Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-10-06

Sammanträde 2020-10-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport oktober 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Investeringsprojekt för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2014KSM0834 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet. Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf

3 Redovisning av uppdrag om åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal samt Fornuddens skola

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 § 13 att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal i bilagd tjänsteskrivelse samt en separat redovisning för Fornuddens skola.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en kompletterande handling vad gäller sopsuganläggningen lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §73.pdf
Sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering Fornuddens skola.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Fornuddens skola.pdf

4 Redovisning av slutrapport Alby friluftsgård

Diarienummer KSM 2017 371 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutrapporten för ny maskinhall och personalutrymme vid Alby friluftsgård redovisas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §74).pdf
Slutrapport Alby maskinhall.pdf

5 Centrumutredning av grundskolor

Diarienummer 2020/KS 0239 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut.

Beskrivning av ärendet
I lokalförsörjningsplanen 2019-2031 och lokalförsörjningsplanen 2020-2032 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att arbeta fram förslag till helhetslösning för att öka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Det är ett uppdrag som grundar sig på barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys utifrån de årliga befolkningsprognoserna.

Olika lösningsalternativ har utretts, bland annat möjligheten till ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor, alternativt reservera tomt för nybyggnation av grundskola samt möjlighet till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och fritidsgårdar i skollokaler. Skolrapporten redovisar två lösningsförslag. Rapporten redovisar behov, möjligheter, utmaningar, konsekvenser samt för- och nackdelar med de två olika lösningsförslagen.

Ärendet bereds i barn- och utbildningsnämnden den 29 september. Justerade protokollshandlingar från nämndbehandlingen läggs till ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse centrumutredning grundskolor.pdf
Tjänsteskrivelse centrumlösning 2020-09-23.docx.pdf
Centrumutredning grundskolor.pdf
Bilaga Centrumutredning grundskolor.pdf

6 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen

Diarienummer KSM-2018-1522

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Stäksön Fastigheter Tyresö AB för bostäder vid Granitvägen. Avtalet föreslås ersätta det tidigare tecknade marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Sveab Fastigheter Tyresö AB. Bakgrunden till att avtalet tagits fram är att en aktieöverlåtelse har skett där bolaget bytt ägare.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 §26.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §26).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtesleavtal Granitvägen.pdf

7 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2

Diarienummer KSM-2020-1140.315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med 55,5 mnkr i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Utökningen läggs in i planen vid kommunstyrelsens nästa beslut om denna plan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Beskrivning av ärendet
Under 2019 antogs detaljplanen för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2 som innefattade gatustruktur och ett vårdboende. För att försörja vårdboendet med den infrastruktur som är överenskommen enligt avtal och kvalitetsprogram behöver kommunen bygga om det som idag är en gång- och cykelbana till en bredare sektion som innefattar även biltrafik. Allt detta i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Entreprenaden är redan påbörjad men behöver utökade medel för att färdigställas.

Förvaltningen föreslår därför utökat investeringsanslag. Investeringen föreslås
finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar,
samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC-projektet.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med 55,5 mnkr i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Utökningen läggs in i planen vid kommunstyrelsens nästa beslut om denna plan.
2. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 § 29.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2. Ej sign.docx.pdf
Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum Etapp 2 2020-08-31.docx.pdf

8 Exploateringsavtal för Näsby 4:1032 Bansjövägen

Diarienummer KSM2020-1098.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen Näsby 4:1032 Bansjövägen. Exploatören ska uppföra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Kommunen planerar mindre justeringar på intilliggande gata för att möjliggöra exploateringen. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 472 800 kr.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Sedan stadsbyggnadsutskottets behandling har en underskriven version av
exploateringsavtalet lagts till ärendet.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag § 27.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §27).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen signerad.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen.ej sign.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 undertecknat.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 ej undertecknat.docx.pdf
Bilaga 1 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Bilaga 2 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_KvalitetsprogramAntagande.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning Näsby 4_1032.pdf
Bilaga 4 PM Geoteknik.pdf

9 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Diarienummer KSM2018-835-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan Näsby 4:1032 Bansjövägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende.

Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar idag ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett bostadsområde bestående av friliggande villor och lägre flerbostadshus. Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42 st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter. Granskning hölls mellan 5 till 26 maj 2020. Under granskningen inkom 21 yttranden varav ett utgjordes av samma namnlista som inkom under samråd. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna men inga är av den karaktären att en förnyad kommunicering av detaljplanen har krävts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen för Näsby 4:1032 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 § 28.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 41032, Bansjövägen.pdf
Detaljplan-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Tjänsteskrivelse_ej sign.docx.pdf
DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Planbeskrivning_Näsby 4.1032 Bansjövägen antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

10 Konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen

Diarienummer KSM-2020-1088.037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är
fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess.

Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-02 § 114. Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats. Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen vilket i detta fall ska fattas av kommunstyrelsen efter förslag från hållbarhetsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se ”Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-08-31 § 53”. Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Kryddvägen/Farmarstigen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning Kryddvägen.pdf
Tjänsteskrivelse -Konstnärlig gestaltning Kryddvägen.docx.pdf
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Bilaga 2_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-08-30 § 53.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §29).docx.pdf

11 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och noterat förslaget till investeringspolicy. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en ny version av policyn lagts till ärendet (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §75.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf
Tjänsteskrivelse.docx.pdf

12 Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0236 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 2 2020 med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §76.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.docx.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 10 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 11 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 12 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 13 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 14 per den 31 augusti 2020.pdf
Bilaga Investeringar SBK delårsrapport 2.pdf
Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delårsrapport för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden per den 31 augusti 2020.pdf

13 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0237 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppföljning av riskhantering och interkontroll godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. Från och med denna delårsrapport inkluderas även uppföljning av riskhanteringen, som enligt kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 216 ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning, i delårsrapporten. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av riskhantering och interkontroll samt föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf

14 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2020/KS 0226 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna och att de ska tillämpas från och med 1 januari 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

15 Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen

Diarienummer KSM2020-1139-431

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Beskrivning av ärendet
Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån samhällsbyggnadskontorets förslag till lösningar gällande uppdraget ”Fritt fram i Tyresån”. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till uppdrag och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta bort dammarna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10
Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024. Det är svårt att i nuläget veta hur utvecklingen av områdets besöksanläggningar kan ske. Det innebär att mer exakta kostnader gällande både anläggning och underhåll för nya besöksanläggningar i området först kan beräknas när det finns ett färdigt förslag till gestaltning av området. De nu angivna kostnaderna ska därför ses som uppskattningar.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Tjänsteskrivelse wättingeströmmen_HU 23 sep 2020_20200914.ej sign.docx.pdf
§28 Reservation (M) Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria
vandringsvägar i Wättingeströmmen.pdf
Protokollsutdraget.docx.pdf

16 Svar på revisorernas granskning av kommunens trafiksäkerhetsarbete

Diarienummer 2020/KS 0171 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av trafiksäkerhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om trafiksäkerhetsarbetet i Tyresö kommun är ändamålsenligt. Den sammanfattade bedömningen är, utifrån granskningens syfte och revisionskriterier, att kommunstyrelsen säkerställt ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. Bedömningen utgår ifrån att det finns mål och strategier i linje med nollvisionen, dess etappmål och kommunens trafikstrategi i den trafiksäkerhetsplan som tagits fram, men som ännu inte antagits. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §30).docx.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet 0902.ej sign.docx.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §30).docx.pdf

17 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Diarienummer 2020/KS 0170 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar få kommunstyrelsens kommentarer till. Revisorerna har gett förlängd svarstid till den 16 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens
skrivelse som sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §79.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av digitalisering.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/sammantrade?date=2020-09-23
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/sammantrade?date=2020-09-23
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-09-23

19 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:33, 20:34, 20:35, 20:36, 20:37, 20:38, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 200928.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 200903.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp Minnesanteckningar 200910.pdf.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn_Nyhetsbrev sept 2020.pdf

§140 Kommundirektörens rapport oktober 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2020.pdf
Presentation av Introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium.docx.pdf

