Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-08-30

Sammanträde 2022-08-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion om att Stockholm ska ingå i Kompotten - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/313

6 Ett utvidgat utreseförbud för barn, DS 2022:9 - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/658

7 Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/699

8 Betänkande Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/775

9 Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/792

11 Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/805

13 Promemorian - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/871

14 Betänkandet God tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/877

15 Socialtjänstens medverkande i Islandsprojektet och då särskilt frågor kopplade till hembesök - Svar till JO, dnr 9950-2021

Beslutsärenden

16 Månadsrapport juli 2022

18 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Förebygga våld i ungas relationer - delrapportering

19 Redovisning av budgetuppdraget att samlokalisera socialsekreterare och polis i alla stadens lokalpolisområden

23 Centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden

24 Likvärdiga och välfungerande BUS-samverkan över hela staden - Rapport om nuläget och utvecklingsmöjligheter, med fokus på samverkan med Region Stockholm

25 Stödboende och servicebostad inom stadens socialpsykiatri - redovisning av två budgetuppdrag

26 Projekt modernisering av sociala system

28 Uppföljning IOP utsatta EU-medborgare - Uppföljning av verksamheten under perioden 1 november 2021 till och med 30 april 2022

29 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-08-24 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-08-25 (utsändes senare)
C. Protokoll från individutskottet 2022-06-14
D. Protokoll från organisations- och föreningsutskottet 2022-06-14
E. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-06-15
F. Delegationsbeslut, dnr 1.1.1-2/2022
G. Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022
H. Beslut från IVO 2022-06-21 gällande tillsyn av HVB vid Eurenii Minne, dnr 1.4-243/2022
I. Beslut 3.2.2-17721/2022 från IVO 2022-07-01 gällande tillsyn av HVB vid Hökarängens akutboende, dnr 1.4-250/2022
J. Beslut 3.2.2-17726/2022 från IVO 2022-07-01 gällande tillsyn av HVB vid Hökarängens akutboende, dnr 1.4-250/2022