Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2012 Stadsarkivet

6 Remissvar om motion (2012:59) från Tomas Rudin (S) om upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen

8 Svar på skrivelse om Sakfel i underlag inför beslut om kulturstöd

9 Svar på skrivelse om Fördjupa Kulturskolans statistik

10 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn och ungdomskultur 2014-2016

12 Val av ledamot till Kommittén för stockholmsforskning

13 Delutbetalning till folkbildningsorganisationer i Stockholm 2013

14 Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens verksamhet

16 Delegation i upphandling av ramavtal för musikinstrument. Omedelbar justering

17 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämndens arkivutskott

18 Upphandling av kommunikationstjänster inom områdena strategisk kommunikation, PR och produktion

Omedelbar justering

Dnr 2.6/249/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Information och övriga frågor

* Ändrad sammanträdesdag till den 11 mars 2013 kl. 16.30

* Kulturskolan informerar om verksamhetsplan 2013

* Liljevalchs/Stockholm konst informerar om verksamhetsplan 2013

* Kommunikationsstaben informerar om verksamhetsplan 2013

20 Remissvar rörande Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen

SOU 2012:65
Remisstid 11 februari 2013
Omedelbar justering
Dnr 3.4/451/2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser Rasmus Jonlund (FP) att tillsammans med vice ordföranden Ann Mari Engel (V) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 18 februari 2013.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 10/2012 från nämn­dens sammanträde den 13 december 2012, som justerats den 19 december 2012.

§3 Anmälningsärenden februari 2013

Dnr 1.1/64/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Månadsrapport november 2012 Kulturförvaltningen

c) Funktionshinderrådets protokoll 2012-11-15

d) Stockholms konstråds protokoll 2012-12-06

e) Utvärdering av Plattanprojektet, dnr 3.1/5887/2012

f) Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor, från Stockholms läns landsting, dnr 6.0/5549/2012

g) Svar på skrivelsen ”Skrivelse till Kulturnämnden med anledning av beslut om kulturstöd till Teater Tre för år 2013”, dnr 6.1/5285/2012

h) Svar på medborgarförslag ställt till Kungsholmens stadsdelsnämnd angående biblioteket på Stora Essingen, dnr 1.2/4302/2012

i) Kultur-Skola Plan för samarbete 2013-2015, dnr 1.1/5840/2012

j) Svar på skrivelse om komplettering av ansökan om stöd för verksamhet 2013 samt frågor kring beredning och utbetalning av stöd, dnr 6.1/5769/2012

k) Nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2011-12-31, dnr 1.1/453/2013

l) Stadsarkivariens beslut enligt delegation

m) Delegationsärende 1.9.1 – 1.9.3

n) Inbjudan till seminarium om stadens program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer

o) Tjänsteresor utom Norden 2012

p) Verksamhetsplan 2013 för avdelningarna Kulturskolan, Liljevalchs/Stockholm konst och kommunikationsstaben

q) Arkivutskottets protokoll.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Vi noterar med glädje att Plattanprojektet varit lyckosamt och ett stort lyft för hela Kulturhuset. Vi ser det som angeläget att i utvecklingen framöver vidga Kulturhusets verksamhetsområde att också gälla för utemiljön runt själva Kulturhuset och då inte bara restaurangernas caféverksamhet sommartid. Utan också fånga upp de ungdomar som vistas utanför huset, på plattan, i trappan och i entréerna i huset så att de får uppleva den fantastiska verksamheten som pågår mitt bland dem.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Vi noterar att ytterligare ett bibliotek läggs ner, denna gång med hänvisning till den nya skollagens och den nya biblioteksplanens ansvarsfördelning mellan skola och folkbibliotek där skolan i och med den nya lagen har ansvar för att erbjuda skolbibliotek.

Det är en ledsam och osolidarisk utveckling av stadens gemensamma verksamheter om varje nämnd endast ser till sina egna behov. De snäva budgetramarna gör att man lägger ner verksamhet snarare än satsar, utifrån motiveringen att det inte är den egna nämndens angelägenhet längre. Det rimmar illa med stadens nya strukturplan för biblioteken som poängterar att de ska vara tillgängliga, angelägna och effektiva.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi konstaterar att Kulturskolan med samma budget som 2012 ska bekosta såväl nya satsningar som löne- och hyresökningar och högre IT-kostnader. Vi förstår inte hur detta ska kunna ske utan nedskärningar i verksamheten. I planen anges att man ska försöka reducera lokalkostnaderna och undersöka möjligheter till annan finansiering. Dessutom kommer man att ”fördjupa arbetet med intäktsfokus” vilket kan innebära höjda avgifter för barnen. I den strategiska plan för kulturskolan som presenterades för nämnden under 2012 föreslås en ökad avgiftsdifferentiering mellan åldrarna, vilket vi tycker är olyckligt.

I Vänsterpartiets förslag till budget för 2013 finns istället medel för att Kulturskolan ska kunna utvecklas och nå fler barn. Vi anser att det behövs ett aktivt uppsökande arbete för att motverka segregation inom Kulturskolan. Vi vill också tillskjuta medel för att kunna sänka avgifterna. Vi anser att på sikt ska Kulturskolan vara avgiftsfri, liksom grundskolan.

Det vore bättre om den borgerliga majoriteten satsade tid och resurser på att utveckla kulturskolan än på att utreda en stor och omotiverad omorganisation.

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är förvaltningens förslag väl genomarbetat. Socialdemokraterna föreslog en i förhållande till alliansen utökad budgetram för Kulturskolan om 13 mnkr.

Om socialdemokraternas budget varit underlag för förvaltningens förslag skulle således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden. Som de givna ramarna nu ser ut riskerar fokus att hamna på lokalkostnader och intäktsfokus i stället för utveckling av själva verksamheten.

Resultatbaserad styrning

Den nya resultatbaserade styrningen med ändrat fokus för målgrupperna är säkert ett bra styrsystem på lång sikt. I stora delar är de nya nämndmålen ambitiösa och väl genomarbetade, medan de i andra delar är vagt formulerade. Det nya systemet kommer att kräva stora och delvis nya insatser för mätning och uppföljning.

Avdelningens uppdrag

Kulturskolan Stockholm bildades 1996 genom en sammanslagning av Kommunala Musikskolan och Vår teater. Verksamheten har breddats med bland annat bild & form och dans. När fullmäktige nu beslutat utreda möjligheterna att dela upp Kulturskolan i en Musikskola och Vår Teater riskeras dels fördelarna av genreöverskridande verksamhet och dels att de elever vars intresse inriktas mot bild & form och dans blir utanKulturskolans möjligheter till skapande på fritiden. Utredningens målsättning måste vara att alla verksamheter tillgodoses också i en framtida kulturskola.