§141 Investeringsprojekt för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2014KSM0834 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av
kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet. Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf

§142 Redovisning av uppdrag om åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal samt Fornuddens skola

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 § 13 att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal i bilagd tjänsteskrivelse samt en separat redovisning för Fornuddens skola.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en kompletterande handling vad gäller sopsuganläggningen lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §73.pdf
Sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering Fornuddens skola.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Fornuddens skola.pdf

§143 Redovisning av slutrapport Alby friluftsgård

Diarienummer KSM 2017 371 301

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutrapporten för ny maskinhall och personalutrymme vid Alby friluftsgård redovisas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §74).pdf
Slutrapport Alby maskinhall.pdf

§144 Centrumutredning av grundskolor

Diarienummer 2020/KS 0239 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut.

Förstudierna ska även utreda att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I lokalförsörjningsplanen 2019-2031 och lokalförsörjningsplanen 2020-2032 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att arbeta fram förslag till helhetslösning för att öka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Det är ett uppdrag som grundar sig på barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys utifrån de årliga befolkningsprognoserna.

Olika lösningsalternativ har utretts, bland annat möjligheten till ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor, alternativt reservera tomt för nybyggnation av grundskola samt möjlighet till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och fritidsgårdar i skollokaler. Skolrapporten redovisar två lösningsförslag. Rapporten redovisar behov, möjligheter, utmaningar, konsekvenser samt för- och nackdelar med de två olika lösningsförslagen.

Ärendet bereds i barn- och utbildningsnämnden den 29 september.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut och även utreda fristående grundskolor som alternativ som en del av lösningen för fler skolplatser.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar enligt följande: Tyresö kommun står inför stora och viktiga investeringar i våra skolor och förskolor. Moderaterna föreslår att i förstudierna även utreda att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Beslutspunkt 2 föreslås lyda: "Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut. Förstudierna ska även utreda att låta externa aktörer bygga och förvalta nya
verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna." Per
Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar att beslutspunkt 2 ska lyda: "Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1 och finner att kommunstyrelsen godkänner det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse centrumutredning grundskolor.pdf
Tjänsteskrivelse centrumlösning 2020-09-23.docx.pdf
Centrumutredning grundskolor.pdf
Bilaga Centrumutredning grundskolor.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdragag 2020-09-29 § 82.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande M och C.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse centrumlösning.pdf

§145 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen

Diarienummer KSM-2018-1522

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Stäksön Fastigheter Tyresö AB för bostäder vid Granitvägen. Avtalet föreslås ersätta det tidigare tecknade marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Sveab Fastigheter Tyresö AB. Bakgrunden till att avtalet tagits fram är att en aktieöverlåtelse har skett där bolaget bytt ägare.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Stäksön Fastigheter Tyresö AB godkänns och ersätter marköverlåtelseavtal mellan Sveab Fastigheter Tyresö AB och Tyresö kommun beslutat i kommunfullmäktige den 24 januari 2019 §9.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Chefen för samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att vid behov teckna tilläggsavtal för att ändra tillträdesdagen enligt § 5 i marköverlåtelseavtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 §26.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §26).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtesleavtal Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Granitvägen.docx.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Stäksön slutversion 200910 rev adress.docx.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Karta över fastigheten.pdf
Bilaga 3- Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 4 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 6 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 7 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

§146 Investeringsanslag för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2

Diarienummer KSM-2020-1140.315

Kommunstyrelsens beslut
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med 55,5 mnkr i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Utökningen läggs in i planen vid kommunstyrelsens nästa beslut om denna plan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Under 2019 antogs detaljplanen för Norra Tyresö Centrum (NTC) etapp 2 som innefattade gatustruktur och ett vårdboende. För att försörja vårdboendet med den infrastruktur som är överenskommen enligt avtal och kvalitetsprogram behöver kommunen bygga om det som idag är en gång- och cykelbana till en bredare sektion som innefattar även biltrafik. Allt detta i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Entreprenaden är redan påbörjad men behöver utökade medel för att färdigställas.

