Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från gemensamt möte om avfallshanteringen i Stockholms stad med rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 1/2012 för exploateringsnämnden (A) * OJ

8 Rekommendation från KSL att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss (A) * OJ

9 Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamn kommun (M&V) OJ

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Besqab Projekt och Fastigheter AB (PU) Bromma

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Snödroppen 28 och Hässelby Villastad 28:1 till Sköndals Projektering AB och AB Castellen Förvaltning, samt för förskola inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU) Hässelby-Vällingby

12 Markanvisning för tillbyggnad av kontor inom tomträttsfastigheten Fristaden 5 på Kungsholmen till Fastighets AB Kungsholmsgatan 160 (PU) Kungsholmen

13 Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull/

Valhallavägen på Östermalm till Stockholms-byggmästarna (PU)
Dnr E2012-513-00658
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City (PU + Tk) Östermalm Norrmalm

15 Nyttjanderättsavtal för fjärrkyla i Strömmen med AB Fortum Värme (PU) * Norrmalm

16 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelser från Husab Fastighetsutveckling AB till NCC Boende AB (PU) Hägersten-Liljeholmen

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Filmen i Bandhagen till NCC Boende AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i stadsdelen Sköndal till Sköndals Projektering AB och AB Castellen (PU) Farsta

19 Genomförandeavtal 2 avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden (SP) Norrmalm

20 Tidig markreservation för lokaler invid Solnavägen inom del av fastigheten Vasastaden 1:45 (SP) Norrmalm

21 Gasverksområdesavtal 3 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen (SP) Östermalm

22 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 inom Hammarby Sjöstad till AB Stockholmshem och NCC Boende AB. Inriktningsbeslut (SP) Södermalm

23 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012. Svar på remiss (M&T) OJ

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 4 juni 2012.

§2 Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Information om delegationsbeslut, från Åke Askensten m.fl. (MP). Dnr E2012-513-00813

Beslut

Exploateringsnämnden överlämnar skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

Fråga om Kristineberg

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer frågan om vad som händer vid Kristineberg och tennishallen.

Beslut

Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
15 maj 2012 och den 24 maj 2012 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2012-010-00023

Beslut

Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr E2012-005-00362

Protokoll nr 3/2012 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 13 mars 2012 anmäls.

§6 Anmälan av minnesanteckningar från gemensamt möte om avfallshanteringen i Stockholms stad med rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från gemensamt möte med råden för funktionshinderfrågor den
1 mars 2012 om avfallshanteringen i Stockholms stad anmäls.

§7 Tertialrapport 1/2012 för exploateringsnämnden

Dnr E2012-111-00616

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2012 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter med 1,5 mnkr inom driftbudgeten.

3 Exploateringsnämnden godkänner Miljöhandlingsprogram 2012 för exploateringsnämnden.

4 Exploateringsnämnden godkänner exploateringsnämndens handlingsplan för stadens energikrav vid markanvisningar.

5 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 23 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Exploateringsnämnden lämnar en tertialrapport där samtliga mål anges uppfyllda och alla planerade åtgärder genomförda i enlighet med den redovisningsmodell som staden använder.

Samtidigt konstaterar vi att antalet påbörjade bostäder det lägsta under ett första kvartal sedan den borgerliga majoriteten tog över styret av Stockholm för snart sex år sedan. Den förda politiken och de resurser och prioriteringar som fullmäktigemajoriteten gett nämnden, leder uppenbarligen inte till att stadens största utmaning – att förse en växande befolkning med bostäder – kan hanteras.

Det är dags att ta bostadsutmaningen på allvar. Den s k Stockholmsmodellen räcker inte till. Regionens behov av bostäder kräver kraftfullare åtgärder. Det räcker inte att vänta på eventuella byggherrars förslag, sortera exploatörernas idéer och skriva avtal som ger företag optioner på byggande som de kan utnyttja eller låta förfalla. I mycket större utsträckning måste staden genom sina egna tjänstemän ta ledningen över byggande genom att ta fram samlade stadsutvecklingsförslag som innebär att hela stadsdelar kompletteras eller att nya byggs upp från grunden och där också allmänna nyttigheter och infrastruktur finns inplanerat från början på ett strategiskt och klokt sätt.

Med detta som grund kan staden sluta avtal med byggherrar som är beredda att garantera att bostäder kommer till stånd.

3) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak ställa sig bakom exploateringskontorets förslag samt att anföra följande:

Av färska beslut i fullmäktige framgår att ”Stadens bolag ska även medverka till att påbörja nyproduktion av ca 20.000 lägenheter under mandatperioden”. Vi är en bra bit in i mandatperioden och om detta alls ska vara möjligt krävs det en rejäl tempoökning i byggandet.

Det är grundläggande att planerna baseras på realistiska siffror. Prognosen i tjänsteutlåtandet om befolkningsökningen i Stockholms stad förefaller vara baserad på inaktuella siffror. Att döma av tjänsteutlåtandet räknar man med en befolkningsökning på cirka 11.000 personer per år. De senaste åren har ökningen legat kring 17.000 per år.

55 kWh per kvm och år som mål för energianvändningen är ett steg i rätt riktning, men en alltför låg ambitionsnivå. Nämnden bör uppmuntra byggherrar att underskrida siffran 55 som är ett maxtal. I uppföljningen är det viktigt att man i efterhand avläser hur mycket energi som verkligen använts.

Om Stockholms ska klara miljömålen måste biltrafiken minska. Tillgången till parkeringsplatser är avgörande. Parkeringstalet ska vara högst 0,3 per lägenhet. I exploateringsnämndens uppdrag ingår att planera för ökat cyklande samt ordna fler cykelparkeringar varvid området vid centralstationen är speciellt angeläget.

Om grönytor tas i anspråk ska de ersättas med nya grönytor med likvärdig ekologisk funktion.

Nya parker ska byggas, enligt kommunfullmäktige.

Tillgänglighetsfrågorna ska vara prioriterade – enligt kommunfullmäktige ska Stockholm bli världens mest tillgängliga huvudstad.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna rapporten

2. Att därutöver anföra

Även om fler markanvisningar nu ges för hyreslägenheter så finns en stor obalans i många områden mellan bostadsrätter och hyreslägenheter. Tyvärr ökar obalansen stadigt, främst på grund av ombildningar. I jämförelse med andra kommuner i länet bygger Stockholms stad relativt många mänga bostäder, men ändå inte i den utsträckning som behövs, även om man i Tertialrapporten anger att alla mål är uppfyllda. Men tyvärr ges inte markanvisningar för de bostäder som efterfrågas mest, hyreslägenheter med överkomliga hyror.. Det är angeläget att markanvisningar används för att se till att fler hyreslägenheter byggs. Det är olyckligt att Alliansen inte tar sitt ansvar för att lösa den svåra bostadssituationen i staden. På grund av ideologiska skäl ges inte de allmännyttiga bostadsbolagen tillräckligt med markanvisningar och de privata värdarna tar självklart inte ett socialt eller samhälleligt ansvar för bostadssituationen.

Om staden ska ha en chans att klara av att lösa den svåra bostadsbristen inom en rimlig tid så måste Alliansen ta bort de ideologiska skygglapparna och låta allmännyttan börja bygga.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar vid detta sammanträde om en handlingsplan för hur kommunfullmäktiges beslut om att nya byggnader på av staden markanvisad fastighet ska ha en energianvändning på högst 55 kWh/m2 och år, ska genomföras.

Socialdemokraterna ställer sig bakom fullmäktiges mål om en maximal energianvändning om 55 kWh/m2 och år. Det förslag som ligger på nämndens bord tar sikte på vilka mått och mätmetoder som ska användas för att beskriva energianvändningen i olika skeden av byggprocessen. Det finns inget i planen som hanterar vilket ansvar som byggherren – eller staden – har för att den verkliga energianvändningen faktisk underskrider det uppsatta målet. Dagens handlingsplan behöver därför kompletteras i detta avseende.

§8 Rekommendation från KSL att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss

Dnr E2012-007-00526

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att ärendet utgår.

§9 Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun

Dnr E2012-554-00550

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner för sin del upprättat köpeavtal rörande försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun för en köpeskilling om 255 miljoner kr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet och ger exploaterings­­nämnden genom exploaterings­kontoret i uppdrag att slutföra försäljningen.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att återremittera kontorets förslag till beslut samt

Att undersöka möjligheterna att inrätta en kommungemensam grönmarksstiftelse.