§4 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Stadsarkivet

SSA Dnr 1.2-436/2013

Dnr 1.1/97/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:

1 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012.

2 Kulturnämnden godkänner förslaget till ombudgetering på 0,4 mnkr till verksamhetsåret 2013.

3 Kulturnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen och bokslutet till kommunfullmäktige.

4 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets miljöhandlingsplan 2012-2015.

5 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2013.

Sammanfattning

Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål har uppfyllts och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomfördes i huvudsak utan avvikelser.

Antalet besök till Stadsarkivet fortsätter att ligga på en historiskt sett hög nivå. Totalt har Stadsarkivet år 2012 tagit emot ca 24 000 besök i de publika lokalerna och haft ca 200 000 webbesök. Därmed befäster Stadsarkivet sin roll som landets mest välbesökta arkivinstitution och ledande när det gäller utvecklingen av arkivinformationens användbarhet.

I stadens budget för 2012 underströks att Stadsarkivets karaktär av öppen publik institution bör förstärkas. Stadsarkivet ser detta som ett nyckeluppdrag för framtidens arkiv. Utvecklingen av den publika rollen har under året inletts med en förstudie och en ökad satsning på den publika verksamheten, bland annat genom deltagande i Kulturnatten och Kulturarvsdagen. Till detta kommer den årliga Arkivens Dag och ett tiotal övriga publika program under torsdagskvällar och lördagar.

Även antalet förfrågningar med begäran om information ur arkiven ligger, med totalt 21 177 besvarade frågor på en fortsatt hög nivå.

Stadsarkivet fick en budgetförstärkning med anledning av ökningen av förfrågningsärenden kopplade till Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Förstärkningen medgav anställning av två handläggare på nio månader. Det medförde att en ny arbetsprocess kunde etableras som gav en handläggning i balans med kortade handläggningstider.

Tillgängligheten till arkivinformationen har ökat genom publicering av drygt 980 000 digitala poster och bilder. Samtidigt skannades och registrerades 2 500 000 nya bilder och databasposter som ska bearbetas för publicering. Ett trettiotal arkiv omfattande drygt 1 000 meter handlingar har förtecknats och därmed gjorts tillgängliga och sökbara. I början av året tog Stadsarkivet emot stadshusnämndens ritningar över bygget av Stockholms stadshus 1911-23. Stadsarkivet inledde under året arbetet med att tillgängliggöra detta högintressanta material, som har stor potential för forskning och annan återanvändning.

Under 2012 togs det emot handlingar från 186 verksamheter omfattande ca 900 hyllmeter. Bland de arkiv som inkommit finns till exempel kriminalvårdsarkiv från Hall, Håga och Hageby, flera arkiv från fritidsförvaltningen och idrottsförvaltningen, kommunala skolarkiv, handlingar från stadsdelsnämnderna samt ritningarna till Stockholms stadion. Nytt för året är slutbetyg från nästan 70 friskolor i Stockholm som efter lagändring är skyldiga att leverera betygskopior. Betygen levereras digitalt och finns tillgängliga via e-arkiv Stockholm.

Stadsarkivet har under 2012 arbetat med att utveckla metoder och förhållningssätt för att kunna anpassa tillgängligheten till Stadsarkivets information till PSI-lagen, ett arbete kallat PSI-labb (Public Sector Information). I arbetet har externa intressenter involverats.

Under 2010 driftsatte Stadsarkivet e-arkiv Stockholm, stadens gemensamma digitala arkiv, där den digitala information som skapats och skapas i stadens verksamheter ska förvaras, bevaras och göras tillgänglig. Arbetet har fortsatt med att ansluta stadens verksamhetssystem till e-arkivet enligt framtagen anslutningsplan. Stadsarkivet har även arbetat med att göra arkivet mer användarvänligt för kunder.

Stadsarkivet har under året inlett ett arbete med uppdragsverksamhet där internkonsulttjänster inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet sålts till stadens verksamheter. Uppdragsverksamheten syftar till att öka samverkan inom området för att effektivisera stadens informationshantering. Uppdragsverksamheten har slagit väl ut och kommer att fortsätta bedrivas.

Stadsarkivet har på uppdrag av stadsledningskontoret fortsatt leda arbetet med att förbereda för ett nytt stadsgemensamt system för ärende- och dokumenthantering. Ett sådant system skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av stadens e-förvaltning, där informationen och tillgång till informationen är centrala framgångsfaktorer. Dessutom skapas förutsättningar för en fortsatt organisations- och verksamhetsutveckling och därmed utvecklingen av den offentliga förvaltningen som helhet. Ett sådant ärende- och dokumenthanteringssystem har en naturlig bäring på e-arkivet. Stadsledningskontorets förslag rörande ett sådant utvecklingsarbete är sedan november 2012 på remiss i stadens verksamheter.

I arbetet med förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjnings- och bemanningsstrategi samarbetar Stadsarkivet sedan 2011 med Mittuniversitetets institution för arkiv- och informationsvetenskap. Institutionen bedriver den högst rankade akademiska arkivvetenskapliga utbildningen i Sverige. Under 2012 genomförde institutionen fyra arkivvetenskapliga seminarier för medarbetare vid Stadsarkivet.

Med anledning av kommunfullmäktiges 150-årsjubileum 2013 har Stadsarkivet tillsammans med professionella historiker tagit fram en särskild webb som på ett lättillgängligt sätt åskådliggör fullmäktiges historia. Arbetet visar på nya sätt att använda den historiska informationen.

I arbetet med verksamhetsutveckling har Stadsarkivet 2012 utvecklat och effektiviserat tre huvudprocesser med hjälp av Lean-metoden. Arbetet har bland annat omfattat planerings- och uppföljningsprocessen, där fokus legat på ökad effektivisering men också ökad medarbetardelaktighet.

