Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-03-14

Sammanträde 2023-03-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Handlingar under utarbetande.

2 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/KS 0049 017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- informationen notereras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

3 Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Strandskolans ombyggnation enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Strandskolans ombyggnation. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie finns behov av utökade medel för utredningsarbetet. Justerad budget är 920 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 520 000 kronor.
Förslag till beslut innebär ingen förändring för barnens bästa från tidigare beslut gällande förstudien och detaljplanen. I arbetet med varje förstudie och ingår att för det enskilda projektet genomföra en prövning av barnens bästa.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 7.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Strandskolans ombyggnation.pdf

4 Behovsanalys 11-spelplan i centrumnära läge

Diarienummer 2022/KFN 0143 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-spelsplan
2. Kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumnära läge från och med år 2025. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen om 11-spelsplan i centrumnära läge och föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie, 2023-02-20 § 11.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-02-20 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Behovsanalys för idrottsanläggningar KFN 2022-05-23 § 48.pdf

5 Exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för Kumla 3:175 Lönnvägen

Diarienummer KSM2022-1155

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling 8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för detaljplanen för Kumla 3:175 Lönnvägen. Exploatören ska uppföra ett nytt bostadshus i en våning med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljö. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Inom planområdet finns en skyddsvärd ek som ska bevaras. Kommunen planerar inga åtgärder inom allmän plats.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 4.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal undertecknat exploatör.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 - Inmätningsanvisningar.pdf

6 Antagande för detaljplan Kumla 3:175, Lönnvägen

Diarienummer KSM 2020-815-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en våning. Syftet är att uppföra en gruppbostad som inrymmer sex lägenheter.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 12 oktober - 2 november 2022. Under granskning inkom 14 yttrande. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på granskningsförslaget. Lantmäteriet hade synpunkter på beskrivningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen.

I plankartan har planbestämmelsen b1 och b2 förtydligats. Prickmark mot gata utökas till 6,0 meter med undantag där den övergår till korsmark. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn, se bilaga 5.

Planarbetet finansernas av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen kan gå vidare för antagande.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 5.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse för beslut om antagande för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP KUMLA 3.175 Lonnvagen_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 4. Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_ 220620.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3 175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 43.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 6.pdf

7 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) avseende anmälan angående utlämnande av allmän handling

Diarienummer 2023/KS 0067

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till berörda.

Beskrivning av ärendet
Gunilla Malmqvist har fört fram klagomål mot kommunstyrelsen, i en anmälan till JO. Hon berättar att hon inte fått del av allmänna handlingar som hon begärt. JO begär att kommunstyrelsen ska yttra sig. Den eller de befattningshavare som berörs bör ges tillfälle att lämna synpunkter. Kommunstyrelsen ska också redovisa sin bedömning, särskilt utifrån reglering i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I ärendet redovisas ett yttrande där förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen medger att rutiner behöver förbättras med anledning av det inträffade. De tjänstepersoner som berörs, det vill säga en trafikplanerare och personal vid kommunens kontaktcenter, samt arkivarie vid kommunen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående yttrande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 12.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).pdf
JO begäran om yttrande.pdf
JO-anmälan 1.pdf
JO-anmälan 2.pdf

8 Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 21 december 2022.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot fem rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Löner, VA- och renhållningsavgifter, Leverantörsskulder och Materiella anläggningstillgångar.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 8.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Rutin för kontroll av ändringar i lönesystemet.pdf
Rapport granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Missiv - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

9 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040)

Diarienummer 2023/KS 0063 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta innehåller visionen för Södertörnssamverkan, de strategiska målen för perioden samt en beskrivning av hur arbetet ska ske.

Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2040 ska gälla från 2023 - 2026 och ersätter tidigare utvecklingsprogram som beslutades 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 11.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse - Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040).pdf
SUP 2040 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026.pdf
Alternativt yrkande från Miljöpartiet Södertörnskommunerna utvecklingsprogram.pdf

10 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-1077.068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Alla fastighetsägare/markägare har skyldighet att bedriva viltvård på sin mark, 4 § jaktlagen (1987:259). För viltvården inom det kommunala markinnehavet ansvarar Tyresö kommun.