Stockholms stad äger mycket mark i flera andra kommuner i länet. Mark som spelar en viktig roll både för människors möjligheter till ett rikt och hälsosamt friluftsliv och för viktigt och rikt naturvårdsarbete. Det är därför angeläget att snarast hitta en gemensam lösning med de andra kommunerna där dessa värden säkras för framtiden och inte säljs ut av konstlade ideologiska motiv eller kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Besqab Projekt och Fastigheter AB

Dnr E2011-513-00371

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:5 till Besqab Projekt och Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Kontoret får i uppdrag att pröva alternativ lokalisering på gräsytan som begränsas av Kanaans väg (i väst), Grimstagatan (i norr) och Björnsonsgatan (i öst).

Vid lokalisering till denna biologiskt och ekosystemmässigt mindre värdefulla yta bör hänsyn tas till det viktiga det lokala omhändertagandet av dagvatten och avrinningsområdets närhet till Råcksta träsk.

I tjänsteutlåtandet föreslås återigen exploatering av en av våra förorter naturmark. Nu är det en artrik och vacker skogsbacke. Det är människor som bor i flerbostadshus som tvingas behöva se sina nära omgivningar försämras.

Om byggandet ändå genomförs bör den norra byggnaden, som utgör ett stort ingrepp i naturmarken och tvingar fram omfattande trädfällning, utgå. I övrigt ska följande gälla: Energianvändningen ska inte överskrida den som gäller för passivhus. Parkeringstalet ska vara 0,3 per lägenhet. Om grönytor tas i anspråk ska de ersättas med nya grönytor med likvärdig ekologisk funktion. Tillgänglighetsfrågorna ska vara prioriterade.

Om fortsatt förtätning av Blackeberg ska genomföras är det viktigt att den grundar sig på en områdesplan för hela denna ännu vackra stadsdel. Områdesplanen behövs för att ge en målbild/vision av det framtida Blackeberg. Områdesplanen ska även ta hänsyn till de kvalitéer som naturmarken, mellan byggnaderna utgör.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att anvisa mark för bostäder under förutsättning att ianspråktagen grönyta kompenseras på ett godtagbart sätt.

2 Att marken inte säljs till bolaget utan anvisas med tomträtt

3 Att därutöver anföra

Det är positivt att det byggs små lägenheter för ungdomar. Vi förutsätter att bostäderna byggs som hyresrätter och att kravet är att hyreskostnaderna hålls på en låg nivå. Det byggs mycket i Blackeberg och dess närhet. Därför är det viktigt att bebyggelsen planeras så att så mycket som möjligt av natur och grönmark bevaras. Eftersom bebyggelsen ligger så nära tunnelbanan bör parkeringstalet vara extremt lågt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Snödroppen 28 och Hässelby Villastad 28:1 till Sköndals Projektering AB och AB Castellen Förvaltning, samt för förskola inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Dnr E2011-513-01892

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Snödroppen 28 och Hässelby Villastad 28:1 till Sköndals Projektering AB och AB Castellen Förvaltning och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Exploateringsnämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa
avtal enligt förslag i utlåtandet.

3 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

De sex nya radhusen (på fastigheten 28:1) ska utgå och därmed kan grönområdet bevaras och användas som utflyktsskog för barnen på förskolan. Radhusen på fastigheten 28 skall ha en energianvändning motsvarande minst passivhus och parkeringsnormen skall vara 1,0. Grönytor som tas i anspråk skall fullt ut kompenseras med en ur ekologisk synpunkt likvärdig grön- eller parkyta. Tillgängligheten ska kompenseras.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Att återremittera anvisningen av mark för bostäder inom fastigheterna Snödroppen 28 och Hässelby Villastad 28:1.

2 Att bifalla anvisning av mark för förskola inom fastigheten Hässelby 28:1

3 Att därutöver anföra

Om det ska bli möjligt att bygga bostäder som människor med låga eller normala inkomster har råd med kan exploateringsnämnden inte fortsätta att genomföra markanvisningstävlingar där den som betalar högst pris för marken får rätt att bygga. Istället bör man pröva ett annat förfaringssätt där man sätter ett tak för boende/hyreskostnad och ger markanvisningen till den som kan bygga med bäst kvalitet inom ramen för taket.