Stadsarkivet har en ekonomi i balans. Stadsarkivets intäkter under år 2012 uppgick till 32,3 mnkr vilket är 0,7 mnkr mer än nämndens budget. Kostnaderna uppgick till 85,2 mnkr, 0,3 mnkr mer än budget. Stadsarkivet begär att 0,4 mnkr ombudgeteras till verksamhetsåret 2013 eftersom projektet Publicering av nämndhandlingar via e-arkiv slutförs först 2013. Resultatet för verksamhetsåret 2012 uppgår till +/- 0 efter begärd ombudgetering.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen för Stockholms stadsarkiv (SSA) ger flera prov på hur SSA under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att bli en mer publik kulturinstitution, att genom digitalisering av arkivinformation i än högre utsträckning tillgängliggöra samlingarna för allmänheten samt intagit en central roll i Stockholms stads arbete med en gemensam ärande- och dokumenthantering.

Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet besök till SSA fortsätter att ligga på en hög nivå. Med totalt 24.000 besök i de publika lokalerna befäster institution sin roll som landets mest välbesökta arkivinstitution. Att SSA under 2012 inlett ett arbete med att utveckla det publika arbetet är positivt och i linje med vad som uttrycktes i Stockholms stads budget för 2012. Under det gångna året har SSA publicerat drygt 980 000 digitala poster och bilder vilket ökat allmänhetens tillgång till arkrivets samlingar. SSA har under 2012 även deltagit i arbetet med ett nytt system för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad vilket understryker institutionens roll i att utveckla stadens informationshantering till att bli mer effektiv, kvalitetssäker och offentlig.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Kulturförvaltningen

Dnr 1.1/96/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar årsredovisning med bokslut 2012 till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 6,0 mnkr avseende investeringar för strukturplanen Bibliotek i rörelse.

3 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.

Sammanfattning

Stadens kulturverksamheter bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom förvaltningens egna kulturverksamheter och kulturstödet till andra kulturaktörer och föreningar skapas ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla.

Kulturnämnden har genom Kulturförvaltningen genomfört ytterligare ett verksamhetsår. Kulturförvaltningen lämnar året med ett överskott på 3,7 mnkr och en bedömning att nämndmål och åtaganden i stort är uppfyllda. Några aktiviteter har under året inte uppfyllts och det är bl a sjukfrånvaron som ligger över årsmål. Respektive bedömning återfinns under aktiviteterna.

Två av satsningarna i 2012 års budget var Strindberg och Kulturellt tillväxtpaket. Strindbergsatsningen var en del av stadens uppmärksammande av August Strindberg under hela 2012. Stadens kulturinstitutioner har hyllat Strindberg genom teaterföreställningar, bokcirklar, utställningar och mycket mer genom stadens satsning. Kulturförvaltningen redovisar Strindberg i bilaga 14. Den andra satsningen var ett kulturellt tillväxtpaket - en möjlighet att förverkliga många av de planer som kom fram i treårsplanering.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) enligt följande:

Kulturförvaltningens verksamhetsberättelse 2012 ger flera exempel både på hur stadens kulturverksamheter har nått ut till fler stockholmare och på hur förvaltningen genom ny teknik, nya strategier och nya arbetssätt gjort att stadens kulturverksamheter nått ut till stockholmarna på ett effektivt sätt.

2013 har för Liljevalchs konsthall varit ett starkt år. Besökssiffrorna har varit anmärkningsvärt höga och satsningen August. En djefla utställning har varit nyskapande genom det konstartsövergripande samarbetet med Stockholms stadsteater. Liljevalchs har under året haft en stark närvaro i media. Stockholms stads kulturskola har under året förändrat sitt kösystem med en ny e-tjänst vilket förklarar att elevplatser under året har ökat med ca 2 300 st (14 %) jämfört med föregående år, från 14 074 till 16 368. Stockholms stads kulturhus noterar med strax över 1,75 miljoner besök den näst högsta besökssiffran under 200-talet. Biblioteksverksamheten i huset noterar glädjande fler utlån jämfört med 2011. För Stockholms stadsbibliotek (SSB) del har under året en ny biblioteksplan – Bibliotek i rörelse - antagits av fullmäktige och en ny strukturplan antagits av kulturnämnden. De två planerna innebär att SSB kan fortsätta sin utveckling av folkbiblioteksverksamheten i Stockholm. Att utlåningen ökat under 2013 är positivt och att utlåningen av e-medier ökat med omkring 80 procent vittnar om att SSB ligger väl till i utvecklingen av det digitala biblioteket. Evenemangsavdelningen evenemang Ung08-festivalen, Kulturfestivalen och Kulturnatten har alla ökat sina besöksantal jämfört med föregående år. För kulturstrategiska avdelningen har 2012 varit händelserikt i och med att det nya kulturstödet implementerats och att avdelningen lanserat en e-tjänst för ansökningar vilket medfört att antalet ansökningar fördubblats och att 75 procent av ansökningarna nu inkommer via e-tjänsten. Det är positivt att antalet ansökningar ökat så markant vilket visar på att det nya kulturstödet upplevs som mer öppet än verksamhetsstödet. Den redovisning av Stockholms stads programverksamhet med anknytning till Strindbergsåret som finns bilagd verksamhetsberättelsen visar både på hur staden bidragit till jubileumsårets högtidlighållande av August Strindberg och på vilken potential stadens kulturverksamheter besitter när de samlas kring ett gemensamt tema.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi tackar kulturförvaltningen för redovisningen av verksamheten och ett mycket gott arbete 2012. De flesta av stadens kulturverksamheter visar goda resultat trots allt svårare ekonomiska villkor. Vi konstaterar dock en stor brist på möjligheter till expansion och nödvändiga förstärkningar. Stockholm växer, behoven av kulturutövande och kulturupplevelser växer – då borde budgeten också växa.

Vi är generellt skeptiska till formen för redovisning där resultaten måste redovisas i relation till de övergripande politiska mål som ställts upp av den borgerliga majoriteten och som i många fall är irrelevanta för kulturnämndens verksamhet. Resultaten är därmed svåra att bedöma.

Vi känner oro för utvecklingen av flera verksamheter.

De senaste årens nedskurna budgetar och höjda elevavgifter har medfört att det sedan 2006 är betydligt färre barn som nu får möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet, vilket vi anser strider mot målsättningen att ge alla barn och unga tillgång till kultur och strider mot nämndens strategiska plan Kultur i ögonhöjd. Vi saknar i verksamhetsberättelsen en redovisning av hur många barn i varje stadsdel som deltar i Kulturskolans verksamhet, en statistik som fanns med för 2011.