Den 9 augusti 2022 antog kommunstyrelsen "Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet" (Diarienummer KSM2022-88.434).

Parallellt med framtagande av viltförvaltningsplanen har avtal för viltvården arbetats fram. Det för att förtydliga uppdragen och förutsättningarna för kommunens viltvårdare och viltvården.

Avtalet omfattar skyddsjakt/tätortsnära jakt på kommunens mark.
I samband med att avtalet godkänns föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation. Uppsägning av viltvårdare kommer att ske inom en sexmånadersperiod från det att beslut tas i kommunstyrelsen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 4.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse viltvårdsavtal.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt REVIDERAD 20230223.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 35.pdf

11 Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd

Diarienummer KSM2023-65.037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys över kommunens behov av hundrastgårdar.
3. Behovsanalys initieras och genomförs under höst 2023 - vår 2024.
4. Kostnader för behovsanalysen finansieras inom ramen för verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ som efter publicering på Tyresö kommuns hemsida uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd föreslår en hundrastgård på en gräsyta söder om Ranunkelgränd. Förslaget har fått 58 röster på kommunens hemsida och ska därför behandlas i nämnd, då det överstiger gränsen på 50 röster.

Detta är ett av flera Tyresöinitiativ om hundrastgårdar som inkommit, vilket visar på stor efterfrågan och intresse bland Tyresöborna. Kommunstyrelseförvaltningen vill bemöta detta på bästa sätt och anser att behovet av hundrastgårdar bör ses över i ett kommunövergripande sammanhang, i form av en behovsanalys. Analysen ska tydliggöra var behov och bristområden finns avseende hundrastgårdar, samt föreslå lämpliga placeringar baserat på resultatet för att kommunen ska få en jämn spridning av dessa. Behovsanalysen blir ett underlag till ställningstagande till detta specifika medborgarinitiativ samt till en sammanhållen plan för hundrastgårdar i hela kommunen.

Behovsanalysen genomförs inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 5.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd.pdf
Bilaga 1. Tyresöinitiativ till utskott - Hundrastgård intill Ranunkelgränd.pdf

12 Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius

Diarienummer 2023/KS 0047

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.
Tyresö kommun har i nuläget fem borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. Mikael Ordenius, vars förordnande löper ut den 31 mars 2023, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige föreslår Länsstyrelsen att förnya förordnandet för Mikael Ordenius. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 oktober 2027. Mikael Ordenius är idag 1:e vice ordförande i kultur-och fritidsnämnden och har under 2014-2022 haft flera politiska uppdrag, bland annat i kommunfullmäktige. Han arbetar idag som IT-chef. Mikael Ordenius bedöms vara kompetent och kunnig och ha de kvalifikationer och kunskaper som krävs för uppdraget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse - Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius.docx

13 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga förändringarna rör avsnitt M- GDPR och dataskyddslagen. Hela avsnittet har setts över i syfte att förtydliga och förenkla för kommunens verksamheter, samt att renodla delegationsordningen till att enbart omfatta beslut och inte reglera vem som ska skriva yttranden och liknande. Smärre redaktionella ändringar har också genomförts.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

14 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-02-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-02-22
Hållbarhetsutskottet 2023-02-22, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-02-22
Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-22 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-02-22

Bilagor
Delegationsbeslut Borgen Tybo 2023-02-14.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 2-3 mars 2023.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret jan-feb 2023.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till kommunstyrelsen.
Med anledning av namnbyte från kommunala funktionshindersrådet till kommunala tillgänglighetsrådet har en redaktionell ändring av arbetsordningen genomförts och biläggs meddelanden.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 13.docx
SKR2023_00371-1 Cirkulär 23_08 - Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommu 454366_409694_0.pdf
Cirkulär 23_09 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskada.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2023 AoS.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter2022 (5).pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 25.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 37-38, 46.pdf (169 kb)

§31 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella
händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 230306.pdf

§32 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/KS 0049 017

Kommunstyrelsens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den
personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för
personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de
personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

§33 Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunstyrelsens beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Strandskolans
ombyggnation enligt bilaga 1.