Vi vill att kontoret återkommer med ett förslag med de utgångspunkterna. Vi vill veta om det är möjligt att bygga mindre hyreslägenheter på platsen. Om detta inte är möjligt bör man istället bygga hyresradhus. Innan beslut om markanvisning tas ska ärendet remitteras till stadsdelsnämnden. Ett problem när man bygger i nytt i ytterstaden är att kommunikationerna ofta är bristfälliga, vilket är fallet inom stora delar av Västerort. En förutsättning för att bygga är att det också finns en plan för att kollektivtrafiken ska fungera tillfredställande.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S).

Reservation

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§12 Markanvisning för tillbyggnad av kontor inom tomträttsfastigheten Fristaden 5 på Kungsholmen till Fastighets AB Kungsholmsgatan 160

Dnr E2011-513-00772

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för kontor inom fastigheten Fristaden 5 till Fastighets AB Kungsholmsgatan 160 och ger kontoret i uppdrag att träffa
avtal enligt förslag i utlåtandet.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda möjligheten att även bygga bostäder inom fastigheten.

Det råder stor bostadsbrist i Stockholm. För komma tillrätta med bostadsproblemen utan att behöva ta alltför mycket grönyta och annan värdefull mark i anspråk är det viktigt att undersöka möjligheten att bygga bostäder på redan exploaterad mark. Detta är ett typiskt fall då denna möjlighet bör utredas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V).

Reservation

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§13 Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull/ Valhallavägen på Östermalm till Stockholms-byggmästarna

Dnr E2012-513-00658

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger Stockholmsbyggmästarna en tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull/Valhallavägen.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden tar fram ett program för området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och Kungliga Tekniska Högskolan. Programmets exakta utbredning får prövas under programarbetet.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag om en tidig markreservation samt

Att därutöver bifalla kontorets förslag till beslut.

Vi tillstyrker förslaget om att bygga bostäder samt en idrottshall i det föreslagna området, förutsatt att ett antal utmaningar som parkering, Engelska skolans framtida lokalisering och idrottshallens integrering löses på ett bra sätt. Områdets beskaffenhet innebär sannolikt att de framtida exploatörerna som ska bygga i området är beredda att ingå i mer eller mindre omfattande gemensamhetsanläggningar/ingå långa arrendeavtal.Att i det läget bjuda in byggare som motsvarar 300 (av 800) bostäderriskerar att forma lösningar, framför allt på parkeringsfrågan, som inte tar höjd för hela områdets behov, inklusive behovet av besöksparkering.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Att återremittera ärendet.

2 Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag som inbegriper en områdesplanering som innefattar idrottshallen, planering för 500-800 lägenheter och analys av vilka övriga behov som finns till exempel förskolor eller andra offentliga lokaler.

3 Att uppdra åt förvaltningen att presentera en miljöanalys som belyser graden av luftföroreningar, eventuella mängder farligt gods som kan komma att transporteras längst Valhallavägen även i framtiden.

4 Att därutöver anföra

Vi är positiva till att bygga bostäder inom det aktuella området. Men vi anser att staden ska genomföra en områdesplanering där man analyserar behov av såväl bostäder som av offentlig och privat service innan markanvisningar ges. Staden ska sträva efter en blandad bebyggelse och ett varierat utbud av bostäder så att människor med olika inkomster kan bo i alla delar av staden. Därför menar vi att markanvisningar inte ska ges i första hand till privata byggare som vill bygga bostadsrätter. Här finns chansen att efter en grundlig områdesplanering ge stadens allmännyttiga bolag markanvisningar och uppdrag att bygga hyresrätter med överkomliga hyror. Allmännyttan är i princip utrotat i innerstaden och här finns nu möjligheter att bygga hyresrätter som är överkomliga för människor med normala eller låga inkomster.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och Åke Askensten m.fl. (MP).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Åke Askensten m.fl. (MP) enligt följande:

Närheten till bl.a. KTH och universitet gör att en stor andel av lägenheterna bör vara studentbostäder.

Det är viktigt att träd och grönska kompenseras fullt ut. Dessutom ska 1 träd per lägenhet planteras, enligt fullmäktiges beslut. Kontoret får återkomma med förslag om hur dessa frågor ska lösas.

Närheten till kollektivtrafik gör att parkeringstalet ska vara lågt.

Eftersom det handlar om tät bebyggelse är det viktigt att tillgänglighetsfrågorna ges extra uppmärksamhet

Eftersom byggandet ligger ett par år framåt i tiden bör energianvändningen kunna ligga klart under fullmäktiges nuvarande krav på 55 kWh per kvm och år.