Stockholm blir en alltmer segregerad stad. Vi anser att detta måste aktivt motarbetas på kulturområdet och vi efterlyser en strategi och handlingsplan för att motverka den kulturella segregationen. I verksamhetsberättelsen efterlyser vi en närmare redovisning av konkreta åtgärder inom projektet Växtplats, som har ”tillväxtfokus i fem stadsdelscentrum”. Vi kan inte se någon kulturell tillväxt i ytterstaden, utan kan i stället konstatera att bristerna i kulturutbud i ytterstaden har ytterligare förstärkts under året. Så till exempel har biblioteket i Akalla lagts ner och planerna på ett kulturhus lagts på is. Hässelbyborna är fortfarande utan bibliotek och Fria teatern i Högdalen är nedläggningshotad.

Vi konstaterar att det så kallade bonussystemet för det fria kulturlivet inte har nått avsedd effekt att öka det fria kulturlivets självfinansieringsgrad, som tvärtom minskat sedan bonusen infördes. Fonden för Innovativ kultur har inte tillfört några nya pengar från näringslivet, vilket var dess uttalade målsättning. Vi emotser en fortsatt utvärdering och uppföljning av dessa verksamheter.

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen för kulturnämnden 2012 visar på en i många delar mycket välskött verksamhet som ger många stockholmare goda möjligheter att delta i och uppleva kulturlivet i staden.

Några påpekanden är ändå viktiga inför den fortsatta verksamheten under 2013 och framåt.

Förvaltningens arbete med att nå ut till fler stockholmare, särskilt unga och i hela staden måste öka. Precis som förvaltningen beskriver spelar kulturen en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ samt medborgarnas Stockholm. Vi saknar i verksamhetsberättelsen en redovisning av hur många barn i varje stadsdel som deltar i Kulturskolans verksamhet, en statistik som fanns med för 2011.

Arbetet med att hitta en bibliotekslösning för Hässelby bibliotek som hittills varit resultatlöst, det är en bra men dyster illustration på en alldeles för låg ambitionsnivå hos den styrande majoriteten.

För oss Socialdemokrater är det rimligt att staden inte bara i retoriken utan också i praktiken lever upp de högt satta målen. Det gäller tillgängligheten till stadens museer där inträde snarare stänger ute människor än öppnar upp staden för medborgare och besökare. Det gäller bibliotek som stängs igen eller har så korta öppettider att besökarna uteblir. Det gäller stadens mötesplatser, våra samlingslokaler och hemgårdar som majoriteten snarare har skurit ner än satsat på. Inte i ett stycke har åtets arbete med stadens samlingslokaler och hemgårdar beskrivits i verksamhetsberättelsen. Det offentliga rummet censureras och stänger ute människor snarare än bygger upp känslan av att det är stockholmarnas vardagsrum. De kreativa näringarna utvecklas inte inte utan står och stampar eller avvecklas, ett exempel på det är det kreativa centrumet vid Telefonplan. Bättre förutsättningar måste skapas för att möta behoven de kommande åren.

Måluppfyllelse

Vi vill återupprepa den kritik vi tidigare framfört mot en del av de mål och indikatorer som majoriteten utformat och hur dessa samverkar. Det är svårt att se hur måluppfyllelsen i att företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa uppfylls genom graden av upphandlad verksamhet i staden till exempel.

Nämndmålet Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet, uppfylls helt. Nämnden har gjort ett mycket gott arbete avseende Stockholm konst. Men en stor del av debatten under året har handlat om censur och nolltolerans avseende konst i det offentliga rummet, t ex gällande gatukonst. Det går inte att bortse ifrån det faktumet. För vem är det offentliga rummet till för om inte Stockholmarna.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi tackar kulturförvaltningen för redovisningen av verksamheten under det gångna året. Även om det är en imponerande verksamhet som beskrivs så borde ambitionerna från den styrande majoriteten ha varit högre. Stockholm växer just nu mycket kraftigt, och då måste den offentligt finansierade kulturen följa med i den utvecklingen. Vi behöver kulturmötesplatser i form av samlingslokaler, kulturhus, teatrar, biografer och ett växande kulturliv över hela staden, både i de nya stadsdelarna som växer fram och i de delar som förtätas och befolkas av allt fler.

Våra museer visar imponerande besökssiffror, i synnerhet har antalet besökare på Stadsmuseet ökat de två senaste åren. Men det är lite tråkigt att 85% av besökarna tycks stanna i det entréfria området på nedre plan. Vårt kulturarv bör vara fritt tillgängligt för alla. Hade vi fri entré skulle säkert många fler hitta uppför trapporna. De 14 000 återbesökarna som valt att använda sin biljett mer än en gång utgör knappt 4% av det totala antalet besökare. Detta visar att införandet av entréavgifter är ett politiskt misslyckande. Medeltidsmuseet har tyvärr inte givits möjlighet att göra en egen utställning under det gångna året heller – precis som under samtliga år av borgerligt styre sedan 2007.

Antalet elever i Kulturskolan har minskat kraftigt under de borgerliga mandatperioderna. Förra året kunde vi konstatera att kulturskolan dessutom hade blivit allt mer geografiskt segregerad där vissa stadsdelar hade upp till 12 gånger högre andel elever än andra. Det är en mycket oroande utveckling som kräver politisk handlingskraft för att brytas. Av årets verksamhetsberättelse går det tyvärr inte att avläsa hur situationen utvecklats sedan förra året. Vi emotser därför tydligare statistik för att få en bättre uppföljning.

Under året har driften av Klarabiografen legat på SF Bio. Detta har inneburit att monopolställningen bland stadens biografer har förstärkts, vilket är olyckligt. Kulturnämnden har självklart ett ansvar för att hela kulturlivet i staden är fungerande, och bör därför även ta ett visst ansvar för biografmarknaden. Det har den moderatstyrda majoriteten misslyckats med.

Stödet till det fria kulturlivet har inte ökat i samma takt som stadens tillväxt. Detta har fått till följd att det blivit en inlåsningseffekt då det blir svårt att få in nya aktörer i systemet utan att göra generella sänkningar. Inlåsningseffekten måste lösas genom att låta kulturbudgeten växa i samma takt som stadens budget. Bonussystemet har inte fungerat som tillväxtgenerator för det fria kulturlivet och bör omformas till ett infrastrukturellt stöd där kulturen tillåts verka och växa på sina egna villkor istället för politikerstyrda villkor om egenintäkter och publikprofil.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

§6 Remissvar om motion (2012:59) från Tomas Rudin (S) om upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen

Dnr 1.1/5254/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 januari 2013.

