till: områdena upphandling, säkerhet, dataskyddsfrågor, juridiska frågor och lokaler.

Kommunstyrelseförvaltningens berörda enheter har beretts tillfälle att bidra med synpunkter. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument och att den ska ersätta nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §207.pdf
Tjänsteskrivelse kommunövergripande dokumenthanteringsplan styrande och stödjande processer.pdf
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.docx.pdf

22 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda *

Dnr 2018/KSP 0044

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga samt att de ska ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §198.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

23 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.

Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2018-11-06 och återremitterades då för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §208.pdf
Tjänsteskrivelse anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §208.pdf

24 Val till kommunstyrelsens utskott 2019

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2019 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2019 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2019 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott väljs för ett kalenderår i taget enligt det gemensamma reglementet. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2019 framgår i bilaga.

Bilagor
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott.pdf

25 Val till beredningen för medborgardialog och integration, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2019

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2019.
2. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2019.
3. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2019.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet, och beredningen för medborgardialog och integration väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2019 framgår i bilaga.

Bilagor
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens råd och beredningen för medborgardialog och integration 1 januari - 31 december 2019.pdf

26 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen december 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-11-21
Kommunledningsutskottet 2018-11-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-11-21

Bilagor
Delegationsbeslut Naturguidningar.pdf
Delegationsbeslut scenkonst.pdf

27 Kommunstyrelsens meddelanden december 2018

Dnr 2017/KS 0468

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:41, 18:42, 18:43, 18:45, 18:46, 18:47, 18:48, 18:49, 18:50, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Rutin för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport oktober 2018.pdf

§215 Kommundirektörens rapport december 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §191.pdf

§216 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts

Dnr 2017/KS 0186 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att i verksamhetsberättelsen 2018 besluta om särskilda uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som beslutas fortsätta 2019 ska införas i nämndplanen som ett nämnduppdrag.
2. Nämnderna ska endast hantera särskilda uppdrag som nämnden är ensamt ansvarig för och inte delas av flera nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda uppdrag som gäller för fler nämnder.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 träder en ny kommunplan i kraft för mandatperioden 2019-2022. I samband med uppföljningen av särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018 ska beslut tas om uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som ska fortsätta under 2019 föreslås införas i nämndplanerna som ett nämnduppdrag. Nämnderna föreslås besluta om de särskilda uppdrag som enbart ligger inom nämndens verksamhetsområden. Särskilda uppdrag som fler nämnder delar på hanteras av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts.pdf

§217 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:
a) Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
b) Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
c) Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
d) Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:
Förskola 330 510 000 kronor
Grundskola 717 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 236 920 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 253 146 000 kronor
Äldreomsorg 361 077 000 kronor
Gymnasieskola 228 576 000 kronor
Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
Arbete och integration 11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och   fritidsgårdar 107 712 000 kronor
Plan och exploatering 35 859 000 kronor
Väghållning och park 70 470 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 6 945 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 257 000 kronor
Näringsliv 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert 149 581 000 kronor
Kommunalförbund mm 43 727 000 kronor
Politisk verksamhet 25 760 000 kronor
 
e) Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
f) Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
g) Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64
Kommunstyrelsens beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) reserverar sig (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit förvaltningens förslag till beslut om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.
 
Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.  Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.
 
Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.
 
Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) yrkar att kommunplanen fastställs med justeringar enligt bifogat skriftligt yrkande (bilaga).
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Per Lindén (KD). Kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 reviderad 2018-11-27.pdf
Yrkande M C och KD förslag till budgetjustering 2019.pdf

§218 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2018/KSTK 0038 83
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.
Kommunstyrelsens beslut
4. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 §163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade renhållningsordningen samt att den ska träda ikraft 1 januari och ersätta nuvarande lokala renhållningsordningen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §199.pdf
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf

§219 Information om bytespunkt Gullmarsplan

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar vid sammanträdet om bytespunkt Gullmarsplan.
Beslut/Protokollsutdrag
§219_prot_20181204.pdf (167 kb)

§220 Trafikstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0630.210
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen bordlade ärendet vid sitt novembersammanträde.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §183.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 §118.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018 - 180917.pdf
Trafikstrategi_180921.pdf
Bilaga1. Nulägesbeskrivning trafikstrategi Tyresö Orginal.pdf

§221 Exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen med Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Solhöjden/SPG förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.
 
Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beredning av ärendet gavs en muntlig redovisning av avtalet och utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har avtalshandlingar bifogats ärendet.
 
Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §141.pdf
Tjänsteskrivelse Granitvägen Solhöjden_SPG.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
EXPLOATERINGSAVTAL_Brf_Solhöjden_slutversion.pdf

§222 Marköverlåtelseavtal med Sveab Fastigheter i Tyresö AB, tillhörande detaljplan Granitvägen

Dnr KSM2018-1522-256
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Sveab Fastigheter i Tyresö AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunstyrelsens beslut
3. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderligt köpebrev med Sveab Fastigheter i Tyresö AB i enlighet med godkända avtal i fullmäktige.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen. I marköverlåtelseavtalet regleras villkor för att försäljning av ett område, som utgör del av fastigheten Bollmora 1:94, ska ske till Sveab Fastigheter i Tyresö AB för uppförande av cirka 140 hyresrätter. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Sveab förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.
 
Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beredning av ärendet var handlingarna i ärendet utkastversioner. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Utskottet föreslår även att kommunstyrelsen bemyndigar chefen för stadsbyggnadsförvaltningen att teckna erforderligt köpebrev med Sveab Fastigheter i Tyresö AB i enlighet med godkända avtal i fullmäktige. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har nya versioner av handlingar bifogats ärendet.
 
Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §143.pdf
Tjänsteskrivelse_Sveab.pdf
Marköverlåtelseavtal Sveab signerat.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Sveab.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU Sveab.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

§223 Antagande av detaljplan Granitvägen

Dnr KSM2016-448-214
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bostadskvarter A samt allmän platsmark norr om Granitvägen i detaljplanen för Granitvägen antas inte.
2. Detaljplanen för Granitvägen antas.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.
 
Förvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
 
Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet har en ny bedömning gjorts att bostadskvarter A och allmän platsmark norr om Granitvägen tas ur detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att inte anta bostadskvarter A och allmän platsmark norr om Granitvägen, övriga delar inom planområdet bedöms kunna antas. Tjänsteskrivelse, planbeskrivning, plankarta och gestaltningsprinciperna har uppdateras sedan utskottsbehandlingen.
 
Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf
Tjänsteskrivelse_Granitvägen181128.pdf
Planbeskrivning_Granitvägen181128.pdf
Plankarta_Granitvägen_181128.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen181128.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf

§224 Arrendeavtal för båtklubbar

Dnr 2018/SBF 0101
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Brobänkens bryggförening godkänns.
2. Arrendeavtal med Bryggföreningen Jura godkänns.
3. Arrendeavtal med Bryggföreningen Strandhugget godkänns.
4. Arrendeavtal med Domherrens bryggförening godkänns.
5. Arrendeavtal med Krökens brygga godkänns.
6. Arrendeavtal med Krönetvägens bryggförening godkänns.
7. Arrendeavtal med Noretvikens båtklubb godkänns.
8. Arrendeavtal med Ugglevikens bryggförening godkänns.
9. Arrendeavtal med Vasspirens båtklubb godkänns.
10. Arrendeavtal med Vikvägens bryggförening godkänns.
11. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkända arrendeavtal.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal nu behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till arrendeavtal samt ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkända arrendeavtal.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalen och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkända arrendeavtal.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181121 §150.pdf
Tjänsteskrivelse_undertecknad.pdf
Halvunderskrivet avtal Krökens brygga.pdf
Halvunderskrivet avtal Ugglevikens bryggförening.pdf
Halvunderskrivet Vasspiren.pdf
Arrendeavtal Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Jura.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Strandhugget.pdf
Arrendeavtal Domherrens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Krönetvägens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Noretvikens båtklubb.pdf
Arrendeavtal Vikvägens bryggförening.pdf

§225 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner

Dnr 2018/KS 0301 50
 
Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019. 
 
Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Socialnämnden och kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inte antar överenskommelsen. Sedan kommunledningsutskottet har kompletterande underlag lagts till ärendet.
 
Bilagor
Komplettering Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §201.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1062.pdf

§226 Integritetspolicy

Dnr 2018/KS 0244 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Integritetspolicyn antas.
Kommunstyrelsens beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.
 
Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integritetspolicyn.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §200.pdf
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

§227 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2018/KS 0364 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.
Kommunstyrelsens beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.
 
Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.
 
Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §202.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

§228 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare under perioden 1 januari 2019 och längst till och med 31 maj 2019

Dnr 2018/KS 0388 006
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kvarstår under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
2. Ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstår under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019.
3. Chefen för Medborgarfokus och Tekniska kontoret får i uppdrag att efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besluta om när dels kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, dels byggnadsnämndens ansvar för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman, slutligen flyttas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 6 september 2018, dock senast den 31 maj 2019. Vid den tidpunkt när ansvaret för myndighetsutövningen slutligen har överlämnats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund upphör delegationen enligt bilaga 1 automatiskt för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
4. Förslag till delegation i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen avseende kommunstyrelsens myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019 antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fattade den 6 september 2018 beslut om att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019 får ansvaret för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna inom förbundet. Som en följd av detta har kommunstyrelsens och byggnadsnämndens reglementen samt ett nytt förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen anpassats till fullmäktiges beslut.
 
Då beslutsprocessen hos de övriga medlemskommunerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har dröjt, behöver ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Tyresö kommun kvarstå hos kommunstyrelsen under en interimsperiod till dess ansvaret slutligen kan överlämnas till förbundet, dock längst till och med den 31 maj 2019. Därutöver behöver också ansvaret för tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tobakslagen som rör verksamheter där kommunstyrelsen är huvudman kvarstå under byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 maj 2019. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett bemyndigande avseende delegation för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.
 
