Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-04-10

Sammanträde 2024-04-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Ärende 1 Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 240331.pdf

2 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023

Ärende 2 Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.
Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 8.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf
Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
§ 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
§ 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf
§ 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf
§ 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf
Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf
Bilagor
2 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) 2 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) 2 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) 2 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) 2 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) 2 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (123 kb) 2 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) 2 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) 2 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) 2 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) 2 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf (100 kb) 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) 2 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) 2 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) 2 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) 2 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) 2 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) 2 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) 2 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) 2 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) 2 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) 2 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) 2 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) 2 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) 2 Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf (3 865 kb) 2 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

3 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023

Ärende 3 Diarienummer 2024/KS 0106
Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

4 Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023

Ärende 4 Diarienummer 2024/KS 0102

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-02-07 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 redovisas i bilagor.t

Bilagor
Tjänsteskrivelse - årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023.pdf
Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion 2024-02-07.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande till SMOFH_T3 signerat.pdf

5 Nytt kommunhus

Ärende 5 Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
2. Option scen avropas från anbudet.
3. Utvärderingen för anbud godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 2021-09-14 ut med en inbjudan om att delta i en konkurrenspräglad dialog i syfte att tillsammans med potentiella hyresvärdar definiera och konkretisera hur kommunens behov kan tillgodoses i ett nytt hyresavtal. Kommunen har genomfört dialoger med flera samtalsparter som bidragit till det förfrågningsunderlag som parterna hade möjlighet att lämna anbud på. Sista anbudsdag var 2023-12-29. Kommunen har därefter utvärderat det anbud som inkommit för att säkerställa en hög kvalitet på produkten och att behoven tillgodoses.
Efter utvärdering har juryn och referensgrupper beslutat att förorda att underteckna hyresavtal med Stenhus Fastigheter samt att inkludera den scen som offererades i hyresavtalet.
Detta resulterar slutligen i ett nytt hyresavtal mellan Stenhus fastigheter och Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 9.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 9.pdf
§ 9 Särskilt yttrande (L) kommunledningsutskottet 2024-03-27.pdf
Tjänsteskrivelse nytt kommunhus.pdf
Bilaga 1 Utvärdering 2024-02-17.pdf

6 Förstudie bouleplaner på Trollbäckens Idrottsplats

Ärende 6 Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
2. Budget för detaljprojektering, enligt "Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning", godkänns.
3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt "Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Under 2023 godkändes en behovsanalys om boulebanor på Trollbäckens Idrottsplats, av kultur- och fritidsnämnden (KFN 2023-04-24 § 26). Kommunstyrelsen gav i samband med detta ett uppdrag om att genomföra en förstudie (KS 2023-05-09 § 73). Förstudien har analyserat olika placeringar och lösningar för bouleplaner inom Trollbäckens idrottsplats, samt konsekvenser av detta. Till förstudien hör även en ekonomisk konsekvensbeskrivning (sekretess). Rekommenderad lösning innebär att bouleplanerna får en central placering inom idrottsplatsen vid huvudentrén, som fungerar väl utifrån driftperspektiv. Rekommenderad lösning innebär att en del av parkeringsplatserna för bil vid huvudentrén behövs tas i anspråk. Då parkeringsytan är väl nyttjad föreslås dels att befintlig parkeringsyta effektiviseras samt att den idag grusbelagda ytan i väst vid Thulevägen iordningställs till en parkeringsyta för bil och cykel.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudiens rekommenderade förslag som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.
Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att gå vidare med projektering av detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag. Förvaltningen föreslår även att budgeten för projektering av detaljprojektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-03-18, § 24.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie Boule på Trollbäckens IP 240228.pdf
Förstudie Boulebanor vid Trollbäckens IP 240122.pdf
Bilaga 1 - Ytstudie 231221.pdf
Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning 240304 (sekretess).pdf
Bilaga 3 - Enklare prövning av barnets bästa boule 240122.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 73.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (KD) SY.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (M) SY.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (SD) SY.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 26.pdf
Särskilt yttrande (M, KD) kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