Sammanfattning

Tomas Rudin (S) önskar sig en konstnärlig tävling om en yttre effektbelysning av Edvin Öhrströms Kristallvertikalaccent – något som förvisso vore intressant, men som ur ett konstnärligt och etiskt perspektiv förefaller mycket tveksamt. Kulturförvaltningen avstyrker därför förslaget, men ser ändå en lösning på problemet i och med att Trafikkontoret genomför en tvätt och en översyn/uppgradering av konstverkets befintliga ljusanläggning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra:

Eftersom staden själv har medverkat till att konstnärens ursprungliga intentioner inte riktigt förverkligades i och med skulpturens ursprungliga konstruktion, bl.a. genom att fel glas beställdes till uppförandet av konstverket, torde en konsttävlig om en extern belysning vara välkommet i syfte att med ny ljuskraft hylla Edvin Öhrström, konstnären och skaparen av skulpturen Obelisken.

Konsttävlingen hindrar inte på något sätt att Trafikkontoret genomför en välbehövlig tvätt och översyn av glasskulpturen.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer de framställda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ann Mari Engel (V), Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7 Svar på skrivelse rörande redogörelse för bonussystemet

Dnr 6.1/4580/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 januari 2013.

Sammanfattning

Anna-Greta Leijon (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) önskar i en skrivelse till kulturnämnden en redovisning av information, bedömningsgrunder och beslutsunderlag för bonussystemet.

Beslutsunderlaget som antogs av KuN 2007-12-04 omfattar fyra parametrar för fördelning: andel egna intäkter, ökning av de egna intäkterna samt andel barn och unga i publiken samt ökning av antal barn och unga i publiken. Villkoren för att omfattas av bonussystemet är att kulturverksamheten har beviljats och redovisat verksamhetsstöd två år i följd de senaste åren inför fördelningsåret. Omställningsstöd, som var en tidigare övergångslösning vid avslag av fortsatt verksamhetsstöd, räknas inte som bonusgrundande enligt förvaltningens bedömning av syftet med och riktlinjerna för bonussystemet. Systemet bygger på att bonuspotten (6 mnkr, 2012) fördelas efter prestation. Hur stor bonusen blir sätts i relation till vad andra verksamheter presterar. Systemet bygger på en rent matematiskt uträkning från verksamheternas inrapporterade och bekräftade uppgifter. Några bedömningar av informationen görs inte vilket utesluter möjligheten till godtyckliga avväganden. Systemet har inte ändrats sedan kulturnämnden antog modellen 2007. Förvaltningen informerar om bonus i sina vanligaste kanaler: beslutsbrev, möten med kulturlivet, e-post samt på www.stockholm.se. Under 2013 kommer förvaltningen att se över bonussystemet med anledning av att verksamhetsstödet upphörde 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för redogörelsen angående bonussystemet men saknar fortfarande svar på frågeställningen om på vilken grund följande tolkning görs ” Villkoren för att omfattas av bonussystemet är att kulturverksamheten har beviljats och redovisat verksamhetsstöd två år i följd de senaste åren inför fördelningsåret. Omställningsstöd, som var en tidigare övergångslösning vid avslag av fortsatt verksamhetsstöd, räknas inte som bonusgrundande enligt förvaltningens bedömning”.

Vi kan inte finna den regeln i beslutsunderlaget från 2007 som ligger till grund för bonussystemet. För övrigt anser vi att bonussystemet ska avskaffas.

§8 Svar på skrivelse om sakfel i underlag inför beslut om kulturstöd

Dnr 6.1/5252/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 januari 2013.

Sammanfattning

Utifrån en skrivelse från Teater Tre rörande två sakfel i kulturförvaltningens underlag till kulturnämnden inför beslut om kulturstöd, inlämnade Mats Berglund (MP), Ann Mari Engel (V) Anna-Greta Leijon (S) en skrivelse till kulturnämnden. I denna skrivelse efterfrågas redogörelse kring kvalitetssäkringen i hanteringen av ansökningar om kulturstöd.

Detta tjänsteutlåtande beskriver kulturförvaltningens rutiner för hantering av felaktigheter, klagomålshantering samt kvalitetssäkring i bedömning och hantering av ansökningar från Stockholms fria kultur- och föreningsliv. Förvaltningen anser att förvaltningens rutiner och kvalitetssäkring i beredning av kulturstöd svarar till områdets behov och krav.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för svaret där vi tolkar det som att enda möjliga väg att få rättelse om man efter att ha lämnat in ett skriftligt klagomål och fått svar, fortfarande anser att förvaltningen handlat felaktigt, är via förvaltningsdomstolen.

Vi konstaterar att det i ett flertal fall har framkommit felaktigheter i underlag i samband med nämndbehandling som rimligen borde ha rättats till. Dessa felaktigheter kan förstås ha påverkat referensgruppernas och förvaltningens bedömningar. En ändring bör ske i klagomålsrutinerna så att beslut som fattats på felaktiga grunder går att rätta till i efterhand utan att passera förvaltningsdomstolen. Den servicen bör staden kunna erbjuda. Annars finns en risk att nämnden tappar förtroendet hos medborgarna.

§9 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel och Mårten Andersson (båda V), Anna-Greta Leijon (S) samt Mats Berglund (MP) om att Fördjupa Kulturskolans statistik

Dnr 3.4/5253/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 januari 2013.

Sammanfattning

I en skrivelse till kulturnämnden önskar skrivställarna ge kulturförvaltningen i uppdrag att fördjupa och förfina Kulturskolans deltagarstatistik då man menar att nuvarande statistik på stadsdelsnämnds-/områdesnivå ger en för grov bild. Detta inte minst i stora och starkt socioekonomiskt segregerade stadsdelsområden som exempelvis Enskede-Årsta-Vantör och Hässelby-Vällingby.

Kulturskolan lanserade ett nytt system för webbanmälan bestående av två e-tjänster i och med höstterminsstarten. E-tjänsternas införande har fungerat bra även om justeringar och fortsatt utveckling behövs. Bland annat behöver rapporter utformas för verksamhetens uppföljning och analys. I detta utvecklingsarbete har arbete redan påbörjats med att ta fram en mer fördjupad och förfinad statistikredovisning i linje med det som skrivställarna önskar. Förvaltningen kommer även se över möjligheten att kunna följa var varje elev har sin kulturskoleundervisning i förhållande till bostadsadressen, för att på så sätt även få en bild av hur eleverna rör sig över staden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§10 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Dnr 005/3894/2008

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014–2016.