§14 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City

Dnr E2008-330-01927 och E2010-410-01220

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner för sin del till tjänsteutlåtandet bilagd överenskommelse om principer för tätskiktsbyte mm kring Sergels Torg, träffad med bla AFA, AMF, AxFast, Hufvudstaden, Ramsbury, Sergelgångens samfällighetsförening, SL och Vasakronan, till tjänsteutlåtandet bilagt samordningsavtal gällande Orgelpipan 6, träffat med Jernhusen, SL och Trafikverket, bilagd överenskommelse om evakueringar inom Sporren 16, träffad med AxFast, och till tjänsteutlåtandet bilagt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City, träffat med SL, samt ger kontoret i uppdrag att för nämndens räkning, inom ramen för genomförandebeslut enligt pkt 1, teckna de övriga erforderliga avtal som krävs för tätskiktsprojektets fortsatta planering och genomförande.

2 Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner till tjänsteutlåtandet bilagd överenskommelse om principer för tätskiktsbyte mm kring Sergels Torg, träffad med bla AFA, AMF, AxFast, Hufvudstaden, Ramsbury, Sergelgångens samfällighetsförening, SL och Vasakronan, till tjänsteutlåtandet bilagt samordningsavtal gällande Orgelpipan 6, träffat med Jernhusen, SL och Trafikverket, till tjänsteutlåtandet bilagt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City, träffat med SL, samt ger exploaterings-nämnden i uppdrag att inom ramen för genomförandebeslutet teckna de övriga erforderliga avtal som krävs för tätskiktsprojektets fortsatta planering och genomförande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den
3 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att delvis bifalla kontorets förslag till beslut samt

Att därutöver anföra:

Vi tillstyrker de delar i ärendet som handlar om nödvändig renovering av ytskikt vid och i anslutning till Sergels Torg.

Däremot är vi mycket tveksamma till de delar av ärendet som handlar om att bygga ut spårvägen i andra delar av staden eftersom det finns andra, mer angelägna kollektivtrafiksatsningar att prioritera före.

Vi vill också flagga för att stora insatser måste göras för att mildra det trafikkaos som kommer att uppstå när de planerade arbetena drar igång, samtidigt som den stora Slussen ombyggnaden är planerad.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Nyttjanderättsavtal för fjärrkyla i Strömmen med AB Fortum Värme

Dnr E2012-620-00632

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelser från Husab Fastighetsutveckling AB till NCC Boende AB

Dnr E2012-511-00285

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringskontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för överlåtelser av ”Överenskommelse om exploatering
med tomträttsupplåtelse inom kv Ejdern i Aspudden” samt ”Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av fastigheten Traneberg 1:1 invid Sulitelmavägen i Traneberg” från Husab Fastighetsutveckling AB till NCC Boende AB.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 20 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Filmen i Bandhagen till NCC Boende AB

Dnr E2009-513-01062

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 till NCC Boende AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 22 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget samt att anföra följande.

Det är generellt mycket positivt att det byggs bostäder i Stockholm då det råder stor bostadsbrist. Förslaget innebär dock att en skogsdunge tas i anspråk. Bebyggelse bör främst genomföras på hårdgjorda ytor.

Om bebyggelsen ändå blir av på den av kontoret föreslagna platsen är det viktigt att det genomgående ska vara en energianvändning som inte överstiger den som gäller för passivhus. För parkering ska norm på 0,3 tillämpas. Gröna ytor ska kompenseras fullt ut med grönytor av likvärdig ekologisk funktion. Tillgängligheten ska prioriteras.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V).

Reservation

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Sköndals Projektering AB och AB Castellen Förvaltning

Dnr E2009-513-0940

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Sköndal 2:1 till Sköndals Projektering AB och AB Castellen Förvaltning samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 15 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut

Att uppdra till kontoret att återkomma med förslag som innebär högre exploateringsgrad

Det är angeläget att bygga mycket bostäder och i hela staden. Farsta SDN område har på ett mycket positivt sätt bidragit med många exploateringar.

Innan exploateringen kan genomföras är det angeläget att trafik- och bullersituationen klarläggs både i relation till befintlig trafik och till eventuella trafikökningar till följd av andra planerade nybyggnationer.