7 Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana

Ärende 7 Diarienummer KSM2022-622.068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inom fastigheten Dyvik 1:1 har arrendatorn, Tyresö-Dyviksudds Tennisklubb, sedan tidigare låtit uppföra en tennisbana. Detta i enlighet med tolkning av ett nyttjanderättsavtal daterat 14 aug 1975 mellan dåvarande fastighetsägare och Tyresö Dyviksudds tomtägareförening (TDT). Arrendatorn har sedan dess bedrivit tennisverksamhet på platsen. Det ursprungliga avtalet från 1975 är giltigt till och med den 14 aug 2025 men skrevs med intentionen att rättigheterna där i skulle gälla för all framtid. Med anledning av att tiden för rättigheterna i enlighet med det ursprungliga avtalet löper ut har detta avtal om lägenhetsarrende för tennisbana upprättats.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 10.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse, Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana.pdf
Bilaga 1. Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana undertecknat av arrendator.pdf
Bilaga 2. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa.pdf

8 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025

Ärende 8 Diarienummer KSM 2024-100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet
För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 6. Byggnadsnämnden har berett ärendet 2024-03-19, § 12.

Bilagor
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-03-19 § 12.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse, Taxa för bygglov, plan och geografisk information - gäller från 2025-01-01.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information, gäller från 1 januari 2025 - Inte indexreglerad.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk info_fr 2025-01-01 - till byggnadsnämnden.pdf

9 ÄRENDET UTGÅR -Svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Ärende 9 Diarienummer 2023/KS 0313

10 ÄRENDET UTGÅR - Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden

Ärende 10 Diarienummer 2023/KS 0314

11 Reviderat inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Ärende 11 Diarienummer 2024/ÄON 0023

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.
3. Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har avvecklat vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler. Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Marge Arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Utgångspunkten är att det nya boendet på sikt ska tillgodose boendeplatser för ett ökande antal äldre i kommunen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen förordar följande inriktning för det nya
boendet:
- Boendet planeras att omfatta 100 boendeplatser.
- Möjlighet att integrera dagverksamhet för personer med kognitiv
sjukdom.
- Förhöjt mottagningskök för tillagning av mat på varje avdelning.
- Boendet ska förberedas för olika krissituationer, bland annat med
reservkraft.
Kommunen äger mark i Strand, norr om Björkvägen, som bedöms lämplig för ett nytt vård- och omsorgsboende. Bedömningen är dessutom att det är möjligt att relativt snabbt kunna uppföra ett vård- och omsorgsboende på denna mark.
Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-03-18, § 26.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-01 § 51.pdf
Särskilt yttrande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2024-03-18 § 26.pdf
Gården.jpg
Flygvy_med gatunamn.jpg

12 Remittering av riktlinjer för bostadsförsörjning

Ärende 12 Diarienummer 2024/KS 0131

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning remitteras till Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och angränsande kommuner.

Beskrivning av ärendet
Dessa riktlinjer beskriver hur Tyresö kommun ska planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. I förslaget beskrivs hur kommunen ska arbeta med de verktyg som kommunen har att tillgå, både bostadsbyggande men även andra verktyg.
Enligt §1 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning ska därför skickas på remiss till Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Stad och Nacka kommun för inhämtning av yttrande. Därefter följer eventuell revidering innan riktlinjerna antas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remittering av riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf
Riktlinjer bostadsförsörjning Tyresö kommun till remiss.pdf
Bilaga 1 - Bostadsmarknadsanalys - Underlag till Riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf
Missiv remiss Riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf
Sändlista remiss.pdf

13 Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Ärende 13 Diarienummer KSM2024-38