2 Kulturnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 januari 2013.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har låtit utvärdera Kultur i ögonhöjd, för, med och av barn och unga, strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009–2012. Utifrån utvärderingens resultat och kulturförvaltningens bedömning föreslås att planen revideras bl.a. genom att:

· målen uppdateras och att tidigare skrivning om att beakta barns och ungdomars behov vad gäller fysiska miljöer uttrycks som ett eget mål,

· indikatorer införs som uppföljningsinstrument,

· nätverken stärks och får ett förtydligat uppdrag,

· exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnd­erna, trafiknämnden och utbildningsnämnden omfattas liksom Familje­bostäder, SISAB, Stadsteatern AB, Stockholmshem och Svenska Bostäder,

· planen omfattar 2014–2016 och benämns program

· och att 2013 är ett implementeringsår med kulturnämnden som stödjande part för övriga berörda nämnder och bolag.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår följande:

1 Förslaget återremitteras.

2 Förslaget förtydligas vad gäller barn och ungas möjligheter att välja sina egna kulturuttryck.

3 Det tydliggörs hur detta program ska kunna implementeras av alla stadens nämnder, på ett mer bindande sätt.

Vi tycker att det är mycket bra att staden har ett program för barn- och ungdomskultur och att detta ska gälla i många av stadens nämnder. Målsättningarna är bra och det är viktigt att relatera till FN:s barnkonvention, som staden i budgeten ålägger nämnderna att följa.

Vi kan dock konstatera att det nuvarande programmet inte har funnits med som grund för beslut i till exempel stadsbyggnadsnämnden eller utbildningsnämnden. Inte ens gymnasieskolorna har tagit till sig detta dokument. Det är bra att det finns ett nätverk av tjänstemän, men programmet bör på ett mer bindande sätt användas i de politiska besluten.

Beträffande ungdomskulturen finns i det nuvarande dokumentet en tydlig målkonflikt mellan stadens 0-tolerans mot graffiti och Kultur i ögonhöjd. Denna konflikt är borta i och med att skrivningarna om Kultur av barn och unga med uttryck som ingen vuxen styr över nu föreslås ersättas med Barn och ungdom har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv. Vi föredrar den nuvarande skrivningen, som ger unga möjligheter att själva välja sina konstnärliga uttryck.

Beslutsgång i delen om återremiss

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Vice ordföranden (V) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) deltar inte i beslutet då deras återremissyrkande har fallit.

§11 Stöd till hemgårdar och samlingslokaler 2013

Dnr 6.1/1186/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att fördela 27 511 tkr för stödområdet samlingslokaler och hemgårdar enligt tabell nedan och kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

2013 tkr

Förslag 2012 tkr

Föreningsdrivna samlingslokaler

16 709

17 222

Hemgårdar

8 839

8 739

Skolersättning

1 200

1 200

Bokningsadministration

250

250

Medel att fördela under året

513

100

Summa:

27 511

27 511

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Sammanfattning

Nedanstående förslag till fördelning avser stödområdet samlingslokaler och hemgårdar. Under 2012 fick 20 samlingslokaler och sex hemgårdar i Stockholm stöd genom kulturnämnden. Den totala ramen för stödområdet samlingslokaler och hemgårdar föreslås vara oförändrat 27511 tkr. En större hyresminskning för Tensta Träff innebär att medel frigörs. Förvaltningen föreslår därför att 438000 kr fördelas senare under 2013 efter särskilt ansökningsförfarande från samlingslokalerna för kulturbidrag och utvecklingsmedel. En förskottsbetalning om 15% av föregående års stödnivå har gjorts under december 2012 för att täcka kostnader som verksamheterna har under januari månad. P.g.a. nya uppgifter om förändrade driftsförhållanden vid Herrängens gård föreslås beslut om stödnivån för verksamheten tas upp i kommande nämnd.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Salar Rashid m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till verksamhetsstöd

att slå ihop stadens samlingslokaler och hemgårdar att ingå i samma system för att säkra likställighet, transparens och objektivitet

att villkoret för att erhålla stöd ur det Allmänna samlingslokalssystemet ska utvidgas med att möteslokalen/gården ingår i stadens bokningssystem

att därutöver anföra följande:

Stadens samlingslokaler och hemgårdar är mycket betydelsefulla som träffpunkter för stockholmarna, särskilt de prioriterade grupperna barn- och ungdomsverksamhet, föreningar med funktionshindrade och anonyma grupper.

Den översyn som nu görs av Allmänna samlingslokalssystemet[1] om behov och åtgärder för ökad transparens, objektivitet och rättvis bedömning vid beredning av verksamhetsstöd är mycket angelägen. Samma kriterier och regler bör gälla för samtlig lokalverksamhet vilket bl.a. innebär att samtliga lokaler ska ingå i stadens bokningssystem.

Samlingslokalerna får idag ca hälften så mycket i verksamhetsstöd som innerstadens hemgårdar (räknat per lokal i genomsnitt: samlingslokal 883 tkr/lokal hemgård 1473 tkr/lokal.) Två samlingslokaler i ytterstaden har fått kraftigt reducerat stöd medan hemgårdarna har fått samma eller utökat stöd för 2013. Vi anser att staden kan göra mer för att särskilt stärka upp samlingslokalerna i ytterstaden, platser där det idag finns mycket folk men lite kultur.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ann Mari Engel (V), Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Salar Rashid m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi konstaterar att stadens samlingslokaler och hemgårdar återigen föreslås få oförändrat stöd. Detta innebär i praktiken en minskning av stödet, eftersom kostnaderna ökar, inte minst hyrorna.

Vi anser att samlingslokalerna har en mycket stor betydelse för den demokratiska utvecklingen och att deras antal borde utökas, så att det finns en samlingslokal i varje stadsdelsområde.

Många lokaler har stora behov av upprustning, modernisering och tillgänglighetsanpassning. Medel finns avsatta för det i Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetreservationer.

Jäv

Tomas Rudin (S) och Johan Nilsson (M) har på grund av jäv inte deltagit i beslutet.

§12 Val av ledamot till Kommittén för stockholmsforskning

Dnr 3.7/16/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden entledigar verkställande professor Gunnel Forsberg från uppdraget som ledamot i Kommittén för stockholmsforskning från och med den 1 mars 2013 samt utser från samma datum och till den 31 december 2014 professor Anna Götlind som ledamot i samma kommitté.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 januari 2013.