Jeanette Hellmark (M) deltar inte handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet
med förstudie för Strandskolans ombyggnation. Sedan dess har arbetet
påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom
projektet med förstudie finns behov av utökade medel för utredningsarbetet.
Justerad budget är 920 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om
520 000 kronor.

Förslag till beslut innebär ingen förändring för barnens bästa från tidigare
beslut gällande förstudien och detaljplanen. I arbetet med varje förstudie och
ingår att för det enskilda projektet genomföra en prövning av barnens bästa.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 7.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Strandskolans
ombyggnation enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för Strandskolan
ombyggnation.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Strandskolans ombyggnation.pdf

§34 Behovsanalys 11-spelplan i centrumnära läge

Diarienummer 2022/KFN 0143 71

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-
spelsplan
2. Kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel från
medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumnära läge från och
med år 2025. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som
beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad
konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen om 11-spelsplan i
centrumnära läge och föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska
genomföras en förstudie, 2023-02-20 § 11.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-
spelsplan
2. Kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel från
medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-02-20 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Behovsanalys för idrottsanläggningar KFN 2022-05-23 § 48.pdf

§35 Exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för Kumla 3:175

Diarienummer KSM2022-1155

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling
8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga
handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal
med G17 Projektutveckling 8 AB för detaljplanen för Kumla 3:175
Lönnvägen. Exploatören ska uppföra ett nytt bostadshus i en våning med 6
lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljö. Planerad
bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Inom planområdet finns en skyddsvärd
ek som ska bevaras. Kommunen planerar inga åtgärder inom allmän plats.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 4.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling
8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga
handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal undertecknat exploatör.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 - Inmätningsanvisningar.pdf

§36 Antagande för detaljplan Kumla 3:175, Lönnvägen *

Diarienummer KSM 2020-815-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en våning. Syftet
är att uppföra en gruppbostad som inrymmer sex lägenheter.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden
12 oktober – 2 november 2022. Under granskning inkom 14 yttrande.

Länsstyrelsen hade inga synpunkter på granskningsförslaget. Lantmäteriet hade
synpunkter på beskrivningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen.
I plankartan har planbestämmelsen b1 och b2 förtydligats. Prickmark mot gata
utökas till 6,0 meter med undantag där den övergår till korsmark.
Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte
beröra barn, se bilaga 5.

Planarbetet finansernas av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Kumla 3:175,
Lönnvägen kan gå vidare för antagande.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 5.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse för beslut om antagande för detaljplan Kumla 3.175,
lönnvägen.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP KUMLA 3.175 Lonnvagen_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175,
lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 4. Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_
220620.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3
175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 43.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 6.pdf

§37 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) avseende anmälan angående

Diarienummer 2023/KS 0067

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till berörda.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Gunilla Malmqvist har fört fram klagomål mot kommunstyrelsen, i en anmälan till JO. Hon berättar att hon inte fått del av allmänna handlingar som hon begärt. JO begär att kommunstyrelsen ska yttra sig. Den eller de befattningshavare som berörs bör ges tillfälle att lämna synpunkter. Kommunstyrelsen ska också redovisa sin bedömning, särskilt utifrån reglering i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I ärendet redovisas ett yttrande där förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen medger att rutiner behöver förbättras med anledning av det inträffade. De tjänstepersoner som berörs, det vill säga en trafikplanerare och personal vid kommunens kontaktcenter, samt arkivarie vid kommunen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående yttrande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 12.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till berörda.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).pdf
JO begäran om yttrande.pdf JO-anmälan 1.pdf JO-anmälan 2.pdf

§38 Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 21 december 2022.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot fem rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Löner, VA- och renhållningsavgifter, Leverantörsskulder och Materiella anläggningstillgångar.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 8.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Rutin för kontroll av ändringar i lönesystemet.pdf
Rapport granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Missiv - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

§39 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040)

Diarienummer 2023/KS 0063 005

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter
motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Reservationer
Inger Gemioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt
utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta innehåller visionen för
Södertörnssamverkan, de strategiska målen för perioden samt en beskrivning
av hur arbetet ska ske.

Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara
gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2040 ska gälla från 2023 – 2026 och
ersätter tidigare utvecklingsprogram som beslutades 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 11.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter
motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till det alternativa yrkande Marie Åkesdotter
(MP) presenterade i kommunledningsutskottet 2023-02-22 (bilaga).
Anki Svensson (M), Christina Melzén (L), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg
(SD) yrkar avslag på Inger Gemioglus (V) alternativa yrkande och bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus
(V) alternativa yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse - Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040).pdf
SUP 2040 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026.pdf
Alternativt yrkande från Miljöpartiet Södertörnskommunerna
utvecklingsprogram.pdf

§40 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-1077.068

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare
inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Alla fastighetsägare/markägare har skyldighet att bedriva viltvård på sin mark,
4 § jaktlagen (1987:259). För viltvården inom det kommunala markinnehavet
ansvarar Tyresö kommun.

Den 9 augusti 2022 antog kommunstyrelsen ”Viltförvaltningsplan för det
kommunala markinnehavet” (Diarienummer KSM2022-88.434).
Parallellt med framtagande av viltförvaltningsplanen har avtal för viltvården
arbetats fram. Det för att förtydliga uppdragen och förutsättningarna för
kommunens viltvårdare och viltvården.

Avtalet omfattar skyddsjakt/tätortsnära jakt på kommunens mark.
I samband med att avtalet godkänns föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säga upp befintliga
viltvårdare inför uppstart av ny organisation. Uppsägning av viltvårdare
kommer att ske inom en sexmånadersperiod från det att beslut tas i
kommunstyrelsen.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 4.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse viltvårdsavtal.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt REVIDERAD 20230223.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 35.pdf

§41 Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd

Diarienummer KSM2023-65.037

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys över
kommunens behov av hundrastgårdar.
3. Behovsanalys initieras och genomförs under höst 2023 – vår 2024.
4. Kostnader för behovsanalysen finansieras inom ramen för
verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ som efter publicering på Tyresö kommuns hemsida uppnått
kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd föreslår en
hundrastgård på en gräsyta söder om Ranunkelgränd. Förslaget har fått 58
röster på kommunens hemsida och ska därför behandlas i nämnd, då det
överstiger gränsen på 50 röster.

Detta är ett av flera Tyresöinitiativ om hundrastgårdar som inkommit, vilket
visar på stor efterfrågan och intresse bland Tyresöborna.

Kommunstyrelseförvaltningen vill bemöta detta på bästa sätt och anser att
behovet av hundrastgårdar bör ses över i ett kommunövergripande
sammanhang, i form av en behovsanalys. Analysen ska tydliggöra var behov
och bristområden finns avseende hundrastgårdar, samt föreslå lämpliga
placeringar baserat på resultatet för att kommunen ska få en jämn spridning av
dessa. Behovsanalysen blir ett underlag till ställningstagande till detta specifika
medborgarinitiativ samt till en sammanhållen plan för hundrastgårdar i hela
kommunen.

Behovsanalysen genomförs inom ramen för verksamhetsområde
samhällsbyggnad.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 5.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys över
kommunens behov av hundrastgårdar.
3. Behovsanalys initieras och genomförs under höst 2023 – vår 2024.
4. Kostnader för behovsanalysen finansieras inom ramen för
verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd.pdf
Bilaga 1. Tyresöinitiativ till utskott - Hundrastgård intill Ranunkelgränd.pdf