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Promemorian är en samling förslag som har sin bakgrund i två tidigare utredningar.
2017 utreddes förslag på ändringar i lag (2000:1383) om kommunerna bostadsförsörjningsansvar. Syftet med utredningen var att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven. I denna promemoria behandlas utredningens förslag angående kommunernas skyldighet att redovisa sin bedömning för behovet av tillskott av bostäder. Övriga förslag behandlas inte.
I SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad utreddes uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och vissa bostadspolitiska verktyg. Syftet med utredningen var att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bl.a. strukturellt hemlösa. Denna promemoria behandlar de förslag som avser kommunala hyresgarantier för barnfamiljer, kommunala bostadsförmedlingar, tydligare koppling mellan kommunalt bostadsförsörjningsansvar och kommunala markanvisningar, förslag om mellankommunal samordning samt att i bostadsförsörjningslagen ersätta "riktlinjer" med "handlingsplan".

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 8.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf
§ 8 Särskilt yttrande (SD) stadsbyggnadsutskottet 2024-03-27.pdf
Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.pdf
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.pdf
Remissmissiv, LI2024-00083.pdf

14 Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037

Ärende 14 Diarienummer KSM2024-122

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav i juni Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar som underlag till regeringens infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar, följer åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.
Den 15 januari överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen samtidigt som det remitterades till berörda remissinstanser.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här
gemensamma remissvaret på inriktningsunderlaget. Remissvaren ska lämnas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2024.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 9.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 9.pdf
§ 9 Särskilt yttrande rörande (MP) hållbarhetsutskottet 2024-03-27.pdf
§ 9 Särskilt yttrande rörande (SD) hållbarhetsutskottet 2024-03-27.pdf
§ 9 Särskilt yttrande rörande (M) hållbarhetsutskottet 2024-03-27.pdf
§ 9 Särskilt yttrande rörande (KD) hållbarhetsutskottet 2024-03-27.pdf
Tjänsteskrivelse, Remissvar Inriktningsunderlag 2026-2037.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna på inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.pdf

15 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Ärende 15 Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2024-03-27, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2024-03-27
Hållbarhetsutskottet 2024-03-27, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2024-03-27
Stadsbyggnadsutskottet 2024-03-27 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2024-03-27

Bilagor
skannat_albe0214_2024-03-05-16-21-56.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 240123.pdf
Delegationsbeslut om kommundirektörens ersättare vecka 14 2024.pdf
Delegationsbeslut förteckning avseende byggledning.pdf

16 Kommunstyrelsens meddelanden

Ärende 16 Diarienummer 2024/KS 0006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Protokollsutdrag §17 - Budget 2024.pdf
§17 - Detaljbudget 2024 - Tjänsteutlåtande.pdf
§17 - Detaljbudget 2024 med plan 2025-2026.pdf
Protokollsutdrag §18 - Funktionsprogram.pdf
§18 - Funktionsprogram.pdf
§18 - Funktionsprogram - Tjänsteutlåtande.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf
2024-03-22 Direktjustering signed.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf


§39 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§40 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.
Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 8.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
§ 40 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) § 40 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) § 40 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) § 40 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) § 40 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) § 40 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (234 kb) § 40 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) § 40 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) § 40 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) § 40 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) § 40 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) § 40 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf (100 kb) § 40 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) § 40 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 40.pdf (104 kb) § 40 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) § 40 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) § 40 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) § 40 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) § 40 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) § 40 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) § 40 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) § 40 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) § 40 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) § 40 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) § 40 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) § 40 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) § 40 Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf (3 865 kb) § 40 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

§41 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0106

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2023 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP), Ulf Perbo (KD), Chris Helin (M) och Christina Melzén (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2024. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.
Revisorernas bedömning
Både de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna har granskat TyBos verksamhet för 2023. Nedan sammanfattas deras granskningar:
De auktoriserade revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll behöver utvecklas. Bolaget har från en ekonomisk synvinkel bedrivits på ett tillfredställande sätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2023 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§42 Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0102

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Heinz Sjögren (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-02-07 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§43 Nytt kommunhus