Förvaltningen föreslår därför utökat investeringsanslag. Investeringen föreslås finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC-projektet.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med 55,5 mnkr i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Utökningen läggs in i planen vid kommunstyrelsens nästa beslut om denna plan.
2. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med 55,5 mnkr i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Utökningen läggs in i planen vid kommunstyrelsens nästa beslut om denna plan. Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
2. Investeringsanslaget för Norra Tyresö Centrum utökas med en investeringsram om 55,5 mnkr. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Investeringen finanserias med ökade markförsäljningsinkomster, gatukostnadsersättningar, samt anslutningsavgifter för VA och avfallshantering inom ramen för hela NTC projektet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 § 29.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 2. Ej sign.docx.pdf
Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum Etapp 2 2020-08-31.docx.pdf

§147 Exploateringsavtal för Näsby 4:1032 Bansjövägen

Diarienummer KSM2020-1098.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen Näsby 4:1032 Bansjövägen. Exploatören ska uppföra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Kommunen planerar mindre justeringar på intilliggande gata för att möjliggöra exploateringen. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 472 800 kr.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Sedan stadsbyggnadsutskottets behandling har en underskriven version av exploateringsavtalet lagts till ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyresö Näsby godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag § 27.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §27).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen signerad.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 4.1032 Bansjövägen.ej sign.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 undertecknat.pdf
Exploateringsavtal Näsby 4.1032 ej undertecknat.docx.pdf
Bilaga 1 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Bilaga 2 DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_KvalitetsprogramAntagande.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning Näsby 4_1032.pdf
Bilaga 4 PM Geoteknik.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf

§148 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Diarienummer KSM2018-835-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan Näsby 4:1032 Bansjövägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt bostadshus i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende.

Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar idag ett enbostadshus och en
komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett bostadsområde bestående av friliggande villor och lägre flerbostadshus. Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42 st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter. Granskning hölls mellan 5 till 26 maj 2020. Under granskningen inkom 21 yttranden varav ett utgjordes av samma namnlista som inkom under samråd. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna men inga är av den karaktären att en förnyad kommunicering av detaljplanen har krävts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen för Näsby 4:1032 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2020-09-23 § 28.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 SU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för Näsby 41032, Bansjövägen.pdf
Detaljplan-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Tjänsteskrivelse_ej sign.docx.pdf
DP-Näsby 4.1032 Bansjövägen_Plankarta-A2Antagande.pdf
Planbeskrivning_Näsby 4.1032 Bansjövägen antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Näsby 4.1032 Bansjövägen.pdf

§149 Konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen

Diarienummer KSM-2020-1088.037

Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkänns.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret
och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess.

Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-02 § 114. Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen vilket i detta fall ska fattas av
kommunstyrelsen efter förslag från hållbarhetsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se ”Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-08-31 § 53”.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen
för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Kryddvägen/Farmarstigen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §29).docx.pdf
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning Kryddvägen.pdf
Tjänsteskrivelse -Konstnärlig gestaltning Kryddvägen.docx.pdf
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Bilaga 2_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-08-30 § 53.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §29).docx.pdf

§150 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och noterat förslaget till investeringspolicy. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en ny version av policyn lagts till ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §75.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
Investeringspolicy version 2020-09-30.pdf

§151 Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0236 10

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 2 2020 med mål- och
budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §76.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.docx.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 10 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 11 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 12 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 13 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 14 per den 31 augusti 2020.pdf
Bilaga Investeringar SBK delårsrapport 2.pdf
Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delårsrapport för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden per den 31
augusti 2020.pdf

§152 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0237 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljning av riskhantering och interkontroll godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. Från och med denna delårsrapport inkluderas även uppföljning av riskhanteringen, som enligt kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 216 ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning, i delårsrapporten. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av riskhantering och interkontroll samt föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljning av riskhantering och interkontroll samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 2 per augusti 2020 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Resultaträkning balansräkng noter.pdf
Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf

Bilagor
§ 152 Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 159 kb) § 152 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1060.pdf (151 kb) § 152 Arbetsmarknads- och socialnämnden Särskilt yttrande M C 2020-09-29 § 1060.pdf (224 kb) § 152 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020.pdf (226 kb) § 152 Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (137 kb) § 152 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (1 447 kb) § 152 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §81.pdf (155 kb) § 152 Barn- och utbildningsnämnden Särskilt yttrande L S och MP.pdf (283 kb) § 152 Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse delårsrapporrt.pdf (163 kb) § 152 Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (630 kb) § 152 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-09-22 § 24 Delår 2 2020.pdf (133 kb) § 152 Byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse delår 2 2020.pdf (142 kb) § 152 Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf (1 443 kb) § 152 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 49 Särkilt yttrande M.pdf (115 kb) § 152 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §49.pdf (137 kb) § 152 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf (237 kb) § 152 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf (1 258 kb) § 152 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf (258 kb) § 152 Kommunledningsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 KLU §77).pdf (141 kb) § 152 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §60).pdf (93 kb) § 152 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf (717 kb) § 152 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020.pdf (163 kb) § 152 Resultaträkning balansräkng noter.pdf (790 kb) § 152 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun (2).pdf (254 kb) § 152 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun.pdf (413 kb) § 152 Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf (1 623 kb) § 152 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 73.pdf (129 kb) § 152 Äldre- och omsorgsnämnden, särskilt yttrande M, C och KD 2020-10-01 § 73.pdf (110 kb) § 152 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport T2 2020.pdf (115 kb) § 152 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2020.pdf (587 kb)

§153 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2020/KS 0226 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna och att de ska tillämpas från och med 1 januari 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna och att de ska tillämpas från och med 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §78.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

§154 Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen

Diarienummer KSM2020-1139-431

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Reservation
Anki Svensson (M) hänvisar till reservation i hållbarhetsutskottet 2020-09-23 § 28 (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar skriftlig reservation (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån samhällsbyggnadskontorets förslag till lösningar gällande uppdraget ”Fritt fram i Tyresån”.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till uppdrag och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta bort dammarna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024. Det är svårt att i nuläget veta hur utvecklingen av områdets besöksanläggningar kan ske. Det innebär att mer exakta kostnader gällande både anläggning och underhåll för nya besöksanläggningar i området först kan beräknas när det finns ett färdigt förslag till gestaltning av området. De nu angivna kostnaderna ska därför ses som uppskattningar.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor.

Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i
området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor.

Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att kommundirektören ges ett uppdrag i enlighet med alternativ 2 i tjänsteskrivelsen. Ulrica Riis Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §28).docx.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Tjänsteskrivelse wättingeströmmen_HU 23 sep 2020_20200914.ej sign.docx.pdf
§28 Reservation (M) Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen.pdf
Protokollsutdraget.docx.pdf

§155 Svar på revisorernas granskning av kommunens trafiksäkerhetsarbete

Diarienummer 2020/KS 0171 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av trafiksäkerhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om trafiksäkerhetsarbetet i Tyresö kommun är ändamålsenligt. Den sammanfattade bedömningen är, utifrån granskningens syfte och revisionskriterier, att kommunstyrelsen säkerställt ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. Bedömningen utgår ifrån att det finns mål och strategier i linje med nollvisionen, dess etappmål och kommunens trafikstrategi i den trafiksäkerhetsplan som tagits fram, men som ännu inte antagits. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §30).docx.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet 0902.ej sign.docx.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23 (2020-09-23 HU §30).docx.pdf

§156 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Diarienummer 2020/KS 0170 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar få kommunstyrelsens kommentarer till. Revisorerna har gett förlängd svarstid till den 16 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-23 §79.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av digitalisering.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf

§157 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/sammantrade?date=2020-09-23
Stadsbyggnadsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/sammantrade?date=2020-09-23
Hållbarhetsutskottet 2020-09-23, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-09-23

§158 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:33, 20:34, 20:35, 20:36, 20:37, 20:38, 20:39, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 200928.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 200903.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp Minnesanteckningar 200910.pdf.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn_Nyhetsbrev sept 2020.pdf