Chefen för Medborgarfokus och tekniska kontoret föreslås ges i uppdrag att, efter samråd med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, fatta beslut om vid vilken tidpunkt som ansvaret för myndighetsutövningen slutligen överlämnas till förbundet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen etc under perioden 1 januari 2019 - 31 maj 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 januari och längst till och med 31 maj 2019.pdf

§229 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Strategi för minskad ungdomskriminalitet, innehållande handlingsplan innehållande mål, aktiviteter, verksamhetsansvar, medverkansansvar och samverkansaktörer antas. 
Kommunstyrelsens beslut
2. Återrapporteringen av uppdraget strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar uppdraget samt föreslår att kommunfullmäktige antar strategin för minskad ungdomskriminalitet.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §189.pdf
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

§230 Återrapportering av ordförandeuppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö noteras.
2. Trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag 2017-02-07 § 23 att inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät samt att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån resultatet av inventeringen. Trygghetsinventeringen har genomförts och analyserats och enklare brister har åtgärdats. Övriga förslag till åtgärder föreslås beaktas i tekniska kontorets verksamhetsplanering.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget samt beslutar att trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §190.pdf
Tjänsteskrivelse Tryggt att ta sig fram.pdf

§231 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast 2018-12-21.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf

§232 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0347 002
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
4. Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige. Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.
 
I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inrättar ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01 bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare samt beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar så, föreslås kommunstyrelsen fastställa datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §203.pdf
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

§233 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Dnr 2018/KS 0349 008
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning. Rutinen har beslutats av kommundirektören och bifogas under meddelanden.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning samt att den ska ersätta nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §205.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

§234 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0333 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning, vilka beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.
 
Förslaget är anpassat efter ärendet om ett nytt hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen samt ändring av namn på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet. Beslutet föreslås därför gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunsstyrelsens delegationsordning.pdf

§235 Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande verksamhet

Dnr 2018/KS 0260 008
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument antas.
2. Den nya dokumenthanteringsplanen ersätter nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.
 
Beskrivning av ärendet
En kommunövergripande dokumenthanteringsplan för gemensamma handlingstyper inom styrande och stödjande funktioner antogs senast 2016 tillsammans med en dokumenthanteringsplan för digitala handlingar. Då kommunen bör arbeta med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning föreslås planen delas in efter verksamhetsområden och därmed utgöra en prototyp i övergången till en arkivredovisning som är mer anpassad efter digitala arbetsflöden.
 
Ett annat skäl till att se över dokumenthanteringsplanen är att kommunen behöver fastställa aktuella gallringsfrister för handlingar som kan innehålla personuppgifter som ett led i anpassning till dataskyddsförordningen. Den nuvarande dokumenthanteringsplanen behöver även revideras eftersom den saknar hanteringsanvisningar för vissa gemensamma administrativa områden, som nu lagts till: områdena upphandling, säkerhet, dataskyddsfrågor, juridiska frågor och lokaler.
 
Kommunstyrelseförvaltningens berörda enheter har beretts tillfälle att bidra med synpunkter. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument och att den ska ersätta nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §207.pdf
Tjänsteskrivelse kommunövergripande dokumenthanteringsplan styrande och stödjande processer.pdf
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.docx.pdf

§236 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr 2018/KSP 0044
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.  
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
Kommunstyrelsens beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga samt att de ska ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §198.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

§237 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
 
Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.
 
Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.
 
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2018-11-06 och återremitterades då för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §208.pdf
Tjänsteskrivelse anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §208.pdf

§238 Val till kommunstyrelsens utskott 2019

Dnr 2018/KS 0038 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2019 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2019 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2019 enligt förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott väljs för ett kalenderår i taget enligt det gemensamma reglementet. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2019 framgår i bilaga.
 
Bilagor
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott.pdf

§239 Val till beredningen för medborgardialog och integration, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2019

Dnr 2018/KS 0038 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för 2019.
2. Ledamot, ersättare (vakant) och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2019.
3. Ledamot, ersättare (vakant) och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet, och beredningen för medborgardialog och integration väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2019 framgår i bilaga.
 
Bilagor
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens råd och beredningen för medborgardialog och integration 1 januari - 31 december 2019.pdf

§240 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen december 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-11-21
Kommunledningsutskottet 2018-11-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-11-21
 
Bilagor
Delegationsbeslut Naturguidningar.pdf
Delegationsbeslut scenkonst.pdf

§241 Kommunstyrelsens meddelanden december 2018

Dnr 2017/KS 0468
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:41, 18:42, 18:43, 18:44, 18:45, 18:46, 18:47, 18:48, 18:49, 18:50, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Rutin för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport oktober 2018.pdf