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
2. Option scen avropas från anbudet.
3. Utvärderingen för anbud godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 2021-09-14 ut med en inbjudan om att delta i en konkurrenspräglad dialog i syfte att tillsammans med potentiella hyresvärdar definiera och konkretisera hur kommunens behov kan tillgodoses i ett nytt hyresavtal. Kommunen har genomfört dialoger med flera samtalsparter som bidragit till det förfrågningsunderlag som parterna hade möjlighet att lämna anbud på. Sista anbudsdag var 2023-12-29. Kommunen har därefter utvärderat det anbud som inkommit för att säkerställa en hög kvalitet på produkten och att behoven tillgodoses.
Efter utvärdering har juryn och referensgrupper beslutat att förorda att underteckna hyresavtal med Stenhus Fastigheter samt att inkludera den scen som offererades i hyresavtalet.
Detta resulterar slutligen i ett nytt hyresavtal mellan Stenhus fastigheter och Tyresö kommun.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 9.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
2. Option scen avropas från anbudet.
3. Utvärderingen för anbud godkänns.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Christoffer Holmström (S)
Anki Svensson (M), Raymond Moubé (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) hänvisar till särskilt yttrande från (L) inlämnat till kommunledningsutskottet 2024-03-27 § 9.

§44 Förstudie bouleplaner på Trollbäckens Idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
2. Budget för detaljprojektering, enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning”, godkänns.
3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Under 2023 godkändes en behovsanalys om boulebanor på Trollbäckens Idrottsplats, av kultur- och fritidsnämnden (KFN 2023-04-24 § 26). Kommunstyrelsen gav i samband med detta ett uppdrag om att genomföra en förstudie (KS 2023-05-09 § 73). Förstudien har analyserat olika placeringar och lösningar för bouleplaner inom Trollbäckens idrottsplats, samt konsekvenser av detta. Till förstudien hör även en ekonomisk konsekvensbeskrivning (sekretess). Rekommenderad lösning innebär att bouleplanerna får en central placering inom idrottsplatsen vid huvudentrén, som fungerar väl utifrån driftperspektiv. Rekommenderad lösning innebär att en del av parkeringsplatserna för bil vid huvudentrén behövs tas i anspråk. Då parkeringsytan är väl nyttjad föreslås dels att befintlig parkeringsyta effektiviseras samt att den idag grusbelagda ytan i väst vid Thulevägen iordningställs till en parkeringsyta för bil och cykel.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudiens rekommenderade förslag som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.
Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att gå vidare med projektering av detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag. Förvaltningen föreslår även att budgeten för projektering av detaljprojektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-03-18, § 24.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
2. Budget för detaljprojektering, enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning”, godkänns.
3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yrkanden
Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Christoffer Holmström (S), Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Raymond Moubé (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) hänvisar till särskilt yttrande från (M, KD) inlämnat till kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande från (SD) inlämnat till kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73.

§45 Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana

Diarienummer KSM2022-622.068

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inom fastigheten Dyvik 1:1 har arrendatorn, Tyresö-Dyviksudds Tennisklubb, sedan tidigare låtit uppföra en tennisbana. Detta i enlighet med tolkning av ett nyttjanderättsavtal daterat 14 aug 1975 mellan dåvarande fastighetsägare och Tyresö Dyviksudds tomtägareförening (TDT). Arrendatorn har sedan dess bedrivit tennisverksamhet på platsen. Det ursprungliga avtalet från 1975 är giltigt till och med den 14 aug 2025 men skrevs med intentionen att rättigheterna där i skulle gälla för all framtid. Med anledning av att tiden för rättigheterna i enlighet med det ursprungliga avtalet löper ut har detta avtal om lägenhetsarrende för tennisbana upprättats.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 10.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§46 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025 *

Diarienummer KSM 2024-100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet
För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 6. Byggnadsnämnden har berett ärendet 2024-03-19, § 12.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) anmäler särskilt yttrande. Vid tidpunkten för justeringen var inte yttrandet inlämnat.