§42 Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius *

Diarienummer 2023/KS 0047

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö
kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag
från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva
att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för
uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget fem borgerliga vigselförrättare förordnade av
Länsstyrelsen. Mikael Ordenius, vars förordnande löper ut den 31 mars 2023,
har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige föreslår Länsstyrelsen att
förnya förordnandet för Mikael Ordenius. Förordnandetiden föreslås till och
med den 31 oktober 2027. Mikael Ordenius är idag 1:e vice ordförande i
kultur-och fritidsnämnden och har under 2014-2022 haft flera politiska
uppdrag, bland annat i kommunfullmäktige. Han arbetar idag som IT-chef.
Mikael Ordenius bedöms vara kompetent och kunnig och ha de kvalifikationer
och kunskaper som krävs för uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö
kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse - Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael
Ordenius.docx

§43 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera
vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall
som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver
kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte
beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga förändringarna rör
avsnitt M- GDPR och dataskyddslagen. Hela avsnittet har setts över i syfte att
förtydliga och förenkla för kommunens verksamheter, samt att renodla delegationsordningen till att enbart omfatta beslut och inte reglera vem som ska skriva yttranden och liknande. Smärre redaktionella ändringar har också genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

§44 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot
framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-02-22, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2023-02-22
Hållbarhetsutskottet 2023-02-22, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-02-22
Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-22 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-02-22

Bilagor
Delegationsbeslut Borgen Tybo 2023-02-14.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 2-3 mars 2023.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret jan-feb 2023.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf

§45 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till
kommunstyrelsen.

Med anledning av namnbyte från kommunala funktionshindersrådet till
kommunala tillgänglighetsrådet har en redaktionell ändring av arbetsordningen
genomförts och biläggs meddelanden.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 13.docx
SKR2023_00371-1 Cirkulär 23_08 - Avtal om kopiering av noter och
sångtexter inom de kommu 454366_409694_0.pdf
Cirkulär 23_09 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskada.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2023 AoS.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens
verksamheter2022 (5).pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022
(3).pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter
2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 25.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf

§46 Ansökan om återvinning

Diarienummer 2023/KS 0111

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka och föra talan om återvinning hos Kronofogdemyndighet och i tingsrätt, i enlighet med nedanstående ansökan.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
MVB Öst har, inom ramen för pågående entreprenaduppdrag gällande nybyggnad av ishall, fakturerat kommunen för arbeten utan att presentera tillräckligt underlag för sina fakturor.

Fakturorna är således tvistiga, vilket vid upprepade tillfällen har påtalats av kommunen. Kommunen har också vid upprepade tillfällen påmint MVB om att underlag behövs. Det har således varit tydligt för MVB att kommunen bestrider de fakturor som MVB, utan att presentera underlag, överlämnat till inkassobolag. Kommunen är, på grund av bestämmelsen i 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) och det förbud mot gynnande av enskild som följer av praxis, förhindrad att betala högre belopp till enskild än de har rätt till för utförda prestationer, enligt ingångna avtal.

Eftersom mailadress saknades till inkassobolaget och bolaget inte kunde nås på telefon fortsatte förvaltningen att bestrida ärendet hos MVB Öst sedan ärendet lämnats till inkasso. Inkassoföretaget har lämnat fakturorna vidare till Kronofogdemyndigheten. Genom ett förbiseende har kommunen inte bemött skrivelser från Kronofogdemyndigheten som därmed har utfärdat ett utslag i ärendet.

Förvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen ansöker om återvinning och uppdrar till förvaltningen att föra talan i frågan, så att man kan säkerställa att det kommunen betalar till överensstämmer med utförda prestationer utifrån ingångna avtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka och föra talan om återvinning hos Kronofogdemyndighet och i tingsrätt, i enlighet med nedanstående ansökan.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ansökan om återvinning.pdf
1. Avtal och tilläggsöverenskommelse mellan Tyresö kommun och MVB Öst.pdf
2. 2.9.02 Entreprenadföreskrifter AFC_D _ AFG-1 (13) MVB Öst.pdf
3. SV Tyresö ishall.msg
4. SV Tyresövallen ekonomimöte.msg
5. SV Tyresövallen ekonomimöte- 2.msg
6. SV Tyresö.msg 7. Ändrings PM A-PM09.pdf
0. Utslag kronogogden 2023-02-28 (003).pdf