För oss är det angeläget att exploateringar blir markeffektiva och därför vill vi istället se ett större hyreshus för allmännyttan i detta läge.

3) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

De 14 radhusen föreslås byggas på en grönyta som är planlagd som park/allmän plats. Området domineras av radhus och friliggande villor. Om parkområdet överhuvudtaget skall tas i anspråk för bebyggelse kan området utnyttjas effektivare genom att bebyggas med låga flerbostadshus. På motsvarande yta som de 14 radhusen kan ca 40-50 hyreslägenheter av varierande storlek tillkomma och därmed på ett bättre sätt bidra till att målet för bostadsförsörjningen uppnås. Kontoret får i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga flerbostadshus.

Om bebyggelse blir av ska energianvändningen ska inte överskrida den som gäller för passivhus. All grönyta som tas i anspråk ska ersättas med nya grönytor med likvärdig ekologisk funktion. Parkeringsnormen ska vara 0,3 per lägenhet. Tillgänglighetsfrågor ska vara prioriterade.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Att kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag som innebär hyresrätter

2 Att därutöver anföra

Den omfattande bostadsbristen i Stockholm ställer krav på en särskilt hög takt på nypro­dukti­onen av hyresrätter, samtidigt som staden genom att ställa krav vid markanvisningar och ma­rk­anvisningstävlingar, lågt satta parkeringstal och stimulerande tomträttsavgälden måste främ­ja att hyresnivåerna i nybyggda hyresrätter gör det möjligt för bland annat unga och studenter att efterfråga dem.

Staden måste använda sitt markinnehav klokt och strategiskt. Radhus är inte ett effektivt utnytt­jande av ma­rk, samtidigt som den borgerliga majoritetens slentrianmässiga försäljningar av stadens ma­rk radikalt minskar möjligheterna att påverka hur staden utvecklas i framtiden.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen om att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§19 Genomförandeavtal 2 avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden

Dnr E2011-511-01477

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner genomförandeavtal 2 med NCC avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Tidig markreservation för lokaler invid Solnavägen inom del av fastigheten Vasastaden 1:45 m fl

Dnr E2012-513-00704

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger Atrium Ljungberg AB och Akademiska Hus AB en tidig markreservation för utredning av förutsättningarna att uppföra lokaler innehållande verksamheter inom life science invid Solnavägen inom del av fastigheten Vasastaden 1:45 m fl och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att markreservationen ges till Bolaget under förutsättning att den framtida be­ byggelsen även innehåller en andel bostäder upplåtna med hyresrätter som studenter och forskare har råd att efterfråga.

2 Att därutöver anföra

Visst är det angeläget att staden arbetar för att bidra till att bereda plats för verksamheter med koppling till Life scienceverksamhet, eftersom stadsdelen Hagastaden ska ha en vetenskaplig profil. Men om den nya stadsdelen ska vara en vetenskapsstad värd namnet, så är det minst lika viktigt är att studenter och forskare faktiskt har möjlighet att bo där.

Få studenter, doktorander eller forskare med tidsbegränsade anställningar har ekonomiska förutsättningar att köpa en bostadsrätt. Hyresrätten innebär samtidigt ett mycket flexibelt bo­ende som både passar studenten med barn och därmed behov av ett besittningsskydd, som gästforskaren som enbart verkar vid något av de angränsande lärosätena en begränsad tid. Hittills har inte Stockholms stad markanvisat en enda hyresrätt eller studentbostad i den nya Hagastaden. Fastigheter som innehåller blandningar av bostäder och kontor skapar dessutom levande stadsdelar, som inte dör efter kontorstid.

Det är därför av största vikt att staden bereder plats för hyresrätter som studenter och forskare har råd att efterfråga. Både för att bygga levande stadsdelar, och för att Stockholm behöver hyresrätter för att utvecklas som en kunskapsregion.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP).

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Gasverksområdesavtal 3 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen

Dnr E2010-510-00656

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande Gasverksområdes- avtal 3 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 28 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 inom Hammarby Sjöstad till AB Stockholmshem och NCC Boende AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2012-513-00625

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och förskola inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 till AB Stockholmshem och till NCC Boende AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

3 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att södra delen av området upplåts till företrädesvis Stockholmshem AB för 50 hyresrätter, och till NCC för 50 bostadsrätter.