Sammanfattning

Professor Gunnel Forsberg har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Kommittén för stockholmsforskning. Till ny ledamot föreslås professorn i historia vid Stockholms universitet Anna Götlind. Götlind är väl orienterad om kommitténs verksamhetsområde och har en central placering i förhållande till den forskning som är av intresse för kommittén.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§13 Delutbetalning till folkbildningsorganisationer i Stockholm 2013

Dnr 6.1/91/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att till studieförbunden göra följande delutbetalning av verksamhetsstödet för 2013, motsvarande ca 25 procent av det budgeterade stödet om 22 060000 kr.

ABF

1195 000

Sensus

585 000

Vuxenskolan

1150 000

Bilda

440 000

Folkuniversitetet

355 000

NBV

280 000

Medborgarskolan

565 000

Ibn Rushd

180 000

Studiefrämjandet

750 000

Kulturens

10 000

Summa

5510 000

 

 

 

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.

Sammanfattning

Studieförbunden i Stockholm beviljas årligen verksamhetsstöd av staden. Stödet beräknas dels utifrån föregående års verksamhet, dels utifrån de prioriteringar för 2013 som studieförbunden angivit i sin ansökan. Antalet genomförda studietimmar 2012 som ligger till grund för en del av stödet redovisas under våren. Studieförbunden har dock stora kostnader tidigt på året vilket motiverar att 25 procent av stödet till respektive studieförbund fördelas i början av året.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Vi konstaterar att folkbildningsorganisationerna återigen föreslås få oförändrat stöd. Detta innebär i verkligheten en minskning av stödet, eftersom kostnaderna för löner och lokaler ökar. Med våra budgetförslag skulle folkbildningen i Stockholm i stället ha kunnat stärkas.

Jäv

Joar Forssell (FP) har på grund av jäv inte deltagit i beslutet.

§14 Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013

Dnr 6.1/2633/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beviljar Barnens Underjordiska Scen ett kulturstöd om 400 tkr.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.

Sammanfattning

Barnens Underjordiska Scen ansöker om kulturstöd från Kulturnämnden om 1, 1 mnkr för programmet ”BUSiness 2013”.

Barnens Underjordiska Scens kulturstödsansökan, Dnr 6.1/2633/2012, ingick inte i tjänsteutlåtandet angående stöd till det fria kulturlivet som Kulturnämnden fattade beslut om den 25 oktober 2012. Ansökan bedömdes sakna tydlig koppling till bedömningsgrunderna samt att planeringen inför 2013 inte var tillräckligt konkret. Oklarheter fanns kring den ekonomiska situationen inför 2013 samt för genomförd publik verksamhet under 2012. Begärda kompletteringar och något tydligare beskrivningar har inkommit den 7 januari 2013. Kulturförvaltningen återkommer därför i detta ärende inför Kulturnämndens sammanträde den 7 februari 2013.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att besluta om ett kulturstöd till Barnens Underjordiska Scen om 400 tkr för sin sceniska publika verksamhet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar att bevilja BUS ett kulturstöd på 800 000 kr.

Vi anser att hanteringen av stödet till BUS har varit ytterst olycklig.

BUS fick för 2010 ett stöd på 760 000 kr, som för 2011 övergick till ”omställningsstöd” på 380 000 på oklara grunder. Uppdraget i omställningsstödet var att avveckla verksamheten.

För 2012 bedömdes dock verksamheten som ”angelägen och nyskapande” och man fick ett verksamhetsstöd på 400 000 kr.

För 2013 ingick inte BUS i besluten om kulturstöd. Efter en långdragen dialog med förvaltningen med ömsesidiga missförstånd föreslår förvaltningen nu återigen ett stöd på 400000 kr, den nivå som man tidigare betraktat som ett avvecklingsbidrag.

Vi föreslår att BUS för 2013 får ett stöd på 800 000 kr, vilket skulle bli en återgång till den stödnivå som man hade 2010. På sikt bör stödet ökas för såväl BUS som andra fria verksamheter av högt värde för staden.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Kista nya bibliotek – Ett bibliotek där människor rör sig. Inriktningsärende

Dnr 3.4/4624/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende utveckling av Kista bibliotek i enlighet med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Kulturnämnden beslutar att beslutet ska skickas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3 Kulturnämnden beslutar att under förutsättning av ekonomiutskottets godkännande uppdras åt kulturförvaltningen att ta fram ett förslag till genomförandebeslut för utveckling av Kista bibliotek.

4 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 januari 2013.

Sammanfattning

Kista bibliotek har idag uppdraget att vara en inspiratör och motor till livslångt lärande, med särskild spets inom det digitala området och det flexibla lärandet. Stockholms stadsbibliotek vill ytterligare förstärka denna folkbildande insats genom en nysatsning i det mångkulturella och mångteknologiska Kista genom en lokalisering av ett fullskaligt bibliotek med kulturella upplevelser i rörelsernas centrum, lätt tillgängligt i ett av stadens största köpcentrum, Kista galleria.

En ny lokalisering når fler och stärker möjligheterna till möten mellan analog och digital kultur där Kista bibliotek skall utvecklas med tonvikt på bildning i vid mening i ett växande digitalt samhälle.

Dessa planer går också i linje med den inriktning som finns för områdets utveckling genom investeringsprogrammet Järvalyftet och Vision 2030 samt kulturförvaltningens satsning på stadens ytterstadsområden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Det är jättebra och glädjande att Kista får ett nytt bibliotek eftersom vi vill investera i stadens bibliotek med fokus på att nå stockholmarna i deras vardag. Tillgängligheten behöver dock säkras i alla stadsdelar.

De lokala biblioteken är viktiga för t ex läxläsningshjälp, spontana besök och att tillfredställa behovet av en öppen och tillgänglig mötesplats. Särskilt i socioekonomiskt utsatta stadsdelar där bl.a. utlåningen av böcker ofta är lågt.

Därför är det beklagligt att Akallas bibliotek ersätts av en bokbuss samtidigt som argumenten ”Tillgänglighet, angelägenhet och effektivitet hänger tätt samman” används i termer av satsningar. Vi anser att det är fel väg att gå när fokus snarast ligger på effektiviteten än tillgängligheten och angelägenheten.