§47 Svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden - Ärendet utgår

§48 Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden - Ärendet utgår *

§49 Reviderat inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Diarienummer 2024/ÄON 0023

Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.
3. Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation från (SD) inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2024-03-27 § 7.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har avvecklat vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler. Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Marge Arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Utgångspunkten är att det nya boendet på sikt ska tillgodose boendeplatser för ett ökande antal äldre i kommunen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen förordar följande inriktning för det nya
boendet:
– Boendet planeras att omfatta 100 boendeplatser.
– Möjlighet att integrera dagverksamhet för personer med kognitiv
sjukdom.
– Förhöjt mottagningskök för tillagning av mat på varje avdelning.
– Boendet ska förberedas för olika krissituationer, bland annat med
reservkraft.
Kommunen äger mark i Strand, norr om Björkvägen, som bedöms lämplig för ett nytt vård- och omsorgsboende. Bedömningen är dessutom att det är möjligt att relativt snabbt kunna uppföra ett vård- och omsorgsboende på denna mark.
Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-03-18, § 26.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.
3. Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Christoffer Holmström (S), Anki Svensson (M), Raymond Moubé (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (M) i äldre- och omsorgsnämnden 2024-03-18 § 26.

§50 Remittering av riktlinjer för bostadsförsörjning

Diarienummer 2024/KS 0131

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning remitteras till Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och angränsande kommuner.

Beskrivning av ärendet
Dessa riktlinjer beskriver hur Tyresö kommun ska planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. I förslaget beskrivs hur kommunen ska arbeta med de verktyg som kommunen har att tillgå, både bostadsbyggande men även andra verktyg.
Enligt §1 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning ska därför skickas på remiss till Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Stad och Nacka kommun för inhämtning av yttrande. Därefter följer eventuell revidering innan riktlinjerna antas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning remitteras till Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och angränsande kommuner.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§51 Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Diarienummer KSM2024-38

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Promemorian är en samling förslag som har sin bakgrund i två tidigare utredningar.
2017 utreddes förslag på ändringar i lag (2000:1383) om kommunerna bostadsförsörjningsansvar. Syftet med utredningen var att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven. I denna promemoria behandlas utredningens förslag angående kommunernas skyldighet att redovisa sin bedömning för behovet av tillskott av bostäder. Övriga förslag behandlas inte.
I SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad utreddes uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och vissa bostadspolitiska verktyg. Syftet med utredningen var att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bl.a. strukturellt hemlösa. Denna promemoria behandlar de förslag som avser kommunala hyresgarantier för barnfamiljer, kommunala bostadsförmedlingar, tydligare koppling mellan kommunalt bostadsförsörjningsansvar och kommunala markanvisningar, förslag om mellankommunal samordning samt att i bostadsförsörjningslagen ersätta ”riktlinjer” med ”handlingsplan”.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 8.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Bjarne Vifell (SD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (SD) i stadsbyggnadsutskottet 2024-03-27, § 8.

§52 Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026– 2037

Diarienummer KSM2024-122

Kommunstyrelsens beslut
– Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav i juni Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar som underlag till regeringens infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar, följer åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.
Den 15 januari överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen samtidigt som det remitterades till berörda remissinstanser.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här
gemensamma remissvaret på inriktningsunderlaget. Remissvaren ska lämnas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2024.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-03-27, § 9.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
– Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Yrkanden
Per Carlberg (SD), Peter Freij (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (MP) hållbarhetsutskottet 2024-03-27, § 9.
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (SD) hållbarhetsutskottet 2024-03-27, § 9.
Peter Freij (M) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (M) hållbarhetsutskottet 2024-03-27, § 9.
Ulf Perbo (KD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (KD) hållbarhetsutskottet 2024-03-27, § 9.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) får fört till protokollet att hon står bakom Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande.

§53 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2024-03-27, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2024-03-27
Hållbarhetsutskottet 2024-03-27, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2024-03-27
Stadsbyggnadsutskottet 2024-03-27 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2024-03-27