2 Att samtlig ny bebyggelse inom området upplåts med tomträtt

3 Att därutöver anföra följande:

Bostadsbristen i Stockholm är som vi alla vet akut, och det som framförallt saknas är hyres­rätter. Vi i Vänsterpartiet är beredda att vidta krafttag för att öka nyproduktionen av bostäder med hyror som unga, studenter och äldre har råd att efterfråga. Det innebär också att vi vågar prioritera nya hyresrätter framför bostadsrätter och radhus, samtidigt som vi avstår för att sälja mark för att i framtiden kunna fortsätta att bedriva en offensiv markpolitik.

Vi vill även framhålla vikten av att området är väl försörjt med kollektivtrafik redan innan inflyttning, eftersom individers resvanor grundläggs mycket tidigt. Med en god försörjning kan även parkeringstalen hållas låga, vilket både sänker kostnaderna för nyproduktionen och innebär ett effektivt och klimatsmart utnyttjande av stadens mark.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Åke Askensten m.fl. (MP).

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Åke Askensten m.fl. (MP) enligt följande:

Ärendet föranleder ett par frågor:

Varför upplåts inte marken med tomrätt till NCC?

Området domineras av bostadsrätter (68 procent) – har krav ställts på NCC att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter?

För bebyggelsen bör gälla: Energianvändningen ska inte överskrida den som gäller för passivhus. Parkeringsnormen ska vara 0,3 per lägenhet. Om grönytor tas i anspråk ska de ersättas med nya grönytor med likvärdig ekologisk funktion. Tillgänglighetsfrågorna ska vara prioriterade.

§23 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012. Svar på remiss

Dnr E2012-313-00470

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Att öka möjligheterna att använda cykel för resor inom innerstaden och i kombination med kollektivtrafik är en fråga av strategisk betydelse när Stockholmsregionen ska växa i enlighet med Vision 2030 och den regionala utvecklingsplanen. Vi vill understryka behovet av cykelparkeringar som uppfattas som säkra att lämna cykeln vid över dagen (utpendlare) eller natten (inpendlare) är en faktor som ökar viljan att använda cykeln. Tillgången på säkra cykelparkeringar över hela staden måste säkras och då både vid olika platser i city och vid de tyngdpunkter som ingår i översiktsplanen.

3) Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden avger följande yttrande:

Stockholmarna har väntat länge på den nu presenterade cykelplanen som åtskilliga gånger blivit försenad. Förseningarna har lett till att nödvändiga åtgärder har skjutits upp och att planeringen av utbyggd cykelinfrastruktur har släpat efter. Förslaget till cykelplan är ett steg framåt men kommer inte att räcka till för att klara behoven hos den växande cyklistgruppen.

Förslaget tar upp många viktiga aspekter men avgörande för att det ska kunna förverkligas är att det skjuts till tillräckligt med ekonomiska resurser och att cykeln prioriteras i trafikrummet. Att ha en cykelinfrastruktur som uppmuntrar folk till att ta cykeln i stället för bilen är en viktig satsning för att minska utsläppen och att bidra till en bättre stadsmiljö.

Några konkreta synpunkter:

Målet om antalet cyklister är för lågt satt. Där behövs en ambitionshöjning.

I planen syns inga eller få cykelsatsningar i Järvaområdet. Det är inte tydligt ifall det beror på att bedömningen är att det inte finns behov där, eller om det helt enkelt är försummat. Ska man cykla från de stadsdelarna till city passerar man över andra kommuner. Därför måste det finnas ett bra samarbete mellan kommunerna för att man även från Järva ska kunna ha enkla pendlingsstråk.

Det är viktigt att det finns tydliga och mätbara etappmål som gör att inte insatserna skjuts framåt.

Ett stort problem för cyklister är att det står parkerade bilar i cykelfälten. Det skapar en stor säkerhetsrisk när cyklister skall vingla ut bland bilarna. Polisen och staden bör skapa samarbetsformer för att motverka problemet.

Det är viktigt med väl tilltagna cykelparkeringar, framförallt vid stora kollektivtrafikknutpunkter som Stockholms central, Älvsjö och Kista.

Systemet med lånecyklar bör utvecklas, framförallt i förorterna. Järvafältet och Årstafältet är två exempel på ställen där det bör finnas möjlighet att låna cykel.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C).

Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Åke Askensten m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.