§16 Delegation i upphandling av ramavtal för musikinstrument

Dnr 2.6/198/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden delegerar till kulturdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna ramavtal med leverantörer enligt redovisning i kulturförvaltningens utlåtande.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 januari 2013.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen genomför tillsammans med utbildningsförvaltningen upphandling av ramavtal för musikinstrument. Kulturskolan Stockholm liksom samtliga grund- och gymnasieskolor kommer genom dessa ramavtal att kunna tillgodose sina behov av musikinstrument för sina verksamheter. Ramavtalen kommer också att medföra att skolornas administration av inköp kommer att förenklas väsentligt. Ramavtalen planeras att träda i kraft från och med höstterminen 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§17 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämndens arkivutskott

Dnr 1.1/226/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1. Kulturnämnden beslutar att utse Joar Forssell (FP) till ersättare i kulturnämndens arkivutskott för tiden till och med den 31 december 2014.

2. Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 januari 2013.

Sammanfattning

Ersättaren i kulturnämndens arkivutskott, Mathias Laitila Kälvemark (FP), har lämnat sitt uppdrag i kulturnämnden och kan därför inte ha kvar uppdraget i kulturnämndens arkivutskott.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§18 Upphandling av kommunikationstjänster inom områdena strategisk kommunikation, PR och produktion

Dnr 2.6/249/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar godkänna att förvaltningen genomför en upphandling av produktion av kommunikationstjänster, strategiska kommunikationstjänster samt PR-tjänster samt uppdrar åtförvaltningschefen att

- besluta om förfrågningsunderlag,

- genomföra upphandlingen,

- fatta tilldelningsbeslut och

- teckna ramavtal med de leverantörer som sammantaget kommer att täckaförvaltningensbehov under avtalstiden.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.

Sammanfattning

Kulturförvaltningens sammanlagda beräknade värde av köpta tjänster inom kommunikationsområdet överstiger de tröskelvärde som anges i Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och ska upphandlas i konkurrens inom EU. Värdet överstiger även förvaltningschefens delegationsansvar och är därmed en fråga för Kulturnämnden att fatta beslut om.

Upphandlingen genomförs som en gemensam upphandling med Stockholms Stadsteater AB. Stockholms stadsteater lämnar fullmakt till kulturförvaltningens förvaltningschef att fatta beslut i enlighet med kulturnämndens beslut.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

När nämnden nu fattar beslut om ny avtalsperiod för upphandling av produktion av kommunikationstjänster, strategiska kommunikationstjänster samt PR-tjänster är det av största vikt att förvaltningen säkerställer så att eventuella jävsituationer utesluts.

§19 Information och övriga frågor

Ändrad sammanträdesdag till den 11 mars 2013 kl. 16.30

Datum för kulturnämndens sammanträde i mars behöver flyttas från tisdagen den 12 mars 2013 till måndagen den 11 mars 2013.

Beslut

Kulturnämnden beslutar att ändra sammanträdesdagen från den 12 mars till den 11 mars 2013 kl. 16.30.

Information från förvaltningarna

Informationen om Kulturskolans verksamhetsplan 2013 kommer att ges vid ett senare tillfälle.

Mårten Castenfors informerar om Liljevalchs olika utställningar under 2013.

Anna Klynning informerar om kommunikationsstabens arbete under 2013 som främst inriktas på ”Kultur för alla”.

Lennart Ploom informerar om att med anledning av att Stockholms bygglovritningar blivit en del av världsarvet kommer det den 14 mars att komma ut fem frimärken med motiv av bygglovritningar.

Berit Svedberg informerar om att Kulturnatten den 20 april sammanfaller med firandet av Stockholms kommunfullmäktige 150 år.

Inkomna skrivelser
Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Kunskapen om kulturskolan hos barn och unga, från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 3.4/1084//2013

2 Att öka antalet teaterbesök i skolan, från Ann Mari Engel (V), dnr 1.1/1083/2013

3 Att hålla bra skolbibliotek i alla skolor, från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 3.4/1081/2013

4 Volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden, från Ann Mari Engel (V), dnr 1.1/1080/2013

5 Stockholmsregionen och samverkansmodellen, från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 6.1/1085/2013

6 Nedläggning av bibliotek, från Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin (S), dnr 3.4/1082/2013.

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.

Övriga frågor

1 Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om fackförhandlingar sker med anledning av sammanslagningen av Kulturhuset och Stockholms Stadsteater AB. Berit Svedberg informerar om att en projektorganisation är bildad med representanter både från Stadsteatern och kulturförvaltningen. Information ges regelbundet till alla berörda fackliga organisationer via ordinarie samverkansorgan. När det gäller förhandlingar om den s.k. inrangeringen så är det Stadsteatern och Svensk Scenkonst som förhandlar med Teaterförbundet.

2 Mårten Andersson (V) ställer en fråga om tidtabell för öppning och stängning av biblioteket i Gamla Stan. Inga Lundén informerar om att det ännu inte finns någon tidplan men att förvaltningen återkommer till nämnden så snart det finns en.

3 Mårten Andersson (V) ställer en fråga om öppettiderna på biblioteket vid Telefonplan. Inga Lundén informerar om att arbete pågår för att öppettiderna ska kunna svara mot intentionen i strukturplanen, dvs. öppet minst 4 dgr/vecka och en av dessa antingen lördag eller söndag.

4 Salar Rashid (S) ställer en fråga om att det är trångt på Bredängs bibliotek. Inga Lundén informerar om att grunden för att flytta till lokalerna var tillgängligheten. Att det är trångt känns bra eftersom biblioteket då är uppskattat.

5 Mats Berglund (MP) ställer frågan om det kommer en översyn av öppettiderna på biblioteken generellt. Inga Lundén meddelar att detta pågår. Se svar på fråga tre.

§20 Remissvar rörande Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Dnr 3.4/451/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2013.

Sammanfattning

Stockholms stads kulturförvaltning välkomnar betänkandets slutsatser och förslag till läsfrämjande insatser. I sitt remissvar vill förvaltningen lyfta fram några områden och synpunkter särskilt.

De föreslagna nationella målen för Läslyft är nära relaterade till skol- och folkbibliotekens uppdrag och bör därmed tydligt kopplas till dessa institutioner och infrastruktur. Det är positivt att Skolverket får tydligt uppdrag att utvärdera hur skolbiblioteken fungerar som pedagogisk resurs.

Vidare behövs betydligt mer långtgående åtgärder för att säkra bibliotekens tillgång till e-böcker än vad som föreslås i betänkandet. Dagens dominerande avtalsmodell begränsar inte bara medborgares tillgång till litteratur och bibliotekens möjlighet till urval utan innebär även en betalningsmodell som för enskilda bibliotek innebär svåra kostnadsberäkningar.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.